Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2075(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0101/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0101/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0118

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1063kWORD 659k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
P8_TA(2015)0118A8-0101/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (2014/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2014 με τίτλο «Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2013» (COM(2014)0342),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης βασιζόμενη στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί (COM(2014)0383) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2013 (COM(2014)0615) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2014)0293),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3) και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες αποφάσεις και συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή όσον αφορά την Επιτροπή, καθώς και την εκτέλεση των εν λόγω συστάσεων από τα θεσμικά όργανα προς το συμφέρον των πολιτών·

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05303/2015 – C8‑0053/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και συγκεκριμένα το τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (A8-0101/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα ΙII – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2013(7)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0119.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2013(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2013 (COM(2014)0615) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2014)0293),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(4)

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και συγκεκριμένα το τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/336/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2009, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού με σκοπό τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/776/ΕΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και για την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (A8-0101/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα ΙII – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 408 της 15.11.2014, σ. 39.
(4) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 67.
(5) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(9) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(10) ΕΕ L 101 της 21.4.2009, σ. 26.
(11) ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46.


3.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία), για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία), για το οικονομικό έτος 2013(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2013 (COM2014)0615) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2014)0293),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία), για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(4)

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και συγκεκριμένα το τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/20/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την ίδρυση εκτελεστικού οργανισμού υπό την ονομασία «Εκτελεστικός οργανισμός για την ευφυή ενέργεια» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στον τομέα της ενέργειας κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/771/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (A8-0101/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία), όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εν λόγω εκτελεστικού οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα ΙII – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση περί απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 408 της 15.11.2014, σ. 6.
(4) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 74.
(5) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(9) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(10) ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 85.
(11) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 73.


4.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές), για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές), για το οικονομικό έτος 2013(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2013 (COM(2014)0615) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2014)0293),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές), για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και συγκεκριμένα το τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2004/858/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την ίδρυση εκτελεστικού οργανισμού υπό την ονομασία «Εκτελεστικός Οργανισμός για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας», με σκοπό τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση αριθ. 2013/770/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα και την κατάργηση της απόφασης 2004/858/ΕΚ(11),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση αριθ. 2014/927/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/770/ΕΕ με σκοπό τη μετατροπή του «Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα» σε «Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα»(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (A8-0101/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές), όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εν λόγω εκτελεστικού οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα ΙII – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση περί απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 408 της 15.11.2014, σ. 5.
(4) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 83.
(5) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(9) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(10) ΕΕ L 369 της 16.12.2004, σ. 73.
(11) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 69.
(12) ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 183


5.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2013 (COM(2014)0615) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2014)0293),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(3)

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και συγκεκριμένα το τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(7), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/37/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας» για τη διαχείριση του ειδικού κοινοτικού προγράμματος «Ιδέες» στον τομέα της έρευνας αιχμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση αριθ. 2013/779/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του εκτελεστικού οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και την κατάργηση της απόφασης 2008/37/ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (A8-0101/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εν λόγω εκτελεστικού οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα ΙII – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση περί απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 240.
(4) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(8) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(9) ΕΕ L 9 της 12.1.2008, σ. 15.
(10) ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 58.


6.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, για το οικονομικό έτος 2013(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2013 (COM(2014)0615) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2014)0293),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(4)

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και συγκεκριμένα το τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/46/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας» για τη διαχείριση ορισμένων πεδίων των ειδικών κοινοτικών προγραμμάτων «Άνθρωποι», «Ικανότητες» και «Συνεργασία» στον τομέα της έρευνας, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση αριθ. 2013/778/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας και την κατάργηση της απόφασης 2008/46/ΕΚ(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (A8-0101/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εν λόγω εκτελεστικού οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα ΙII – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση περί απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 408 της 15.11.2014, σ. 40.
(4) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 351.
(5) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(9) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(10) ΕΕ L 11 της 15.1.2008, σ. 9.
(11) ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 54.


7.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών), για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών), για το οικονομικό έτος 2013(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2013 (COM(2014)0615) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2014)0293),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών), για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού(4)

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και συγκεκριμένα το τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/60/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2006, για την ίδρυση του εκτελεστικού οργανισμού του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση αριθ. 2013/801/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων και την κατάργηση της απόφασης 2007/60/ΕΚόπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/593/ΕΚ(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (A8-0101/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών), όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εν λόγω εκτελεστικού οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα ΙII – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση περί απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 408 της 15.11.2014, σ. 41.
(4) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 358.
(5) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(9) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(10) ΕΕ L 32 της 6.2.2007, σ. 88.
(11) ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 65.


8.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή (2014/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2014 με τίτλο «Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2013» (COM(2014)0342),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης βασιζόμενη στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί (COM(2014)0383) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2013 (COM(2014)0615) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2014)0293),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3) και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05303/2015 – C8‑0053/2015),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και συγκεκριμένα το τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(7), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (A8-0101/2015),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα ΙII – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.


9.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και Εκτελεστικοί Οργανισμοί (2014/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση των προϋπολογισμών των εκτελεστικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (A8-0101/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για εικοστή συνεχή φορά, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να δώσει θετική δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, πράγμα που υπάρχει κίνδυνος να διαβρώσει τη νομιμότητα των δαπανών και των πολιτικών της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως σε μια συγκυρία όπου οι πόροι σπανίζουν, η Επιτροπή θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση δείχνοντας την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δαπανών της και φροντίζοντας οι πιστώσεις για τις οποίες φέρει επιμερισμένη ή πλήρη ευθύνη να δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες και κανονισμούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται ειλικρινά με την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, ειδικά στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης κονδυλίων, έχουν ειδική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μεγάλη σημασία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης κονδυλίων, τα δεδομένα που κοινοποιούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες να είναι σωστά και ακριβή· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουν τα κράτη μέλη τη δική τους ευθύνη για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης δυνάμει της επιμερισμένης διαχείρισης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διοργανικός διάλογος που ορίζεται στο άρθρο 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αποτελεί ευκαιρία για την προώθηση μιας νέας αντίληψης σχετικά με τις επιδόσεις στους κόλπους της Επιτροπής·

Επιμερισμένη και αποκεντρωμένη διαχείριση: Ανεπάρκειες της διαχείρισης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη

Επιφυλάξεις στη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου

1.  δεν μπορεί να διασφαλίσει σε πολιτικό επίπεδο ότι οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων στη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου όπως αποδείχτηκε από τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ AGRI στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 31ης Μαρτίου 2014·

   ABB02 - Μέτρα Αγοράς: 198,3 εκατομμύρια EUR διακυβευόμενο ποσό· επτά καθεστώτα ενισχύσεων σε εννέα κράτη μέλη με 11 στοιχεία επιφύλαξης: Πολωνία 77,6 εκατομμύρια EUR, Ισπανία 54 εκατομμύρια EUR, Γαλλία 32,4 εκατομμύρια EUR, Ολλανδία 16,4 εκατομμύρια EUR, Ηνωμένο Βασίλειο 8,5 εκατομμύρια EUR, Ιταλία 5 εκατομμύρια EUR, Τσεχική Δημοκρατία 2 εκατομμύρια EUR, Αυστρία 1,9 εκατομμύρια EUR, Σουηδία 0,5 εκατομμύριο EUR·
   ABB 03 - Άμεσες πληρωμές: 652 εκατομμύρια EUR διακυβευόμενο ποσό· 20 οργανισμοί πληρωμών που περιλαμβάνουν 6 κράτη μέλη: Ισπανία (15 από 17 οργανισμοί πληρωμών) 153 εκατομμύρια EUR, Γαλλία 203,4 εκατομμύρια EUR, Ηνωμένο Βασίλειο PRA England 118 εκατομμύρια EUR, Ελλάδα 117,8 εκατομμύρια EUR, Ουγγαρία 36,6 εκατομμύρια EUR, Πορτογαλία 28 εκατομμύρια EUR·
   ABB 04 - Δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης: 599 εκατομμύρια EUR διακυβευόμενο ποσό· 31 οργανισμοί πληρωμών που περιλαμβάνουν 19 κράτη μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία (56,8 εκατομμύρια EUR), Κύπρος, Γερμανία (Βαυαρία, Βραδεμβούργο), Δανία, Ισπανία (Ανδαλουσία, Αστουρία, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, FOGGA Γαλικία, Μαδρίτη), Φινλανδία, Γαλλία (ODARC, ASP (70,3 εκατομμύρια EUR)), Ηνωμένο Βασίλειο (SGRPID Σκωτία, RPA Αγγλία), Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία (AGEA (52,6 εκατομμύρια EUR), AGREA Αιμιλία-Ρωμανία, OPR Λομβαρδία, OPPAB Bolzano, ARCEA Καλαβρία), Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία (56,7 εκατομμύρια EUR), Πορτογαλία (51,7 εκατομμύρια EUR), Ρουμανία (138,9 εκατομμύρια EUR) και Σουηδία·
   ABB 05: 2,6 εκατομμύρια EUR διακυβευόμενο ποσό - δαπάνες του μέσου για προενταξιακή βοήθεια στην αγροτική ανάπτυξη (IPARD) για την Τουρκία·

Επιφυλάξεις στην περιφερειακή πολιτική

2.  δεν μπορεί να διασφαλίσει σε πολιτικό επίπεδο ότι οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων στην περιφερειακή πολιτική όπως αποδείχτηκε από τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ REGIO στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 31ης Μαρτίου 2014· σημειώνει ότι διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για 73 από 322 προγράμματα ως συνέπεια εν μέρει αξιόπιστης διαχείρισης και εν μέρει αξιόπιστου συστήματος ελέγχου (σε σύγκριση με 85 από 317 επιχειρησιακά προγράμματα το 2012)· σημειώνει ότι οι ενδιάμεσες πληρωμές που διενεργήθηκαν για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 για τα οποία διατυπώθηκαν επιφυλάξεις ισούνται με 6 035,5 εκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι η Επιτροπή εκτιμά το διακυβευόμενο ποσό σε 440,2 εκατομμύρια EUR·

3.  αναγνωρίζει ότι ενώ αυτές οι επιφυλάξεις αποτελούν ένδειξη αδυναμιών στα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών, είναι και αποτελεσματικό μέσο που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να προτρέψει τα κράτη μέλη να διορθώσουν τις αδυναμίες αυτές και με τον τρόπο αυτό να προστατευτεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης·

Επιφυλάξεις στην απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις

4.  δεν μπορεί να διασφαλίσει σε πολιτικό επίπεδο ότι οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων στην απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις όπως αποδείχτηκε από τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ EMPL στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 31ης Μαρτίου 2014· σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων αυτή της γενικής διεύθυνσης περιέχει επιφύλαξη σχετική με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η οποία αφορά διακυβευόμενο ποσό ύψους 123,2 εκατομμυρίων EUR το 2013· σημειώνει ότι οι επιφυλάξεις αυτές κάλυπταν 36 από τα 118 επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) (σε σύγκριση με 27 από 117 επιχειρησιακά προγράμματα το 2012)·

Η δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Λογαριασμοί και νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων – ανεπιφύλακτες γνώμες

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 αποδίδουν πιστή εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της Ένωσης την 31η Δεκεμβρίου 2013 και σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά·

Επιφυλάξεις όσον αφορά τις βασιζόμενες στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) συνεισφορές

6.  διατυπώνει επιφύλαξη αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν υπολογιστεί οι συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ λόγω αδυναμιών(1) στην επαλήθευση των στοιχείων από την Επιτροπή(2)· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επαλήθευση των δεδομένων για το ΑΕΕ που διενήργησε η Επιτροπή δεν ήταν επαρκώς συστηματοποιημένη και εστιασμένη·

Νομιμότητα και κανονικότητα των αναλήψεων υποχρεώσεων – ανεπιφύλακτη γνώμη

7.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

Νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών – αρνητική γνώμη

8.  πιστεύει ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι πληρωμές εξακολουθούν, για εικοστό κατά σειρά έτος, να περιέχουν ουσιώδη σφάλματα·

9.  διαπιστώνει ότι η αρνητική γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου βασίζεται στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου είναι μόνο μερικώς αποτελεσματικά και ότι, κατά συνέπεια, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί είναι 4,7%·

10.  υπενθυμίζει ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές το οικονομικό έτος 2012 είχε εκτιμηθεί σε 4,8%, το οικονομικό έτος 2011 σε 3,9%, το οικονομικό έτος 2010 σε 3,7%, το οικονομικό έτος 2009 σε 3,3%, το οικονομικό έτος 2008 σε 5,2% και το οικονομικό έτος 2007 σε 6,9%, οπότε ο μέσος όρος των ποσοστών σφάλματος είναι γύρω στο 4,6% κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από το προηγούμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2007-2013· σημειώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου δείχνουν επομένως σταθεροποίηση του ποσοστού σφάλματος το 2013 στο επίπεδο του μέσου όρου 2007-2013, στοιχείο που αποδεικνύει παρόλα αυτά τη σταθερή άνοδο και την αρνητική τάση από το 2009·

11.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τους τομείς επιμερισμένης διαχείρισης είναι 5,2%· σημειώνει ότι για όλες τις άλλες επιχειρησιακές δαπάνες (των οποίων το μεγαλύτερο μέρος διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή) το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος είναι 3,7 %· τονίζει ότι και τα δύο ποσοστά σφάλματος είναι πάνω από το όριο σημαντικότητας του 2%· τονίζει ότι οι τομείς επιμερισμένης διαχείρισης έχουν ποσοστό σφάλματος πολύ υψηλότερο από εκείνο που έχουν όλες οι άλλες επιχειρησιακές δαπάνες·

12.  σημειώνει ότι ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ REGIO στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 31ης Μαρτίου 2014 διατύπωσε επιφυλάξεις, ως συνέπεια εν μέρει αξιόπιστης διαχείρισης και εν μέρει αξιόπιστου συστήματος ελέγχου, για 73 από 322 προγράμματα για το 2013, στοιχείο που αντιπροσωπεύει μικρότερο μερίδιο σε σύγκριση με το 2012 (85 από 317 επιχειρησιακά προγράμματα)· σημειώνει ότι το εκτιμώμενο διακυβευόμενο ποσό είναι 1 135,3 εκατομμύρια EUR και ότι οι επιφυλάξεις αυτές και το αντίστοιχο ποσό αφορούν τις δύο περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2000-2006·

13.  σημειώνει ότι ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ RTD διατύπωσε μία επιφύλαξη όσον αφορά το Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα (7ο ΠΠ) στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 31ης Μαρτίου 2014 και ότι ο εκτιμώμενος αντίκτυπος το 2013 κυμαίνεται μεταξύ 105,5 και 109,5 εκατομμυρίων EUR·

14.  σημειώνει ότι ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ MARE διατύπωσε μία επιφύλαξη όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του της 31ης Μαρτίου 2014 και ότι το διακυβευόμενο ποσό το 2013 είναι 10,77 εκατομμύρια EUR·

15.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη προκειμένου να παρέχονται εχέγγυα για καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης και μείωση του ποσοστού σφάλματος στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

16.  σημειώνει ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν το 2013 μειώθηκαν από 3,7 δισεκατομμύρια EUR το 2012 σε 2,5 δισεκατομμύρια EUR το 2013 και υπενθυμίζει ότι η μεγάλη δημοσιονομική διόρθωση το 2012 οφειλόταν κυρίως σε μια ενιαία διόρθωση ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων EUR στην Ισπανία και αφορούσε δαπάνες διαρθρωτικών ταμείων στη διάρκεια της περιόδου 2000-2006· σημειώνει ότι το 2013, η Επιτροπή εφάρμοσε δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις που ανήλθαν σε 3 362 εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσώπευε 2,3% των πληρωμών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

17.  επισημαίνει ότι η συσσώρευση δημοσιονομικών διορθώσεων που εφαρμόζονται όταν εκκαθαρίζονται τα υπόλοιπα προγραμμάτων είναι τεχνητή και μάλιστα σε χρονική στιγμή κατά την οποία οι διορθώσεις αυτές δεν έχουν σημασία, δεδομένου ότι εμφανίζονται πολλά χρόνια αφότου πραγματοποιήθηκαν· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει κατά πόσο η αλλαγή μεθοδολογίας από επιβεβαιωμένες διορθώσεις σε εφαρμοσθείσες διορθώσεις, που πραγματοποιήθηκε το 2012, ενδείκνυται περισσότερο για να αποτυπώνει την πραγματικότητα των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης σε δεδομένο οικονομικό έτος·

18.  σημειώνει ότι η απορρέουσα μείωση κατά 34% των δημοσιονομικών διορθώσεων που εφαρμόστηκαν το 2013 (από 3,7 δισεκατομμύρια EUR σε 2,5 δισεκατομμύρια EUR) αντισταθμίστηκε εν μέρει από αύξηση κατά 27% των ανακτήσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2013 (από 0,7 δισεκατομμύρια EUR σε 0,9 δισεκατομμύρια EUR)·

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λόγω του νομικού πλαισίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, της πολυπλοκότητας των σχετικών διαδικασιών και του αριθμού των επιπέδων ελέγχου που απαιτούνται σε πολλούς τομείς, η διόρθωση των σφαλμάτων δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον αφού παρέλθουν αρκετά έτη από τη στιγμή που αυτά προκύπτουν·

20.  επισημαίνει ότι το μέσο ποσό των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων που πραγματοποιήθηκαν για το διάστημα 2009-2013 ήταν 2,7 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει 2,1% του μέσου ποσού πληρωμών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στην εν λόγω χρονική περίοδο· σημειώνει ότι σύμφωνα με την Επιτροπή, η προαναφερθείσα τάση μπορεί να εξηγηθεί με την περάτωση της προγραμματικής περιόδου 2000-2006(3)· επισημαίνει ιδιαίτερα ότι όσον αφορά την πολιτική συνοχής, τα τέσσερα πέμπτα των διορθώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013 αφορούσαν επιχειρησιακά προγράμματα προηγούμενων περιόδων(4)· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να υποκαταστήσουν τις εντοπισθείσες μη επιλέξιμες δαπάνες με νόμιμες και κανονικές δαπάνες δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα διαρθρωτικά ταμεία·

21.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι έχουν καθήκον να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για να προστατεύουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης στις περιπτώσεις αναποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου ή παράτυπων δαπανών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τέτοια διορθωτικά μέτρα και σημειώνει ότι εάν τα διορθωτικά αυτά μέτρα δεν είχαν εφαρμοστεί στις πληρωμές του 2013 που υπέβαλε σε έλεγχο το Ελεγκτικό Συνέδριο, το συνολικό εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος θα ήταν 6,3 % αντί για 4,7 %· τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι σε ορισμένες πράξεις που περιείχαν σφάλματα, ειδικά στους τομείς επιμερισμένης διαχείρισης, οι αρχές διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα· ζητεί συνεπώς από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκτιμά στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις του το επίπεδο σφάλματος στην περίπτωση κατά την οποία είχαν ληφθεί όλα τα διορθωτικά μέτρα·

22.  εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εν λόγω μέτρα εξακολουθούν να έχουν περιορισμένο δημοσιονομικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης δεδομένου ότι περισσότερο από το 40 % των δημοσιονομικών διορθώσεων που εφαρμόστηκαν το 2013 δεν θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό(5) αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ίδια κράτη μέλη που έχουν προκαλέσει αυτές τις διορθώσεις στην πολιτική συνοχής, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό το προληπτικό αποτέλεσμα των δημοσιονομικών διορθώσεων·

23.  σημειώνει ότι περίπου το 28% των δημοσιονομικών διορθώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2013 είχαν ως αποτέλεσμα την καθαρή μείωση της χρηματοδότησης της Ένωσης για το αντίστοιχο πρόγραμμα και το εκάστοτε κράτος μέλος στην πολιτική συνοχής·

24.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 δεν παρέχει αναγκαστικά αξιόπιστες πληροφορίες για ανακλήσεις, ανακτήσεις και εκκρεμούσες ανακτήσεις διαρθρωτικών ταμείων που διενήργησαν τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι η Επιτροπή δηλώνει ότι έπρεπε να υιοθετήσει συνετή προσέγγιση λόγω ορισμένων αδυναμιών στα ποσά των κρατών μελών, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω ποσά δεν δηλώθηκαν καθ’ υπέρβαση(6)·

25.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν άρτιες διαδικασίες για την επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος, της προέλευσης και του ποσού των διορθωτικών μέτρων και να παρέχει πληροφορίες από τις οποίες να φαίνονται, κατά το δυνατόν, το έτος πραγματοποίησης της πληρωμής, το έτος εντοπισμού του σχετικού σφάλματος, και το έτος κατά το οποίο οι ανακτήσεις ή οι δημοσιονομικές διορθώσεις καταχωρήθηκαν στις παρατηρήσεις των ετήσιων λογαριασμών· θεωρεί ότι έχει σημασία, πέραν αυτών, να παρασχεθούν εκτεταμένες πληροφορίες για τις ανακτήσεις και τις δημοσιονομικές διορθώσεις και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά δεδομένα για την αποδέσμευση πιστώσεων και τις διαδικασίες επί παραβάσει για το υπό εξέταση έτος·

Συγκεφαλαιωτική έκθεση και ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων

26.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι γενικοί διευθυντές της Επιτροπής διατύπωσαν συνολικά 17 ποσοτικώς προσδιορισμένες επιφυλάξεις σε σχέση με τις δαπάνες· επισημαίνει ότι ο μικρότερος αριθμός ποσοτικώς προσδιορισμένων επιφυλάξεων το 2013 (21 το 2012) δεν είχε ως επίπτωση τη μείωση του εύρους του διακυβευόμενου ποσού και ότι το μέγιστο συνολικό διακυβευόμενο ποσό που ανακοίνωσε η Επιτροπή στη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της(7) δεν υπερβαίνει τα 4 179 εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,8% όλων των δαπανών που εκταμιεύθηκαν·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω τον υπολογισμό του διακυβευόμενου ποσού(8) και να αναλύσει τον εκτιμώμενο αντίκτυπο των διορθωτικών μηχανισμών επ’ αυτού του αριθμητικού στοιχείου και να περιλάβει στη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της τη δέουσα «δήλωση αξιοπιστίας» βάσει των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των γενικών διευθυντών·

28.  υπενθυμίζει ότι τα σωρευτικά ποσά που χρησιμοποιεί η Επιτροπή αφορούν διορθωτικούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη (δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις) αρκετά χρόνια μετά την εκταμίευση των πιστώσεων (ιδιαίτερα στη διάρκεια των περιόδων 1994-1999 και 2000-2006) και σημειώνει ότι αυτή τη φορά ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο ούτε η Επιτροπή δημοσίευσαν ακριβή ποσοστά σφάλματος·

Πίεση στον προϋπολογισμό

29.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι λόγω της απαράδεκτης θέσης του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επί του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης και παρά το υψηλό επίπεδο των πληρωμών, οι λογαριασμοί δείχνουν ότι οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων (στον τομέα 1β που αφορά κυρίως την περιφερειακή πολιτική οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων στο τέλος του 2013 εκτιμώνται σε 23,4 δισεκατομμύρια EUR σε σύγκριση με 5 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος του 2010, 11 δισεκατομμύρια EUR το 2011 και 16 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος του 2012) και άλλες υποχρεώσεις συνέχισαν να αυξάνονται το 2013· επισημαίνει ότι στο τέλος του έτους, ανήλθαν σε 322 δισεκατομμύρια EUR(9) και τα ποσά είναι πιθανό ότι θα αυξηθούν το 2014·

30.  επισημαίνει ότι στο τέλος του 2013, οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων είχαν εκτιμηθεί σε 322 δισεκατομμύρια EUR και ότι το ποσό αυτό είχε προβλεφθεί ότι θα αυξανόταν το 2014· θεωρεί ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 310 ΣΛΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο τη νομιμότητα του προϋπολογισμού·

31.  τονίζει ότι αυτές οι «προεξέχουσες» δημοσιονομικές υποχρεώσεις εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία επειδή, για πρώτη φορά, τα ανώτατα όρια πληρωμών ορίζονται για να παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά σε πραγματικές τιμές για αρκετά έτη(10)·

32.  επισημαίνει ότι σε καιρούς οικονομικής κρίσης οι χρηματοοικονομικοί πόροι σπανίζουν· σημειώνει, εντούτοις, ότι για μεγάλα τμήματα του προϋπολογισμού, το μέγιστο επίπεδο των προβλεπόμενων δαπανών για τους τομείς του ΠΔΠ κατανέμεται σε ετήσια ποσά στα κράτη μέλη· παρατηρεί ότι οι τρόποι με τους οποίους απορροφώνται τα κονδύλια από τα κράτη μέλη συχνά γίνεται κύριος στόχος πολιτικής («αν δεν το χρησιμοποιήσεις, θα το χάσεις»)(11)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν συνεπώς τη μετάβαση από μια νοοτροπία δαπάνης σε μια νοοτροπία επιδόσεων με επικέντρωση της προσοχής στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομίας·

33.  επισημαίνει ότι οι ακαθάριστες προχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε 79,4 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος του 2013 και επιμένει ότι η παράταση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας προχρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του κινδύνου σφάλματος ή απώλειας· τονίζει ότι αυτός ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα εμφανής στον τομέα 4 του προϋπολογισμού (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων), όπου για μια συνήθη πράξη μεσολαβούν τέσσερα χρόνια από την ανάληψη της υποχρέωσης έως τη στιγμή που η Επιτροπή θα καταχωρίσει τη σχετική τελική δαπάνη·

34.  παροτρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει και να δημοσιεύσει μια «μεγάλης κλίμακας πρόγνωση για τις ταμειακές ροές», στην οποία θα προβλέπονται οι μελλοντικές απαιτήσεις πληρωμών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι απαραίτητες πληρωμές θα μπορούν να καλυφθούν από τους εγκριθέντες ετήσιους προϋπολογισμούς· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, εάν χρειάζεται, τροποποιήσεις στις υφιστάμενες ρυθμίσεις σε περίπτωση που οι ετήσιοι προϋπολογισμοί δεν μπορούν να παράσχουν επαρκείς πιστώσεις για να καλυφθεί το απαιτούμενο επίπεδο πληρωμών·

35.  επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται να βρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να ανακτήσει τον έλεγχο του προϋπολογισμού της· σημειώνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να δοθεί έμφαση στην υποχρέωση λογοδοσίας, στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα των δαπανών· υπογραμμίζει για το σκοπό αυτό την ανάγκη να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο το Κοινοβούλιο στον έλεγχο των δαπανών και των επιδόσεων·

Χρηματοδοτικά μέσα

36.  παρατηρεί ότι, έως το τέλος του 2013, είχαν καταρτιστεί 941 μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (ΜΧΤ) για 176 επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ταμείων Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) σε 25 κράτη μέλη· ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι μόνο το 47 % των 14,3 δισεκατομμυρίων EUR (6,7 δισεκατομμύρια EUR) που είχαν διατεθεί στα ΜΧΤ καταβλήθηκε πράγματι στους τελικούς δικαιούχους, μολονότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση σε σύγκριση με τα 4,7 δισεκατομμύρια EUR που εκταμιεύθηκαν στο τέλος του 2012· παρατηρεί ότι το μέσο ποσοστό εκταμίευσης 47% στο τέλος του 2013 συγκαλύπτει μια κάποια απόκλιση μεταξύ ταμείων και κρατών μελών· σημειώνει ότι η μέση εκταμίευση καλύπτει το σύνολο των 900 ταμείων: εκείνα που καταρτίστηκαν το 2008 καθώς και εκείνα που καταρτίστηκαν πρόσφατα το 2013 των οποίων η εκτέλεση είχε μόλις αρχίσει· θεωρεί ότι μολονότι μερικά ταμεία δεν είναι αποδοτικά, κάποια άλλα έχουν ήδη επιτύχει 100 % απορρόφηση και στο εξής επενδύουν εκ νέου τα ανακυκλούμενα κεφάλαιά τους·

37.  παρατηρεί ότι 14 ΜΧΤ έχουν καταρτιστεί στα κράτη μέλη δυνάμει του ταμείου αγροτικής ανάπτυξης· παρατηρεί ότι 443,77 εκατομμύρια EUR καταβλήθηκαν σε τράπεζες στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία και Λιθουανία από τον προϋπολογισμό της Ένωσης έως το τέλος του 2013· εκφράζει την ανησυχία του διότι από το ποσό αυτό ούτε ένα ευρώ δεν έφτασε στους τελικούς δικαιούχους· παρατηρεί ότι για έξι ΜΧΤ που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας 72,37 εκατομμύρια EUR καταβλήθηκαν σε τράπεζες στην Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία και Ολλανδία· επισημαίνει ότι μόνον στη Λετονία τα διαθέσιμα ποσά εκταμιεύθηκαν πλήρως στους τελικούς δικαιούχους ενώ στη Ρουμανία μόνον το 28 % των κονδυλίων εκταμιεύθηκαν στον τελικό δικαιούχο, 7 7% στη Βουλγαρία, 91 % στην Εσθονία και τίποτα στην Ελλάδα και την Ολλανδία(12)·

38.  εκφράζει επιπλέον τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αυτά τα μέσα είναι περίπλοκα και δύσκολο να εξηγηθούν σωστά, πράγμα που καθιστά επίσης τον δημόσιο έλεγχο πιο απαιτητικό· καλεί την Επιτροπή να είναι περισσότερο διαφανής και να συντάσσει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη μόχλευση, τις απώλειες και τους κινδύνους όπως οι επενδυτικές φούσκες· προτρέπει την Επιτροπή να δώσει πλήρη επισκόπηση των έργων που χρηματοδοτήθηκαν δυνάμει ενός εκάστου των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, και να αναφέρει με σαφήνεια τι ποσοστό των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης χρησιμοποιήθηκε για τη συγχρηματοδότηση αυτών των έργων ΜΧΤ και να υποβάλει ανάλυση κόστους-οφέλους των ΜΧΤ σε σύγκριση με αμεσότερες μορφές χρηματοδότησης έργων·

39.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι κατά τις συνεδριάσεις ετήσιας ανασκόπησης, η εκτέλεση των χρηματοδοτικών μέσων περιλαμβάνεται συστηματικά στην ημερήσια διάταξη και ότι αναλύονται οι ελλείψεις και προτείνονται διορθωτικά μέτρα· αναγνωρίζει με ικανοποίηση ότι για την επόμενη χρονική περίοδο 2014-2020, οι ελλείψεις στον τομέα έχουν διορθωθεί, δηλαδή οι πληρωμές θα μεταφέρονται στα ταμεία που διαχειρίζονται χρηματοδοτικά μέσα μόνον όταν η πραγματική εκταμίευση στους τελικούς αποδέκτες έχει φτάσει ένα ορισμένο ποσοστό·

40.  συνιστά, με γνώμονα την πίεση για πληρωμές που ασκείται στον προϋπολογισμό και το γεγονός ότι το άρθρο 140 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ο δημοσιονομικός κανονισμός) απαιτεί να αποφεύγονται τα υπερβολικά υπόλοιπα στα χρηματοδοτικά μέσα, στην Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στα μέσα αυτά να αντικατοπτρίζει πραγματική ανάγκη για ταμειακή ροή·

41.  ανησυχεί ιδιαίτερα λόγω κάποιων διαπιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης(13)·

42.  επισημαίνει ότι, μολονότι οι διευκολύνσεις οργανώθηκαν ορθά, τα δυνητικά οφέλη της συνδυαστικής χρηματοδότησης δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως λόγω των αδυναμιών στη διαχείριση της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να εκταμιεύει χρηματοδότηση μόνον όταν ο δικαιούχος χρειάζεται όντως τα κονδύλια και να βελτιώσει την παρακολούθηση της εκτέλεσης των επιχορηγήσεων της Ένωσης·

Ευθύνη της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης

43.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 317 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης· επισημαίνει ότι όταν η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με επιμερισμένη διαχείριση, καθήκοντα εκτέλεσης ανατίθενται στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού και με τον τρόπο αυτό αναλαμβάνουν την πολιτική και δημοσιονομική ευθύνη τους· επαναλαμβάνει συνεπώς το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν αυστηρά σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τη δική τους ευθύνη στη διαχείριση ενωσιακών κονδυλίων·

44.  σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με την έγκριση των συστάσεων της διοργανικής ομάδας εργασίας για την κατάρτιση και τη χρήση των εθνικών δηλώσεων» (COM(2014)0688)· επισημαίνει ότι η υποβολή δηλώσεων είναι προαιρετική, και συνεπώς χαιρετίζει το γεγονός ότι τέσσερα κράτη μέλη - Δανία, Ολλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο - αποφάσισαν να τις υποβάλουν· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, εντούτοις, για το γεγονός ότι οι εν λόγω δηλώσεις διαφέρουν ως προς τη μορφή, το πεδίο, την περιεκτικότητα και την περίοδο αναφοράς και σημειώνει ότι λόγω αυτού, δεν έχουν και μεγάλη χρησιμότητα·

45.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με πολυάριθμες δηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι εθνικές δηλώσεις διαχείρισης που εξέδωσαν τα τέσσερα προαναφερθέντα κράτη μέλη έχουν πολύ περιορισμένη αξία στο πλαίσιο της διεργασίας ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες πηγές πληροφοριών για την έκδοση δήλωσης αξιοπιστίας·

46.  εκφράζει επιπλέον τη λύπη του, σε σχέση με την προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2014, για την απουσία ουσιαστικής προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνεχή απώλεια ενωσιακού χρήματος εξαιτίας λανθασμένων αποφάσεων σε πολιτικό και διαχειριστικό επίπεδο· ζητεί να αναπτυχθεί σύστημα κυρώσεων εάν τα κράτη μέλη διαβιβάζουν εσφαλμένες πληροφορίες προγραμματισμού και δηλώσεις·

47.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν συγκεκριμένα και σημαντικά μέτρα για να καταστεί δυνατή η αναγκαία πρόοδος στον τομέα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης του μέσου των εθνικών δηλώσεων οι οποίες στην πράξη δεν απαιτούν πολύ επιπλέον προσπάθεια (σύμφωνα με πληροφορίες λιγότερο από ένα ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση ανά κράτος μέλος), σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι πολύ σημαντικό τα κράτη μέλη να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης μέσω ενός δημόσιου εγγράφου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν όχι μόνον τις εθνικές δηλώσεις αλλά και τις ετήσιες περιλήψεις και δηλώσεις διαχείρισης προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή και να βελτιωθεί πραγματικά η δημοσιονομική διαχείριση· ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να υποβάλει σύσταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με σκοπό την προώθηση της χρήσης εθνικών δηλώσεων σύμφωνα με τις συστάσεις που εξέδωσε η διοργανική ομάδα εργασίας για την κατάρτιση και χρήση εθνικών δηλώσεων·

48.  θεωρεί απαραίτητη την προαγωγή πλήρους διαφάνειας στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, μέσω της δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των ανατεθέντων έργων·

Αξιοπιστία των δεδομένων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη

49.  σημειώνει ότι η έλλειψη αξιοπιστίας των ελέγχων πρώτου επιπέδου που διενεργούν τα κράτη μέλη υπονομεύει την αξιοπιστία των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων που καταρτίζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπή και της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης που εκδίδει η Επιτροπή, δεδομένου ότι οι εκθέσεις αυτές βασίζονται εν μέρει στα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν οι εθνικές αρχές· επαναλαμβάνει το προηγούμενο αίτημά του να αξιολογεί η Επιτροπή και, εάν χρειάζεται, να διορθώνει τα δεδομένα των κρατών μελών προκειμένου να καταρτίζει αξιόπιστες και αντικειμενικές ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων·

50.  ζητεί από τους γενικούς διευθυντές να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους σχετικά με τα ποσοστά σφάλματος που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη και με τις διορθώσεις που διενεργεί η Επιτροπή κατά περίπτωση στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Τα κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις

51.  επιδοκιμάζει την επισκόπηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά κονδύλια στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης στους τομείς της γεωργίας και της συνοχής για την περίοδο 2007-2013, που δημοσιεύτηκε μαζί με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, η οποία λαμβάνει εν μέρει υπόψη το αίτημα που είχε διατυπώσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή 2012 για ειδικές ανά χώρα πληροφορίες στην επιμερισμένη διαχείριση·

52.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχει το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τα ποσά και το ποσοστό των πιστώσεων σε κίνδυνο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (πρωτογενή δεδομένα στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων 2013 της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης και της ΓΔ Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής), η Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος·

53.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχει το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τα ποσά και το ποσοστό των πιστώσεων σε κίνδυνο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (πρωτογενή δεδομένα στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων 2013 της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Πορτογαλία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος·

54.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναπτύξει τη δική του μέθοδο υποβολής ειδικών ανά χώρα πληροφοριών έχοντας κατά νου όχι μόνον τα διακυβευόμενα ποσά αλλά και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών από κοινού με τους διορθωτικούς μηχανισμούς που εφαρμόζουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιολογήσουν επαρκώς την εξέλιξη της διαχείρισης στα κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις, και να συστήσει τις βέλτιστες δυνατές λύσεις·

55.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά προκαλεί σοβαρές ζημιές στα ενωσιακά κονδύλια· εκφράζει την ανησυχία του για τα δεδομένα που δείχνουν ότι ορισμένα κράτη μέλη πλήττονται ιδιαίτερα από το φαινόμενο αυτό και υπενθυμίζει εν προκειμένω τη σύσταση της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2013 για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ιταλίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ιταλίας για το 2012-2017(14)· ζητεί να εγκριθεί έγκαιρα η οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Συγκρούσεις συμφερόντων

56.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, η νομοθεσία αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων για μέλη του κοινοβουλίου, μέλη της κυβέρνησης και μέλη των τοπικών συμβουλίων είναι αόριστη και ανεπαρκής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τη σημερινή κατάσταση και να υποβάλει συστάσεις ή ακόμη και νομικά δεσμευτικές λύσεις, εάν είναι απαραίτητο· θεωρεί ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τα υποψήφια μέλη και τα μέλη της Επιτροπής·

Έσοδα: Βασιζόμενοι στο ΑΕΕ ίδιοι πόροι

57.  σημειώνει ότι από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. ετήσια έκθεση για το 2013, σημείο 2.27) δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδη σφάλματα στους υπολογισμούς των συνεισφορών των κρατών μελών από την Επιτροπή –που βασίζονται ως επί το πλείστον σε στοιχεία από τις προβλέψεις για το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) του 2012– και στην καταβολή των εισφορών αυτών·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που παρέχουν η Eurostat και τα κράτη μέλη είναι πανομοιότυπα, καθώς το ΑΕΕ αποτελεί βασικό δείκτη αναφοράς όχι μόνον για τα έσοδα της Ένωσης όσο και για τις δαπάνες·

59.  υπενθυμίζει τις επικρίσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το 2013 όσον αφορά την έλλειψη αποτελεσματικότητας στην επαλήθευση των δεδομένων για το ΑΕΕ που διενήργησε η Επιτροπή (βλ. ετήσια έκθεση για το 2012, σημείο 2.41)· τονίζει ότι η παρατεταμένη χρήση γενικών επιφυλάξεων και η υπέρμετρη διάρκεια του κύκλου επαλήθευσης των δεδομένων ΑΕΕ για ίδιους πόρους μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομική αβεβαιότητα όπως φάνηκε από τις συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 στον γενικό προϋπολογισμό 2014(15)·

60.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν πρόβλεψαν ότι τα ανωτέρω θα είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση της συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό, μολονότι γνώριζαν τις αλλαγές στη στατιστική μεθοδολογία για τον υπολογισμό της συνεισφοράς ΑΕΕ ήδη από την άνοιξη του 2014·

61.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή επέμεινε να θεωρεί το θέμα αυτό καθαρά τεχνικό(16), μολονότι γνώριζε από την άνοιξη του 2013 ότι οι αλλαγές στη στατιστική μεθοδολογία για τον υπολογισμό της συνεισφοράς ΑΕΕ θα προκαλούσε μεγάλη αύξηση των εισφορών ορισμένων κρατών μελών·

62.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνώμη του αριθ. 7/2014(17) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση της Επιτροπής να επιτρέπεται η ετεροχρονισμένη καταβολή των υπολοίπων και των προσαρμογών ΦΠΑ και ΑΕΕ υπό εξαιρετικές περιστάσεις ενδέχεται να αυξήσει την πολυπλοκότητα του συστήματος των ιδίων πόρων και τη δημοσιονομική αβεβαιότητα των κρατών μελών·

63.  επισημαίνει ιδιαίτερα ότι η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/EΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (COM(2014)0704) αναφέρεται μόνον στην παράταση της προθεσμίας απόδοσης των πόρων για τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που προκύψουν σημαντικά ποσά από θετικά υπόλοιπα και προσαρμογές ΦΠΑ και ΑΕΕ και σημειώνει ότι εάν τα κράτη μέλη παρουσιάζουν μεγάλα αρνητικά υπόλοιπα και προσαρμογές ΦΠΑ και ΑΕΕ, η Επιτροπή θα μπορούσε να υποχρεωθεί να συλλέξει πρόσθετα έσοδα μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού·

64.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο μέχρι σήμερα δεν έδωσε καμιά ώθηση στο θέμα της μεταρρύθμισης του συστήματος των ιδίων πόρων βάσει των εν λόγω νομοθετικών προτάσεων, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε συνολική μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων για την οποία το Κοινοβούλιο εξέφρασε την επιδοκιμασία του(18), σκοπός της οποίας είναι αφενός να καταστήσει το σύστημα δικαιότερο, πιο εύληπτο, διαφανέστερο, αποτελεσματικότερο και αφετέρου να μειώσει τις εθνικές συνεισφορές·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

65.  καλεί την Επιτροπή:

   να συντομεύσει τη διάρκεια του κύκλου της επαλήθευσης των δεδομένων ΑΕΕ που χρησιμοποιούνται για ιδίους πόρους σε τέσσερα έτη κατ’ ανώτατο όριο, εάν χρειάζεται με δρομολόγηση διαδικασιών επί παραβάσει και/ή την επιβολή αυστηρής προθεσμίας για την άρση των επιφυλάξεων,
   να περιορίσει τη χρήση των γενικών επιφυλάξεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι ότι τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης δεν προστατεύονται: δηλαδή όταν ένα κράτος μέλος διενεργεί σημαντική αναθεώρηση στη διάρκεια του κύκλου επαλήθευσης ή σε μη τακτά χρονικά διαστήματα,
   να συντάξει σχέδιο δράσης για τη διόρθωση των ελλείψεων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 11/2013 και να υποβάλει έκθεση επ’ αυτού στο Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως το τέλος του Ιουνίου 2015,
   να καταρτίσει λεπτομερές σχέδιο δράσης με σαφείς στόχους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατάρτιση των εθνικών λογαριασμών της Ελλάδας και να παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή του,
   να τροποποιήσει την προαναφερόμενη πρόταση της Επιτροπής COM(2014)0704 προκειμένου να έχει την εξουσία να αναβάλει την απόδοση των ποσών σε περίπτωση «αρνητικών» υπολοίπων και προσαρμογών·

66.  επισημαίνει τις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 2/2014 με τίτλο «Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών;» όσον αφορά τη στρατηγική ελέγχου και τη διαχείριση κινδύνου στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα δυνητικές απώλειες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι οι εν λόγω αδυναμίες επιβεβαιώθηκαν από το ύψος των δυνητικά απολεσθέντων εσόδων που εντοπίστηκαν σε αυτά τα τρία κράτη μέλη· παρατηρεί ότι κατόπιν αναγωγής των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν στο δείγμα του 2009, το Συνέδριο υπολόγισε ότι το ποσό των δασμών που θα μπορούσε να απολεσθεί στα εν λόγω κράτη μέλη, λόγω παραγραφής, ανερχόταν σε 655 εκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 6 % περίπου του ακαθάριστου ποσού των εισαγωγικών δασμών που εισπράχθηκαν στα πέντε επιλεγμένα κράτη μέλη το εν λόγω έτος, δηλαδή 167 εκατομμύρια EUR για τη Γερμανία, 176 εκατομμύρια EUR για τη Γαλλία και 312 εκατομμύρια EUR για το Ηνωμένο Βασίλειο·

Γεωργία

Γεωργία: δημογραφική πρόκληση και διάρθρωση των δικαιούχων

67.  επισημαίνει ότι οι δημογραφικές αλλαγές επηρεάζουν την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πολιτική της Ένωσης, δεδομένου ότι σχεδόν το ένα τρίτο από τα 12 εκατομμύρια αγρότες της Ένωσης που μοιράζονται περισσότερο από το 45% του προϋπολογισμού της Ένωσης είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και μόνο το 6% είναι νεότεροι από 35 ετών(19)· χαιρετίζει επομένως τα προγράμματα συνδρομής νέων γεωργών που δρομολογήθηκαν ως μέρος της αναμόρφωσης της ΚΓΠ·

68.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί από την Επιτροπή στη γεωργική πολιτική δεν μπόρεσαν μέχρι στιγμής να διορθώσουν τη δημογραφική ανισορροπία, και ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει βάσει αυτού τη δημοσιονομική στήριξη της γεωργίας·

69.  τονίζει το γεγονός ότι λιγότεροι από το 2 % των αγροτών της Ένωσης λαμβάνουν το 31% των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ· επισημαίνει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να στοχεύει ειδικά τους μικρούς γεωργούς και πιστεύει ότι η τρέχουσα πρακτική υπονομεύει περαιτέρω την πολιτική αποδοχή της ΚΓΠ·

70.  επαναλαμβάνει ότι για να καταστεί η ΚΓΠ δικαιότερη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν(20) μείωση των πληρωμών άνω των 150 000 EUR και πιθανή επιβολή ανωτάτων ορίων στις άμεσες ενισχύσεις· ζητεί συνεπώς να ελέγξει το Ελεγκτικό Συνέδριο την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού στις προσεχείς ετήσιες εκθέσεις του·

71.  επισημαίνει ότι η Τσεχική Δημοκρατία ακολουθούμενη από τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία και τη Βουλγαρία διατηρούν τα πιο άνισα γεωργικά συστήματα(21)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξισορροπήσουν καλύτερα τη διάρθρωση των δικαιούχων τους και ζητεί ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ AGRI να επισυνάπτει κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία για τη διανομή της καταβολής των άμεσων ενισχύσεων ΚΓΠ στους παραγωγούς ανά κράτος μέλος και κατηγορία δικαιούχων·

Γεωργία: ποσοστό σφάλματος στον πρώτο πυλώνα

72.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πληρωμές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιαστικά σφάλματα το 2013, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος που υπολόγισε το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν 3,6 % (3,8 % το 2012)(22) και ότι από τα πέντε συστήματα εποπτείας και ελέγχου που εξετάστηκαν για πληρωμές που καταχωρίσθηκαν ως δαπάνες, δύο κρίθηκαν αναποτελεσματικά, δύο μερικώς αποτελεσματικά και μόνον ένα θεωρήθηκε αποτελεσματικό·

73.  τονίζει ότι σε 33 από 101 ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εθνικές αρχές διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για να προλάβουν, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα εν λόγω σφάλματα τουλάχιστον εν μέρει και ότι εάν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί σωστά, το πιο πιθανό ποσοστό σφάλματος για τον τομέα αυτό θα ήταν 1,1 % χαμηλότερο και επομένως σχετικά κοντά στο όριο σημαντικότητας του 2 %· τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημαντική ευθύνη να εκτελούν σωστά και νομότυπα τον προϋπολογισμό της Ένωσης όταν είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ενωσιακών κονδυλίων·

Πολλαπλή συμμόρφωση

74.  επισημαίνει ότι ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάλυψε τις απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και ότι οι περιπτώσεις στις οποίες δεν είχαν τηρηθεί οι υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης αντιμετωπίστηκαν ως σφάλμα στο βαθμό που αποδείχτηκε ότι η παράβαση διαπράχτηκε το έτος κατά το οποίο ο γεωργός είχε υποβάλει αίτηση για ενίσχυση· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλαμβάνει τις αδυναμίες στο πεδίο της πολλαπλής συμμόρφωσης στον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος, ενώ σημειώνει ότι, κατά την άποψη της Επιτροπής, η πολλαπλή συμμόρφωση δεν επηρεάζει την επιλεξιμότητα για πληρωμές, αλλά μόνο ενεργοποιεί διοικητικές κυρώσεις·

75.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δηλώνει, στην απάντησή της προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι το νομικό πλαίσιο έχει απλοποιηθεί για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, έως το τέλος του 2015, σχετικά με το πώς λειτούργησαν τα μέτρα αυτά στην πράξη, καθώς και σχετικά με τα επιπρόσθετα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν αναφορικά με τυχόν εναπομείναντες περίπλοκους κανόνες και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας·

Ποσοστά σφάλματος στα μέτρα αγοράς

76.  ανησυχεί για το γεγονός ότι το ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τα γεωργικά μέτρα αγοράς βρίσκεται στο 7,44 % όπως υπολογίστηκε από την Επιτροπή· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το ότι το ποσοστό αυτό είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό σφάλματος σε τομέα πολιτικής το 2013·

77.  τονίζει ότι οι επιφυλάξεις που κατέγραψε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ AGRI στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του το 2013 επιβεβαιώνουν την ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στα μέτρα της αγοράς, καθώς επτά καθεστώτα ενισχύσεων σε εννέα κράτη μέλη αποτέλεσαν αντικείμενο των επιφυλάξεων, ιδιαίτερα στους τομείς των οπωροκηπευτικών, της αναδιάρθρωσης των αμπελώνων, των επενδύσεων στην παραγωγή οίνου, των επιστροφών κατά την εξαγωγή για πουλερικά και του προγράμματος διανομής γάλακτος στα σχολεία·

78.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι πολλά μικρότερα προγράμματα, όπως είναι αυτά για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία, δεν είναι φιλικά προς τον χρήστη, εν μέρει λόγω της συναφούς γραφειοκρατίας, και για τον λόγο αυτό η διάδοση και η εφαρμογή τους δεν είναι ικανοποιητική·

79.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις σημαντικές ελλείψεις των διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόστηκαν για τη χορήγηση της αναγνώρισης σε ομάδες παραγωγών(23) για οπωροκηπευτικά στην Πολωνία, την Αυστρία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο όπως αποκάλυψε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το 2013 και επιβεβαίωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ AGRI ο οποίος στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2013 έχει διατυπώσει επιφύλαξη βασιζόμενος στην εκτίμησή του ότι περίπου 25 % του συνόλου των δαπανών δυνάμει αυτού του μέτρου βρίσκεται σε κίνδυνο, συγκεκριμένα 102,7 εκατομμύρια EUR·

80.  εκφράζει τη λύπη του για τις αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή όσον αφορά τα μέτρα για την «αναδιάρθρωση των αμπελώνων» στην Ισπανία που δικαιολόγησε την επιφύλαξη την οποία εξέδωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ AGRI βάσει διορθωμένου ποσοστού σφάλματος 33 % και διακυβευόμενου ποσού 54 εκατομμυρίων EUR καθώς και το μέτρο «εξαγωγή πουλερικών στη Γαλλία» βάσει διορθωμένου ποσοστού σφάλματος 69,6 % και διακυβευόμενου ποσού 29,3 εκατομμυρίων EUR·

Αξιοπιστία των δεδομένων των κρατών μελών στις άμεσες ενισχύσεις

81.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά σφάλματος που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στις στατιστικές ελέγχου δεν καλύπτουν όλες τις συνιστώσες του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος και δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες, η ΓΔ AGRI προέβη σε χωριστή εκτίμηση για κάθε οργανισμό πληρωμών βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστώσεων ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

82.  επαναλαμβάνει τις διαβεβαιώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου(24) σύμφωνα με τις οποίες τα αποτελέσματα της νέας αυτής προσέγγισης καταδεικνύουν ότι οι στατιστικές των επιθεωρήσεων των κρατών μελών, οι δηλώσεις των διευθυντών των οργανισμών πληρωμών και οι εργασίες των οργανισμών πιστοποίησης παρέχουν περιορισμένη μόνον διασφάλιση·

83.  επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι οργανισμοί πληρωμών για τις άμεσες ενισχύσεις ήσαν διαπιστευμένοι και πιστοποιημένοι από πιστοποιούσες αρχές και παρά το γεγονός ότι 79 από τις 82 δηλώσεις αξιοπιστίας που διατύπωσαν οι οργανισμοί πληρωμών έλαβαν ανεπιφύλακτη γνώμη από τους οργανισμούς πιστοποίησης το 2013, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ακρίβεια των δηλώσεων αξιοπιστίας που υπέβαλαν οι διευθυντές των οργανισμών πληρωμών, η Επιτροπή χρειάστηκε να διορθώσει προς τα πάνω τα ποσοστά σφάλματος που κοινοποιήθηκαν 42 από τους 68 οργανισμούς πληρωμών με εναπομένον ποσοστό σφάλματος πάνω από 2 %·

84.  επισημαίνει ότι οι 5 οργανισμοί πληρωμών με το υψηλότερο ποσοστό σφάλματος ήταν:

1.  Ηνωμένο Βασίλειο, RPA

5,66 % (κοινοποίηση κράτους μέλους (ΚΜ): 0,67 %)

2.  Ελλάδα, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

5,17% (κοινοποίηση ΚΜ: 0,83 %)

2.  Ισπανία, AVGA

4,71% (κοινοποίηση ΚΜ: 1,93 %)

4.  Πορτογαλία, IFAP

4,37% (κοινοποίηση ΚΜ: 0,82 %)

5.  Ρουμανία, PIAA

4,27% (κοινοποίηση ΚΜ: 1,77 %)

85.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει κυρώσεις για την παροχή από τους οργανισμούς πληρωμών ανακριβών ή εσφαλμένων στοιχείων(25)·

86.  ζητεί περισσότερη εποπτεία και στενότερη παρακολούθηση και συντονισμό των εθνικών οργανισμών πληρωμής στα επιμέρους κράτη μέλη από υπαλλήλους της Ένωσης, ιδίως δε των οργανισμών πληρωμής που παρουσιάζουν μονίμως ανεπαρκείς επιδόσεις τα τελευταία τρία χρόνια, ώστε η διαχείριση των πληρωμών να καταστεί αποτελεσματικότερη·

ΟΣΔΕ και ΣΑΑ

87.  συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασαν η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με την οποία το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση των σφαλμάτων που περιέχουν οι δηλώσεις των γεωργών και επισημαίνει ότι χάρη στη σωστή λειτουργία του οι γεωργικές άμεσες ενισχύσεις δεν περιέχουν ουσιώδη σφάλματα·

88.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες αδυναμίες όσον αφορά την εξαίρεση των μη επιλέξιμων εκτάσεων από το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) και τη διοικητική μεταχείριση των δηλώσεων από αγρότες συμβάλλουν σημαντικά στο επίπεδο των σφαλμάτων που απομένουν στις πληρωμές ΕΓΤΕ·

89.  τονίζει για άλλη μια φορά την οριζόντια διάσταση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στο ΣΑΑ· σημειώνει ότι από το 2007 το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε το ΟΣΔΕ σε 38 οργανισμούς πληρωμών και στα 28 κράτη μέλη και εκφράζει μεγάλη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι μόνον επτά από τα συστήματα ελέγχου αξιολογήθηκαν ως αποτελεσματικά, 22 κρίθηκαν εν μέρει αποτελεσματικά και εννέα συστήματα ελέγχου κρίθηκαν αναποτελεσματικά· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι για τον προϋπολογισμό καλύπτονται από καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις·

Διαδικασίες διασφάλισης της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων

90.  εκφράζει ανησυχίες για το γεγονός που ανέφερε το Ελεγκτικό Συνέδριο(26) ότι ποσά που χάθηκαν λόγω παρατυπιών ή αμέλειας σε σχέση δηλώσεις για το έτος υποβολής 2008 ή νωρίτερα, είχαν κοινοποιηθεί στους οφειλέτες στην Ιρλανδία με σημαντική καθυστέρηση και δεν είχε εφαρμοστεί σχετικά καμία διαδικασία ανάκτησης ή εκτέλεσης επί σειρά ετών·

91.  αναφέρει ότι έως το τέλος του 2012, από τα 6,7 εκατομμύρια EUR των οφειλών που συνδέονταν με τα εν λόγω έτη υποβολής δηλώσεων, 2,3 εκατομμύρια EUR βάρυναν την Ένωση στο πλαίσιο του κανόνα επιμερισμού του 50/50 παρά την καθυστέρηση που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη διαδικασία κοινοποίησης και φοβάται ότι τα χρήματα θα χαθούν οριστικά για τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

92.  ανησυχεί επίσης για τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά το γεγονός ότι οι ιταλικές αρχές δεν είχαν καταγράψει κατά πόσο οι οφειλές προέκυψαν λόγω παρατυπιών ή διοικητικών σφαλμάτων κάτι που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης και να την υποβάλει πριν από το τέλος του έτους·

93.  σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2013 της ΓΔ AGRI(27), τα κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά είναι η Βουλγαρία με ποσοστό ανάκτησης 4 %, 21 % στην Ελλάδα, 25 % στην Γαλλία, 25 % στη Σλοβενία, 27 % στη Σλοβακία και 33 % στην Ουγγαρία· εκφράζει την ανησυχία του για τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ανακτήσεων σε ορισμένους τομείς και ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει έκθεση για τα αίτια και τις δυνατότητες βελτιώσεων·

Διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών

94.  σημειώνει ότι το 2013 η Επιτροπή έλαβε τέσσερις αποφάσεις ως προς τη συμμόρφωση, οι οποίες οδήγησαν σε δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 1 116,8 εκατομμυρίων EUR (861,9 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το ΕΓΤΕ και 236,2 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου 2 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη (1,4 % στην περίοδο 2008-2012)·

95.  επισημαίνει ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος που υπολόγισε το Ελεγκτικό Συνέδριο επειδή οι έλεγχοι συμμόρφωσης της Επιτροπής βασίζονται στα συστήματα, δεν ελέγχουν την κανονικότητα των συναφών πράξεων, καλύπτουν δαπάνες που αφορούν περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, οδηγούν σε δημοσιονομικές διορθώσεις που πραγματοποιούνται στο 6 5% των περιπτώσεων σε κατ' αποκοπή βάση και κατά συνέπεια δεν επιτρέπουν να υπολογιστεί ένα ετήσιο ποσοστό σφάλματος(28)·

96.  τονίζει ότι η αύξηση στο 2013 του μέσου επιπέδου δημοσιονομικής διόρθωσης σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα 2008-2012 αιτιολογείται σύμφωνα με τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου(29) κυρίως λόγω της μείωσης των καθυστερημένων εκκρεμών φακέλων ελέγχου από 553 στο τέλος του 2012 σε 516 στο τέλος του 2013 και ότι η διευθέτηση των εν λόγω φακέλων, οι οποίοι αφορούσαν οικονομικά έτη πριν από το 2010, είχε ως αποτέλεσμα δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 881 εκατομμυρίων EUR (79 % του συνόλου)·

97.  ανησυχεί διότι οι ισχύουσες επί του παρόντος διατάξεις δεν εγγυώνται την ανεξαρτησία του οργάνου συμβιβασμού που ενδέχεται να αναμιχθεί στη διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών(30)·

Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, αλιεία και υγεία

98.  σημειώνει ότι οι πληρωμές για την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την αλιεία και την υγεία δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιαστικά σφάλματα το 2013, με μείωση του πιθανότερου ποσοστού σφάλματος σε 6,7 % από 7, 9% το 2012 και ότι 13 συστήματα εποπτείας και ελέγχου που εξετάστηκαν για πληρωμές που καταχωρίσθηκαν ως δαπάνες στα κράτη μέλη αξιολογήθηκαν ως μερικώς αποτελεσματικά και έξι ως αναποτελεσματικά·

99.  συμφωνεί με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος θα είχε μειωθεί σε 2 % εάν οι εθνικές αρχές είχαν χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους για να προλάβουν, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα· τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημαντική ευθύνη όσον αφορά τη σωστή και νομότυπη εκτέλεση του προϋπολογισμό της Ένωσης όταν είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ενωσιακών κονδυλίων·

100.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το υπολογιζόμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο μέσο ποσοστό σφάλματος για την αγροτική ανάπτυξη που προέκυψε στα τελευταία τρία έτη ήταν 8,2 % και ότι το 2013 ήταν 7,9  %(31)· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το ότι το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό σφάλματος σε τομέα πολιτικής το 2013·

101.  σημειώνει ότι τα σφάλματα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο προέκυψαν κυρίως επειδή οι δικαιούχοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βοήθειας, οι διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων δεν εφαρμόστηκαν σωστά και δεν τηρήθηκαν οι γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·

102.  ανησυχεί για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι εκ προθέσεως παραβάσεις από ιδιώτες δικαιούχους για τις οποίες υπάρχουν υποψίες συνέβαλαν στο ένα όγδοο του ποσοστού σφάλματος στην αγροτική ανάπτυξη και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ειδικό μέτρο αγροτικής ανάπτυξης «προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα» συνέβαλε στον πιο σημαντικό βαθμό στο ποσοστό σφάλματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις(32), πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να εκφράσει το Ελεγκτικό Συνέδριο σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του μέτρου στην επίτευξη του στόχου του·

103.  συμφωνεί με την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο(33) ότι τα σφάλματα προκλήθηκαν εν μέρει από την πολυπλοκότητα των κανόνων και τη μεγάλη ποικιλία των καθεστώτων ενισχύσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων 2007-2013: υπάρχουν 46 μέτρα συνολικά για την αγροτική ανάπτυξη, το καθένα με τους δικούς του κανόνες και τις απαιτήσεις του·

104.  σημειώνει το αυξανόμενο επίπεδο αναστολής και διακοπής των πληρωμών στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή, το οποίο εξασφαλίζει τη συστηματική λήψη διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ελλείψεις·

105.  επιδοκιμάζει την αναθεωρημένη προσέγγιση της Επιτροπής για τον υπολογισμό του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς ελέγχους και πληροφορίες με σκοπό την προσαρμογή του ποσοστού σφάλματος που δηλώνουν τα κράτη μέλη·

106.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη αξιοπιστίας των δεδομένων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα των ελέγχων τους· σημειώνει ότι οι πιστοποιούσες αρχές εξέδωσαν γνώμη με επιφύλαξη στην οποία δηλώνεται ποσοστό σφάλματος πάνω από 2 % για εννέα μόνον οργανισμούς πληρωμών από 74(34) ενώ η Επιτροπή εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη για 31 οργανισμούς σε 24 κράτη μέλη(35)·

107.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ποιότητας στα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνουν ορισμένα κράτη μέλη και για την απουσία συστηματικής προσέγγισης για την εκρίζωση των αιτίων των σφαλμάτων σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι δεν υπάρχει προληπτική δράση κατά τ ης γενικής αδυναμίας σε επίπεδο Ένωσης·

108.  αναγνωρίζει ότι οι κύριοι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η υστέρηση εκτέλεσης κατά 4 300 000 EUR στο κεφάλαιο 17 04 – Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών, είναι τα 900 000 EUR που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού για τα διάφορα προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν το 2014, και τα 2 000 000 EUR για το ταμείο έκτακτης ανάγκης· σημειώνει ότι, από το δεύτερο ποσό, ποσοστό 50 % ή 1 000 000 EUR μεταφέρθηκαν στο 2014 (για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού στη Γερμανία) και εκτελέστηκε φέτος·

Αιτήματα προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφορικά με την γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη

109.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να υπολογίσει χωριστά ποσοστά σφάλματος για τα μέτρα αγοράς και τις άμεσες ενισχύσεις στον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ·

110.  συνιστά στην Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σχετικών με τις ελλείψεις στο σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται όσον αφορά τις ενισχύσεις της ΕΕ για την αναγνώριση των ομάδων παραγωγών για τα οπωροκηπευτικά στην Πολωνία, και στα επιχειρησιακά προγράμματα για τις οργανώσεις παραγωγών στην Αυστρία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο··

111.  προτρέπει την Επιτροπή να αποδείξει την ενωσιακή προστιθέμενη αξία των μέτρων παρέμβασης στις γεωργικές αγορές έχοντας κατά νου τον κίνδυνο δυνητικών απωλειών που πλήττουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο της κατάργησής τους εάν ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ υψηλός· ζητεί από την Επιτροπή στην έκθεση παρακολούθησης της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013 να περιλάβει πληροφορίες για τα μέτρα που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) υπό το φως της αποστολής ελέγχου για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για πουλερικά στη Γαλλία·

112.  ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει προτάσεις με σκοπό την επιβολή κυρώσεων για παροχή εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων από τους οργανισμούς πληρωμών περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες τρεις παραμέτρους, συγκεκριμένα τις στατιστικές επιθεωρήσεων, τις δηλώσεις των οργανισμών πληρωμών και το έργο που επιτελούν οι φορείς πιστοποίησης· ζητεί να έχει η Επιτροπή την εξουσία να αποσύρει τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών σε περιπτώσεις σοβαρών παραποιήσεων·

113.  προτρέπει τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ AGRI να εξετάσει την πραγματική προστιθέμενη αξία της καθυστέρησης κάθε χρόνο των επιφυλάξεων που δικαιολογούνται λόγω ελλείψεων στο ΣΤΑ ενώ αυτές οι ελλείψεις έχουν σαφή οριζόντια διάσταση·

114.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι το ΟΣΔΕ αξιοποιείται πλήρως, και ιδιαίτερα να διασφαλίσουν ότι η επιλεξιμότητα και το μέγεθος των αγροτεμαχίων αξιολογούνται και καταγράφονται ορθά από τα κράτη μέλη και ότι λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα από τα κράτη μέλη στα οποία διαπιστώθηκε ότι το ΟΣΔΕ παρουσιάζει συστημικά σφάλματα·

115.  προτρέπει την Επιτροπή να διαλευκάνει τα γεγονότα που αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ιρλανδία και την Ιταλία στα σημεία 3.24 και 3.25 της ετήσιας έκθεσής του για το 2013 όσον αφορά παρατυπίες στην ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και να υποβάλει έκθεση στο κοινοβούλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2015·

116.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την περαιτέρω μείωση των καθυστερημένων εκκρεμών φακέλων ελέγχου στη διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών ώστε όλοι οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν πριν από το 2012 να κλείσουν έως το τέλος του 2015·

117.  ζητεί ειδικότερα η εντολή των μελών του οργάνου συμβιβασμού που εμπλέκεται στη διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών να είναι χρονικά περιορισμένη σε μια πρώτη τριετή θητεία με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος κατ’ ανώτατο όριο· ζητεί ακόμη να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στη διαχείριση των εν λόγω φακέλων και να μην εκπροσωπούνται στο όργανο συμβιβασμού τα κράτη μέλη όταν οι δημοσιονομικές διορθώσεις τα αφορούν άμεσα·

118.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση της επιβολής ανώτατου ορίου στις άμεσες ενισχύσεις ανά κράτος μέλος·

119.  απευθύνει έκκληση για μία λιγότερο γραφειοκρατική ΚΓΠ προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά σφάλματος· εκφράζει, κατά συνέπεια, ικανοποίηση για τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή να αναγάγει την απλούστευση και την επικουρικότητα σε μέγιστες προτεραιότητές της για την επόμενη πενταετία· ζητεί να αφαιρείται, στις ακραίες περιπτώσεις, η διαπίστευση από τους οργανισμούς πληρωμών των οποίων η απόδοση διατηρείται συνεχώς σε χαμηλά επίπεδα·

120.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σε εύθετο χρόνο λεπτομερές σχέδιο για τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25 % μέσα στην προσεχή πενταετία·

121.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάζει τον τομέα πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης σε χωριστό κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσής του ή τουλάχιστον, να υπολογίζει χωριστά ποσοστά σφάλματος για τον τομέα πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης, τον τομέα πολιτικής αλιείας και το πρόγραμμα LIFE+·

122.  συνιστά να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι τα σχέδια δράσης των κρατών μελών στην αγροτική ανάπτυξη είναι πλήρη, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περιφέρειες και όλα τα μέτρα στο πεδίο τους, ιδίως τα επενδυτικά, και ότι λαμβάνουν υπόψη τις διαπιστώσεις ελέγχου της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

123.  ζητεί από την Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις περιπτώσεις υποψιών για εκ προθέσεως παραβάσεις που ανέφερε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην OLAF, ιδιαίτερα, όσον αφορά το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης «προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα» και να επανεξετάσει πλήρως τον σχεδιασμό αυτού του μέτρου με γνώμονα τις επικριτικές παρατηρήσεις που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά του στην έκθεση με θέμα τη συνέχεια που θα δοθεί στην απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013·

124.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εκτέλεση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και στους ελέγχους συμμόρφωσης να λαμβάνει υπόψη τους εφαρμοστέους κανόνες περιλαμβανομένων εκείνων που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο όπου χρειάζεται, με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος των επαναλαμβανόμενων αδυναμιών και σφαλμάτων που εμφανίστηκαν στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013·

Αλιεία

125.  σημειώνει την επιφύλαξη που διατύπωσε η ΓΔ MARE σχετικά με το ποσοστό σφάλματος άνω του 2 % σε σχέση με τις δαπάνες που δήλωσαν ορισμένα κράτη μέλη και στην περίπτωση ενός κράτους μέλους με έκθεση που δεν θεωρήθηκε αξιόπιστη και τη μη υποβολή έκθεσης· αποδοκιμάζει την κατάσταση αυτή όσον αφορά το σχετικό κράτος μέλος· σημειώνει ωστόσο ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί μετά τις οδηγίες που διατύπωσε η Επιτροπή προς το εν λόγω κράτος μέλος·

126.  εκφράζει τη λύπη του, διότι πέραν αυτών των παρατηρήσεων το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για το αποτέλεσμα των ελέγχων του για τον συγκεκριμένο τομέα της αλιείας και των θαλάσσιων υποθέσεων, ζητεί δε για λόγους διαφάνειας οι ως άνω πληροφορίες να γνωστοποιηθούν·

127.  αναγνωρίζει ότι 92,31 % των πληρωμών της ΓΔ MARE εκτελέστηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος· σημειώνει με ανησυχία ωστόσο ότι ο αριθμός των καθυστερημένων πληρωμών αυξήθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι τόκοι υπερημερίας που καταβλήθηκαν το 2013 παρουσιάζουν μείωση και ενθαρρύνει ως εκ τούτου την ΓΔ MARE να προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις·

Περιφερειακή πολιτική, μεταφορές και ενέργεια

ΕΕ2020

128.  τονίζει ότι από το συνολικό ποσό πληρωμών το 2013 δυνάμει αυτής της ομάδας πολιτικής (45,311 δισεκατομμύρια EUR), 96% (43,494 δισεκατομμύρια EUR) αφορούν την περιφερειακή πολιτική, η οποία υλοποιείται κυρίως μέσω του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), 1,059 δισεκατομμύρια EUR διατίθενται στην κινητικότητα και τις μεταφορές και 758 εκατομμύρια EUR στην ενέργεια·

129.  αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η περιφερειακή πολιτική της Ένωσης στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών των κρατών μελών και μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών· αναγνωρίζει ότι αυτή η πολιτική είναι η κύρια πολιτική μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε ενωσιακή κλίμακα στην πραγματική οικονομία, ότι αντιστοιχεί στο 29 % του συνόλου των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης το 2013 και αποτελεί δοκιμασμένο εργαλείο για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ένωση, που στηρίζει την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπης 2020·

130.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των πολιτικών στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας για την εγκαθίδρυση ασφαλών, βιώσιμων και ανταγωνιστικών συστημάτων και υπηρεσιών μεταφορών και ενέργειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης και υπογραμμίζει τη συμβολή αυτών των πολιτικών στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπης 2020·

131.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της περιφερειακής πολιτικής μέσω της εκ των υστέρων αξιολόγησης· ευελπιστεί ότι θα λαμβάνει τακτικές επικαιροποιήσεις της αξιολόγησης της Επιτροπής·

132.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι λαμβάνει συνεπείς και αξιόπιστες πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση της χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ· θεωρεί ότι αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρουν την πρόοδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όχι μόνον από χρηματοοικονομική άποψη αλλά και από την άποψη των επιδόσεων(36)·

133.  εφιστά την προσοχή στον πολυετή χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής συνοχής και υπογραμμίζει ότι η τελική αξιολόγηση των παρατυπιών που σχετίζονται με την υλοποίηση της πολιτικής θα καταστεί δυνατή μόνον αφού λήξει η περίοδος προγραμματισμού·

Σφάλματα

134.  επισημαίνει ότι από τις 180 πράξεις τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο υπέβαλε σε έλεγχο, 102 (57 %) περιείχαν σφάλματα· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει 95 % εμπιστοσύνη ότι το ποσοστό σφάλματος στον πληθυσμό κυμαίνεται μεταξύ 3,7 % και 10,1 % (κατώτατο και ανώτατο όριο σφάλματος αντίστοιχα) και εκτιμά, βάσει των 40 σφαλμάτων που προσδιόρισε ποσοτικώς, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος σε 6,9 % (2012: 6,8 %);

135.  τονίζει ότι σε 17 περιπτώσεις ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων που διέπραξαν οι τελικοί δικαιούχοι, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για να προλάβουν, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή· σημειώνει ότι εάν όλες οι παραπάνω πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για αυτό το κεφάλαιο θα ήταν τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο· τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημαντική ευθύνη να εκτελούν σωστά και νομότυπα τον προϋπολογισμό της Ένωσης όταν είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ενωσιακών κονδυλίων·

136.  επισημαίνει ότι όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, καθώς και τις δαπάνες για την κινητικότητα, τις μεταφορές και την ενέργεια, οι κύριοι κίνδυνοι συμμόρφωσης αφορούν: σφάλματα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων (39%), μη επιλέξιμα έργα/μη επιλέξιμες δραστηριότητες ή μη επιλέξιμοι υποψήφιοι (22 %), μη επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονταν στις σχετικές δηλώσεις (21%) και μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ενέργειες της Επιτροπής με σκοπό τον μετριασμό αυτών των κινδύνων και την παροτρύνει να συνεχίσει να παρέχει καθοδήγηση και κατάρτιση στις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τους εντοπιζόμενους κινδύνους· αναμένει ότι οι νέοι κανονισμοί και κανόνες για την περίοδο προγραμματισμού 2014 έως 2020 θα συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων και στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων, μέσω της απλούστευσης και της αποσαφήνισης των διαδικασιών·

Αξιοπιστία των δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη

137.  σημειώνει ότι οι αρχές των κρατών μελών κοινοποίησαν 322 εθνικές ελεγκτικές γνώμες για τα επιχειρησιακά προγράμματά τους και ότι οι ελεγκτικές γνώμες δήλωσαν σε 209 περιπτώσεις (65 %) ποσοστό σφάλματος κάτω από 2 %· σημειώνει ότι όταν η Επιτροπή έλεγξε τα δεδομένα μπόρεσε να επιβεβαιώσει μόνον την κοινοποίηση των ποσοστών σφαλμάτων των κρατών μελών για 78 εθνικές ελεγκτικές γνώμες· σημειώνει ότι η Επιτροπή χρειάστηκε να διορθώσει 244 ελεγκτικές γνώμες(37)· ζητεί από την Επιτροπή στο μέλλον να αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες στις αλλαγές ποσοστών σφάλματος που διενεργεί η ΓΔ REGIO·

138.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή έκρινε αναξιόπιστα όλα τα σε εθνικό επίπεδο ελεγμένα ποσοστά σφάλματος στις εκθέσεις της Σλοβακίας, 10 από τα 15 ποσοστά σφάλματος στις εκθέσεις της Ουγγαρίας, 2 από 7 στις εκθέσεις της Βουλγαρίας και 1 από 4 στις εκθέσεις του Βελγίου· ζητεί από την Επιτροπή να αποδείξει εάν και πώς οι επιβληθείσες κατ’ αποκοπή διορθώσεις για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (25 % για ένα πρόγραμμα και 10 % για εννέα προγράμματα στη Σλοβακία, δύο για τη Βουλγαρία και την Ιταλία και ένα για το Βέλγιο(38)) διόρθωσαν την κατάσταση·

139.  τονίζει ότι τα δεδομένα σφάλματος που υποβλήθηκαν για τα ακόλουθα επιχειρησιακά προγράμματα ήταν ιδιαίτερα αναξιόπιστα:

Κράτος μέλος

Πρόγραμμα

Τίτλος

Ποσό που αποφασίστηκε εκατ. EUR

ποσοστό σφαλ. ΚΜ στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου

ενιαίο ποσοστό σφάλματος Επιτροπής

BE

2007BE162PO001

Βρυξέλλες, Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα

56,93

6,23 %

10 %

BG

2007BG161PO002

Τεχνική βοήθεια

1 466,43

4,10 %

10 %

DE

2007DE162PO006

ΕΤΠΑ Βρέμη

142,01

0,31 %

5 %

DE

2007DE161PO003

ΕΤΠΑ Μεκλεμβούργο-Πρόσω Πομερανία

1 252,42

0,81 %

5 %

DE

2007DE162PO005

ΕΤΠΑ Έσση

263,45

0,04 %

5 %

ETC

2007CB063PO052

INTERREG IV Ιταλία/Αυστρία

60,07

2,77 %

10 %

ETC

2007CG163PO030

Σλοβακία/Τσεχική Δημοκρατία

92,74

0,96 %

10 %

ETC

2007CB163PO019

Μεκλεμβούργο /ΠΠ - Πολωνία

132,81

0,02 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Οικονομική ανάπτυξη

2 858,82

0,71 %

5 %

HU

2007HU161PO007

Μεταφορές

5 684,24

0,54 %

5 %

HU

2007HU161PO003

Δυτικό Pannon

463,75

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO004

Νότια Μεγάλη Πεδιάδα

748,71

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO005

Κεντρική Υπερδουναβία

507,92

130 %

5 %

HU

2007HU161PO006

Βόρεια Ουγγαρία

903,72

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO009

Βόρεια Μεγάλη Πεδιάδα

975,07

1,30 %

5%

HU

2007HU161PO011

Νότια Υπερδουναβία

705,14

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Κεντρική Ουγγαρία

1 467,20

0,10 %

5 %

IT

2007IT161PO007

Ανάπτυξη του Ιταλικού Νότου

579,04

0,63 %

10 %

IT

2007IT161PO008

Καλαβρία

1 499,12

2,45 %

10 %

SL

2007SL161PO001

Δυνατότητες περιφερειακής ανάπτυξης

1 783,29

2,80 %

5 %

SL

2007SL161PO002

Υποδομές

1 562,06

2,80 %

5 %

SK

2007SK161PO006

Ανταγωνιστικότητα και αύξηση της οικονομίας

968,25

0 %

25 %

SK

2007SK161PO005

Υγεία

250,00

1,79 %

25 %

SK

2007SK161PO001

Κοινωνία της Πληροφορίας

843,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK16UPO001

Έρευνα & Ανάπτυξη

1 209,42

1,30 %

10 %

SK

2007SK161PO002

Περιβάλλον

1 820,00

0,33 %

10 %

SK

2007SK161PO004

Μεταφορές

3 160,15

0,74 %

10 %

SK

2007SK161PO003

Περιφερειακό ΕΠ

1 554,50

0,32 %

10 %

SK

2007SK161PO007

Τεχνική βοήθεια

97,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK162PO001

Μπρατισλάβα

95,21

1,79 %

10 %

UK

2007UK162PO001

Lowlands and Uplands, Σκωτία

375,96

5,98 %

8,42 %

UK

2007UK161PO002

Δυτική Ουαλία και πεδιάδες

1 250,38

036 %

5 %

UK

2007UK162PO012

Ανατολική Ουαλία

72,45

0,36 %

5 %

140.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο μέλλον για τα ποσοστά σφάλματος ανά πρόγραμμα, όπως κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη και αποδεκτά/διορθωμένα από την Επιτροπή στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

141.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Επιτροπή έκρινε εν γένει αξιόπιστο, βάσει δικής της επισκόπησης, το έργο 40 εθνικών ελεγκτικών αρχών που ανέλαβαν τον έλεγχο του 90% των χορηγήσεων πιστώσεων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΣ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013·

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ)

142.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην απλοποίηση των διαδικασιών, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για τους δικαιούχους, διότι τούτο μπορεί να είναι επωφελές τόσο για τη διαδικασία λογιστικού ελέγχου όσο και για τη μείωση των ποσοστών σφάλματος, ενώ παράλληλα αυξάνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου·

143.  επιδοκιμάζει τη βελτίωση στη διαχείριση των κονδυλίων από το 2011 στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Ρουμανία· ανησυχεί για την επιδείνωση της διαχείρισης του ΕΤΠΑ στη Σλοβακία, την Ισπανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο(39)·

144.  επισημαίνει ότι, σε 50 από τις 75 περιπτώσεις, εξακολουθούν να υφίστανται επιφυλάξεις επί ένα έτος ή και περισσότερο· καλεί την Επιτροπή να παράσχει εκείνες τις πληροφορίες που θα επιτρέψουν να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν παραμείνει αμετάβλητες οι ελλείψεις στις περιοχές και για ποιους λόγους δεν κατόρθωσαν οι εθνικές αρχές διαχείρισης να διορθώσουν τα λάθη στη πράξη·

145.  υποστηρίζει ένθερμα τη διακοπή και τις αναστολές πληρωμών που χρησιμοποιεί η Επιτροπή ως αποτελεσματικό και προληπτικό εργαλείο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

146.  γνωρίζει τις διατάξεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 που ορίζουν ότι οι σοβαρές ελλείψεις κατά την έννοια του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής(40), που εντοπίζονται από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την υποβολή των λογαριασμών θα οδηγούν σε καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις για τα σχετικά προγράμματα· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει κατάλογο με τις περιπτώσεις αυτές έγκαιρα φια τη διαδικασία απαλλαγής της Επιτροπής 2014·

147.  εκφράζει επιδοκιμασία για τις ενισχυμένες διαδικασίες ελέγχων και επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, ειδικότερα όσον αφορά τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους της διαχείρισης πριν από την πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών των προγραμμάτων και την υποβολή των δηλώσεων διαχείρισης από τις αρχές διαχείρισης στην Επιτροπή· επισημαίνει ότι η διορθωτική ικανότητα της Επιτροπής βελτιώθηκε περαιτέρω με την κατάργηση της δυνατότητας των κρατών μελών να επαναχρησιμοποιούν τους πόρους, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις· χαιρετίζει την ίδρυση ειδικού φορέα για την οικοδόμηση διοικητικών ικανοτήτων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία· υποστηρίζει τον εντονότερο προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων και τη θεματική επικέντρωση της πολιτικής συνοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η ανακατεύθυνση των κριτηρίων από την απορρόφηση των κονδυλίων στην ποιότητα των δαπανών και την υψηλή προστιθέμενη αξία των συγχρηματοδοτουμένων επιχειρήσεων·

148.  υπενθυμίζει την παράγραφο 165 του ψηφίσματός του που συνόδευε την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2012 στην οποία το Κοινοβούλιο ζητούσε να εναρμονιστεί η αντιμετώπιση των σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς επιμερισμένης διαχείρισης· επιδοκιμάζει την εναρμόνιση που επιχείρησε η Επιτροπή στην απόφασή της C(2013)9527 της 19ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάρτιση και έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών για τον καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρόκειται να διενεργήσει η Επιτροπή σε δαπάνες χρηματοδοτούμενες από την Ένωση δυνάμει της επιμερισμένης διαχείρισης, για μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων· επισημαίνει ότι η οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(41) θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη έως τις 18 Απριλίου 2016· θεωρεί ότι η εφαρμογή της θα φέρει σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω μεθοδολογικές αλλαγές·

149.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η μεθοδολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να έχει συνοχή και να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς διαχείρισης· αντιλαμβάνεται ότι περαιτέρω ευθυγράμμιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακολουθίες στους ορισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά μια παράνομη πράξη υπό άμεση διαχείριση και υπό επιμερισμένη διαχείριση·

Δημοσιονομικές διορθώσεις

150.  σημειώνει ότι το 2013 η Επιτροπή ενέκρινε δημοσιονομικές διορθώσεις που ανήλθαν σε 912 371 222 EUR στα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών, από τα οποία 239 500 000 EUR βάρυναν την Τσεχική Δημοκρατία, 147 210 000 EUR βάρυναν την Ουγγαρία και 95 470 000 EUR βάρυναν την Ελλάδα·

151.  καλεί την Επιτροπή να διεξάγει προοδευτικές αξιολογήσεις επιδόσεων κατά τη διάρκεια των εκτέλεσης των έργων που προτείνονται από τα κράτη μέλη για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και μετά την ολοκλήρωσή τους, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των έργων και την επιτάχυνση των ελέγχων για τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων και με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να εντοπίζει ενδεχόμενες καταχρήσεις και απάτες σε σχέση με την εκτέλεση των έργων·

152.  ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εθνικών ελεγκτικών αρχών ούτως ώστε οι λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών να μπορούν να ελέγχονται, με σκοπό την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης που πλήττει τα διαρθρωτικά ταμεία και, έχοντας υπόψη τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν δυνάμει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)) στο σύνολό τους, προκειμένου να υιοθετηθεί μια διατομεακή προσέγγιση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

153.  σημειώνει ακόμη ότι, στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, έξι κράτη μέλη (η Τσεχική Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία) ευθύνονταν για το 75 % (που ισούται με 1,342 δισεκατομμύρια EUR) των επιβεβαιωμένων δημοσιονομικών διορθώσεων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ/ΤΑ και ΕΚΤ·

Αποδεσμεύσεις

154.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2013 χρειάστηκε να αποδεσμευτούν 397,8 εκατομμύρια EUR, 296,7 EUR μόνον από την Τσεχική Δημοκρατία· θεωρεί ότι αποδεσμεύσεις δεν συνάδουν προς τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· ανησυχεί για τη συνεχιζόμενη αδυναμία ορισμένων περιοχών να απορροφήσουν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα προβλήματα από τα οποία απορρέει αυτή η κατάσταση στις εν λόγω περιοχές· καλεί επίσης την Επιτροπή να καταρτίσει και να υποβάλει λεπτομερές σχέδιο για την ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης των περιοχών με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό απορρόφησης·

155.  επισημαίνει ότι στον νέο κανονισμό για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 εισήχθη η εφαρμογή περιόδου επιλεξιμότητας, με σκοπό να ορισθεί χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα διενεργούνται οι επενδύσεις και να δοθεί κίνητρο στις αρχές του προγράμματος να κάνουν έγκαιρα επενδύσεις για την απασχόληση και την ανάπτυξη της οικονομίας στην Ένωση, πράγμα που θα μειώσει τον κίνδυνο μη χρησιμοποίησης εντός της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας και επομένως τον κίνδυνο αποδεσμεύσεων·

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

156.  σημειώνει ότι οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών ανέφεραν συνολικά 941 ΜΧΤ σε λειτουργία στο τέλος του 2013 σε 25 κράτη μέλη· 91 % αντιστοιχούν σε ΜΧΤ για επιχειρήσεις, 6 % για έργα αστικής ανάπτυξης και 3 % σε κονδύλια για ενεργειακή απόδοση / ανανεώσιμες ενέργειες· σημειώνει ότι η συνολική αξία των συνεισφορών των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) που καταβλήθηκαν στα ΜΧΤ ανήλθαν σε 14 278,20 εκατομμύρια EUR, περιλαμβανομένων 9 597,62 εκατομμύρια EUR των διαρθρωτικών ταμείων· σημειώνει ότι ενώ απομένουν δύο έτη μέχρι το κλείσιμο, μόνο 47% των συνεισφορών των ΕΠ, ή 6 678,20 εκατομμύρια EUR, καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες.

157.  ανησυχεί για τις διαπιστώσεις της Επιτροπής στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση 2013 σχετικά με την υλοποίηση των ΜΧΤ - σύμφωνα με το στοιχείο ι) του άρθρου 67 παράγραφος 2 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(42) - ότι οι διαχειριστικές αρχές στα κράτη μέλη δεν παρείχαν πλήρη εικόνα της υλοποίησης των ΜΧΤ και ότι ορισμένα δεδομένα έδειξαν ανακρίβειες σε σχέση με τα δεδομένα για ΜΧΤ στην Ουγγαρία και την Ιταλία·

Ελλάδα

158.  ανησυχεί σχετικά με την υλοποίηση των έργων προτεραιότητας στην Ελλάδα βάσει της διαχείρισης της Ομάδας Δράσης· σημειώνει ότι 48 έργα προτεραιότητας πρέπει να επιταχυνθούν: σημειώνει ότι τα κύρια προβλήματα είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή: α) καθυστερήσεις στο στάδιο ωρίμανσης, β) καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, γ) η λύση των συμβάσεων λόγω έλλειψης ρευστότητας των αναδόχων και δ) μακρόχρονες δικαστικές προσφυγές στη διάρκεια των διαδικασιών ανάθεσης· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποίηση για τα έργα προτεραιότητας στην έκθεση παρακολούθησης 2013·

Λίμνη Trasimeno

159.  σημειώνει ότι τον Οκτώβριο 2014 είχε διενεργηθεί διερευνητική αποστολή της OLAF προκειμένου να συζητηθούν πιθανές παρατυπίες σε σχέση με τη χρηματοδότηση της Ένωσης για την κατασκευή ποδηλατόδρομου γύρω από τη λίμνη Trasimeno στην Ιταλία· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τις περαιτέρω εξελίξεις στην έκθεση παρακολούθησης της απαλλαγής για το 2013·

Ιδιωτικοποίηση των έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ένωσης

160.  σημειώνει ότι η Ένωση χρηματοδότησε τον εκσυγχρονισμό του δικτύου υδροδότησης στον δήμο Σκόρκοφ (CZ) μέχρι ποσού 1,1 εκατομμύριο EUR· ανησυχεί για το γεγονός ότι οι κοινοτικές αρχές ανέθεσαν την εκμετάλλευση του συστήματος υδροδότησης σε εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ήδη το τοπικό αποχετευτικό σύστημα· σημειώνει ότι το αποχετευτικό σύστημα συγχρηματοδοτήθηκε επίσης με 1,4 εκατομμύρια EUR από κονδύλια της Ένωσης και ότι η τιμή του πόσιμου νερού αυξήθηκε κατά 45 %· θεωρεί ότι το πόσιμο νερό είναι δημόσιο αγαθό και ότι όλοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας σε λογική τιμή·

161.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έργα που χρηματοδοτήθηκαν κατά 30 % από την Ένωση στη συνέχεια ιδιωτικοποιήθηκαν·

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

162.  λαμβάνει υπόψη του την έκθεση της Επιτροπής του 2013 σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(43)· εκφράζει την έκπληξή του διότι οι ανησυχίες, οι οποίες διατυπώθηκαν στην Ειδική Έκθεση αριθ. 24/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις οποίες το Κοινοβούλιο υποστήριξε στο ψήφισμά του της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2012(44), δεν ελήφθησαν υπόψη· καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει, σε σχέση με τις ελλείψεις που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την αποστολή έκτακτης βοήθειας στην περιοχή Abruzzi, ποιες λύσεις έχει προτείνει ο αναθεωρημένος κανονισμός για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 28 Ιουνίου 2014, ιδίως όσον αφορά την εκπόνηση επικαιροποιημένων εθνικών σχεδίων διαχείρισης καταστροφών, την θέσπιση διακανονισμών ανάθεσης συμβάσεων έκτακτης ανάγκης, την ανέγερση υποδομών προσωρινής διαμονής στις πληγείσες περιοχές και την επιστροφή οποιωνδήποτε εσόδων από προγράμματα του ταμείου αλληλεγγύης στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

163.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή έκθεση για την πρόοδο που σημειώθηκε με τα ΣΔΕ που θεωρήθηκαν μερικώς αποτελεσματικά το 2013, εγκαίρως για τη διαδικασία απαλλαγής 2014(45)·

164.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να διενεργήσει αξιολόγηση των «πρωτοβάθμιων ελέγχων» που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 5, του δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να προσθέσει αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους οργανισμούς πιστοποίησης στα κράτη μέλη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ REGIO· επιδοκιμάζει τις αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από το 2010 μέσω στοχευμένων κινδύνων σε προγράμματα υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχου «Καλύπτοντας το κενό της αξιοπιστίας»·

165.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση για την εξέλιξη του ποσοστού σφάλματος (ανά έτος, ανά τομεακή πολιτική και ανά κράτος μέλος) κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου του προηγούμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2007-2013)·

166.  καλεί την Επιτροπή να ζητεί από τις ελεγκτικές αρχές να πιστοποιούν την ακρίβεια των δεδομένων σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις που διαβιβάζουν οι αρχές πιστοποίησης για κάθε ΕΠ· θεωρεί ότι οι λεπτομερείς αυτές πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται στο παράρτημα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ REGIO·

167.  καλεί την Επιτροπή να γνωστοποιεί συστηματικά μέσω της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της τους λόγους της μη διατύπωσης επιφυλάξεων (ή της διατύπωσης επιφυλάξεων με χαμηλότερο δημοσιονομικό αντίκτυπο) στις περιπτώσεις όπου αυτό οφείλεται σε εξαιρέσεις στις εφαρμοστέες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής ή τις εγκεκριμένες στρατηγικές ελέγχου·

168.  συμφωνεί με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να απαιτεί η Επιτροπή από τα κράτη μέλη να επιβεβαιώνουν ρητά στις διαχειριστικές δηλώσεις τους (σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού ) την αποτελεσματικότητα των πρωτοβάθμιων ελέγχων που διενεργούν οι διαχειριστικές και πιστοποιούσες αρχές·

169.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τις εθνικές αρχές να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με το κατά πόσον έχουν ολοκληρωθεί οι καθορισμένοι στόχοι έργων στον τομέα των ΕΤΠΑ/ΤΑ και ΕΚΤ· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε οι ημερομηνίες καταχώρισης να είναι συγκρίσιμες σε επίπεδο Ένωσης· θεωρεί ότι οι πολίτες τους οποίους αφορά η ολοκλήρωση των στόχων του έργου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν το έργο μόλις ολοκληρωθεί·

170.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις ανακρίβειες στα ΜΧΤ και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα λεπτομερώς στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014 της ΓΔ REGIO·

171.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη στροφή προς μια αντίληψη επιδόσεων· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή (ΓΔ REGIO) να περιλάβει στο σχέδιο διαχείρισης και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της την αξιολόγηση του έργου σε σχέση με την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντικτύπου της πολιτικής για τη συνοχή· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή (ΓΔ REGIO) να περιλάβει στο σχέδιο διαχείρισης και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της την αξιολόγηση του έργου σε σχέση με την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντικτύπου της πολιτικής για τη συνοχή· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι είναι ανάγκη στο μέλλον να εξετάζονται και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα των έργων, οι αποδόσεις των επενδύσεων και η πραγματική προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη·

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

ΕΕ 2020

172.  υπογραμμίζει ότι οι πιστώσεις του ΕΚΤ συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής· σημειώνει ότι για το έτος αναφοράς είχαν διατεθεί δάνεια για πληρωμές για τους σκοπούς αυτούς ύψους 14,1 δισεκατομμυρίων EUR, από τα οποία το 98 % μέσω του ΕΚΤ· θεωρεί ωστόσο ότι απαραίτητο να διενεργηθεί αξιολόγηση των επιδόσεων του ταμείου για να μετρηθεί όχι τόσο το ποσοστό απορρόφησης για το ταμείο όσο η αποτελεσματικότητα του ταμείου στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας· ζητεί λεπτομερή ανάλυση των επιδόσεων του ταμείου πριν από το τέλος του έτους, στην οποία το Κοινοβούλιο θα στηρίξει την πολιτική του αξιολόγηση για το ΕΚΤ·

173.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι το ΕΚΤ για επενδύσεις σε μέτρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας, για το ανθρώπινο κεφάλαιο, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες·

174.  υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, του Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση κονδυλίων του ΕΚΤ για τη μεταφορά θέσεων απασχόλησης από ένα κράτος μέλος σε άλλο· επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους για να διασφαλίζουν ότι δεν υπεξαιρούνται με τον τρόπο αυτό τα ενωσιακά κονδύλια·

175.  σημειώνει ότι η πρόθεση των κρατών μελών να απορροφούν κεφάλαια της ΕΕ θα πρέπει να έχει ως στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων και στόχων υποστηριζόμενων από το ΕΚΤ και να μην υπονομεύει τη συνεπή εφαρμογή αποτελεσματικών ελέγχων, διότι, ιδίως στο τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας, αυτό μπορεί να οδηγήσει στον μη εντοπισμό παραβάσεων των κανόνων, με επακόλουθο τη χρηματοδότηση έργων που είναι υπερβολικά δαπανηρά, δεν υλοποιούνται σωστά, ή δεν είναι πιθανό να επιτύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα·

176.  τονίζει ότι η μείωση της ανεργίας των νέων επείγει ιδιαίτερα· χαιρετίζει το γεγονός ότι 12,4 δισεκατομμύρια EUR από τον ΕΚΤ και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων έχουν διατεθεί για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να στηρίζει τα κράτη μέλη κατά την εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης και να διασφαλίζει ότι αυτά τα χρήματα θα δαπανηθούν για ενδεικνυόμενο σκοπό· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα σύστημα, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, που θα επιτρέπει να καταγράφεται η πρόοδος που σημειώνεται στην ενσωμάτωση των μειονεκτούντων ατόμων ή ομάδων ατόμων (π.χ. νέοι, ηλικιωμένοι, μακροχρόνια άνεργοι, Ρομά) στην απασχόληση·

Ρομά

177.  επισημαίνει ότι τα διαθέσιμα κονδύλια για την ενσωμάτωση των Ρομά δεν διατέθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις για τον σκοπό αυτό· ανησυχεί για το γεγονός ότι πολλοί Ρομά υφίστανται διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό πολύ πενιχρές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες· ανησυχεί επίσης ιδιαίτερα για τις πληροφορίες ότι, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012(46), σε 90 % των νοικοκυριών των Ρομά το μέσο εισόδημα ήταν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας, και ότι κατά μέσο όρο 45 % των Ρομά ζουν υπό εξαιρετικά ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης·

178.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την πραγματική εκτέλεση των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να εξασφαλίσει ότι οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό έχουν αποδέκτη τους στόχους των πολιτικών ενσωμάτωσης

Σφάλματα

179.  παρατηρεί ότι από τις 182 πράξεις τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο υπέβαλε σε έλεγχο, 50 (27 %) περιείχαν σφάλματα· σημειώνει ότι κατά την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει των 30 σφαλμάτων που προσδιόρισε ποσοτικώς, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος είναι 3,1 % (3,2 % το 2012)· τονίζει ότι σε 13 περιπτώσεις ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων που διέπραξαν οι τελικοί δικαιούχοι, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για να προλάβουν, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή· θεωρεί ότι εάν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν αξιοποιηθεί για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για το κεφάλαιο αυτό θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες· τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημαντική ευθύνη να εκτελούν σωστά και νομότυπα τον προϋπολογισμό της Ένωσης όταν είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ενωσιακών κονδυλίων·

180.  επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δείχνει ελαφρά μείωση του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος για τον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, που διαμορφώθηκε στο 3,1 % το 2013 από 3,2 % το προηγούμενο έτος· επισημαίνει ότι αυτό το ποσοστό σφάλματος ήταν παρόλα αυτά το δεύτερο χαμηλότερο ανάμεσα σε όλους τους τομείς πολιτικής και ότι αναμένει περαιτέρω μείωση του ποσοστού σφάλματος τα επόμενα έτη·

181.  σημειώνει ότι τα σφάλματα σε αυτόν τον τομέα πολιτικής αφορούσαν, όπως και τα προηγούμενα έτη, μη επιλέξιμες δαπάνες (93 % αφορούσαν δήλωση γενικών εξόδων καθ’ υπέρβαση των πραγματικών, δήλωση δαπανών προσωπικού καθ’ υπέρβαση των πραγματικών και εσφαλμένο υπολογισμό δαπανών) καθώς και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (7 %)·

182.  επισημαίνει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει συνέχεια από κοινού με τα κράτη μέλη στις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στον θεματικό έλεγχο των διαχειριστικών επαληθεύσεων βάσει ανάλυσης κινδύνου που διενήργησε η ΓΔ EMPL, και επιδοκιμάζει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που εκπονεί η Επιτροπή με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας των επαληθεύσεων διαχείρισης κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· σημειώνει ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, που αποτελούν προϊόν των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, έχουν παρουσιαστεί στα κράτη μέλη και θα εκδοθούν το πρώτο εξάμηνο του 2015· υπογραμμίζει ότι έχει μεγάλη σημασία, οι αρχές στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεσή τους για να εντοπίζουν και να διορθώνουν σφάλματα πριν υποβάλουν στην Επιτροπή αίτηση επιστροφής, πράγμα που θα μειώσει σημαντικά το ποσοστό σφάλματος στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων·

183.  ενθαρρύνει την ΓΔ EMPL στην επιδίωξη του στόχου της όσον αφορά το ΕΚΤ, για υπέρβαση της ανάγκης διόρθωσης και υλοποίηση μιας κατάστασης όπου τα σφάλματα θα αποφεύγονται, και στηρίζει τις προσπάθειες της ΓΔ EMPL που έχουν στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος όσον αφορά το ΕΚΤ να βελτιώσουν τα συστήματά τους χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές· επισημαίνει εν προκειμένω ότι η διοικητική ικανότητα και οργάνωση της ΓΔ EMPL θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο έργο και τις ευθύνες της απέναντι στα κράτη μέλη·

Αξιοπιστία των δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη

184.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι που διενεργούνται από τα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου παρέμειναν κύρια πηγή σφαλμάτων· ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είναι λιγότερο προσεκτικά όταν δαπανούν κονδύλια της Ένωσης σε σύγκριση με τον τρόπο με τον οποίο δαπανούν τον εθνικό προϋπολογισμό τους ενώ φέρουν σημαντική ευθύνη να εκτελούν σωστά και νομότυπα τον προϋπολογισμό της Ένωσης όταν είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ενωσιακών κονδυλίων· σημειώνει ότι τα ακόλουθα προγράμματα παρουσίασαν ιδιαίτερες συστημικές αδυναμίες: Πολωνία, Ισπανία (Castilla y Leon), Ρουμανία, Πορτογαλία, Ιταλία (Σικελία), Γερμανία (Bund), Γερμανία (Θουριγγία), Τσεχική Δημοκρατία και Ουγγαρία· σημειώνει ότι επιπροσθέτως, οι θεματικοί έλεγχοι της Επιτροπής αποκάλυψαν αδυναμίες στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την Ιρλανδία (Ανθρώπινο Επενδυτικό Κεφάλαιο), τη Σλοβακία (εκπαίδευση) και την Ισπανία (Comunidad Valenciana)·

185.  επισημαίνει ότι, κατά την επανεξέταση των ποσοστών σφάλματος που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη (ΚΜ) στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου (ΕΕΕ), η Επιτροπή αύξησε το ποσοστό σφάλματος κατά περισσότερο από 2 % για τα ακόλουθα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ):

Κράτος μέλος

Αριθμός ΕΠ

Ενδιάμεσες πληρωμές 2013 σε EUR

Ποσοστό σφάλματος ΚΜ στις ΕΕΕ

Διόρθωση Επιτροπής

Διαφορά

IT

2007IT052PO009

Μπολτσάνο

934 530

4,95%

7,11 %

2,16 %

CZ

2007CZ052PO001

Praha Adapabilita

3,58%

6,45 %

2,87 %

SK

2007SK05UPO002

ΕΠ απασχόληση και κοινωνική ένταξη

86 718 231

1,65%

4,66 %

3,01 %

UK

2007UK052PO002

Lowlands and Uplands, Σκωτία

74 251 497

1,95%

10,59 %

8,64 %

IT

2007IT052PO001

Αμπρούτσο

0,2%

15,9 %

15,88 %

ES

2007ES052PO011

Ριόχα

0,38%

37,76 %

37,38 %

Επιπλέον η Επιτροπή έκρινε τις ΕΕΕ για τα ακόλουθα ΕΠ εξ ολοκλήρου αναξιόπιστες, ενεργοποιώντας ως εκ τούτου την κατ’ αποκοπή διόρθωση:

Κράτος μέλος

Αριθμός ΕΠ

Ενδιάμεσες πληρωμές 2013 σε EUR

Ποσοστό σφάλματος ΚΜ στις ΕΕΕ

Κατ’ αποκοπή διόρθωση Επιτροπής

Διαφορά

LU

2007LU052PO001

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΚΤ

4 285 659

0,46%

2,0 %

1,54 %

IT

2007IT051PO001

Καμπανία

77 486 332

0,38%

2,0 %

1,62 %

BE

2007BE052PO001

Γερμανόφωνη κοινότητα

0,0%

2,0 %

2 %

ES

2007ES052PO002

Castillia y Leon

10 607 012

0,0%

2,0 %

2,0 %

BE

2007BE052PO003

Ομοσπονδιακό κράτος

3,66%

5,0 %

1,34 %

IT

2007IT051PO007

Pon istruzione

78 589 393

0,4%

5,0 %

4,6 %

BE

2007BE052PO005

Φλάνδρα

118 201 220

1,61%

10,0 %

8,39 %

UK

2007UK051PO002

Δυτική Ουαλία και πεδιάδες

149 600 091

0,36%

10,0 %

9,64 %

UK

2007UK052PO001

Ανατολική Ουαλία

9 476 602

0,36%

10,0 %

9,64 %

IT

2007IT052PO012

Τοσκάνη

61.978.561

1,11%%

25 %

23,89 %

IT

2007IT052PO016

Σαρδηνία

23.478.530

0,13

25 %

24,87 %

186.  επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, τα ειδικά μέτρα μετριασμού που έλαβε η Επιτροπή, περιλαμβανομένων τόσο των προληπτικών και διορθωτικών μέτρων όσο και της διενέργεια λογιστικών ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου από τη ΓΔ EMPL·

187.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή συνέχισε την αυστηρή πολιτική της για τη διακοπή και αναστολή το 2013· θεωρεί αξιοσημείωτο εν προκειμένω ότι η Επιτροπή διενήργησε δημοσιονομικές διορθώσεις το 2013 που αντιστοιχούσαν σε 842 εκατομμύρια EUR από τα οποία 153 εκατομμύρια EUR για το χρονικό διάστημα 1994-1999, 472 εκατομμύρια EUR για το 2000-2006 και 217 εκατομμύρια EUR για το 2007-2013· σημειώνει ότι κατά τις τρεις περιόδους προγραμματισμού τα ακόλουθα κράτη μέλη παρουσίασαν την υψηλότερη δημοσιονομική διόρθωση:

Κράτος μέλος

Σωρευτική αποδεκτή / αποφασισθείσα δημοσιονομική διόρθωση (εκατ. EUR)

Σωρευτική εκτελεσθείσα δημοσιονομική διόρθωση (εκατ. EUR)

Ιταλία

497,7

497,7

Ρουμανία

312,1

299,1

Ισπανία

1 070,1

1 064,3

188.  σημειώνει ακόμη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ EMPL περιέχει επιφύλαξη σχετική με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η οποία αφορά διακυβευόμενο ποσό ύψους 123,2 εκατομμυρίων EUR το 2013· σημειώνει ότι η επιφύλαξη αυτή καλύπτει 36 επί συνόλου 118 επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ (έναντι 27 επί συνόλου 117 ΕΠ το 2012):

Προγραμματική περίοδος 2007-2013

Κράτος μέλος

Αριθμός ΕΠ

Ονομασία

Επιφύλαξη

ΒΕΛΓΙΟ

2007BE051PO001

Σύγκλιση Hainaut

Πλήρης

2007BE052PO002

Τρόικα Βαλλονία-Βρυξέλλες

Πλήρης

2007BE052PO003

Ομοσπονδιακό

Αφορά τη φήμη

2007BE052PO004

Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης: Απασχόληση και κοινωνική συνοχή

Αφορά τη φήμη

2007BE052PO005

Vlanderen

Πλήρης

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2007CZ052PO001

Praha Adaptabilita

Αφορά τη φήμη

2007CZ05UPO001

Lidské zdroje a zaměstnanost

Αφορά μερικώς τη φήμη

ΓΑΛΛΙΑ

2007FR052PO001

Εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΚΤ

Μερική

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2007DE051PO002

Μεκλεμβούργο-Πομερανία

Πλήρης

2007DE052PO003

Βερολίνο

Πλήρης

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

2007IE052PO001

Επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο

Αφορά μερικώς τη φήμη

ΙΤΑΛΙΑ

2007IT051PO001

Καμπανία

Πλήρης

2007IT051PO007

PON Istruzione

Πλήρης

2007IT052PO001

Αμπρούτσο

Αφορά μερικώς τη φήμη

2007IT052PO009

Μπολτσάνο

Πλήρης

2007IT052PO012

Τοσκάνη

Πλήρης

2007IT052PO016

Σαρδηνία

Πλήρης

ΠΟΛΩΝΙΑ

2007PL051PO001

Πρόγραμμα Operacyjny Kapitał Ludzki

Μερική

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2007RO051PO001

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Πλήρης

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

2007SK05UPO001

ΕΠ Εκπαίδευση

Μερική

2007SK05UPO002

ΕΠ απασχόληση και κοινωνική ένταξη

Αφορά μερικώς τη φήμη

ΙΣΠΑΝΙΑ

2007ES051PO003

Εστρεμαδούρα

Μερική

2007ES051PO005

Ανδαλουσία

Πλήρης

2007ES052PO003

Κοινότητα της Βαλένθια

Αφορά τη φήμη

2007ES052PO004

Αραγονία

Πλήρης

2007ES052PO005

Βαλεαρίδες

Πλήρης

2007ES052PO007

Καταλονία

Αφορά τη φήμη

2007ES052PO008

Μαδρίτη

Αφορά μερικώς τη φήμη

2007ES052PO011

Ριόχα

Αφορά τη φήμη

2007ES05UPO001

Προσαρμοστικότητα και Απασχόληση

Μερική

2007ES05UPO002

Καταπολέμηση των διακρίσεων

Μερική

2007ES05UPO003

Τεχνική βοήθεια

Μερική

ΗΝΩΜΕΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

2007UK051PO002

Δυτική Ουαλία και πεδιάδες

Πλήρης

2007UK052PO001

Ανατολική Ουαλία

Πλήρης

2007UK052PO002

Lowlands and Uplands, Σκωτία

Πλήρης

2007UK052PO003

Βόρεια Ιρλανδία

Μερική

Προγραμματική περίοδος 2000-2006

Κράτος μέλος

Αριθμός ΕΠ

Ονομασία

Επιφύλαξη

ΓΑΛΛΙΑ

1999FR053DO001

Εθνικός στόχος 3

Αφορά τη φήμη

2000FR162DO021

Nord-Pas-de-Calais

ΙΤΑΛΙΑ

1999IT161PO006

Καλαβρία

ΣΟΥΗΔΙΑ

1999SE161DO001

Norbotten & Vasterbotten

ΗΝΩΜΕΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1999GB161DO005

Highlands και Νησιά της Σκωτίας

2000GB162DO013

Δυτική Σκωτία

189.  επισημαίνει ότι, σε 30 από τις 79 περιπτώσεις, εξακολουθούν να υφίστανται επιφυλάξεις επί ένα έτος ή και περισσότερο, χωρίς να υπολογίζονται οι επαναλαμβανόμενες επιφυλάξεις που διατυπώνονται για τα ίδια προγράμματα καλεί την Επιτροπή να παράσχει εκείνες τις πληροφορίες που θα επιτρέψουν να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν παραμείνει αμετάβλητες οι ελλείψεις στις περιοχές και για ποιους λόγους δεν κατόρθωσαν οι εθνικές αρχές διαχείρισης να διορθώσουν τα λάθη στη πράξη· λαμβάνει υπό σημείωση τις επαναλαμβανόμενες επιφυλάξεις στο Βέλγιο (περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, απασχόληση και κοινωνική συνοχή), στη Γερμανία (Θουριγγία και Βερολίνο), στην Ιρλανδία (ανθρώπινο επενδυτικό κεφάλαιο), στην Ιταλία (Καμπανία· ικανότητες και ανάπτυξη, στη Σλοβακία (εκπαίδευση), στην Ισπανία (Εστρεμαδούρα, Ανδαλουσία, Βαλεαρίδες Νήσοι, Καταλονία, Ριόχα· προσαρμοστικότητα και απασχόληση, καταπολέμηση των διακρίσεων, τεχνική βοήθεια) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Highlands και Νησιά της Σκωτίας, Lowlands and Uplands, Σκωτία)· ζητεί να μάθει επ’ αυτού από την Επιτροπή για ποιους λόγους διατυπώθηκαν κατ’ επανάληψη οι εν λόγω επιφυλάξεις και ποια μέτρα έλαβε η ίδια για να επιλύσει το πρόβλημα·

190.  τονίζει το γεγονός ότι οι επιφυλάξεις αφορούν ενδιάμεσες πληρωμές για τα ΕΠ της περιόδου 2007-2013 αξίας 2 159,4 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι η Επιτροπή εκτίμησε το διακυβευόμενο ποσό το 2013 σε 123,3 εκατομμύρια EUR·

191.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν ζητεί από την Επιτροπή να γνωστοποιεί συστηματικά μέσω της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της τους λόγους της μη διατύπωσης επιφυλάξεων (ή της διατύπωσης επιφυλάξεων με χαμηλότερο δημοσιονομικό αντίκτυπο) στις περιπτώσεις όπου αυτό οφείλεται σε εξαιρέσεις στις εφαρμοστέες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής ή τις εγκεκριμένες στρατηγικές ελέγχου·

192.  διατηρεί τις ανησυχίες του σχετικά με τις συστημικές αδυναμίες των ισπανικών και ιταλικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που επιδεινώθηκαν λόγω της αποκέντρωσης και μεταβίβασης κρατικών δομών·

193.  ζητεί από την ΓΔ EMPL να περιλάβει τον πίνακα για τις εθνικές ΕΕΕ, που δόθηκε ως απάντηση στην ερώτηση 19 του ερωτηματολογίου για την απαλλαγή, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

194.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων θα εξετάσουν το πρόβλημα της χρέωσης υψηλότερων δαπανών προσωπικού στην περίπτωση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σε σύγκριση με τις δαπάνες προσωπικού για έργα που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους·

195.  λαμβάνει δεόντως υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ιδίως όσον αφορά τον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για τον περιορισμένο αριθμό αναφορών στην ισότητα των φύλων στον εν λόγω τομέα, καθώς και για την ανεπαρκή εστίαση στην απασχόληση, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ισότητα των φύλων στις φετινές ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

196.  επαναλαμβάνει την απαίτησή του να αναπτυχθούν περαιτέρω ειδικοί δείκτες και δεδομένα ανά φύλο, ώστε να είναι δυνατό να αξιολογείται ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης με γνώμονα την ισότητα των φύλων και να παρακολουθούνται οι προσπάθειες συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού·

Αποδεσμεύσεις

197.  ανησυχεί διότι στο τέλος του 2014 ενδέχεται να χρειαστεί να αποδεσμευτούν 129 εκατομμύρια EUR σε έξι κράτη μέλη (BE, CZ, DE, ES, IT και UK)·

Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress

198.  παρατηρεί ότι η Ένωση έχει συνεισφέρει 100 εκατομμύρια EUR στον Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που διαχειρίζεται τον Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress εξ ονόματος της Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατέγραψε ότι 52 πάροχοι μικροπιστώσεων σε 20 κράτη μέλη είχαν υπογράψει συμφωνίες δυνάμει του Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress και 31 895 μικροδάνεια αξίας 260,78 εκατομμυρίων EUR είχαν ήδη καταβληθεί σε μικροεπιχειρηματίες· ανησυχεί στο πλαίσιο αυτό διότι δεν δίνεται αρκετή προσοχή στο θέμα της δημοκρατικής λογοδοσίας κατά την κατάρτιση χρηματοδοτικών μέσων·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

199.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, όταν θα εγκρίνει τα ΕΠ για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, ότι τα κράτη μέλη έλαβαν υπόψη το σύνολο των δυνατοτήτων απλούστευσης που παρέχουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020·

200.  καλεί την Επιτροπή να περιλάβει πληροφορίες στην έκθεσή της για τη συνέχεια που θα δοθεί στην απαλλαγή 2013 σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στη διαχείριση των προαναφερθέντων ΕΠ για τα οποία έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις και σχετικά με τη διόρθωση των αδυναμιών που αποκαλύφθηκαν·

201.  πιέζει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιες για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων αρχές των κρατών μελών θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της χρέωσης υψηλότερων δαπανών προσωπικού στην περίπτωση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ένωση σε σύγκριση με τις δαπάνες προσωπικού των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους·

202.  καλεί την Επιτροπή να πιέσει τα κράτη μέλη και να τα προτρέψει να εφαρμόσουν τη στρατηγική για τους Ρομά και να εξασφαλίσει ότι τα κονδύλια της Ένωσης που αφορούν τους Ρομά θα εκτελεστούν·

203.  καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στα κράτη μέλη και να τα προτρέψει να καταπολεμήσουν ενεργά και με συγκεκριμένο τρόπο την ανεργία, ιδιαίτερα την ανεργία των νέων·

Εξωτερικές σχέσεις

Πίεση στον προϋπολογισμό

204.  εκφράζει επιδοκιμασία για την μεγαλύτερη εστίαση της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής στην βελτίωση των επιδόσεων για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων με τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης· ενθαρρύνει την Επιτροπή, εν προκειμένω, να εντείνει τις προσπάθειές της για να βελτιώσει τον μηχανισμό ανάδρασης του κύκλου αξιολογήσεων, ούτως ώστε τα διδάγματα που αντλούνται από τις πρακτικές του παρελθόντος και οι συστάσεις της αξιολόγησης να συμβάλλουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού και της εφαρμογής της βοήθειας της Ένωσης στο μέλλον·

205.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 2013 οι πιστώσεις πληρωμών που διαχειρίστηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΓΔ DEVCO) ήταν κατά 293 εκατομμύρια EUR λιγότερες και ότι η καθυστερημένη έγκριση των αναγκαίων προσθηκών προκάλεσε μεταφορά στο επόμενο έτος, θέτοντας έτσι υπό μεγαλύτερη πίεση τις ήδη περιορισμένες πιστώσεις πληρωμών του 2014·

206.  σημειώνει με ανησυχία το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης, των φιλόδοξων πλαισίων πολιτικής της και των νέων εργαλείων της (όπως το θεματολόγιο για την ανάπτυξη μετά το 2015 και τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα για την περίοδο 2014-2020), αφενός, και της ανικανότητάς της να τιμήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει -ιδίως σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια- έναντι των παγκόσμιων εταίρων της και άλλων οργανισμών, αφετέρου, λόγω της ύπαρξης ανεπαρκών πιστώσεων πληρωμών·

207.  φρονεί ότι η κατάσταση αυτή όχι μόνο ενέχει υψηλό πολιτικό κίνδυνο και κίνδυνο δυσφήμισης για την αξιοπιστία της Ένωσης ως του σημαντικότερου παγκόσμιου δωρητή, αλλά ενδέχεται επίσης να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα των χωρών εταίρων, προκαλώντας χρηματοδοτικά κενά στους προϋπολογισμούς τους· φοβάται ότι το χάσμα αυτό ενδέχεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητό το 2015, όταν το συνολικό επίπεδο της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας θα υπολείπεται κατά πολύ του συλλογικού στόχου του 0,7 % του AΕΕ της Ένωσης έως τα τέλη του έτους·

208.  υπογραμμίζει ότι το 2013 ήταν το δεύτερο κατά σειρά έτος κατά το οποίο η ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ υπερέβη τα 1,3 δισεκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, λόγω της εκδήλωσης μεγάλου αριθμού ανθρωπιστικών κρίσεων που προκάλεσαν ανείπωτη ανθρώπινη δυστυχία· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον αντίκτυπο που είχε η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών κατά τη διάρκεια αυτού του έτους της κρίσης στις δραστηριότητες της ΓΔ ECHO, οι οποίες μπόρεσαν να διατηρηθούν μόνο μέσω της αναδιοργάνωσης των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών, που είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά 160 εκατομμυρίων EUR σε ληξιπρόθεσμες οφειλές στα τέλη του έτους· ζητεί από το Συμβούλιο να τηρήσει το πρόγραμμα πληρωμών που έχει συμφωνήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

209.  λυπάται για την δυσφήμιση που έχει ήδη προκληθεί λόγω αυτών των μέτρων ad-hoc και επισημαίνει την αντίφαση μεταξύ της αύξησης των ανθρωπιστικών κρίσεων σε ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία έτη και των επιχειρησιακών μέτρων που έχει λάβει η ΕΕ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ξαφνικών κρίσεων, αφενός (όπως η σύσταση του Κέντρου Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης τον Μάιο του 2013), και των ανεπαρκών πιστώσεων πληρωμών αφετέρου· ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται να επιδεινωθεί, εάν δεν εξασφαλιστεί η κατάλληλη ενίσχυση του προϋπολογισμού·

Ποσοστά σφάλματος

210.  σημειώνει ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι 2,6 % και ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος όπως καθορίστηκε στη δεύτερη μελέτη που διεξήγαγε η EuropeAid εκτιμάται σε 3,35 %· λυπάται που τα συστήματα τα οποία εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην EuropeAid αξιολογούνται ως μερικώς αποτελεσματικά·

211.  σημειώνει ότι η φύση των μέσων και οι όροι πληρωμής στη δημοσιονομική στήριξη και τις συνεισφορές της Ένωσης σε έργα πολλών χορηγών που υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς περιορίζουν τον βαθμό στον οποίο οι πράξεις ενέχουν κίνδυνο σφάλματος·

212.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την προστιθέμενη αξία της δημοσιονομικής στήριξης και, ιδιαίτερα, για τον τρόπο με τον οποίο αυτή βοήθησε τις αναπτυσσόμενες χώρες να υλοποιήσουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας· ζητεί επ’ αυτού σύνταξη μελέτης για τα μέτρα που ελήφθησαν για να αποφευχθεί η σπατάλη πιστώσεων ως αποτέλεσμα διαφθοράς και απάτης, και για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης·

213.  συμμερίζεται τις επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον αποκαλούμενο «τεκμαρτό τρόπο προσέγγισης» στην περίπτωση των έργων που χρηματοδοτούνται από πολλούς χορηγούς και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής, με δική της επιβάρυνση, ανάλυσης αυτών των έργων στο σύνολό τους, παρά να περιοριστεί στο να εξετάσει εάν το ποσό που συγκεντρώθηκε περιλαμβάνει επαρκείς επιλέξιμες δαπάνες για να καλυφτεί η συνεισφορά της Ένωσης·

214.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να υπολογίσει χωριστό ποσοστό σφάλματος στις εξωτερικές σχέσεις για τις δαπάνες που δεν περιελήφθησαν στη δημοσιονομική στήριξη ή στις συνεισφορές σε έργα πολλών χορηγών που υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς·

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων

215.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι για εννέα πράξεις που αφορούσαν το εθνικό προενταξιακό πρόγραμμα, η Επιτροπή χρησιμοποίησε λογιστική διαδικασία για την εκκαθάριση λογαριασμών ύψους 150 εκατομμυρίων EUR βάσει εκτιμήσεων μάλλον παρά βάσει δαπανών που είχαν πραγματοποιηθεί, καταβληθεί και γίνει αποδεκτή με αποδεικτικά στοιχεία· υπογραμμίζει ότι αυτή η συστηματική πρακτική της ΓΔ Διεύρυνσης δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 88 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 100 των εκτελεστικών του διατάξεων· επισημαίνει ότι αυτή η μακρόχρονη διαδικασία έχει επηρεάσει και επηρεάζει τις δηλώσεις αξιοπιστίας της Γενικής Διεύθυνσης εδώ και πολλά χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι για το 2013, 20 % όλων των δαπανών αυτής της ΓΔ βασιζόταν σε εκτιμήσεις· χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2014 η Επιτροπή επινόησε ένα σύστημα, και το εφάρμοσε πάραυτα, για να εξασφαλίσει ότι η εκκαθάριση της προχρηματοδότησης θα γίνεται στο μέλλον βάσει ορθών και καταγεγραμμένων δαπανών· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει συστηματικά επισημάνει ότι η ΓΔ Διεύρυνσης δεν έχει επίσημα επικυρώσει και αποδεχτεί καμιά δαπάνη στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών, και επομένως δεν μπορεί κανείς να συναγάγει ότι έχει κοινοποιηθεί στον αποδέκτη αποδοχή της δαπάνης·

216.  υπενθυμίζει ότι στη δήλωση αξιοπιστίας του(47), ο Γενικός Διευθυντής της EuropeAid δήλωσε ότι οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί· θεωρεί παρόλα αυτά ότι η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι ο ίδιος Γενικός Διευθυντής διατύπωσε γενική επιφύλαξη όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος που ήταν πάνω από 2 %, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες ελέγχου δεν επιτυγχάνουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των ουσιωδών σφαλμάτων·

217.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις πάγιες οδηγίες που δίνει η Γενική Γραμματεία της Επιτροπής ούτως ώστε να είναι δυνατόν να δίδεται αρνητική γνώμη όταν οι δημοσιονομικές επιπτώσεις υπερβαίνουν το όριο σημαντικότητας για το σύνολο του προϋπολογισμού υπό την ευθύνη ενός γενικού διευθυντή·

218.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού κυρώσεων σε περίπτωση εκ προθέσεως παράτυπης δήλωσης αξιοπιστίας από τον αρμόδιο διατάκτη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που εμφαίνεται στο άρθρο 66 παράγραφος 9 του δημοσιονομικού κανονισμού·

Διεθνές εμπόριο

219.  ζητεί από την Επιτροπή να αναδιατάξει ανθρώπινους πόρους από άλλες γενικές διευθύνσεις στην ΓΔ TRADE για να εξασφαλίσει ότι η ΓΔ TRADE μπορεί να ικανοποιήσει το αιτιολογημένο αίτημα των πολιτών της Ένωσης και του Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη πρόσβαση στην ενημέρωση στο πλαίσιο των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ένωσης και της επικείμενης διεργασίας επικύρωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP), τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TISA), αποτελεσματικά, αποδοτικά και έγκαιρα χωρίς να αναγκαστεί να παραμελήσει σημαντικά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί·

220.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να διασφαλιστεί η διενέργεια κατάλληλων λογιστικών και άλλων ελέγχων της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης·

221.  επισημαίνει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, παρά τις θετικές εξελίξεις, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) δεν έχει ακόμη επιτύχει πλήρως τους επιδιωκόμενους στόχους του· σημειώνει επίσης ότι το σύστημα αυτό έχει εφαρμοστεί για μικρό χρονικό διάστημα·

222.  τονίζει ότι η αξιολόγηση και ο έλεγχος των εμπορικών συμφωνιών δεν διενεργούνται μόνο για δημοσιονομικούς λόγους, αλλά ότι έχουν επίσης ζωτική σημασία όταν πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων·

223.  ζητεί να διενεργηθούν επαρκείς έλεγχοι στις διάφορες δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη διεθνοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ένωσης, καθώς και την πρόσβασή τους σε αγορές τρίτων χωρών· υπενθυμίζει την ανάγκη να αξιολογείται ο βαθμός αποτελεσματικότητας του συντονισμού ανάμεσα στα ενωσιακά επιχειρηματικά κέντρα, τα εθνικά επιχειρηματικά κέντρα και τα εμπορικά επιμελητήρια σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στην Ασία, και να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσής του.

Αϊτή

224.  συμφωνεί με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 13/2014 με τίτλο «Στήριξη της ΕΕ για την αποκατάσταση μετά τον σεισμό στην Αϊτή», ιδίως όσον αφορά την έγκριση μιας κοινής στρατηγικής DEVCO-ECHO προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη σύνδεση και συνέργεια ανάμεσα στις αντίστοιχες δραστηριότητές τους, και ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις αυτές σε όλες τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές της επιχειρήσεις μετά από καταστροφές ή εύθραυστες καταστάσεις· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει τους συννομοθέτες σχετικά με ενδεχόμενους δημοσιονομικούς ή νομικούς περιορισμούς που εμπόδισαν την αποτελεσματική εφαρμογή της στήριξης της Ένωσης για την αποκατάσταση μετά τον σεισμό στην Αϊτή·

Συνδυασμός πόρων

225.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο συνδυασμός πόρων στον ενεργειακό τομέα επικεντρώνεται κυρίως σε μεγάλα έργα ενώ δίνεται μικρότερη έμφαση στις τοπικές ενεργειακές λύσεις· ζητεί από την Ένωση να αποφύγει την υιοθέτηση μιας προσέγγισης «από την κορυφή προς τη βάση» στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στην ενέργεια έως το 2030, καθώς οι υποδομές μεγάλης κλίμακας ενδέχεται να μην ταιριάζουν στην οικονομική και κοινωνική δομή της χώρας και να μην κατορθώσουν να παράσχουν ενεργειακή πρόσβαση στους φτωχούς, δεδομένου ότι για αυτούς συνήθως ενδείκνυνται και είναι αποτελεσματικότερες οι αποκεντρωμένες ενεργειακές πηγές εκτός δικτύου·

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

226.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημείωσε η Επιτροπή στη διαπίστευση όλων των αποστολών ΚΕΠΠΑ σύμφωνα με την «αξιολόγηση έξι πυλώνων» και για την πρόβλεψή της όσον αφορά την επικείμενη συμμόρφωση των τεσσάρων μεγαλύτερων αποστολών· υπογραμμίζει ότι η διαπίστευση όλων των αποστολών από την Επιτροπή θα πρέπει να γίνεται με βάση τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

227.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις σοβαρές καταγγελίες περί διαφθοράς που βαρύνουν την EULEX Κοσσυφοπέδιο, οι οποίες εάν επιβεβαιωθούν θα θέσουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα της φήμης της Ένωσης και της βοήθειας που παρέχει σε χώρες που εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα του κράτους δικαίου· εκφράζει επίσης την ιδιαίτερη ανησυχία του για τον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών διαφθοράς και για την αργή ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· λαμβάνει υπό σημείωση την έρευνα που δρομολογήθηκε για την EULEX Κοσσυφοπέδιο· αναμένει να ενημερωθεί το ταχύτερο δυνατό σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και τονίζει ότι πρέπει να εφαρμόζεται πολιτική ανοχής μηδέν επί θεμάτων διαφθοράς και ότι τα διδάγματα που αντλούνται θα πρέπει να εφαρμοστούν·

228.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) καθώς και για τις αρνητικές συνέπειες που είχαν για τη λειτουργία των αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 18/2012 με τίτλο «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους δικαίου» κατήγγειλε αυτήν την ανεπάρκεια και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες για τις συμβάσεις που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό «δεν έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αποστολών της ΚΠΑΑ όπου ενίοτε απαιτούνται ταχείες και ευέλικτες αντιδράσεις»· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει την αναθεώρηση των σχετικών κανόνων·

Έκθεση Διαχείρισης της Εξωτερικής Βοήθειας (EAMR)

229.  σημειώνει ότι η πλειονότητα των αντιπροσωπειών της Ένωσης δεν τήρησαν τους δείκτες αναφοράς που κατάρτισε η Επιτροπή για τους κύριους δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ)(48) που περιελήφθησαν στις 119 εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας αναφορικά με τον οικονομικό σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο·

230.  σημειώνει ότι με γνώμονα τους ΚΔΕ της Επιτροπής οι αντιπροσωπείες της Ένωσης με τις καλύτερες επιδόσεις είναι εκείνες του Νεπάλ και της Ναμίμπια δεδομένου ότι τήρησαν τους δείκτες αναφοράς της Επιτροπής για 23 από 26 κύριους δείκτες επιδόσεων· εκφράζει τη λύπη του για το ότι η αντιπροσωπεία με τις χειρότερες επιδόσεις είναι η αντιπροσωπεία της Ένωσης στη Λιβύη η οποία τήρησε τους δείκτες αναφοράς μόνον για τρεις από τους 26 ΚΔΕ, ακολουθούμενη από την αντιπροσωπεία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με εξίσου πενιχρές επιδόσεις, η οποία τήρησε μόνον τέσσερις δείκτες αναφοράς·

231.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αντιπροσωπείες υπό την εποπτεία της ΓΔ ENLARGE, συγκεκριμένα οι αντιπροσωπείες στην Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Κοσσυφοπέδιο και Σερβία, παρέχουν λίγα κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες εντός της EAMR·

232.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα αποτελέσματα ή οι επιπτώσεις των δράσεων υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών των αντιπροσωπειών της Ένωσης δεν μετρούνται επαρκώς στο πλαίσιο των υφισταμένων ΚΔΕ και ότι οι δείκτες δίνουν πολύ περιορισμένη σαφήνεια σχετικά με την ποιότητα και ειδικά την επίδοση των αντιπροσωπειών καθώς και τον βαθμό «ικανοποίησης των ενδιαφερομένων» για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης στις χώρες αυτές·

233.  ζητεί από την Επιτροπή:

   να υποβάλει στο Κοινοβούλιο τα μέτρα που έλαβε για να βελτιώσει τις επιδόσεις των αντιπροσωπειών της Ένωσης όσον αφορά τον οικονομικό σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο ιδιαίτερα σε σχέση με τις αντιπροσωπείες με τις χειρότερες αποδόσεις·
   να τεκμηριώνει καλύτερα κάθε χρόνο τα συμπεράσματα που εξάγει από την EAMR και από τους ΚΔΕ και να διαβιβάζει τα συμπεράσματα αυτά μαζί με τις EAMR στο Κοινοβούλιο·
   να περιλάβει ισολογισμό με λογιστικά δεδομένα της αντιπροσωπείας στην EAMR·
   να βελτιώσει την ποιότητα και την πληρότητα των δεδομένων που παρέχονται στην EAMR και τη σημασία των εκθέσεων επίσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αντιπροσωπείες υπό την εποπτεία της ΓΔ ENLARGE· και
   να εξαρτήσει την εξωτερική βοήθεια από τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Διεθνής Διαχειριστική Ομάδα

234.  σημειώνει ότι κυκλοφόρησε μετά από διαρροές η τελική έκθεση της OLAF για την Διεθνή Διαχειριστική Ομάδα (ΔΔΟ)· ζητεί από την Επιτροπή και την Επιτροπή Εποπτείας της OLAF να ερευνήσουν γιατί και πώς διέρρευσε η έκθεση της OLAF και από ποιον, ενώ η ΔΔΟ δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για το περιεχόμενο·

235.  σημειώνει ότι ΔΔΟ έχει λάβει, άμεσα ή έμμεσα υπό κοινή διαχείριση, πάνω από 130 εκατομμύρια EUR από την Επιτροπή από τότε ιδρύθηκε το 1994· σημειώνει ότι λόγω της διακοπής των πληρωμών από την Επιτροπή, η ΔΔΟ προσέφυγε στο δικαστήριο και ότι το καθεστώς του οργανισμού αμφισβητείται νομικά· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει σαφή απόφαση επ’ αυτού και της ζητεί να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που δίνεται στην έρευνα της OLAF που άνοιξε το 2011· προτρέπει την Επιτροπή να δώσει στο Κοινοβούλιο κατάλογο που θα απαριθμεί όλους τους οργανισμούς, επιχειρήσεις, άλλους φορείς ή άτομα, περιγράφοντας λεπτομερώς το νομικό καθεστώς τους, που έχουν αναλάβει συμβάσεις έργου από την Επιτροπή χωρίς πρόσκληση για υποβολή προτάσεων·

Ουκρανία

236.  σημειώνει ότι το 2013 οι πληρωμές διμερούς συνδρομής στην Ουκρανία, που χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), ανήλθαν σε 152,8 εκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι 42,5 % των πληρωμών αυτών (64,9 εκατομμύρια EUR) συνδέονται με συμβάσεις υπό την άμεση διαχείριση της αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Ουκρανία· σημειώνει ότι το υπόλοιπο 57,5 % (87,9 εκατομμύρια EUR) εκταμιεύτηκαν υπό μορφή δημοσιονομικής στήριξης·

237.  τονίζει ότι οι πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης εξαρτώνται από την επίτευξη από κοινού συμφωνηθέντων αποτελεσμάτων και δεικτών αναφοράς· σημειώνει ότι η δικαιούχος κυβέρνηση δεσμεύεται για τα αποτελέσματα αυτά και τους δείκτες αναφοράς υπογράφοντας διμερή χρηματοδοτική συμφωνία και εάν τα αποτελέσματα και οι δείκτες αναφοράς δεν επιτυγχάνονται, οι πληρωμές δεν καταβάλλονται·

238.  αναγνωρίζει ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση αλλά επιμένει ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται δημοσιονομική στήριξη και, ιδιαίτερα, για να μην θίγεται η γενικευμένη διαφθορά στη χώρα·

239.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή και την αντιπροσωπεία της Ένωσης στην Ουκρανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν εκταμιεύουν κονδύλια και να βεβαιώνονται ότι τα χρήματα επενδύονται στα έργα για τα οποία προορίζονταν·

Διοικητικά έξοδα της παροχής βοήθειας

240.  ανησυχεί για τα υψηλά διοικητικά έξοδα της παροχής βοήθειας στην Κεντρική Ασία όπως τα υπολόγισε το Ελεγκτικό Συνέδριο· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με το διοικητικό κόστος της παροχής εξωτερικής βοήθειας εάν υπερβαίνει το 10 % του προϋπολογισμού που είχε προβλεφθεί·

Πιθανός σφετερισμός των κονδυλίων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας της Ένωσης

241.  σημειώνει ότι η OLAF συνέταξε έκθεση για την ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγήθηκε στον καταυλισμό προσφύγων Σαχράουι του Τιντούφ στην Αλγερία (OF 2003/526)· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τα μέτρα που ελήφθησαν ως απάντηση στα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης· σημειώνει ότι σύμφωνα με την εξεταστική έκθεση(49) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) η μη καταχώριση προσφυγικού πληθυσμού για τόσο παρατεταμένο χρονικό διάστημα (δηλ. περίπου 30 χρόνια μετά την άφιξή του) αποτελεί ασυνήθη και μοναδική κατάσταση στην ιστορία της UNHCR· προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι Αλγερινοί και Σαχράουι που ενοχοποιούνται από την έκθεση της OLAF να μην έχουν πλέον πρόσβαση σε βοήθεια χρηματοδοτούμενη από τους φορολογούμενους της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει εκ νέου και να προσαρμόσει τη βοήθεια της Ένωσης στις πραγματικές ανάγκες του σχετικού πληθυσμού και να εξασφαλίσει ότι τα συμφέροντα και οι ανάγκες των προσφύγων δεν θα βλαφτούν επειδή είναι οι πλέον ευάλωτοι σε κάθε δυνατή παρατυπία·

242.  ανησυχεί για την υπόθεση απάτης στον τομέα των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων στη Γκάνα, υπόθεση για την οποία ούτε η Παγκόσμια Τράπεζα ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο ως εταίροι του προγράμματος προειδοποίησαν την Επιτροπή σχετικά με σοβαρές ανησυχίες που είχαν για τις αδυναμίες στους ελέγχους και τον κίνδυνο λογιστικών σφαλμάτων και απάτης που παρουσίαζαν οι έλεγχοι αυτοί·

Έρευνα και λοιπές εσωτερικές πολιτικές

ΕΕ 2020

243.  τονίζει ότι το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ7) ήταν το κύριο πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή· σημειώνει ότι υπεγράφησαν 809 συμφωνίες επιχορηγήσεων με 10 345 συμμετέχοντες για συνολικό ποσό 3,439 δισεκατομμύρια EUR σε συνεισφορές της Ένωσης· σημειώνει ότι το ΠΠ7 συμβάλλει στις προσπάθειες της Ένωσης για επενδύσεις σε βιώσιμη ανταγωνιστικότητα αλλά επισημαίνει ότι η Ένωση στο σύνολό της απέχει ακόμη πολύ από τον στόχο της να δαπανά τουλάχιστον 3 % του ΑΕΠ για την Ε&Α· σημειώνει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην τήρηση των κύριων δεικτών επιδόσεων (ακαθάριστες δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), μερίδιο των δημόσιων δαπανών για την Ε&Α, πρόοδος στην εκτέλεση της πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας», μερίδιο της οικονομικής συνεισφοράς της Ένωσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μείωση του χρόνου έως την έγκριση της επιχορήγησης·

Σφάλματα

244.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε 150 πράξεις, συγκεκριμένα 89 πράξεις από τον τομέα της έρευνας (86 για το Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο (7ο ΠΠ) και τρεις για το Έκτο Πρόγραμμα-Πλαίσιο (6ο ΠΠ)), 25 πράξεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων της διά βίου μάθησης (Lifelong Learning Programme, LLP) και «Νεολαία εν δράσει» (Youth in Action, YiA), καθώς και 36 πράξεις από άλλα προγράμματα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπολόγισε το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος σε 4,6 % (2012: 3, 9%);

245.  παρατηρεί ότι οι δαπάνες σε αυτήν την ομάδα πολιτικής καλύπτουν ευρύ φάσμα στόχων πολιτικής, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η μετανάστευση και τα μέτρα για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης· σημειώνει ότι η Επιτροπή διέθεσε πάνω από το 50 % (5,771 δισεκατομμύρια EUR) του διαθέσιμου ποσού για την έρευνα· σημειώνει ότι το 45 % του προϋπολογισμού της Επιτροπής για έρευνα εκτελέστηκε από φορείς (δηλαδή οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις) εκτός της Γενικής Διεύθυνσης· σημειώνει ότι περίπου 90 % των δαπανών έλαβε τη μορφή επιχορηγήσεων προς δικαιούχους που συμμετέχουν σε έργα και ότι το 2013 η Επιτροπή συνήψε 809 συμφωνίες επιχορήγησης·

246.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο κύριος κίνδυνος για την κανονικότητα παρέμεινε το ότι οι δικαιούχοι στις δηλώσεις δαπανών τους περιλαμβάνουν μη επιλέξιμες ή μη τεκμηριωμένες δαπάνες, οι οποίες δεν εντοπίστηκαν ούτε διορθώθηκαν από τα συστήματα ελέγχου της Επιτροπής ή του αντίστοιχου κράτους μέλους·

247.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 35 % του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος αποδίδεται σε δαπάνες προσωπικού που έχουν υπολογιστεί εσφαλμένα· σημειώνει ότι αυτό περιλαμβάνει τη δήλωση των προϋπολογισθεισών δαπανών αντί των πραγματικών, καθώς και τη χρέωση χρόνου που δεν αναλώθηκε για το έργο·

248.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 23 % του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος προκαλείται από έμμεσες μη επιλέξιμες δαπάνες, 25 % από άλλες μη επιλέξιμες άμεσες δαπάνες (ΦΠΑ, ταξίδια, κ.λπ.), και 17% από μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων·

249.  παρατηρεί ότι οι αιτούντες οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, έχουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα χαρακτηριστικά κινδύνου/σφάλματος· καλεί την Επιτροπή να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενθάρρυνση αυτών των συμμετεχόντων να λάβουν μέρος στα προγράμματα, με το να αυξάνει συστηματικά το επίπεδο ελέγχου ή διοικητικού φόρτου επ’ αυτών·

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

250.  εκπλήσσεται με το γεγονός ότι σε εννέα από τις 32 δηλώσεις δαπανών που είχε πιστοποιήσει ανεξάρτητος ελεγκτής, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σημαντικό επίπεδο σφάλματος· θεωρεί ότι ένα τέτοιο επίπεδο σφάλματος δεν είναι αποδεκτό δεδομένου ότι οι ελεγκτές εργάζονται στον τομέα της επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης τους·

251.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ελεγκτών όσον αφορά την εκπλήρωση της αποστολής τους·

252.  σημειώνει ότι η Επιτροπή διενήργησε, το 2013, 500 εκ των υστέρων ελέγχους και προέβη στις συναφείς ενέργειες ανάκτησης κεφαλαίων και διορθωτικές ενέργειες, και βάσει κινδύνου εκ των προτέρων ελέγχους·

253.  συντάσσεται με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποδέχθηκε η Επιτροπή, για τη διενέργεια ελέγχων για αυτή την ομάδα πολιτικής οι οποίοι θα λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους παράγοντες κινδύνου, θα εστιάζουν στους δικαιούχους υψηλής επικινδυνότητας (παραδείγματος χάριν, μονάδες με λιγότερη εμπειρία στη χρηματοδότηση από την Ένωση) και θα περιορίζουν τον φόρτο των ελέγχων επί δικαιούχων χαμηλότερης επικινδυνότητας·

254.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί σωστή ισορροπία ανάμεσα στο ενδεχόμενο μικρότερου διοικητικού φόρτου και στον αποτελεσματικό δημοσιονομικό έλεγχο·

255.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, το 2014, το χρονικό διάστημα έως την έγκριση της επιχορήγησης μειώθηκε από 249 ημέρες σε 209 για το 94 % των συμφωνιών επιχορηγήσεων·

256.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή συνέχισε την επικοινωνιακή εκστρατεία της στη βάση ενός εγγράφου που απαριθμεί τα 10 πιο κοινά αίτια σφάλματος, το οποίο διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες σε προγράμματα το 2012·

257.  παρατηρεί ότι, στο τέλος του 2013, τα δηλωθέντα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ανακτήθηκαν ανέρχονταν σε 29,6 εκατομμύρια EUR, ενώ τα εκκρεμή ανακτήσιμα ποσά είχαν αυξηθεί από 12 εκατομμύρια EUR στο τέλος του 2012 σε σχεδόν 17 εκατομμύρια EUR·

258.  σημειώνει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη διαφόρων έργων (οργανισμός ITER και οι εγχώριοι φορείς – περιλαμβανομένου του Fusion for Europe) έχουν αναγνωρίσει ότι το ισχύον χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός δεν είναι ρεαλιστικά, όπως επιβεβαιώθηκε από αρκετές ανεξάρτητες αξιολογήσεις τα τελευταία δύο χρόνια (2013-2014)· ζητεί να λάβει αντίγραφο του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού που θα υποβληθούν στο Συμβούλιο του ITER τον Ιούνιο 2015· ανησυχεί για τις τακτικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα ITER που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητά του και την αποδοτικότητά του· ανησυχεί πολύ για τις υπερβάσεις κόστους που έχουν αντίκτυπο στη σχέση κόστους-οφέλους του προγράμματος και θέτουν σε κίνδυνο άλλα προγράμματα της Ένωσης, κυρίως στον τομέα της πολιτικής για την έρευνα·

259.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων συνέβαλε στην προώθηση της δημοσιονομικής αλληλεγγύης· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι η ενωσιακή προστιθέμενη αξία ήταν περιορισμένη και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνολικής αποτίμησης λόγω ανεπαρκειών στη συνέχεια που δόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και σοβαρών αδυναμιών στις εκ των υστέρων αξιολογήσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών·

Galileo

260.  καταγράφει τις απαντήσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εκτέλεση του προγράμματος Galileo: τέσσερις δορυφόροι Galileo σε κατάσταση τροχιάς (IOV) είχαν εκτοξευθεί επιτυχώς το 2011 και 2012, το στάδιο επικύρωσης σε κατάσταση τροχιάς του προγράμματος Galileo ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2014, ο σχεδιασμός του συστήματος, οι στόχοι επιδόσεων και το βασικό σενάριο για τη λειτουργία του συστήματος επιβεβαιώθηκαν με επιτυχία, η υποδομή εδάφους, με πολλούς επίγειους σταθμός ανά τον κόσμο, ολοκληρώθηκε για τις αρχικές επιχειρήσεις, η ικανότητα έρευνας και διάσωσης Galileo των δορυφόρων IOV αποδείχτηκε με επιτυχία, η εκτόξευση δύο δορυφόρων (αριθ. 5 και 6) στις 22 Αυγούστου 2014 κατέληξε σε τοποθέτηση αυτών των δορυφόρων σε σωστή τροχιά, και από τον Δεκέμβριο του 2014 οι δορυφόροι μετακινήθηκαν σταδιακά σε ευνοϊκότερη τροχιά για να καταστεί δυνατή η καλύτερη δυνατή χρήση τους, και η δοκιμή του ωφέλιμου φορτίου πλοήγησης των δορυφόρων είναι σε εξέλιξη· ευελπιστεί ότι θα ενημερωθεί για το πρόσθετο κόστος αυτών των απρόβλεπτων μέτρων·

261.  σημειώνει ότι το 2013 το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε οκτώ πράξεις στον τομέα των μεταφορών και διαπίστωσε ότι πέντε από αυτές περιείχαν ένα ή περισσότερα σφάλματα· εφιστά την προσοχή στην αύξηση του ποσοστού των πράξεων που περιείχαν σφάλματα το 2013 (62%) σε σύγκριση με το 2012 (49%) και ανησυχεί διότι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εντοπίσει αρκετά σφάλματα σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων για τα εξετασθέντα έργα ΔΕΔ-Μ· λαμβάνει υπόψη ότι όπως και στο προηγούμενο έτος 2012, για άλλη μια φορά το 2013, η ΓΔ MOVE δεν διατύπωσε επιφύλαξη σε σχέση με σφάλματα δημοσίων συμβάσεων· επιμένει συνεπώς να λάβει η Επιτροπή τα απαραίτητα μέτρα για να αποκλεισθούν τέτοια σφάλματα στο μέλλον· σημειώνει ότι είναι μεγίστης σημασίας το να επεκταθούν ο εκ των προτέρων και ο εκ των υστέρων έλεγχος των δικαιούχων που λαμβάνουν από την Επιτροπή επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και χρηματοδότηση, για να αποφεύγεται η κατάχρηση των κοινοτικών πόρων που χορηγούνται και να εξασφαλίζεται επαλήθευση των επιδόσεων· τονίζει ότι, μολονότι η χρηματοδοτική περίοδος 2007 - -2013 έχει λήξει επισήμως, εφαρμόζεται στη χρηματοδότηση της συνοχής η αρχή N+2, το οποίο σημαίνει ότι πολλά έργα θα βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη έως το τέλος του τρέχοντος έτους·

262.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει -για λόγους διαφάνειας- έναν εύκολα προσβάσιμο ετήσιο κατάλογο των έργων μεταφορών που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση, στον οποίο θα εμφαίνεται το ακριβές ποσό της χρηματοδότησης για κάθε επί μέρους έργο· σημειώνει ότι αυτός ο κατάλογος έργων πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως τα ΔΕΔ-Μ, τον Ορίζοντα 2020, το Ταμείο Συνοχής και τα περιφερειακά ταμεία·

263.  προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που αφορούν τις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού·

264.  υπενθυμίζει ότι τα έργα μεταφορών κατά τις περιόδους 2007 - 2013 και 2014 - 2020 έχουν χρηματοδοτηθεί και θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από πολλαπλές πηγές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μεγαλύτερη συνεργία ανάμεσα στις διάφορες πηγές χρηματοδότησης με σκοπό την αποδοτικότερη διάθεση των κονδυλίων της Ένωσης·

Περιβάλλον και δημόσια υγεία

265.  δηλώνει ικανοποιημένο όσον αφορά τη συνολική εκτέλεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων το 2013· υπενθυμίζει εκ νέου ότι για τους συγκεκριμένους μηχανισμούς πολιτικής προορίζεται ποσοστό που δεν αγγίζει ούτε καν το 0,5% του προϋπολογισμού της Ένωσης, ενώ είναι γνωστή η σαφής προστιθέμενη αξία στο επίπεδο της Ένωσης που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα πεδία και η στήριξη που παρέχουν οι πολίτες της Ένωσης στις πολιτικές της Ένωσης σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς επίσης και με τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 0,5 %, από 0,8 % το 2012·

266.  σημειώνει την παρουσίαση των τομέων πολιτικής του περιβάλλοντος και της υγείας στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013· εκφράζει ανησυχία, διότι και πάλι αμφότεροι οι τομείς πολιτικής εμφαίνονται στο κεφάλαιο που είναι επίσης αφιερωμένο στην αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία· εκφράζει εκ νέου την αποδοκιμασία του για την παρούσα σύνθεση των τομέων πολιτικής και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναθεωρήσει την προσέγγισή του στην προσεχή ετήσια έκθεση· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 12/2014 με τίτλο «Είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση που παρέχει το ΕΤΠΑ σε έργα που προωθούν άμεσα τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020;», στην οποία τονίζεται ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση ενός ακριβούς αρχείου των άμεσων και έμμεσων δαπανών για τη βιοποικιλότητα, περιλαμβανομένου του Natura 2000· προτρέπει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή με τη χορήγηση ακριβών στοιχείων·

267.  γνωρίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί τυχαίους ελέγχους στα κράτη μέλη κατά τρόπο πολύ συστηματικό και προσδιορίζει το ποσοστό σφάλματος στη βάση των ελέγχων αυτών· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρει σε ποια κράτη μέλη ή σε ποιους τομείς ανακύπτουν τα μεγαλύτερα προβλήματα· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη μιας σαφούς αλυσίδας λογοδοσίας και, στο πλαίσιο αυτό, αποδίδει μεγάλη σημασία στην ποιότητα των συστημάτων ελέγχου στα κράτη μέλη·

268.  θεωρεί ικανοποιητική την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση δέκα τεσσάρων δοκιμαστικών σχεδίων και έξι προπαρασκευαστικών ενεργειών, συνολικού ύψους 5 983 607 EUR· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες όπως προτείνει το Κοινοβούλιο·

269.  σημειώνει ότι η ΓΔ SANCO ήταν αρμόδια για την εκτέλεση πιστώσεων ύψους 233 928 461 EUR σχετικά με κονδύλια του προϋπολογισμού για τη δημόσια υγεία το 2013, το 98,1 % των οποίων παρουσιάζει ικανοποιητική δέσμευση· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι περίπου το 77 % του προϋπολογισμού αυτού μεταφέρεται απευθείας σε τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)) και ότι όλες οι πιστώσεις εκτελέστηκαν σε ποσοστό 100% εκτός από τον EMA και την EFSA και ότι αυτή η υστέρηση εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του EMA και της EFSA είναι αντίστοιχη με το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2012·

Πολιτισμός

270.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, το 2013, το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, και ειδικότερα για το πρόγραμμα διά βίου μάθησης (LLP), τα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης και το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση», ανήλθε στο 100%· ζητεί ενίσχυση και αύξηση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των προγραμμάτων 2014-2020 για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό· ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι, στο τέλος του έτους, η αναντιστοιχία μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που εγκρίθηκαν είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη πιστώσεων πληρωμών (η οποία στο πρόγραμμα Erasmus+ είχε ως επακόλουθο έλλειψη 202 εκατομμυρίων EUR), με σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στο επόμενο έτος· εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι παρόμοια κατάσταση θα μπορούσε να διαμορφωθεί και στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων, και κυρίως των προγραμμάτων ERASMUS+ και Creative Europe, πράγμα που θα οδηγούσε με τη σειρά του σε επικίνδυνη απώλεια της αξιοπιστίας της Ένωσης και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενώ θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις στους συμμετέχοντες στα προγράμματα·

271.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, από το ξεκίνημά του, το 1987, το πρόγραμμα Erasmus έφτασε και υπερέβη το μέγεθος αναφοράς των 3 εκατομμυρίων σπουδαστών· επισημαίνει τη διαρκή επιτυχία που σημειώνει από τη στιγμή που επινοήθηκε το εμβληματικό αυτό πρόγραμμα της Ένωσης, το οποίο έχει συμβάλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αυξανόμενη επίγνωση και αίσθηση της κοινής ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

272.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο – όπως αναφέρεται στην Ειδική έκθεση Ευρωβαρόμετρου 399 του 2013 για την πρόσβαση και τη συμμετοχή στον πολιτισμό – οι δημόσιοι προϋπολογισμοί που είναι αφιερωμένοι στην περιφρούρηση και την προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς παρουσιάζουν αισθητή μείωση, όπως επίσης και η συμμετοχή σε παραδοσιακές πολιτιστικές δραστηριότητες· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι τα νέα μέσα της Ένωσης για τη στήριξη της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό – όπως τα προγράμματα Creative Europe και Oρίζων 2020 – πρέπει να ενισχυθούν·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

273.  σημειώνει ότι ο Γενικό Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας διατύπωσε γενική επιφύλαξη όσον αφορά την ακρίβεια των δηλώσεων δαπανών (3,664 δισεκατομμύρια EUR) για το 7ο ΠΠ στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Γενικού Διευθυντή, μολονότι ο ίδιος υπολογίζει ότι ο «καθαρός δημοσιονομικός αντίκτυπος των σφαλμάτων», με βάση 1 552 έργα που έκλεισαν, θα είναι περίπου 2,09 %, δηλαδή κοντά στο όριο σημαντικότητας· θεωρεί ότι με τέτοιες επιφυλάξεις ο όρος «χρηστή δημοσιονομική διαχείριση» χάνει το νόημά του· ζητεί ως εκ τούτου από τον Γενικό Διευθυντή να χρησιμοποιεί τις επιφυλάξεις στο μέλλον με πιο εξειδικευμένο και στοχοθετημένο τρόπο·

274.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες, εγκαίρως για τη σύνταξη της έκθεσης παρακολούθησης της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013, όσον αφορά τη μέση διάρκεια των διαδικασιών αντιπαράθεσης πριν από την ανάκτηση στην ομάδα αυτή πολιτικής·

275.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έστειλε ακόμη τον κατάλογο δικαιούχων ανά χώρα· ευελπιστεί ότι θα λάβει απάντηση στην έκθεση παρακολούθησης της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013·

276.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χορήγησε τελικά στον εισηγητή πρόσβαση στην έκθεση ελέγχου σχετικά με τις επιχειρησιακές δαπάνες για δύο προγράμματα (Διά βίου μάθηση 6,9 εκατομμύρια EUR, Νεολαία σε δράση 1,65 εκατομμύρια EUR) στην Τουρκία το 2012 και 2013· σημειώνει ότι η έκθεση διαβιβάσθηκε δυνάμει της Συμφωνίας-Πλαίσιο· ανησυχεί για τις σημαντικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν αλλά επιδοκιμάζει τα μέτρα που έλαβαν οι τουρκικές αρχές για να διορθώσουν την κατάσταση· ζητεί από την Επιτροπή να κρίνει εάν θα πρέπει να επιβληθούν δημοσιονομικές διορθώσεις·

277.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες για το πρόγραμμα υποστήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών, εγκαίρως για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013· σημειώνει ότι για το πρόγραμμα αυτό το διακυβευόμενο ποσό πληρωμών θα μπορούσε να είναι 3,4 εκατομμύρια EUR το 2013 με εναπομένον ποσοστό σφάλματος 2,8 %· σημειώνει ότι παρά τις περιστάσεις αυτές ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (ΓΔ CONNECT) δεν διατύπωσε επιφύλαξη·

278.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εκτενή έκθεση, εγκαίρως για τη διαδικασία απαλλαγής 2014, σχετικά με τον εντεινόμενο «προσανατολισμό πολιτικής» της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας που προκλήθηκε με την ανάθεση της διαχείρισης των δύο τρίτων των επιχειρησιακών δαπανών του 7ου ΠΠ σε υπηρεσίες εκτός Επιτροπής·

279.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει, εγκαίρως για τη διαδικασία απαλλαγής 2014, επισκόπηση που θα Επιτροπή περιγράφει την πρόοδο πολιτικής μεταξύ 7ου ΠΠ και προγράμματος Ορίζων 2020 για ερευνητές και ΜΜΕ·

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

280.  επιδοκιμάζει τις εν εξελίξει συζητήσεις μεταξύ της OLAF και της Επιτροπή Εποπτείας της OLAF (SC) σχετικά με την αναθεώρηση των εργασιακών ρυθμίσεων (WA) και τους ενθαρρύνει να συνάψουν κοινή και ικανοποιητική συμφωνία· σημειώνει τις προσπάθειες της OLAF να εφαρμόσει τις εργασιακές ρυθμίσεις· τονίζει ότι αυτές οι προσπάθειες δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογες, λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις από άποψη πόρων της υπηρεσίας·

281.  επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(50) εν ισχύι από την 1η Οκτωβρίου 2013 υποχρεώνει την OLAF να εξασφαλίσει την ανεξάρτητη λειτουργία της γραμματείας της Επιτροπής Εποπτείας (OLAF-SC) (αιτιολογική σκέψη 40 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013)· δεν γνωρίζει, επί του παρόντος, εάν έχουν ληφθεί μέτρα για την εκτέλεση της υποχρέωσης αυτής· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει αμέσως μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης·

282.  καλεί την OLAF να συμβουλευτεί έγκαιρα την OLAF-SC πριν από την τροποποίηση των οδηγιών προς το προσωπικό για τις διαδικασίες έρευνας και πριν από τον καθορισμό προτεραιοτήτων της πολιτικής σε θέματα ερευνών·

283.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η OLAF δεν εκτελεί αναγκαστικά τις συστάσεις της OLAF-SC, ενίοτε χωρίς να δίνει καμιά δικαιολογία· καλεί τον Γενικό Διευθυντή να βελτιώσει τη συνεργασία του επί του θέματος αυτού·

284.  υπενθυμίζει ότι η OLAF άνοιξε 423 έρευνες στις 31 Ιανουαρίου 2012· εκφράζει ανησυχίες όσον αφορά τη νομιμότητα μιας τέτοιας διαδικασίας· καλεί την OLAF-SC να αξιολογήσει τη νομιμότητα των 423 ερευνών που άνοιξαν εν μια νυκτί και την έκβαση αυτών των ερευνών· ζητεί επίσης από την OLAF-SC να αξιολογήσει τα στατιστικά στοιχεία για τη διάρκεια των ερευνών, να μελετήσει τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

285.  καλεί την OLAF-SC να αξιολογήσει επίσης τα στατιστικά στοιχεία για τη διάρκεια των ερευνών, να μελετήσει τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου·

286.  ζητεί από την OLAF να δώσει λεπτομερέστερα στατιστικά στοιχεία για τη συχνότητα ανοίγματος και κλεισίματος ερευνών στην ετήσια έκθεσή της·

287.  ζητεί από την OLAF να του δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής των υποθέσεων, για τη διάρκεια και τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές της διεργασίας·

Διοίκηση

288.  επισημαίνει ότι κατά τα τέσσερα τελευταία έτη (2011-2014) έχουν ληφθεί 336 145 αιτήσεις για διαδικασίες επιλογής που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, ότι το μέσο κόστος επεξεργασίας μιας αίτησης μπορεί να υπολογιστεί σε 238 EUR και ότι λιγότεροι από το 10% των εν λόγω υποψηφίων εγγράφονται σε πίνακα προσλήψεων· ζητεί την εξοικονόμηση των χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης με την περικοπή της γραφειοκρατίας και την παράταση της ισχύος των καταρτιζόμενων πινάκων προσλήψεων κατά τουλάχιστον δύο έτη· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για το ζήτημα αυτό έως τον Ιούνιο του 2015·

289.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει στο Κοινοβούλιο πληροφορίες για την υψηλότερη σύνταξη που καταβλήθηκε το 2013 σε υπαλλήλους της Επιτροπής·

290.  ανησυχεί για τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι διατάξεις για την αντιμετώπιση του προσωπικού χαμηλών επιδόσεων σπάνια χρησιμοποιούνται· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει πλήρως τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων·

291.  ζητεί πληροφορίες για το προσωπικό εκτός οργανογράμματος και για τις δαπάνες προσωπικού που χρηματοδοτούνται από τομείς άλλους εκτός από τη «Διοίκηση»· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν παρέχονται ενοποιημένες πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τον συνολικό αριθμό αυτού του προσωπικού ή σχετικά με τις συναφείς δαπάνες προσωπικού στην Επιτροπή·

292.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός του Συμβουλίου (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004(51) θέσπισε στο Παράρτημα 1.A δύο νέους βαθμούς, AD13 και AD14, στους οποίους έχει πρόσβαση το προσωπικό χωρίς διοικητικές ευθύνες που προηγουμένως περιοριζόταν στο A4 (που αντιστοιχεί σε AD12)· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την έκθεση του 2011 για την ισοδυναμία των σταδιοδρομιών και την έκθεση για τις δαπάνες προσωπικού που δημιουργήθηκαν το 2013 από μη διοικητικό προσωπικό AD13 και AD14·

293.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση όλων των κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών μέτρων για το προσωπικό της, περιλαμβανομένου του οφέλους των εν λόγω μέτρων στις επιδόσεις και την ενσωμάτωση των εκπατρισθέντων και των οικογενειών τους·

294.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη χρήση του ελαστικού ωραρίου στην έκθεση παρακολούθησης της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013·

295.  εκφράζει ανησυχίες για τη σημαντική αύξηση του αριθμού υψηλόβαθμων υπαλλήλων με βαθμούς AD 13 έως AD 16· διαβλέπει κίνδυνο για τη φήμη της Ένωσης καθώς είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς ότι οι υπερωρίες δεν φαίνονται να περιλαμβάνονται σε τόσο υψηλούς μισθούς·

296.  σημειώνει ότι οι διαφορές στα επίπεδα αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και εκείνων που εργάζονται για τις εθνικές διοικήσεις, παραμένουν πολύ υψηλές, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, έλλειψη κινητικότητας μεταξύ του προσωπικού σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να συντάξει ενδελεχή μελέτη για τους λόγους αυτών των διαφορών και να αναπτύξει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μείωση αυτών των διαφορών, αποδίδοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή στα διάφορα επιδόματα (οικογενειακά επιδόματα, εκπατρισμού, έξοδα εγκατάστασης και επανεγκατάστασης), ετήσια άδεια, διακοπές, οδοιπορικά και αντιστάθμιση υπερωριών·

297.  επισημαίνει ότι η Γενική Γραμματεία της Επιτροπής εξέδωσε ανακοίνωση για τον περιορισμό σε είκοσι γραμμές των απαντήσεων στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις· καλεί τους Επιτρόπους να αναλάβουν την πολιτική τους ευθύνη και να μην επιτρέπουν στους εαυτούς τους να περιορίζονται στις απαντήσεις τους από τον Γενικό Γραμματέα·

298.  ανησυχεί για την προστασία των καταγγελλόντων παρατυπίες και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη των δικαιωμάτων τους·

299.  επισημαίνει ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) έλαβαν το 2013 περίπου 9 εκατομμύρια EUR από την ΓΔ Περιβάλλοντος, περίπου 4 εκατομμύρια EUR από την ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών και 5,7 εκατομμύρια EUR από την ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης· διαπιστώνει μόνιμη ανάθεση των καθηκόντων της Επιτροπής σε εξωτερικούς συνεργάτες· ζητεί από την Επιτροπή να περιγράψει στο Κοινοβούλιο την ενωσιακή προστιθέμενη αξία των χρημάτων που διοχετεύονται μέσω αυτών των ΜΚΟ·

300.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει στους Επιτρόπους των οποίων η θητεία ήταν μικρότερη από δύο έτη μεταβατική αποζημίωση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας τους ως Επιτρόπων·

301.  θεωρεί ότι σε εποχή κρίσης και γενικότερων δημοσιονομικών περικοπών, το κόστος των ημερών εκτός έδρας για το προσωπικό της Ένωσης θα πρέπει να μειωθεί και ότι οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να περιορίζονται, κατά το δυνατόν, στους τόπους εργασίας των θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν δεν δικαιολογεί τόσο υψηλό κόστος·

302.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην Επιτροπή· καλεί τη Επιτροπή να προτείνει ένα σύστημα ίσων ευκαιριών με σκοπό να αρθεί αυτή η ανισορροπία το συντομότερο δυνατόν, ιδιαίτερα όσον αφορά διευθυντικές θέσεις·

Επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης

303.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι παρά την κάποια πρόοδο που αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο(52), η τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ δεν αποτελεί ακόμη χρήσιμη συμβολή στη δραστηριότητα της απαλλαγής, ενώ σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ θα έπρεπε να αποτελεί μέρος των αποδεικτικών στοιχείων όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή κάθε χρόνο στην Επιτροπή σε σχέση με τον προϋπολογισμό· ανησυχεί για το γεγονός ότι η απουσία έμφασης στις επιδόσεις αποτελεί μείζον πρόβλημα του προϋπολογισμού της Ένωσης·

304.  σημειώνει ότι στην έκθεσή του για το 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη, όταν επιλέγουν έργα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, επικεντρώνονται κατά πρώτο λόγο στην ανάγκη χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πιστώσεων της Ένωσης και δευτερευόντως στις αναμενόμενες επιδόσεις τους· ζητεί προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η τάση και να εξελιχθεί σε λογική καλών επιδόσεων, να συγκροτηθεί ανεξάρτητη ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου (που θα περιλαμβάνει πανεπιστημιακούς) για τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης με σκοπό τη διατύπωση συστάσεων για διαρθρωτική μεταστροφή από τη λογική των δαπανών στη λογική των καλών επιδόσεων, με βάση αξιολόγηση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας και παράλληλη συμμόρφωση προς τους κανόνες· είναι της γνώμης ότι τα πορίσματα αυτής της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου θα πρέπει να είναι διαθέσιμα έγκαιρα πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση του ισχύοντος ΠΔΠ για να αποτελέσουν τη βάση για την περίοδο προγραμματισμού του νέου ΠΔΠ·

305.  επαναλαμβάνει το αίτημά του οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής να καθορίζουν στο Σχέδιο Διαχείρισής τους περιορισμένο αριθμό απλών στόχων, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τη συνάφεια, τη συγκρισιμότητα και την αξιοπιστία και θα συνδέονται με τους κύριους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, να περιγράφουν το επίτευγμά τους στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους σε κεφάλαιο με τίτλο «επιτεύγματα πολιτικής» και η Επιτροπή να εγκρίνει στη βάση αυτή την έκθεση αξιολόγησης των οικονομικών της Ένωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ·

306.  ζητεί από την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις επόμενες εκθέσεις αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ ανάλυση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των αποτελεσμάτων που θα επιτυγχάνονται όσον αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας και τις θέσεις εργασίας με το επενδυτικό σχέδιο ύψους 315 δισεκατομμυρίων EUR που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ στις 26 Νοεμβρίου 2014 στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου·

307.  ζητεί στην επόμενη έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ η Επιτροπή να περιλαμβάνει ανάλυση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από το σχέδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ύψους 120 δισεκατομμυρίων EUR που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012·

308.  επιμένει ότι η εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής, πρόεδρος της οποίας είναι ο Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, θα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης της Ένωσης και δημιουργίας θέσεων εργασίας δεν βασίζεται σε δραστηριότητες που καθοδηγεί κάθε Γενική Διεύθυνση χωριστά, αλλά συμπεριλαμβάνει επτά διατομεακές εμβληματικές πρωτοβουλίες που εκτελούνται κάθε φορά από αρκετές Γενικές Διευθύνσεις· επιμένει ότι ο απαιτούμενος εντός της Επιτροπής συντονισμός και η συνεργασία δεν πρέπει να δημιουργήσουν νέες μορφές γραφειοκρατίας και διοικητικού φόρτου·

309.  καλεί την Επιτροπή να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της κατά τρόπο που θα αποτρέπει τις επικαλύψεις θεματικών πολιτικών και τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων ΓΔ με παρόμοιες ή σχεδόν ταυτόσημες αρμοδιότητες·

310.  θεωρεί ότι η έννοια/ ιδέα των μελετών για εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία πρέπει να ισχύει για όλα τα είδη οικονομικής στήριξης, όχι μόνον για τις δαπάνες της Επιτροπής αλλά και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· θεωρεί ότι οι δαπάνες που δεν συμμορφώνονται προς μια μελέτη/ανάλυση εκτίμησης αντικτύπου δεν θα πρέπει να επιτρέπονται·

311.  ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή εκτεταμένη έκθεση για τις δραστηριότητές της στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου έως τον Σεπτέμβριο 2015 προκειμένου να ενθαρρύνει την καταγγελία παρατυπιών από το ευρύτερο κοινό·

Εκτελεστικοί οργανισμοί

312.  εκφράζει τη λύπη του διότι σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών(53), ο Οργανισμός δεν επαληθεύει εκ των προτέρων με ικανοποιητικό τρόπο τα έξοδα των εγκαταστάσεών του, τα οποία χρεώνονται από τον διαχειριστή του κτιρίου καταλήγοντας σε ΦΠΑ ύψους 113 513 EUR που καταβλήθηκε αχρεωστήτως και δεν ανακτήθηκε το 2013 από τον εκτελεστικό οργανισμό· σημειώνει ότι ο Εκτελεστικός Οργανισμός δεν είχε στη διάθεσή του την πλειονότητα των σχετικών συμβάσεων, τιμολογίων και αποδείξεων· επισημαίνει το υψηλό ποσοστό μεταφορών στο επόμενο έτος για τον Τίτλο II (27% που ισοδυναμεί με 666 119 EUR) πράγμα που δημιουργεί απορίες για την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού·

Λαθρεμπόριο καπνού

313.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει στο ψήφισμα που συνόδευε την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2012 αξιολόγηση των εν ισχύι συμφωνιών με τέσσερις ομίλους της καπνοβιομηχανίας (Philip Morris International Cooperation Inc. (PMI), Japan Tobacco International Cooperation, British American Tobacco Cooperation και Imperial Tobacco Cooperation)· σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια ακρόασης κεκλεισμένων των θυρών για το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει, τον Μάιο 2015, αξιολόγηση της κτηθείσας πείρας σε σχέση με τη συμφωνία με την PMI που λήγει σύντομα.

(1)Βλ.ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 11/ 2013, σημεία 93 έως 97.
(2)Βλ.το προαναφερόμενο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013, Μέρος Ι.
(3)Βλ.ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ έως το τέλος του 2013 (COM(2014)0618), σ. 11.
(4)Βλ.Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, σημείο 1.14.
(5)Βλ.την προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2014)0618, πίνακας 5.2: δημοσιονομικές διορθώσεις που εκτελέστηκαν με ανακλήσεις στη συνοχή (775 εκατομμύρια EUR), ανακτήσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης (129 εκατομμύρια EUR) και δημοσιονομικές διορθώσεις που εκτελέστηκαν με αποδέσμευση/ αφαίρεση κατά την περάτωση είτε στην πολιτική συνοχής (494 εκατομμύρια EUR) είτε στους άλλους τομείς πολιτικής εκτός από την γεωργική πολιτική και πολιτική συνοχής (1 εκατομμύριο EUR).
(6)Βλ.την προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2014)0618, πίνακας 7.2.
(7) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2014 με τίτλο «Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2013» (COM(2014)0342), σ. 14: μέγιστο συνολικό διακυβευόμενο ποσό για το σύνολο των δαπανών του 2013 (προϋπολογισμός ΕΕ και ΕΤΑ).
(8) Στο παράρτημα 1 της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης εξηγείται ότι τα «διακυβευόμενα ποσά» είναι η αξία του τμήματος των πράξεων που, κατά τις εκτιμήσεις, δεν συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες κανονιστικές και συμβατικές απαιτήσεις μετά την εφαρμογή όλων των δικλίδων ελέγχου (διορθωτικών μέτρων) που σκοπό έχουν τον περιορισμό των κινδύνων συμμόρφωσης.
(9) Από τα 322 δισεκατομμύρια EUR, τα 222 δισεκατομμύρια EUR αντιστοιχούν σε εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων και τα 99 δισεκατομμύρια EUR αφορούν υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού που δεν καλύπτονται από εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων.
(10) Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον Πρόεδρό του Vítor Manuel da Silva Caldeira στη συνεδρίαση της επιτροπής CONT της 5ης Νοεμβρίου 2014.
(11) Ομοίως.
(12) Τις πληροφορίες έδωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Kristalina Georgieva κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής.
(13)Βλ.ειδική έκθεση αριθ. 16/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(14) COM(2013)0362.
(15)Βλ.Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, σημείο 2.11 και ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 11/2013 (απαλλαγή 2013) «Εξασφαλίζοντας σωστά στοιχεία για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ): μια περισσότερο συστηματοποιημένη και ορθότερα εστιασμένη προσέγγιση θα καθιστούσε αποτελεσματικότερη την επαλήθευση της Επιτροπής».
(16) Δήλωση του Jacek Dominik για την αναθεώρηση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των κρατών μελών, ανακοινωθέν Τύπου, Βρυξέλλες 27 Οκτωβρίου 2014, τελευταία πρόταση.
(17) Γνώμη αριθ. 7/2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/EΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (ΕΕ C 459 της 19.12.2014, σ. 1).
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0078.
(19)Βλ.πανοραμική επισκόπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Making the best use of EU money: a landscape review of the risks to the financial management of the EU Budget», 2014, σ. 67.
(20) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).
(21) Ενδεικτικά αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τη διανομή της βοήθειας, ανά μέγεθος/κατηγορία βοήθειας, η οποία ελήφθη στο πλαίσιο άμεσων ενισχύσεων που καταβάλλονται στους παραγωγούς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1782/2003 και τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 73/2009, που διαβίβασε ο Επίτροπος Hogan στις 8 Δεκεμβρίου 2014.
(22) Η συχνότητα αυξήθηκε αρκετά σημαντικά: από 41% το 2012 σε 61% το 2013.
(23) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1), σε ορισμένες περιφέρειες ενδέχεται να παρασχεθεί μεταβατική στήριξη με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν καθεστώς οργάνωσης παραγωγών (OΠ) να συστήσουν ομάδες παραγωγών· η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να επιστραφεί εν μέρει από την ΕΕ και σταματά να παρέχεται όταν η ομάδα παραγωγών αναγνωριστεί ως OΠ.
(24)Βλ.ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, σημείο 43.
(25)Βλ.απάντηση της Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση αριθ. 11, ακρόαση της επιτροπής CONT με τον Επίτροπο Phil Hogan την 1η Δεκεμβρίου 2014.
(26)Βλ.Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, σημείο 3.23 και επόμενα.
(27)Βλ.ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI, παράρτημα 10, πίνακας 51: «new cases open since 2007».
(28)Βλ.ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, σημείο 4.25.
(29)Βλ.ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, σημείο 4.27.
(30)Βλ.απάντηση στην γραπτή ερώτηση αριθ. 29, ακρόαση της επιτροπής CONT με τον Επίτροπο Phil Hogan την 1η Δεκεμβρίου 2014.
(31)Βλ.Ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 23/2014 με τίτλο «Σφάλματα στις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης: αιτίες και αντιμετώπιση», σ. 10: το 8,2 % είναι ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών με κατώτατο όριο σφάλματος 6,1 % και ανώτατο όριο σφάλματος 10,3 %. Ο μέσος όρος προκύπτει από τα ποσοστά σφάλματος 8,4 % για το 2011, 8,3 % για το 2012 και 7,9 % για το 2013.
(32)Βλ.Ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 23/2014, σ. 22 έως 24.
(33) Δήλωση του Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Rasa Budbergyte, ακρόαση της επιτροπής CONT με τον Επίτροπο Phil Hogan την 1η Δεκεμβρίου 2014.
(34)Βλ.απάντηση στην γραπτή ερώτηση αριθ. 12, ακρόαση της επιτροπής CONT με τον Επίτροπο Phil Hogan την 1η Δεκεμβρίου 2014.
(35)Βλ.ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2013 της ΓΔ AGRI, πίνακας 2.1.24.
(36)Βλ.Ειδική έκθεση αριθ. 20/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σημείο 68.
(37)Βλ.ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2013 της ΓΔ REGIO, Παράρτημα, σ. 41.
(38)Βλ.ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2013 της ΓΔ REGIO, Παράρτημα, σ. 42.
(39)Βλ.ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2013 της ΓΔ REGIO, Παράρτημα, σ. 43.
(40) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 5).
(41) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(42) Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25).
(43) COM(2015)0118.
(44) EE L 266 της 5.9.2014, σ. 69, παράγραφος 139 και επόμενα.
(45) Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 73 ΣΔΕ στα κράτη μέλη κρίθηκαν, στην καλύτερη περίπτωση, μερικώς αξιόπιστα (επισημάνθηκαν με πορτοκαλί χρώμα από φάσμα χρωμάτων που περιλαμβάνει πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο): Vorarlberg (AT), Βιέννη (AT), Στυρία (AT), Τιρόλο (AT), Βρυξέλλες (BE), περιφερειακή ανάπτυξη (BG), περιβάλλον (BG), Επιχειρηματική δραστηριότητα & Καινοτομία (CZ), ROP NUTSII North-East(CZ), ROP NUTS II Σιλεσία (CZ), Ολοκληρωμένα ΕΟ (CZ), Θουριγγία (DE), Μεκλεμβούργο-Πρόσω Πομερανία (DE), Σαξονία-Άνχαλτ, Βρέμη (DE), Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (DE), EC ENV (EE), Αττική (EL), Δυτική Ελλάδα (EL), Μακεδονία-Θράκη (EL), Θεσσαλία-ηπειρωτική Ελλάδα-Ήπειρος (EL), Κρήτη και Νησιά του Αιγαίου (EL), Μούρθια (ES), Μελίλια (ES), Θέουτα (ES), Αστουρία (ES), Γαλικία (ES), Εστρεμαδούρα (ES), Castalia La Mancha (ES), Ανδαλουσία (ES), Ταμείο Συνοχής (ES), Κανταβρία (ES), Χώρα των Βάσκων (ES), Ναβάρα (ES), Μαδρίτη (ES), Ριόχα (ES), Καταλονία (ES), Βαλεαρίδες Νήσοι (ES), Αραγονίας (ES), Castalia y Leon (ES), περιφέρειας της Βαλένθια (ES), Κανάριες Νήσοι (ES), Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία για τις επιχειρήσεις (ES), Οικονομική ανάπτυξη (HU), Περιβάλλον και ενέργεια (HU), Δυτικό Pannon (HU), Νότια Μεγάλη Πεδιάδα (HU), Κεντρική Υπερδουναβία (HU), Βόρεια Ουγγαρία (HU), Μεταφορές (HU), Βόρεια Μεγάλη Πεδιάδα (HU), Νότια Υπερδουναβία (HU), Κεντρική Ουγγαρία (HU), Αδριατική (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας - IPA), Μεκλεμβούργο-Πρόσω Πομερανία/Βρανδεμβούρ γο-Πολωνία (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία - ETC), Φλάνδρα-Ολλανδία μεθοριακή περιοχή (ETC), Δίκτυα και κινητικότητα (IT), Έρευνα (IT), Ασφάλεια (IT), Καλαβρία (IT), Απουλία (IT), Σικελία (IT), Μπαζιλικάτα (IT), Σαρδηνία (IT), Υποδομή και περιβάλλον (PL), Ανάπτυξη Ανατολική Πολωνία (PL), Κοινωνία της πληροφορίας (SK), Περιβάλλον (SK), Περιφερειακά ΕΠ (SK), Μεταφορές (SK), Υγεία (SK), Ανταγωνιστικότητα και αύξηση της οικονομίας (SK), Τεχνική βοήθεια (SK), Έρευνα και ανάπτυξη (SK).
(46) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η κατάσταση των Ρομά σε 11 κράτη μέλη, Λουξεμβούργο 2012.
(47)Βλ.ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της EuropeAid, σ. 197.
(48)α.β.γ.δ.ε.στ.ζ.η.θ.ΚΔΕ «20 εκ των προτέρων μη επιλέξιμα ποσά»ΚΔΕ 1 «Εκτέλεση δημοσιονομικών προβλέψεων: Πληρωμές»ΚΔΕ 2 «Εκτέλεση δημοσιονομικών προβλέψεων: Συμβάσεις».ΚΔΕ 4 «ικανότητα απορρόφησης RAL»ΚΔΕ 18 «Ποσοστό έργων στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις κατά την περίοδο EAMR»ΚΔΕ 21 «Εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων: Έτος Ν (2013):»ΚΔΕ 22 «Εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων: Έτος Ν -1 (2012)»ΚΔΕ 23 «Εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων: Έτος Ν -2 (2011)»ΚΔΕ 26 «Ανάκτηση ή αιτιολόγηση ελέγχου μη επιλέξιμων ποσών».
(49) Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή της UNHCR, Εξεταστική Έκθεση INQ/04/005, Γενεύη, 12 Μαΐου 2005.
(50) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(51) Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004, της 22ας Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1).
(52)Βλ.Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, σημείο 10.24.
(53)Βλ.έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) για το οικονομικό έτος 2013 που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού (ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 358), σημεία 11 έως 13.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου