Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2140(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0067/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0067/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0119

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 744kWORD 338k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013
P8_TA(2015)0119A8-0067/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013 (2014/2140(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0140/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή(5) και το ψήφισμά του με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05303/2015 – C8‑0053/2015),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0067/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν πληροφορίες για θέματα που προκαλούν ανησυχία και σχετίζονται με την εκτέλεση των δαπανών και είναι, κατά συνέπεια, χρήσιμες στο Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης απόφασής του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή·

Μέρος I - Ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εξασφαλίζοντας σωστά στοιχεία για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ): μια περισσότερο συστηματοποιημένη και ορθότερα εστιασμένη προσέγγιση θα καθιστούσε αποτελεσματικότερη την επαλήθευση της Επιτροπής»

1.  καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματοποιημένη και τυποποιημένη ανάλυση η οποία να λαμβάνει υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους και να της επιτρέπει να προβαίνει σε σχεδιασμό και ιεράρχηση των επαληθεύσεών της σχετικά με συγκεκριμένους τομείς ή διαδικασίες (και επιμέρους διαδικασίες) κατάρτισης· υποστηρίζει ότι αυτή η ανάλυση θα πρέπει να εξετάζει τους κινδύνους που συνδέονται με την κατάρτιση των εθνικών λογαριασμών από τα κράτη μέλη και το σχετικό μέγεθος των συνιστωσών του ΑΕΕ στη συνολική οικονομία· θεωρεί ότι αυτή η εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται στο σύνολο των στοιχείων ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα που έχουν στη διάθεσή τους όλες οι υπηρεσίες της Eurostat και να επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης που περιγράφονται στους καταλόγους ΑΕΕ και στις πρόσφατες εκθέσεις ποιότητας ΑΕΕ των κρατών μελών·

2.  καλεί την Επιτροπή να συντομεύσει τον κύκλο της επαλήθευσης προκειμένου να περιορίσει τη χρήση γενικών επιφυλάξεων· θεωρεί ότι αυτές οι επιφυλάξεις θα πρέπει να περιορίζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι να μην εξασφαλίζεται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, για παράδειγμα όταν ένα κράτος μέλος διενεργεί μείζονα αναθεώρηση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου επαλήθευσης ή σε μη τακτά χρονικά διαστήματα·

3.  καλεί την Eurostat να υποβάλλει σαφείς και έγκαιρες αναφορές στην επιτροπή ΑΕΕ σχετικά με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρείται ότι ισχύει η αρχή κόστους-οφέλους·

4.  αναμένει ότι η διαδικασία επαλήθευσης της Επιτροπής θα περιλαμβάνει συστηματοποιημένη και τυποποιημένη ποιοτική εκτίμηση κινδύνου των διαδικασιών κατάρτισης που περιγράφονται στους καταλόγους ΑΕΕ, καθώς και διεξοδική επαλήθευση των σημαντικών και των επισφαλών συνιστωσών του ΑΕΕ· φρονεί ότι η επιλογή των συνιστωσών του ΑΕΕ που θα υποβάλλονται σε διεξοδική επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-οφέλους που περιγράφεται στη σύσταση 1· υποστηρίζει ότι το πεδίο εφαρμογής και οι στόχοι της διεξοδικής επαλήθευσης θα πρέπει να είναι ευρύτεροι από το πεδίο και τους στόχους της άμεσης επαλήθευσης που πραγματοποιήθηκε από τη Eurostat κατά τον πρόσφατο κύκλο επαλήθευσης·

5.  καλεί την Επιτροπή στις επαληθεύσεις της να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην πληρότητα του ΑΕΕ των κρατών μελών και στη χρήση συγκρίσιμων διαδικασιών εκτίμησης για την κάλυψη της παραοικονομίας στους εθνικούς λογαριασμούς· καλεί την Eurostat να ελέγχει κατά πόσον οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες οι οποίες θα διασφαλίζουν συγκρίσιμη αντιμετώπιση αυτού του θέματος από τα κράτη μέλη·

6.  καλεί την Επιτροπή να τεκμηριώνει το έργο της, περιλαμβάνοντας πλήρη σειρά πληροφοριών σχετικά με τις επαληθεύσεις της Eurostat που εκτελούνται μέσω ελέγχων βάσει εγγράφων ή/και επισκέψεων στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ)· θεωρεί ότι τα αρχεία ελέγχου της Eurostat θα πρέπει να επιτρέπουν στη διοίκηση να προσδιορίζει σαφώς τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε σχέση με τις επιλεγείσες συνιστώσες του ΑΕΕ, σύμφωνα με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ)·

7.  καλεί την Eurostat να προβαίνει, όπου είναι δυνατόν, σε εκτίμηση του δυνητικού αντικτύπου (για παρατηρήσεις που μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικώς) και/ή του διακυβευόμενου ποσού (για τις μη προσδιορίσιμες ποσοτικώς παρατηρήσεις) των σημείων δράσης, και να θέτει σαφή κριτήρια σημαντικότητας, προκειμένου να διατυπωθούν ειδικές επιφυλάξεις· θεωρεί ότι τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά· υποστηρίζει ότι, κατά γενικό κανόνα, οι επιφυλάξεις θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες συνιστώσες του ΑΕΕ οι οποίες σχετίζονται με σημεία δράσης που δεν εξετάσθηκαν από τις ΕΣΥ εντός των προθεσμιών που είχαν ορισθεί και των οποίων ο αντίκτυπος ενδέχεται να είναι σημαντικός·

8.  καλεί την Eurostat να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ της υπηρεσίας της που είναι αρμόδια για την επαλήθευση του ΑΕΕ για τους σκοπούς των ιδίων πόρων και των λοιπών υπηρεσιών της, ειδικότερα εκείνων που είναι αρμόδιες για τους εθνικούς λογαριασμούς· θεωρεί ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τυχόν ενέργειες στις οποίες προβαίνουν άλλες υπηρεσίες της Eurostat ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην κατάρτιση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) ή/και του ΑΕΕ, θα πρέπει να πραγματοποιείται διαβούλευση με την επιτροπή ΑΕΕ και η τελική απόφαση σχετικά με τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να λαμβάνεται στο κατάλληλο ιεραρχικό επίπεδο της Eurostat·

9.  καλεί την Eurostat να βελτιώσει τις εκθέσεις αξιολόγησης που καταρτίζει κατά τρόπο ώστε να παρέχει πλήρη, διαφανή και συνεπή αξιολόγηση των δεδομένων ΑΕΕ των κρατών μελών· θεωρεί ότι οι ετήσιες γνώμες της επιτροπής ΑΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αποτίμηση του εάν τα δεδομένα ΑΕΕ των κρατών μελών είναι (ή δεν είναι) κατάλληλα για τους σκοπούς των ιδίων πόρων, εάν το περιεχόμενό τους συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου(8) (κανονισμός ΑΕΕ) και εάν χρησιμοποιούνται προσηκόντως στη διαδικασία του προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου(9) (κανονισμός περί ιδίων πόρων)·

10.  θεωρεί ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της ΓΔ Προϋπολογισμού και της Eurostat θα πρέπει να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της επαλήθευσης των δεδομένων ΑΕΕ των κρατών μελών, καθώς και της διαχείρισης των ιδίων πόρων που βασίζονται σ το ΑΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει απαιτήσεις για να υποβάλλει η Eurostat τακτικά εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης των δεδομένων ΑΕΕ, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη ΓΔ Προϋπολογισμού να αποκομίζει τη βεβαιότητα που απαιτείται για την κατάρτιση των ετησίων εκθέσεων δραστηριοτήτων της·

Μέρος ΙI - Ειδική έκθεση αριθ. 13/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στην Κεντρική Ασία»

11.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση που αποτιμά την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς την Κεντρική Ασία· σημειώνει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις και εκθέτει τις παρατηρήσεις και συστάσεις του κατωτέρω·

Γενικές παρατηρήσεις

12.  χαιρετίζει τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην έκθεση σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες σε ένα γεωγραφικό και πολιτικό περιβάλλον που θέτει αρκετές προκλήσεις·

13.  επισημαίνει ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη στόχευση και προσαρμογή των αναπτυξιακών στρατηγικών της Ένωσης μέσω καταλλήλων σχημάτων βοήθειας για να τονωθεί η προβολή και ο αντίκτυπος των πολιτικών στόχων της Ένωσης σε περιφερειακό επίπεδο·

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το επίπεδο και η φύση της συνδρομής της Ένωσης πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφοροποίηση και να υπόκεινται σε όρους, αναλόγως της μετρήσιμης προόδου που επιτυγχάνεται στα πεδία του εκδημοκρατισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς και να παρέχεται υποστήριξη όπου χρειάζεται για την προώθηση αυτής της προόδου, ακολουθώντας κατευθύνσεις παρόμοιες προς τις αρχές που διέπουν την πολιτική γειτονίας της Ένωσης·

15.  θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη προώθηση από την Ένωση προγραμμάτων που απευθύνονται στις χώρες της Κεντρικής Ασίας συνιστά σημαντικό διασυνοριακό μέσο για την προώθηση της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής·

16.  επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας μπορεί να φέρει αποτελέσματα μόνο εάν αυτές οι χώρες συμμορφωθούν προς τα διεθνή πρότυπα δημοκρατίας, διακυβέρνησης, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει επίσης ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της Ένωσης δεν πρέπει να υποτάσσεται στα οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα ή τα συμφέροντα ασφάλειας·

Μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικείμενης αναπτυξιακής βοήθειας

17.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να σχεδιάσει τα μελλοντικά περιφερειακά προγράμματα κατά τρόπο ώστε αυτά να μπορέσουν να αποκτήσουν μια πραγματική περιφερειακή διάσταση·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρώσει όλη την παρεχόμενη βοήθεια σε μικρό αριθμό τομέων·

19.  επισημαίνει ότι η επικείμενη αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να ενισχυθεί αφενός μέσω ενός εντατικότερου εσωτερικού συντονισμού σε επίπεδο Ένωσης και αφετέρου μέσω εντατικότερης συνεργασίας με άλλους διεθνείς χορηγούς βοήθειας και περιφερειακούς ενδιαφερόμενους φορείς συμφερόντων·

20.  υποστηρίζει θερμά την εγκατάσταση πλήρως στελεχωμένων αντιπροσωπειών της Ένωσης σε όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας ως μέσο για την αύξηση της παρουσίας και της ορατότητας της Ένωσης στην περιοχή, για την προώθηση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας και επαφής με όλα τα τμήματα της κοινωνίας και για την προώθηση της προόδου προς μια καλύτερη κατανόηση, την επίτευξη του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η παρουσία αυτών των αντιπροσωπειών θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής βοήθειας·

21.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σύστημα υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις συνολικές διοικητικές δαπάνες που συνεπάγεται η παροχή της αναπτυξιακής βοήθειας·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει και να εφαρμόσει ισχυρούς και αντικειμενικά επαληθεύσιμους όρους για όλα τα συνεχιζόμενα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης, ιδίως δίδοντας επαρκή προσοχή στη στήριξη των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς·

23.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στις χώρες της Κεντρικής Ασίας· επισημαίνει ότι στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας όλες οι χώρες της Κεντρικής Ασίας βαθμολογήθηκαν το 2011 με λιγότερους από 28 στους 100 βαθμούς, με την Κιργιζία, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν να βρίσκονται στο χαμηλότερο 10% των 182 χωρών που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα·

24.  θεωρεί ότι αυτή η διάχυτη διαφθορά μπορεί να πλήξει τη φήμη της Επιτροπής και να μειώσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στήριξης·

25.  υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις εκταμίευσης πόρων θα πρέπει να βασίζονται στην πρόοδο που επιτυγχάνεται από τις χώρες εταίρους και όχι στις δεσμεύσεις τους ότι θα προβούν σε μεταρρυθμίσεις· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται κατάλληλος πολιτικός διάλογος που να βασίζεται σε προσέγγιση βάσει κινήτρων και σε συνεχή παρακολούθηση των τομεακών μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων που να μετρά τις επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων·

26.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διάθεση πόρων από την Ένωση και τις πρεσβείες των κρατών μελών προς στήριξη των πραγματικά ανεξάρτητων μη κυβερνητικών εταίρων, ώστε οι τελευταίοι να βοηθηθούν να διαδραματίσουν αποτελεσματικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εδραίωση της κοινωνίας των πολιτών·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που έχουν αντληθεί και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο κατά τρόπο που να επιτρέπει τη σύγκριση προς τα σχέδια και τους στόχους·

Μέρος ΙΙI - Ειδική έκθεση αριθ. 15/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Υπήρξε αποτελεσματική η συνιστώσα «Περιβάλλον» του προγράμματος LIFE;»

29.  υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα LIFE πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για αλλαγές στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να θέσει σαφείς, συγκεκριμένους, μετρήσιμους και εφικτούς στόχους για τα χρηματοδοτούμενα έργα·

30.  τονίζει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε περισσότερους του ενός τομείς προτεραιότητας του προγράμματος· υπογραμμίζει ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται από απομόνωση αλλά, αντίθετα, πρέπει να έχουν διακρατικό χαρακτήρα και να συμβάλλουν με μετρήσιμο τρόπο στη διάδοση, τη βιωσιμότητα και την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων τους σε άλλα κράτη μέλη·

31.  σημειώνει ότι η επιλογή των βέλτιστων έργων μπορεί ενίοτε να αποπροσανατολίζεται από τις εθνικές επιχορηγήσεις· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διατηρούν γεωγραφική ισορροπία προτείνοντας πιο ολοκληρωμένα έργα, αλλά τονίζει ότι τα κονδύλια θα πρέπει καταρχάς να κατανέμονται βάσει της αξίας των έργων και όχι με τρόπο που θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητά τους·

32.  σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα διάδοσης, βιωσιμότητας και αναπαραγωγής των έργων· καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφείς δείκτες για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων διάδοσης, βιωσιμότητας και αναπαραγωγής των αξιολογούμενων έργων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί τους στόχους αυτούς·

33.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα εργαλεία διαχείρισης του προγράμματος για να αποφευχθούν μη διαφανείς διαδικασίες επιλογής· θεωρεί ότι τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν τη βελτίωση των εντύπων αξιολόγησης της επιλογής των έργων, την καθιέρωση λεπτομερών υποδειγμάτων για την αξιολόγηση των δηλούμενων δαπανών, την δέουσα παρακολούθηση των έργων, την καθιέρωση κατάλληλων κοινών δεικτών απόδοσης και αποτελεσμάτων και την ενδελεχή και συνεχή παρακολούθηση των έργων·

Μέρος IV - Ειδική έκθεση αριθ. 16/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Απολογισμός του «ενιαίου ελέγχου» (single audit) και της χρησιμοποίησης από την Επιτροπή των εργασιών των εθνικών ελεγκτικών αρχών στον τομέα της συνοχής»

34.  τονίζει τα δυνητικά οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα από μία αλυσίδα ενιαίου ελέγχου που βασίζεται σε κοινές αρχές και κοινά πρότυπα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους επί του θέματος· θεωρεί ότι αυτό το σύστημα ενιαίου ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τον πολυετή κύκλο των προγραμμάτων·

35.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου(10) σχετικά με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεση του 2012: «υπογραμμίζει ότι από τα αποτελέσματα του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτουν αδυναμίες στους πρωτοβάθμιους ελέγχους των δαπανών [στα κράτη μέλη]· επισημαίνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, για το 56% των πράξεων της περιφερειακής πολιτικής που περιείχαν σφάλματα (ποσοτικώς προσδιορίσιμα και μη), οι αρχές των κρατών μελών διέθεταν αρκετά πληροφοριακά στοιχεία ώστε να εντοπίσουν και να διορθώσουν ένα ή και περισσότερα από τα σφάλματα προτού πιστοποιήσουν τις δαπάνες στην Επιτροπή»· σημειώνει ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον το Κοινοβούλιο προσυπέγραψε την επιφύλαξη που διατύπωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ REGIO σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΤΠΑ/Ταμείου Συνοχής/Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 σε 17 κράτη μέλη (72 προγράμματα) και ζήτησε να αναληφθεί ταχεία δράση·

36.  παραμένει συνεπώς πεπεισμένο ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιδεικνύουν πολύ μεγαλύτερη επαγρύπνηση όταν διαχειρίζονται πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία·

37.  τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της καθιέρωσης εθνικών δηλώσεων, υπογεγραμμένων στο κατάλληλο - κατά προτίμηση πολιτικό – επίπεδο, καθώς και της αξιοποίησης των ετήσιων διαχειριστικών δηλώσεων (άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού)·

38.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι από το 2009 η Επιτροπή έχει διενεργήσει εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους προς επανεξέταση του έργου των ελεγκτικών αρχών· σημειώνει ότι πραγματοποίησε 269 αποστολές ελέγχου και επανεξέτασε 47 και 84 ελεγκτικές αρχές για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, αντίστοιχα· επισημαίνει ότι οι αποστολές κάλυψαν κατά προσέγγιση το 96 % και το 99 % των συνολικών χορηγηθέντων κεφαλαίων, αντιστοίχως· είναι της γνώμης ότι, στη διάρκεια της περιόδου χρηματοδότησης, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) τουλάχιστον μία φορά·

39.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις διακοπές και αναστολές πληρωμής όταν τα σφάλματα υπερβαίνουν το όριο σημαντικότητας του 2 %· θεωρεί ότι αυτές οι ενέργειες συνιστούν χρήσιμα εργαλεία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και είναι πεπεισμένο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει τις προσπάθειες ελέγχου που καταβάλλει σε εκείνους που παρουσιάζουν «κακές επιδόσεις»·

40.  είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούν·

41.  υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε οι ελεγκτικές αρχές να μπορούν να βασίζονται σε ένα σταθερό και δεσμευτικό μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι δαπάνες της Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη ελέγχονται βάσει ενιαίων προτύπων και ότι τα αποτελέσματα αναφέρονται με ακρίβεια·

42.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή παρουσίασε στις 13 Δεκεμβρίου 2013 ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων στα κράτη μέλη για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής (COM(2013)0934)· υπογραμμίζει ωστόσο ότι θα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες το κατά πόσον το νέο μέσο θα οδηγήσει σε περισσότερες καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις και επομένως σε χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος στην πολιτική συνοχής·

43.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή να αναπτύξουν ένα εργαλείο ελέγχου το οποίο, αφενός μεν, θα καταγράφει ετησίως σφάλματα και παρατυπίες, αφετέρου δε, θα συνυπολογίζει επίσης τη δημοσιονομική διόρθωση κατά την περίοδο προγραμματισμού·

44.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, τον Σεπτέμβριο 2013, η Επιτροπή επικαιροποίησε τον χάρτη πορείας για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της αρχής του «ενιαίου ελέγχου», η συμμόρφωση προς την οποία θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να αποκτούν το «καθεστώς ενιαίου ελέγχου»· ζητεί να του παρασχεθεί αντίγραφο αυτού του εγγράφου·

45.  αντιλαμβάνεται πλήρως ότι ο έλεγχος των δαπανών θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει διοικητικό φόρτο· θεωρεί ότι η υποχρέωση λογοδοσίας δεν πρέπει να αποθαρρύνει δυνητικούς δικαιούχους από το να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδοτική συνδρομή·

Μέρος V - Ειδική έκθεση αριθ. 17/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοδότηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας»

46.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση που εξετάζει τη χρηματοδότηση της Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας, θεωρώντας ότι αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στη συνολική πολιτική και οικονομική συζήτηση σχετικά με την πολιτική και τη διπλωματία της Ένωσης για το κλίμα· σημειώνει τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις και εκθέτει τις παρατηρήσεις και συστάσεις του κατωτέρω·

Γενικές παρατηρήσεις

47.  χαιρετίζει τις διαπιστώσεις που διατυπώνονται στην έκθεση, από τις οποίες συνάγεται ότι η Επιτροπή διαχειρίστηκε ορθά τις δαπάνες της Ένωσης που σχετίζονται με το κλίμα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

48.  χαιρετίζει επίσης το έργο που έχει αρχίσει από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με στόχο ένα κοινό πρότυπο της Ένωσης για την παρακολούθηση, διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων και επαλήθευση των δημόσιων χρηματοδοτήσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

49.  επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου, την οποία έλαβε υπόψη του το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική του έκθεση και η οποία επιμένει ότι η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να υπολογίζεται επιπλέον του στόχου του 0,7 %· εκφράζει τη λύπη του διότι η αντίληψη του Κοινοβουλίου περί προσθετικότητας δεν επιβεβαιώθηκε στις διαπραγματεύσεις για τον Μηχανισμό Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI)·

50.  επισημαίνει ωστόσο ότι επιβάλλεται να επιδείξει η Επιτροπή επαρκές ηγετικό πνεύμα ώστε να μεγιστοποιήσει τον διεθνή της αντίκτυπο και να εδραιώσει τα εργαλεία για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την άσκηση της διπλωματίας για το κλίμα / της πράσινης διπλωματίας της Ένωσης κατά τα προσεχή έτη, ιδίως προκειμένου να επιτευχθούν τα σχετικά με το κλίμα κριτήρια αναφοράς που περιλαμβάνει ο DCI, όπως εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, όπου αναφέρεται ότι «θα πρέπει, επομένως, να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου να διατεθεί ποσοστό τουλάχιστον 20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης σε μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, ενώ ποσοστό 25% των προβλεπομένων στον παρόντα κανονισμό πόρων του προγράμματος για τα παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη στόχων που αφ ορούν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον (αιτιολογική σκέψη 20 του κανονισμού για τον DCI)»· επισημαίνει ότι το παράρτημα IV του κανονισμού για τον DCI προσδιορίζει επίσης ότι στο πλαίσιο του προγράμματος για τα παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις (GPGC), 27% των κεφαλαίων διατίθενται για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και τουλάχιστον 50% των κεφαλαίων του προγράμματος GPGC θα χρησιμοποιηθούν για στόχους που συνδέονται με τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον·

51.  χαιρετίζει το γεγονός ότι περίπου 40 χώρες έχουν αναλάβει από το 2011 τη δέσμευση για βελτίωση του κοινού προγραμματισμού στο επίπεδο της ΕΕ· επισημαίνει ωστόσο ότι ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο θέμα της χρηματοδότησης της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να βελτιωθεί ακόμη αισθητά όχι μόνο για να ικανοποιηθεί η δέσμευση του 2020 αλλά και για να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να παραμείνει πρωτοπόρος στις δράσεις για το κλίμα και να καταπολεμήσει τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες·

52.  επισημαίνει εκ νέου ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον κοινό προγραμματισμό και αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα· αναμένει να κληθεί εκ νέου να διατυπώσει τη γνώμη του, όπως υποσχέθηκε η Επιτροπή, εάν ο προγραμματισμός αυτός οδηγήσει σε αλλαγές στον σχεδιασμό του DCI·

53.  λαμβάνει υπό σημείωση τις εξηγήσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην παρακολούθηση και τη διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων λόγω των αποκλινουσών πρακτικών διαβίβασης στοιχείων των κρατών μελών, εξηγήσεις οι οποίες παρέχονται στην έκθεση λογοδοσίας της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουλίου 2014 υπό τη μορφή εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένης μιας ενότητας στον Τόμο Ι σχετικά με τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όπου παρέχονται πληροφορίες για την ενωσιακή χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής· σημειώνει ότι η έκθεση επαναλαμβάνει τον αριθμό των 7,3 δισεκατομμυρίων EUR σε χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης που διατίθεται από την Ένωση και τα κράτη μέλη και ζητεί επιμόνως περαιτέρω βελτιώσεις στη διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα της αναπτυξιακής βοήθειας·

Μελλοντικές εξελίξεις

54.  ζητεί μεγαλύτερη δέσμευση κονδυλίων σε συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όταν διοχετεύονται μέσω στήριξης από τον προϋπολογισμό, και μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση των πόρων συνολικά·

55.  θεωρεί ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνιακή πολιτική τους τόσο σε σχέση με τη στήριξη που παρέχεται συνολικά όσο και σε επιμέρους χώρες-δικαιούχους, καθώς και να προβάλλουν τις αξίες της Ένωσης·

56.  αναγνωρίζει ότι η διαφθορά παραμένει σημαντικός φραγμός στην αποτελεσματική χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά τη συνεργασία με τους αναπτυξιακούς εταίρους σχετικά με ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς·

57.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει στο Συμβούλιο έναν οδικό χάρτη όσον αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προς την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας της Κοπεγχάγης για το 2020, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ενός ορισμού της ιδιωτικής χρηματοδότησης·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση της συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, περιλαμβανομένης της εξέτασης των λόγων για τους οποίους τα περισσότερα κράτη μέλη επέλεξαν να μην την συγχρηματοδοτήσουν·

59.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο υλοποιείται ο στόχος για δαπάνη του 20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης και του ΕΤΑ σε δράσεις σχετικές με το κλίμα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας κατά το διάστημα μεταξύ 2014 και 2020, προσδιορίζοντας τα ποσά που έχουν δεσμευθεί και εκταμιευθεί·

60.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) (κανονισμός για τον μηχανισμό παρακολούθησης), να συμφωνήσουν επί κοινών προτύπων παρακολούθησης, διαβίβασης πληροφοριακών στοιχείων και επαλήθευσης, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό της «νέας και πρόσθετης» χρηματοδότησης, την εφαρμογή των δεικτών του Ρίο και τη διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την εκταμίευση χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

61.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τον καταμερισμό της εργασίας στον τομέα της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα διατιθέμενα κονδύλια ανά χώρα, τον κοινό προγραμματισμό, καθώς και την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Μέρος VI - Ειδική έκθεση αριθ. 18/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των ελέγχων των κρατών μελών όσον αφορά τις γεωργικές δαπάνες»

62.  αναγνωρίζει ότι τα συστήματα που εξετάστηκαν στην ειδική έκθεση αριθ. 18/2013 τροποποιήθηκαν με τους νέους κανονισμούς της ΚΓΠ (Κοινή Γεωργική Πολιτική), με συνέπεια να αυξηθούν οι αρμοδιότητες των οργανισμών πιστοποίησης των κρατών μελών στον τομέα του ελέγχου της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών και της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων των ελέγχων που ανακοινώνονται στην Επιτροπή·

63.  επιδοκιμάζει τις διαρκείς προσπάθειες της Επιτροπής για την απλοποίηση της ΚΓΠ· αναμένει ότι η απλοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα οδηγήσει στην απλοποίηση των κανόνων ελέγχου και θα μπορέσει να συμβάλει στη μείωση του ποσοστού σφάλματος·

64.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι πρέπει να διασφαλίσει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν δεν θα επαναληφθούν· επισημαίνει εκ νέου ότι οι διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή του για το 2012 ήταν οι ακόλουθες:

   α) ότι οι εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί των κρατών μελών για τις πληρωμές εξόδων και για την ανάπτυξη της υπαίθρου ήταν εν μέρει αποτελεσματικοί και ότι, όσον αφορά ένα σημαντικό αριθμό πράξεων συναλλαγών στις οποίες εντοπίστηκαν σφάλματα, οι εθνικές αρχές είχαν επαρκή πληροφόρηση προκειμένου να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα αυτά·
   β) ότι η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) επηρεάζεται δυσμενώς, κυρίως από την ανακρίβεια των βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται στους διασταυρωτικούς ελέγχους·

65.  τονίζει ότι στις 3 Απριλίου 2014 το Κοινοβούλιο υποστήριξε την επιφύλαξη του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ AGRI στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2012 όσον αφορά τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο στην επιλεξιμότητα αγροτεμαχίων· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε, ιδιαίτερα, να γίνεται ορθή καταχώριση των μόνιμων βοσκοτόπων στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) και να ενημερώνεται από την Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση για την πρόοδο που σημειώνεται·

66.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν αμέσως διορθωτικά μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ή/και τα στοιχεία του ΟΣΔΕ είναι ελλιπή ή παρωχημένα·

67.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές βασίζονται στα αποτελέσματα των ελέγχων και ότι οι έλεγχοι έχουν την απαιτούμενη ποιότητα προκειμένου να είναι δυνατή η αξιόπιστη και συνεκτική εκτίμηση των επιλέξιμων αγροτεμαχίων·

68.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το έργο των οργανισμών πληρωμών και των οργανισμών πιστοποίησης έχει σχεδίαση και ποιότητα που εγγυώνται μια αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι συναλλαγές· υποστηρίζει ότι για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει μια ενιαία στρατηγική λογιστικού ελέγχου για το σύστημα ελέγχου της ΚΓΠ·

69.  επικροτεί την τροποποίηση της διαδικασίας της ΓΔ AGRI για τον υπολογισμό του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος για τις αποσυνδεδεμένες στρεμματικές ενισχύσεις για το 2012, διότι εκεί λαμβάνεται υπόψη ότι οι στατιστικές ελέγχου, οι δηλώσεις των διευθυντών των οργανισμών πληρωμών και το έργο που διεξάγεται από τους οργανισμούς πιστοποίησης ενδέχεται να παρουσιάζουν αδυναμίες που επηρεάζουν αρνητικά την αξιοπιστία τους· ζητεί η νέα αυτή διαδικασία να επεκταθεί σε όλες τις δαπάνες της ΚΓΠ στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI για την νέα περίοδο χρηματοδότησης·

70.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι έχει υποστηρίξει την επιφύλαξη που εκφράζεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI για το σύνολο των δαπανών του ΕΓΤΑΑ για το 2012 και ότι η επιφύλαξη αυτή οφείλεται σε ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα των ελέγχων σε ορισμένα κράτη μέλη καθώς και στο ποσοστό σφαλμάτων που ανέφερε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν αποτελεσματικά τους υφιστάμενους διοικητικούς ελέγχους τους, αξιοποιώντας το σύνολο των συναφών πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί πληρωμών, δεδομένου ότι έτσι είναι δυνατόν να εντοπίζονται και να διορθώνονται τα περισσότερα σφάλματα·

72.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν την προσοχή τους στην αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος των ελέγχων ως πρωταρχικής σημασίας τομέα, προσφεύγοντας ιδίως πιο συστηματικά στους ελέγχους με γνώμονα τον κίνδυνο·

73.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου, ομοιόμορφα πρότυπα και διαδικασίες εφαρμόζονται και τηρούνται εξίσου τόσο από τους φορείς έγκρισης όσο και από τους φορείς λογιστικού ελέγχου·

Μέρος VΙΙ - Ειδική έκθεση αριθ. 1/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποτελεσματικότητα των έργων δημόσιων αστικών μεταφορών που στηρίζονται από την ΕΕ»

74.  υπογραμμίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή ενωσιακής χρηματοδότησης για έργα αστικής κινητικότητας και ότι τα έργα αυτά όχι μόνο έχουν ζωτική σημασία για την προσβασιμότητα των αστικών περιοχών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ένωσης αλλά και συνδέονται με σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές όσον αφορά την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ένωσης·

75.  τονίζει ότι η συνέχιση της παροχής χρηματοδοτικής βοήθειας από την Ένωση λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία, δεδομένων ιδιαίτερα των αρνητικών συνεπειών της αυξανόμενης επέκτασης των αστικών περιοχών, καθώς και της προοπτικής για περαιτέρω σταθερή αύξηση του αστικού πληθυσμού·

76.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι η παράδοση έργων αστικής κινητικότητας τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνη, αποτελεσματική και αποδοτική, ενώ πρέπει να επιδιώκονται συγκεκριμένα αποτελέσματα και όχι η απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων·

77.  επαναλαμβάνει, έχοντας κατά νου την αρχή της επικουρικότητας, την έκκληση προς τα κράτη μέλη η οποία διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013 με τίτλο «Μαζί για ανταγωνιστική και αποδοτική από άποψη πόρων αστική κινητικότητα» (COM(2013)0913):

   α) να προβαίνουν σε λεπτομερή αποτίμηση των σημερινών και των μελλοντικών επιδόσεων, να εξασφαλίζουν τον συντονισμό των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την ένταξή τους σε ευρύτερες στρατηγικές αστικής ή χωρικής ανάπτυξης, τροποποιώντας, εάν είναι αναγκαίο, τεχνικά και άλλα εργαλεία που διαθέτουν οι αρχές σχεδιασμού·
   β) να εστιάζουν στην καθιέρωση κατάλληλων οχημάτων, πέρα από την ανάπτυξη υποδομής, ως εργαλείο για την επίτευξη βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην αστική εφοδιαστική·

78.  καλεί την Επιτροπή και τις αρχές στα κράτη μέλη, σημειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στη χρήση των συστημάτων μεταφορών, να αποδώσουν μεγαλύτερη προσοχή στους σκοπούς, τους στόχους και τους δείκτες, ιδίως όσους περιλαμβάνονται στα έντυπα αιτήσεων για τα έργα, με σκοπό τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων και την κρούση κώδωνα κινδύνου κατά της τάσης για υπερβολική αισιοδοξία σε μελλοντικά έργα, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι υπερβάσεις κόστους και οι χρονικές καθυστερήσεις που αναφέρει η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

79.  παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονεί διεξοδικότερες αναλύσεις της σχέσης κόστους-οφέλους στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των έργων αστικών μεταφορών και να ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές με τα κράτη μέλη, καθώς και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αυτών, υποστηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αρχές στην επιτυχή ανάπτυξη έργων τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση της Επιτροπής·

80.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να προωθεί τη χρήση της Jaspers (Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες) από τα κράτη μέλη και να αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της για συμβολή στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση της ποιότητας των έργων αστικών μεταφορών που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ·

81.  εφιστά ωστόσο την προσοχή στο γεγονός ότι οι δημόσιες αστικές μεταφορές δεν αποτελούν απλώς μια δραστηριότητα που παράγει έσοδα αλλά και ένα ζωτικής σημασίας και πολλές φορές αναντικατάστατο στοιχείο των συστημάτων αστικής κινητικότητας για πολλές μεγάλες πόλεις ακόμα και σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, καθόσον και αυτές υποφέρουν από το «αστικό παράδοξο» λόγω της ύπαρξης κοινωνικά ευάλωτων περιοχών·

82.  ζητεί, επομένως, να λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές πλήρως υπόψη την κοινωνική διάσταση των έργων δημόσιων αστικών μεταφορών, με βάση τις κατάλληλες αιτιολογήσεις που περιλαμβάνονται στα έντυπα αιτήσεων·

83.  ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει άμεσα σχετικές εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την αποφυγή ενδεχόμενων καθυστερήσεων, αναγνωρίζοντας ότι τα έργα μεταφορών συνήθως απαιτούν σημαντικό χρόνο για την εκπόνηση και υλοποίησή τους·

84.  επιμένει ότι πρέπει να εφαρμοστούν τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα της προαναφερόμενης ανακοίνωσης της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ άλλων:

   α) ολοκληρωμένη ανάλυση της κατάστασης και γραμμή βάσης με «έλεγχο των επιδόσεων της αστικής κινητικότητας», με βάση τον οποίο είναι δυνατή η μέτρηση των επιδόσεων στο μέλλον·
   β) εντοπισμός «θερμών σημείων» εντός των αστικών περιοχών στα οποία οι επιδόσεις του υπάρχοντος συστήματος μεταφορών είναι ιδιαίτερα ανεπαρκείς·
   γ) κατάλληλοι δείκτες επιδόσεων, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούνται δεόντως·
   δ) συγκεκριμένοι στόχοι επιδόσεων, οι οποίοι είναι ρεαλιστικά φιλόδοξοι ως προς τους στόχους ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας·
   ε) μετρήσιμοι στόχοι, οι οποίοι βασίζονται σε ρεαλιστική αποτίμηση της γραμμής βάσης και των διαθέσιμων πόρων, για να αντικατοπτρίζουν τους συγκεκριμένους στόχους σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας·

85.  επισημαίνει την έλλειψη επαρκών δεικτών για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των έργων αστικών μεταφορών που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) (κανονισμός ΕΤΠΑ) και επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να εντάξει καταλληλότερους δείκτες στις εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που σχετίζονται με έργα αυτού του είδους, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που συνιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μέρος VIII - Ειδική έκθεση αριθ. 2/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών;»

86.  εκφράζει ικανοποίηση για την ειδική έκθεση που αξιολογεί τη διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών, στο πλαίσιο της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, ως μία σημαντική συμβολή στη γενικότερη πολιτική συζήτηση σχετικά με την πολιτική εξωτερικού εμπορίου και την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης· σημειώνει τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις και εκθέτει τις παρατηρήσεις και συστάσεις του κατωτέρω·

Γενικές παρατηρήσεις

87.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες διότι η Επιτροπή δεν προέβη στη δέουσα αξιολόγηση όλων των οικονομικών αποτελεσμάτων των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών (ΚΠΣ), καθώς επίσης διότι δεν διασφαλίζεται η είσπραξη των εσόδων στο σύνολό τους·

88.  υπενθυμίζει ότι αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα η επαρκής ενημέρωση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και των φορολογούμενων της Ένωσης σχετικά με τη βασική προστιθέμενη αξία και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών επιλογών και σεναρίων στον τομέα της εμπορικής πολιτικής·

89.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου στην αειφορία (ΕΑΑ) σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν, είναι ανεπαρκείς, βασίζονται σε παλαιές ή παρωχημένες πληροφορίες ή, σε άλλες περιπτώσεις (Χιλή), ήταν διαθέσιμες μόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας·

90.  επιμένει ότι πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε νέας συμφωνίας η σχετική ΕΑΑ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και δημοσιοποιηθεί·

91.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι εταίροι στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) δεν υπέγραψαν σε όλες τις περιπτώσεις τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση στο πλαίσιο των ΚΠΣ·

92.  ζητεί να ενημερωθεί έως τον Οκτώβριο 2015 για τα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή βάσει των συστάσεων και των παρατηρήσεων του Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Μελλοντικές εξελίξεις

93.  υποστηρίζει ότι προκειμένου να βελτιώσει την αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΚΠΣ, η Επιτροπή θα πρέπει:

   α) να διενεργεί εκτίμηση αντικτύπου (ΕΑ) και ΕΑΑ για κάθε ΚΠΣ, παρέχοντας εις βάθος, ολοκληρωμένη και ποσοτικά προσδιορισμένη ανάλυση των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης ακριβούς εκτίμησης των διαφυγόντων εσόδων·
   β) να ζητεί συστηματικά τη συμμετοχή της Eurostat στην ποιοτική αξιολόγηση των πηγών στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις ΕΑΑ και να διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση της ανάλυσης που πραγματοποιείται για τους διαπραγματευτές·
   γ) να διενεργεί ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο τα ΚΠΣ με σημαντικό αντίκτυπο πληρούν τους πολιτικούς στόχους τους και να διαπιστωθούν τρόποι βελτίωσης των επιδόσεών τους σε βασικούς οικονομικούς τομείς, συμπεριλαμβάνοντας εκτίμηση των διαφυγόντων εσόδων·

94.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να πράξει τα ακόλουθα:

   α) να δημιουργήσει προφίλ κινδύνου της Ένωσης σε σχέση με τα ΚΠΣ, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να ακολουθούν μια κοινή προσέγγιση ως προς την ανάλυση κινδύνου, προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης·
   β) να επαληθεύει ότι τα κράτη μέλη βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και των στρατηγικών ελέγχου τους, με σκοπό τη μείωση των απωλειών για τον προϋπολογισμό της Ένωσης·
   γ) να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα όταν λαμβάνουν ανακοίνωση αμοιβαίας συνδρομής·
   δ) να διενεργεί αξιολογήσεις και να πραγματοποιεί επισκέψεις παρακολούθησης βάσει κινδύνου σε χώρες που επωφελούνται από προτιμησιακή μεταχείριση, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής και σώρευσης·
   ε) να ζητήσει από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν σε σχέση με τη διοικητική συνεργασία·
   στ) να βελτιώσει την οικονομική παρακολούθηση σε σχέση με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με σκοπό την αποφυγή απωλειών για τον προϋπολογισμό της Ένωσης λόγω παραγραφής·
   ζ) να ενισχύσει τη θέση της Ένωσης σε σχέση με τα αμοιβαία ΚΠΣ και να χρησιμοποιεί περισσότερο τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα διασφάλισης, εντάσσοντάς τα σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·
   η) να παράσχει χωρίς καθυστέρηση ανασκόπηση των ανακτήσεων που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο 2010 έως 2014·
   θ) να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας «Παγκόσμιο Σύμφωνο» στο Μπαγκλαντές·

Μέρος ΙΧ - Ειδική Ετήσια Έκθεση αριθ. 3/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διδάγματα που αποκομίζονται από την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

95.  επικροτεί τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Ειδικής Έκθεσης αριθ. 3/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

96.  επικρίνει την Επιτροπή για το γεγονός ότι δεν διέθεσε επαρκές ειδικευμένο προσωπικό κατά την έναρξη του σχεδίου, ούτε για την τεχνική εφαρμογή ούτε για την αξιολόγηση της ποιότητας σε σχέση με το έργο SIS II·

97.  συνιστά να εντάσσεται σημαντικό έργο ΤΠ στη διαδικασία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να μην συμπεριληφθούν μόνο εμπειρογνώμονες από τη ΓΔ Πληροφορικής της Επιτροπής αλλά και από άλλες Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η εσωτερική εμπειρογνωσία·

98.  συνιστά στην Επιτροπή να επωφελείται από την εμπειρογνωσία των κρατών μελών ήδη από την έναρξη κάθε μεγάλου έργου και να συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών που αναλαμβάνουν το έργο· θεωρεί ότι η αποστολή και οι αρμοδιότητες των μελών της ομάδας πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια·

99.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι κατά την έναρξη του έργου ούτε η Επιτροπή, η οποία, μεταξύ άλλων, προορίζεται να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των τελικών χρηστών του SIS II, ούτε οι κύριοι ενδιαφερόμενοι είχαν την παραμικρή ιδέα για τις τεχνικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών·

100.  αναμένει ότι για τα μελλοντικά σχέδια η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα ορίζει ήδη από την έναρξη του έργου το ακριβές προφίλ των τεχνικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των τελικών χρηστών που πρέπει να υλοποιηθούν·

101.  θεωρεί κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογούμενων το γεγονός ότι η Επιτροπή δημοσίευσε μια γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο, χωρίς να έχει καθορίσει σαφώς τις απαιτήσεις της·

102.  συνιστά στην Επιτροπή να καταρτίσει ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τα μελλοντικά έργα ΤΠ, στη βάση σαφώς καθορισμένων απαιτήσεων όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο, και σαφούς ανάλυσης του κόστους και του χρονικού προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και την πολυπλοκότητα του έργου·

103.  επικρίνει την Επιτροπή για το γεγονός ότι έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να συγκαλύψει τις καθυστερήσεις και τις υπερβάσεις δαπανών·

104.  ζητεί τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στα μελλοντικά έργα ΤΠ, κατά την έννοια της διαρκούς ενημέρωσης της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, ειδικά όταν πρόκειται για καθοριστικές αποφάσεις που ενεργοποιούν τις διαδοχικές φάσεις του έργου, συνεπάγονται απρόβλεπτες μεταβολές στις δαπάνες, τον χρονικό προγραμματισμό ή οδηγούν σε εναλλακτικές λύσεις·

105.  θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις για την επιβολή απαιτήσεων αποζημίωσης δεν θα έπρεπε να περιοριστούν στη σύμβαση με τον κύριο ανάδοχο· θεωρεί ότι οι μελλοντικές συμβάσεις θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής κυρώσεων για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοση σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα·

106.  επικρίνει την Επιτροπή για το γεγονός ότι δεν κατήγγειλε τη σύμβαση με τον κύριο ανάδοχο, παρά τα πενιχρά αποτελέσματα στην πρώτη φάση του έργου·

107.  επικρίνει την Επιτροπή για το γεγονός ότι δεν επέμεινε σε ένα σύστημα ανάπτυξης ανά δομική μονάδα για την υλοποίηση του SIS II· θεωρεί ότι αν είχαν καθιερωθεί συνδέσιμες μεταξύ τους λειτουργικές μονάδες, τα πλήρη στοιχεία θα μπορούσαν να είχαν ανατεθεί σε άλλο ανάδοχο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από έναν συγκεκριμένο ανάδοχο·

108.  επικρίνει την Επιτροπή για το γεγονός ότι αύξησε την αξία της αρχικής σύμβασης κατά οκτώ φορές σε σχέση με την αρχική τιμή, μέσω επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης, κατά παράβαση του στοιχείου ε) του άρθρου 126 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002(13) της Επιτροπής, που προβλέπει ότι η αξία της σύμβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50% της αρχικής αξίας της·

109.  επισημαίνει, επ’ αυτού, ότι ίσως πρέπει να αναθεωρηθεί το στοιχείο β) του άρθρου 134 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012(14) διότι οι τεχνικοί ή καλλιτεχνικοί λόγοι που δεσμεύουν τις αναθέτουσες αρχές σε ένα συγκεκριμένο ανάδοχο ή φορέα δεν πρέπει να παρακάμπτουν την προστατευτική διάταξη του στοιχείου ε) της ίδιας παραγράφου και να επιτρέπουν τον δυσανάλογο πολλαπλασιασμό της αρχικής αξίας της κύριας σύμβασης·

110.  επισημαίνει ότι, στην περίπτωση σημαντικού πολλαπλασιασμού του αρχικού κόστους του έργου ή σημαντικών μεταβολών σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη, τους κινδύνους ή τις εναλλακτικές λύσεις, απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

111.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον αναπροσδιορισμό κονδυλίων του προϋπολογισμού, συχνά χωρίς την έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

112.  επικροτεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των έργων, που είχε προτείνει από το 2011 η ΓΔ Πληροφορικής της Επιτροπής· θεωρεί ότι με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές η επιτροπή διαχείρισης του έργου πρέπει να εγκρίνει την έναρξη των επόμενων σταδίων του έργου, που είναι οι αποκαλούμενες «πύλες έγκρισης»·

113.  υπογραμμίζει την ανάγκη για προορατικότητα, δεδομένου ότι έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας το SIS II ενδέχεται να φθάσει σε σημείο κορεσμού και να χρειαστεί SIS III· ευελπιστεί εν προκειμένω ότι η προετοιμασία του SIS III θα γίνει σαφώς καλύτερα·

Μέρος Χ - Ειδική έκθεση αριθ. 4/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής υδάτων της ΕΕ στην ΚΓΠ: μερικώς επιτυχής»

114.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο νομοθετικό σκέλος της Ένωσης τις αναγκαίες τροποποιήσεις όσον αφορά τα υφιστάμενα μέσα (πολλαπλή συμμόρφωση και αγροτική ανάπτυξη), προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, ΟΠΥ), ή να προτείνει, όπου είναι σκόπιμο, νέα μέσα ικανά να επιτύχουν τους πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής υδάτων στην ΚΓΠ·

115.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς την ΟΠΥ και

   α) να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που εντόπισε ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον τρόπο με τον οποίο διενεργούν τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης·
   β) να επιβάλλουν συστηματικά τις κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης·
   γ) να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε σχέση με τα ύδατα, μέσω των προγραμμάτων τους για την αγροτική ανάπτυξη (ΠΑΑ) και εξασφαλίζοντας τη συνέπεια προς τα σχέδια διαχείρισης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ)·
   δ) να δημιουργήσουν και να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα μηχανισμούς προστασίας για την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για τα ύδατα εξαιτίας δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης·
   ε) να εξετάζουν ενεργά και να προάγουν κατάλληλα τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων που προορίζονται για ζητήματα σχετικά με τα ύδατα, κατά τρόπο συνεπή με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

116.  αναμένει ότι η Επιτροπή θα προτείνει κατάλληλους μηχανισμούς, που να μπορούν να ασκήσουν ουσιαστική θετική επιρροή στην ποιότητα των εγγράφων προγραμματισμού που καταρτίζουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ΟΠΥ και να αποφεύγει τις παρεκκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η ΟΠΥ· θεωρεί ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει, πριν δεσμευθούν κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη, να εξασφαλίζεται η τήρηση ελάχιστων προϋποθέσεων όσον αφορά την εφαρμογή της ΟΠΥ·

117.  καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν επειγόντως τη διαδικασία εφαρμογής της ΟΠΥ και να βελτιώσουν την ποιότητα των ΣΔΛΑΠ τους ενόψει του επόμενου κύκλου διαχείρισης (2015) περιγράφοντας τα επιμέρους μέτρα (π.χ. όσον αφορά την εμβέλεια, το χρονοδιάγραμμα, τους επιμέρους στόχους και τις δαπάνες τους) και καθιστώντας τα επαρκώς σαφή και συγκεκριμένα τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο ή επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης·

118.  καλεί την Επιτροπή να αποκτήσει καλύτερη γνώση της σχέσης μεταξύ ποιότητας/ποσότητας των υδάτων και γεωργικών πρακτικών, βελτιώνοντας τα συστήματα παρακολούθησης που διαθέτει και εξασφαλίζοντας τουλάχιστον την ικανότητά τους να μετρούν την εξέλιξη των πιέσεων που ασκούνται στα ύδατα εξαιτίας των γεωργικών πρακτικών· θεωρεί ότι αυτό θα συνέβαλλε στον εντοπισμό των τομέων στους οποίους είναι μεγαλύτερη η ανάγκη για κονδύλια της ΚΓΠ·

119.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιωθούν όσον αφορά την έγκαιρη υποβολή, την αξιοπιστία και τη συνέπεια των στοιχείων που παρέχουν στην Επιτροπή, δεδομένου ότι η ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τα ύδατα, όσον αφορά την Ένωση στο σύνολό της, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη·

Μέρος ΧΙ - Ειδική έκθεση αριθ. 5/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαμόρφωση του εποπτικού πλαισίου του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα – Η ΕΑΤ και το μεταβαλλόμενο πλαίσιό της»

120.  τονίζει την ανάγκη για διατομεακή ανάλυση αντικτύπου και επισημαίνει ότι έχει σημασία να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που χρειάζεται για την κατάρτιση τεχνικών προτύπων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να προβλέπονται προθεσμίες για τις εξουσιοδοτήσεις όσον αφορά τα τεχνικά πρότυπα, και επισημαίνει ότι διενεργείται διατομεακή ανάλυση της ενωσιακής χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας η οποία έχει εγκριθεί τα προηγούμενα έτη όσον αφορά τη δέσμη ρυθμιστικών μέτρων·

121.  τονίζει ότι οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («η Αρχή») θα πρέπει να παραμείνουν ουδέτερες από πολιτική άποψη· πιστεύει ωστόσο ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η εποπτική σύγκλιση το συντομότερο δυνατόν, ώστε να είναι σε θέση η Αρχή να ασκεί τα καθήκοντα και τον ρόλο της·

122.  θεωρεί ότι ένα ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου αποτελεί τη βάση για την ορθή λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς· εκφράζει συνεπώς την ανησυχία του σχετικά με την πολιτική απόφαση να θεωρείται η Αρχή μόνο αρχή συντονισμού και όχι αρχή μικροπροληπτικής εποπτείας σε μια ιστορική περίοδο κατά την οποία απαιτούνται ισχυρές ενέργειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

123.  επισημαίνει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η Αρχή σε σχέση με τα σώματα εποπτικών αρχών καθώς και τον σχετικό αντίκτυπο στην εποπτική σύγκλιση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημείωσε η Αρχή στη βελτίωση της λειτουργίας των εν λόγω σωμάτων, παρά τους περιορισμούς αυτούς, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση κοινών εκτιμήσεων κινδύνου και τη λήψη κοινών αποφάσεων·

124.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά την ενίσχυση του ρόλου της Αρχής στη δρομολόγηση και τον συντονισμό των δοκιμασιών προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο της συνολικής δέσμης μέτρων του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, τη νομική ευθύνη για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών εξακολουθούν να την έχουν οι αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα η Αρχή να μην έχει κανέναν έλεγχο επί των αποτελεσμάτων των δοκιμών· .

125.  επισημαίνει με ανησυχία την αδυναμία της Αρχής να εκπληρώσει πλήρως την εντολή της στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, ιδίως λόγω ανεπάρκειας νομικών μέσων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, και περιορισμένων δυνατοτήτων για τη λήψη νομικά δεσμευτικών αποφάσεων για την απαγόρευση συγκεκριμένων προϊόντων ή δραστηριοτήτων· επισημαίνει, ωστόσο, τον ρόλο της μικτής επιτροπής στη διευκόλυνση και τη βελτίωση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ τομέων, και συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι είναι αναγκαία η λήψη ενισχυμένων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ένωσης·

126.  πιστεύει ότι ο καλύτερος συντονισμός με τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών θα μπορούσε να ενισχύσει τον αντίκτυπο της Αρχής στον συγκεκριμένο τομέα·

127.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η θέσπιση ενός συστήματος μέτρησης των επιδόσεων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική παρακολούθηση, και αναγνωρίζει ότι η Αρχή θέτει σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης των επιδόσεων·

128.  επισημαίνει ότι για την αποτελεσματική εποπτεία των τραπεζών σε ολόκληρη την Ένωση απαιτείται σαφής διαχωρισμός των ρόλων και των υποχρεώσεων λογοδοσίας μεταξύ της Αρχής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών εποπτικών αρχών, εντός και εκτός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού· ζητεί, επομένως, την περαιτέρω αποσαφήνιση των ρόλων και των καθηκόντων τους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλληλεπικάλυψης καθηκόντων, πιθανών κενών και ασαφών αρμοδιοτήτων·

129.  θεωρεί αναγκαία τη βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων εποπτείας, ώστε να προβλέπεται στενότερη εποπτεία των εθνικών τραπεζών σε εκείνες τις τρίτες χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ χωρίς να είναι μέλη της ΕΕ, όπως το Κράτος της Πόλης του Βατικανού, η Ανδόρρα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος·

130.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι παράμετροι για τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού, ώστε αφενός να μην τιμωρούνται οι τράπεζες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε πιστωτικά τραπεζικά προϊόντα, και αφετέρου να μην ευνοούνται οι τράπεζες με χρηματοπιστωτικά προϊόντα αμφίβολης ποιότητας, όπως τα παράγωγα·

Μέρος ΧΙΙ - Ειδική έκθεση αριθ. 6/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Επιτεύχθηκαν θετικά αποτελέσματα με τη στήριξη από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές;»

131.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 6/2014 και συμφωνεί με τις συστάσεις του·

132.  εκφράζει ικανοποίηση για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η εκτέλεση επιλεγμένων έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ήταν ομαλή και θεωρεί ότι το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ωριμότητα των βασικών τεχνολογιών στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

133.  θεωρεί ότι στα έργα ΑΠΕ, που γενικά χρειάζονται χρόνια για να καταστούν πλήρως λειτουργικά, είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς με ακρίβεια τις επιδόσεις πριν περάσουν αυτά τα χρόνια·

134.  θεωρεί ότι η αρχή της αποδοτικότητας της δαπάνης θα πρέπει να κατοχυρώνεται πλήρως στα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και σε άλλα μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης, και όχι μόνο στα έργα ΑΠΕ, ακόμα και όταν υπηρετούν ευρύτερους σκοπούς· επισημαίνει ότι η έννοια της αποδοτικότητας της δαπάνης μπορεί να προσδιοριστεί με διάφορους τρόπους· προτείνει συνεπώς να συζητήσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τρόπους για τον εξορθολογισμό της έννοιας αυτής έτσι ώστε να παρέχεται αποτελεσματικότερη καθοδήγηση για την εκτέλεση έργων ΑΠΕ·

135.  εκφράζει την ανησυχία του διότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ΑΠΕ δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις που ορίζονται στα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης –Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής– που είναι οι πιο σημαντικές πηγές χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε βάθος τη νομοθεσία και να διορθώσει τις υφιστάμενες ασυνέπειες·

136.  πιστεύει ότι η δημόσια χρηματοδότηση στον τομέα αυτό θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τις ιδιωτικές επενδύσεις και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τόνωσή τους· πιστεύει, ωστόσο, ότι κάποια έργα, ιδίως τα έργα μεγαλύτερης κλίμακας, απαιτούν ενισχυμένες δημόσιες επενδύσεις·

137.  θεωρεί ότι ασταθή και απρόβλεπτα κίνητρα και καθεστώτα στήριξης εμποδίζουν τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επιμένει ότι οι υφιστάμενες αβεβαιότητες στρεβλώνουν επίσης τη διαδικασία επιλογής των τεχνολογιών παραγωγής, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται περαιτέρω η αρχή της αποδοτικότητας της δαπάνης·

138.  τονίζει ότι οι δυσχέρειες και οι αβεβαιότητες για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο δίκτυο όχι μόνον αποτελούν εμπόδιο για τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά μπορεί επίσης να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των εκτελούμενων έργων καθώς και την υλοποίηση των μελλοντικών προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αναλυτικά με βάση τα τρέχοντα δεδομένα τα ρυθμιστικά και τεχνικά εμπόδια σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη πρόσβαση των έργων ΑΠΕ, μικρής και μεγάλης κλίμακας, στο ηλεκτρικό δίκτυο·

139.  σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να επιβλέπει πιο αυστηρά το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για το 2014-2020, περιλαμβανομένων των στόχων εκκίνησης και των δεικτών επιδόσεων, στοιχείο που θα επιτρέψει αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και αποτίμηση·

140.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την κατάρτιση κοινών διαδικασιών προκειμένου να εναρμονίσουν τα εθνικά διοικητικά συστήματά τους·

141.  επισημαίνει ότι τα πολύ λεπτομερή κριτήρια επιλογής των έργων ΑΠΕ μπορεί να καταστούν τρόπος αποκλεισμού των ανταγωνιστών· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την καθοδήγηση στο θέμα αυτό και να παρακολουθεί προσεκτικά τις σχετικές υποθέσεις·

142.  επισημαίνει τις απαντήσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες από τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσω της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)·

Μέρος XIII - Ειδική Έκθεση αριθ. 7/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ήταν επιτυχής η υποστήριξη που παρείχε το ΕΤΠΑ για την ανάπτυξη εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων;»

143.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 7/2014 και συμφωνεί με τις συστάσεις του·

144.  διαπιστώνει ότι τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων στηρίζουν τη σύσταση και την περαιτέρω ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων που μπορούν να θέσουν τις μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ένωση·

145.  θεωρεί ότι τα προγράμματα χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής τα οποία εφαρμόστηκαν στα εκκολαπτήρια που υποβλήθηκαν σε έλεγχο θα έπρεπε να διαθέτουν διαρθρωμένο σχεδιασμό, σαφή σειρά στόχων και αποτελεσματική αξιολόγηση· θεωρεί ότι τα εκκολαπτήρια που υποβλήθηκαν σε έλεγχο παρουσίαζαν αδυναμίες ως προς όλες τις προαναφερθείσες απαιτήσεις·

146.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία υποδομής για εκκολαπτήρια επιχειρήσεων και ότι οι εγκαταστάσεις των εκκολαπτηρίων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο είχαν μεν δημιουργηθεί σωστά, αλλά είχαν περιορισμένες επιδόσεις·

147.  επισημαίνει ότι ο αριθμός των επιχειρηματικών σχεδίων που δημιουργήθηκαν με στήριξη των εκκολαπτηρίων, ο αριθμός των νεοσύστατων επιχειρήσεων και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν υπολείπονταν κατά μέσο όρο πολύ από τα αριθμητικά στοιχεία των εκκολαπτηρίων αναφοράς που χρησιμοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη σύγκριση·

148.  επισημαίνει ότι τα εκκολαπτήρια του ΕΤΠΑ που υποβλήθηκαν σε έλεγχο πρόσφεραν πιο περιορισμένο φάσμα υπηρεσιών από ό,τι τα εκκολαπτήρια αναφοράς, και ότι το εύρος των δεξιοτήτων και της εμπειρογνωσίας που διέθετε το προσωπικό των εκκολαπτηρίων του ΕΤΠΑ ήταν μικρότερο·

149.  τονίζει ότι η ύπαρξη μιας πλήρους αλυσίδας αξίας της παρεχόμενης επιχειρηματικής στήριξης με ειδικευμένο προσωπικό, ορθές πρακτικές και τακτική παρακολούθηση είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων·

150.  λαμβάνει υπό σημείωση τη διευκρίνιση της Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά παρουσίαζαν ελλείψεις σε επιχειρηματική υποδομή, εμπειρογνωσία και πείρα και, ως εκ τούτου, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ο έλεγχος συμπεριέλαβε εκκολαπτήρια σε 4+2 κράτη μέλη και ότι μόνο δύο από αυτά είχαν προσχωρήσει στην Ένωση το 2004·

151.  φρονεί ότι, κατά τις διαδοχικές περιόδους προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-2013, η Επιτροπή επέδειξε έλλειψη δέσμευσης για τη στήριξη αυτών των επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι αυτό επιβεβαιώνεται από το κενό στην καθοδήγηση που παρείχε η Επιτροπή κατά τις εν λόγω περιόδους προγραμματισμού, ιδίως μεταξύ του 2006 και του 2010·

152.  υπενθυμίζει ότι η καθιέρωση και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών, ιδίως σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, συνιστά σημαντικό μέτρο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας· εκφράζει τη λύπη του για τα απογοητευτικά αποτελέσματα που σημείωσαν τα εκκολαπτήρια τα οποία υποβλήθηκαν σε έλεγχο· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη σχετική καθοδήγηση που προσφέρει στις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών, και καλεί τις εν λόγω αρχές να εφαρμόσουν με αποδοτικό τρόπο αυτές τις κατευθυντήριες αρχές της Επιτροπής·

153.  τονίζει ότι η επένδυση στην κατάρτιση προσωπικού, με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικής στήριξης προς τις εκκολαπτόμενες εταιρείες και τους δυνητικούς πελάτες τους, είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ούτε στο στοιχείο αυτό δόθηκε η δέουσα προσοχή στα εκκολαπτήρια που υποβλήθηκαν σε έλεγχο·

154.  επισημαίνει ότι η στήριξη των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων θα μπορούσε να βασίζεται σε εκτεταμένη και διεξοδική εξέταση, καθώς και σε σύνολο μεμονωμένων, εξειδικευμένων και ειδικά προσαρμοσμένων αναλύσεων για έργα που λαμβάνουν ιδιαίτερη στήριξη (όπως μια μελέτη σκοπιμότητας, ένα επιχειρηματικό σχέδιο, κλπ.)· θεωρεί ότι οι αναλύσεις αυτές θα μπορούσαν να παρουσιάσουν σαφή αιτιολόγηση για τέτοιου είδους στήριξη·

155.  πιστεύει ότι η επιτυχής έκβαση με τη χρήση εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη, δεν είναι προκαθορισμένη για κάθε τόπο· θεωρεί ότι στήριξη θα πρέπει να λαμβάνουν μόνον τα εκκολαπτήρια που πληρούν τις αρχικές προϋποθέσεις·

156.  υπογραμμίζει ότι η στήριξη των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων θα μπορούσε να παρέχεται με τη μέθοδο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), όπου μια δημόσια υπηρεσία μοιράζεται τον κίνδυνο με την ιδιωτική επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο της στήριξης·

157.  επισημαίνει ότι τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων θα πρέπει να δημιουργούνται σε στενή συνεργασία με τα σχολεία και τις ερευνητικές υποδομές·

158.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να βρεθούν συμπληρωματικότητες και συνέργειες στη στήριξη των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων από το ΕΤΠΑ, το Ορίζων 2020 και το πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) για την περίοδο 2014-2020·

Μέρος XIV - Ειδική έκθεση αριθ. 8/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαχειρίστηκε αποτελεσματικά η Επιτροπή την ένταξη της συνδεδεμένης στήριξης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης;»

159.  ενστερνίζεται τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκφράζει την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική στάση της Επιτροπής·

160.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ορισμένα κράτη μέλη δεν εφάρμοσαν με συνέπεια την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά τον καθορισμό των κριτηρίων υπολογισμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

161.  παρατηρεί ότι τούτο έγινε αιτία να καρπωθούν οι γεωργοί σε ορισμένους τομείς απροσδόκητα κέρδη, χωρίς να έχουν παραβιαστεί ισχύοντες κανόνες:

   α) στην Ισπανία, βάσει των εθνικών κανόνων, τα δικαιώματα ενίσχυσης ήταν υψηλότερης αξίας από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που εισέπρατταν παλαιότερα οι γεωργοί·
   β) στην Ιταλία, οι γεωργοί εισέπραξαν ενισχύσεις σε ύψος αντίστοιχο με εκείνες που εισέπρατταν παλιότερα («ιστορικό ύψος στήριξης») μολονότι είχαν, εν τω μεταξύ, μειώσει σημαντικά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους·
   γ) κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ένωσης , οι γαλλικές αρχές δεν μείωσαν την αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την ειδική στήριξη για τους γεωργούς (άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου(17))· κατά συνέπεια, η αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης στη Γαλλία υπερεκτιμήθηκε κατά 4,61 %, ήτοι κατά 357,3 εκατομμύρια EUR· παρατηρεί ότι από το ποσό αυτό, 74 εκατομμύρια EUR αφορούσαν τη στήριξη που εντάχθηκε στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) το 2010 και ότι η Επιτροπή δηλώνει ότι περιλαμβάνονται διορθωτικά μέτρα στο σχέδιο δράσης για τη Γαλλία·

162.  καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να εποπτεύσει επαρκώς τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης των γεωργών από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των ανωτάτων ορίων που εφαρμόζονται στην καταβολή αυτών των δικαιωμάτων·

163.  παρατηρεί με ανησυχία ότι ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή είχε εντοπίσει λάθη, τα δικαιώματα ενίσχυσης δεν διορθώθηκαν διότι οι διοικητικές διαδικασίες είναι υπερβολικά αργές·

164.  καλεί την Επιτροπή να βελτιωθεί όσον αφορά την έγκαιρη εποπτεία και να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στους κινδύνους που συνδέονται με τα δικαιώματα·

165.  επισημαίνει ότι από το 2015 το ΚΕΕ θα αντικατασταθεί από καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)·

166.  εκτιμά ότι το νέο σύστημα θα αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς·

167.  είναι πεπεισμένο ότι οι λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι της Επιτροπής θα πρέπει ουσιαστικά να ασκούνται με γνώμονα τον κίνδυνο·

168.  επιμένει ότι το νέο σύστημα πρέπει να αποφεύγει τις αδικαιολόγητες αποκλίσεις στις μεθόδους υπολογισμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και την άνιση μεταχείριση των γεωργών, ανεξάρτητα από τα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας που θα επιτρέπει ενδεχομένως ο κανονισμός· καλεί την Επιτροπή να διαβεβαιώσει το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ότι θα εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου·

169.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι εσφαλμένα δικαιώματα ενίσχυσης θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε εσφαλμένες πληρωμές και μετά το 2014, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέξουν να καταβάλλουν έως το οικονομικό έτος 2021 τμήμα της μελλοντικής ενίσχυσης βάσει του τρέχοντος επιπέδου ενίσχυσης του ΚΕΕ· θεωρεί ότι τέτοιου είδους πληρωμές μπορούν μεν να διορθωθούν και να ανακτηθούν, αλλά καλό είναι να αποφεύγονται εξαρχής·

170.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το άρθρο 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «Η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη [...], με δική της ευθύνη και εντός των ορίων των πιστώσεων που εγκρίθηκαν, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης»· αναμένει συνεπώς ότι η Επιτροπή θα προσφέρει επαρκή καθοδήγηση στα κράτη μέλη προκειμένου να εφαρμόσουν αυτά το νέο καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ) σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και να θεσπίσουν τις κατάλληλες δομές παρακολούθησης ώστε να αναλάβουν τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

Μέρος XV - Ειδική έκθεση αριθ. 9/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τίτλο «Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης μέτρων επένδυσης και προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα από την ΕΕ και αποδεικνύονται τα αποτελέσματά της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των οίνων της ΕΕ;»

171.  επικροτεί τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Ειδικής Έκθεσης αριθ. 9/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

172.  επισημαίνει την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013(18) από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τη νέα κοινή οργάνωση των αγορών για την περίοδο 2014-2020·

173.  υπενθυμίζει την ειδική έκθεση αριθ. 7/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Απαλλαγή 2011) με τίτλο «Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα: κατάσταση προόδου» και την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών που ακολούθησε·

174.  ασπάζεται την ιδέα ότι απαιτείται εξορθολογισμός του καθεστώτος ενισχύσεων και ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί περιοδικά την απορρόφηση των κονδυλίων· επιμένει ότι είναι απόλυτη ανάγκη να προσανατολίζονται τα μέτρα επένδυσης στις επιχειρήσεις και στα αποτελέσματα, και ότι τα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών πρέπει να υποστηρίζονται και να χρησιμεύουν ως διδάγματα·

175.  εκφράζει την ανησυχία του για τις άκαρπες προσπάθειες προσέλκυσης περισσότερων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την προώθηση και τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα· θεωρεί ότι τα ποσοστά συγχρηματοδότησης πρέπει να αναθεωρηθούν προς όφελος των ΜΜΕ, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η συμμετοχή ενδεχόμενων δικαιούχων ΜΜΕ, ιδίως όσων έχουν περιορισμένες διοικητικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες·

176.  θεωρεί ότι πρέπει να τεθεί σε ισχύ ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης των μέτρων προώθησης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αναλύουν τον βαθμό προόδου και επίτευξης των καθορισμένων στόχων, καθώς και τον συναφή αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα του αμπελοοινικού τομέα σε επίπεδο κρατών μελών· επισημαίνει ότι σε αυτό το κοινό σύστημα αξιολόγησης θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του μεριδίου της εκάστοτε επιχείρησης οινοποιίας στην παγκόσμια αγορά·

177.  προσυπογράφει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία τα παρεπόμενα έξοδα, όπως οι δαπάνες των φορέων υλοποίησης και τα γενικά έξοδα, θα πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως και να περιορίζονται σε ένα ανώτατο ποσοστό των συνολικών εξόδων·

178.  τονίζει ότι έχει πρωταρχική σημασία να είναι διαθέσιμος ένας κατάλληλος συνδυασμός πολιτικών σε σχέση με τα μέτρα επένδυσης και προώθησης· εκτιμά ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των μέτρων· επισημαίνει, ειδικότερα, σε σχέση με τα μέτρα προώθησης, ότι πρέπει να απαιτείται από τους δικαιούχους να αποδεικνύουν ότι χρειάζονται ενίσχυση από την Ένωση, ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται συνήθεις λειτουργικές δαπάνες, και ότι η στήριξη για δικαιούχους που υποβάλλουν, σε κάθε περίοδο προγραμματισμού, προγράμματα προώθησης στις ίδιες χώρες-στόχους πρέπει να περιοριστεί· τονίζει, επιπλέον, ότι τα αποτελέσματα των ενεργειών προώθησης θα πρέπει να αξιολογούνται σε επίπεδο δικαιούχου και όχι για ολόκληρο τον αμπελοοινικό τομέα της Ένωσης·

179.  υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον ο προϋπολογισμός που διατέθηκε για τα εθνικά προγράμματα στήριξης για την περίοδο 2014-2018 ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και στην ικανότητα απορρόφησης των κρατών μελών, και να αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό όπου κρίνεται σκόπιμο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μήπως χρειάζεται πρόσθετο χρηματοδοτικό μέσο για τον αμπελοοινικό τομέα σε σύγκριση με άλλους γεωργικούς τομείς·

180.  εκφράζει ικανοποίηση για τη θετική εξέλιξη των εξαγωγών ποιοτικών οίνων της Ένωσης· τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην πολυμερή και διαρκώς ανταγωνιστικότερη παγκόσμια αμπελοοινική αγορά, και να ενθαρρύνει έμπρακτα τους οινοπαραγωγούς της Ένωσης να παράγουν οίνους κορυφαίας ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο που συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην Ένωση·

181.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας της προώθησης του οίνου στις τρίτες χώρες μέσω ενός καλύτερου συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων έργων· επισημαίνει ότι αυτό το μέτρο θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης·

Μέρος ΧVΙ - Ειδική έκθεση αριθ. 10/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποτελεσματικότητα της στήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας στην υδατοκαλλιέργεια»

182.  εγκρίνει τις κύριες συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ παράλληλα σημειώνει ότι η Επιτροπή καταρτίζει τις απαιτούμενες κατευθυντήριες γραμμές για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19) (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις συστάσεις σχετικά με τη χωροταξία και την ανάγκη απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών·

183.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα διδάγματα της περιόδου 2007-2013 έχουν ενσωματωθεί στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για την περίοδο 2014-2020· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι όλες οι συστάσεις έχουν τεθεί και θα τεθούν σε εφαρμογή·

184.  κατανοεί ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης επηρέασαν σημαντικά την επίτευξη των στόχων για την ανάπτυξη και την απασχόληση στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας· τονίζει, ωστόσο, ότι η μη επίτευξη ενός από τους βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) -ανάπτυξη και βιωσιμότητα της υδατοκαλλιέργειας- οφείλεται και σε άλλους παράγοντες· υπογραμμίζει ότι ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας, αντί να αναπτύσσεται, έχει παραμείνει στάσιμος για πολλά χρόνια, σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου·

185.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη ιεράρχησης προτεραιοτήτων, σε επίπεδο έργου, και σχεδιασμού στρατηγικής, σε εθνικό επίπεδο· παροτρύνει, επομένως, την Επιτροπή να βελτιώσει τον σχεδιασμό προγραμμάτων προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα που στηρίζουν την υδατοκαλλιέργεια, και ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει καλύτερη εφαρμογή·

186.  επισημαίνει ότι, ενώ ο ισχυρότερος και βιώσιμος τομέας υδατοκαλλιέργειας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Επιτροπής, ωστόσο πολύ λίγα μέτρα έχουν ληφθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου στο πλαίσιο του ΕΤΑ· σημειώνει ότι αυτό αποτελεί συστηματικό σφάλμα που εντοπίζεται και σε άλλα προγράμματα και συνειδητοποιεί, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή συνεχώς αποτυγχάνει στην επίτευξη των στόχων της·

187.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναδιαμορφώσει την οικονομική της διαχείριση και να αλλάξει την προσέγγισή της, ούτως ώστε, αντί να καταναλώνονται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, να επικεντρωθεί στο κατά πόσον η κατανάλωση ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες, επιτυγχάνει οικονομική αποδοτικότητα και παρέχει αποτελεσματική στήριξη για την επίτευξη των κύριων στόχων·

188.  σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της κακής επιλογής έργων, αντί να χορηγούν κονδύλια για όλα τα έργα, και να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία επιλογής υπόκειται σε λεπτομερείς κανόνες αξιολόγησης βάσει των οποίων θα εκτιμάται η δυνατότητα απόδοσης των έργων και η οικονομική αποδοτικότητα, που θα συνεισφέρουν συνολικά στην επίτευξη στόχων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη ως προς αυτό, να ενθαρρύνει την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των έργων και να θεσπίσει μια πιο σύνθετη εκ των υστέρων αξιολόγηση του έργου, η οποία θα είναι χρήσιμη ως δίδαγμα·

189.  εκφράζει την πεποίθηση ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τα μέσα και τους διαύλους υποβολής εκθέσεων, καθώς τα δεδομένα που παρέχονται στην Επιτροπή είναι συχνά ανακριβή· συστήνει στην Επιτροπή: α) να αναπτύξει ισχυρότερους μηχανισμούς για την άσκηση πίεσης στα κράτη μέλη προκειμένου να παρέχουν αξιόπιστα δεδομένα, ιδίως στην περίπτωση που υπάρχουν εμφανείς ανακρίβειες, και β) να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στα κράτη μέλη όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι εσκεμμένα παρέχουν εσφαλμένα δεδομένα·

190.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει ένα ισχυρότερο πλαίσιο για όλα τα οικονομικά της προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των νέων μέτρων του ΕΤΘΑ για την υδατοκαλλιέργεια· εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πώς θα είναι πιο συνεπής στην προσέγγισή της και θα αποκτήσει μεγαλύτερη ακεραιότητα·

191.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα αποσαφηνίζουν τις στρατηγικές τους και θα τις εφαρμόζουν με τρόπο συμπληρωματικό σε σχέση με τους στόχους του ΕΤΘΑ· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει προκειμένου τα κράτη μέλη να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για την αξιολόγηση των έργων και να απαλλαγούν από την έλλειψη στρατηγικής σκέψης όσον αφορά τα έργα· επισημαίνει ότι η αξιολόγηση των έργων από τους αρμοδίους πρέπει να γίνεται με ανοιχτά μάτια και με σαφείς προσδοκίες·

192.  συστήνει να επανεξεταστεί η χρηματοδότηση έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς δεν έχει πρόσθετες επιπτώσεις· συστήνει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην ακολουθούν μια μηχανιστική διαδικασία, προκειμένου να αποφεύγεται η έλλειψη προστιθέμενης αξίας·

193.  υποστηρίζει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των έργων για τα οποία ζητείται χρηματοδότηση·

194.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο σύστημα παρακολούθησης στο ΕΤΘΑ, που θα περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων σε επίπεδο κράτους μέλους όπου θα αποθηκεύονται στοιχεία για κάθε εργασία, καθώς και μία συνολική έκθεση με βασικές πληροφορίες, και επιμένει ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση και να τηρηθούν υψηλά πρότυπα·

Μέρος ΧVΙΙ - Ειδική έκθεση αριθ. 11/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης»

195.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 11/2014 και συμφωνεί με τις συστάσεις του·

196.  συντάσσεται με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δεν αποτελεί ακόμη μια ολοκληρωμένη διπλωματική υπηρεσία της Ένωσης λόγω περιορισμένων πόρων· εκτιμά ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποτελούν τους σωστούς παράγοντες πίεσης προκειμένου η ολοκλήρωση της ΕΥΕΔ να γίνει πραγματικότητα·

197.  επισημαίνει ότι η αρχή της ουδετερότητας του προϋπολογισμού είναι καθ' όλα επιθυμητή· παρατηρεί, εντούτοις, ότι δεν πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομίες που έχουν επιτύχει τα κράτη μέλη χάρη στη θέσπιση της ΕΥΕΔ·

198.  εκτιμά ότι η διοίκηση της ΕΥΕΔ εξακολουθεί να διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό υψηλόβαθμων στελεχών και θεωρεί ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί· εκτιμά ότι τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί για την επίλυση του προβλήματος αυτού βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην προσπάθεια βελτίωσης της διυπηρεσιακής συνεργασίας·

199.  θεωρεί ότι οι αρμοδιότητες των ειδικών απεσταλμένων της Ένωσης είναι πολύ ασαφείς και ότι είναι αισθητή η απουσία κατάλληλης εποπτείας και ανάλυσης επιδόσεων· προτείνει, προκειμένου να καλυφθεί το κενό αυτό, την ενσωμάτωσή τους στην ΕΥΕΔ·

200.  θεωρεί θετικές τις εξελίξεις που μεσολάβησαν στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, μολονότι συμφωνεί με τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου ότι αυτό που χρειάζονται περισσότερο οι αντιπροσωπείες είναι η θεματική εμπειρογνωσία· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει, μαζί με την ΕΥΕΔ, συντονισμένη προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση του προφίλ του προσωπικού των αντιπροσωπειών·

201.  καλεί την ΕΥΕΔ να μεριμνήσει ώστε να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα των δαπανών που συνεπάγονται οι διαδικασίες πρόσληψης· καλεί την ΕΥΕΔ να κάνει χρήση καινοτόμων λύσεων, όπως η τηλεδιάσκεψη για συνεντεύξεις πρόσληψης, και να διαμορφώσει επίσης, στο μέτρο του δυνατού, παρόμοιες προτάσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού·

202.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων για τις εξωτερικές σχέσεις υπηρεσιών τους και της ΕΥΕΔ, χωρίς να παραγνωρίζουν τις οριζόντιες θεματικές παραμέτρους·

203.  υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρηματοδότηση των αποστολών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) προκειμένου να εξασφαλίζεται η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Ένωσης έναντι των κινδύνων που δημιουργούν οι συγκρούσεις στις όμορες χώρες, καθώς και έναντι των αυξημένων κινδύνων από ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις συνδεόμενες με το Ισλαμικό Κράτος·

204.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που αποφέρουν οι οικονομίες κλίμακας μέσω της δημιουργίας νέων συνεργιών με τις κεντρικές υπηρεσίες και τις αντιπροσωπείες της ΕΥΕΔ, καθώς και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις διπλωματικές υπηρεσίες τους, στο πνεύμα μιας πραγματικά κοινής ενωσιακής εξωτερικής πολιτικής και κοινών εξωτερικών υπηρεσιών· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η συστέγαση αντιπροσωπειών της Ένωσης και διπλωματικών αντιπροσωπειών κρατών μελών βαίνει αυξανόμενη, μολονότι παραμένει περιορισμένη, και συγχαίρει την ΕΥΕΔ διότι ανήγαγε το θέμα αυτό σε ζήτημα πρωταρχικής σημασίας στο πλαίσιο της δράσης της·

205.  αντιλαμβάνεται ότι εξακολουθούν να είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τις προξενικές υπηρεσίες·

Μέρος XVIII - Ειδική έκθεση αριθ. 12/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση που παρέχει το ΕΤΠΑ σε έργα που προωθούν άμεσα τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020;»

206.  υπενθυμίζει ότι η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) ορίζει ως βιοποικιλότητα την ποικιλία των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων, των οποίων αποτελούν μέρος· επισημαίνει ότι η σύμβαση αυτή αναγνωρίζει ορισμένες σοβαρές απειλές για τη βιοποικιλότητα όπως είναι η απώλεια και ο κατακερματισμός των οικοτύπων, η υπερεκμετάλλευση δασών, ωκεανών, ποταμών, λιμνών και εδάφους, η μόλυνση, η κλιματική αλλαγή, καθώς και οι διεισδύσεις αλλόχθονων ειδών που ανταγωνίζονται την ενδημική χλωρίδα και πανίδα·

207.  τονίζει ότι η βιοποικιλότητα είναι ουσιώδους σημασίας για την ανθρώπινη ζωή και την ευημερία των κοινωνιών· επισημαίνει ακόμη ότι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, οι απειλές που ενέχουν τα χωροκατακτητικά είδη και η υπερκατανάλωση φυσικών πόρων συνιστούν σοβαρές προκλήσεις που επηρεάζουν κάθε πολίτη της Ένωσης·

208.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Ένωση δεν πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο, ο οποίος ήταν να αναστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας στην Ένωση πριν από το 2010·

209.  διαπιστώνει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας έχει καταστροφικό οικονομικό κόστος για το κοινωνικό σύνολο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη στη χάραξη των παγκόσμιων πολιτικών· σημειώνει ακόμη ότι, με βάση τη μελέτη για την οικονομία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, υπολογίζεται ότι το κόστος της αδράνειας και της υποβάθμισης των οικολογικών υπηρεσιών ενδέχεται να ανέλθει στο 7% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ ετησίως μέχρι το 2050(20)·

210.  είναι πεπεισμένο ότι επείγει, συνεπώς, να αναληφθεί δράση και να αποδοθεί στη βιοποικιλότητα μεγαλύτερη πολιτική σημασία, προκειμένου να εκπληρωθούν οι σχετικές δεσμεύσεις για το 2020·

211.  διαπιστώνει ότι συχνά απαιτείται πολύς χρόνος για να γίνουν ορατά τα αποτελέσματα των έργων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αξιολόγησή τους·

212.  εκτιμά ότι, παρά τους περιορισμούς που οφείλονται στο χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας και στη δυσχέρεια αξιολόγησης του τρόπου χρήσης της, είναι, ωστόσο, απαραίτητη η διατήρηση της χρηματοδότησης στο παρόν στάδιο·

213.  υπογραμμίζει ότι η προστασία της βιοποικιλότητας δεν είναι απλώς ένας ευγενής περιβαλλοντικός στόχος αλλά ότι μία τέτοια πολιτική παρέχει επίσης σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία νέων πεδίων ευθύνης, θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών·

214.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να γενικευτεί η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη, στην εκτέλεση και στη χρηματοδότηση όλων των άλλων πολιτικών της Ένωσης (όπως η πολιτική για τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, την περιφερειακή πολιτική και συνοχή, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την αναπτυξιακή συνεργασία, την έρευνα και καινοτομία), προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή των τομεακών και δημοσιονομικών πολιτικών της Ένωσης και να εξασφαλισθεί ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για τη ν προστασία της βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ενωσιακών αρχών·

215.  σημειώνει ότι, παρά τις γενικές κατευθύνσεις και την ώθηση που παρέχει η Επιτροπή, αποτελεί αποκλειστικό καθήκον των κρατών μελών να καθορίσουν τις προτεραιότητες της χρηματοδότησης αναλόγως των αναγκών τους και ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών δεν χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ως εργαλείο για την προστασία της βιοποικιλότητας·

216.  εκτιμά, κατά συνέπεια, με βάση το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης (0,79 %), ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική η διάθεση μέρους της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ (το ποσοστό της οποίας μένει να καθοριστεί) ειδικά υπέρ της προαγωγής της βιοποικιλότητας·

Μέρος ΧΙΧ - Ειδική έκθεση αριθ. 13/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στήριξη της ΕΕ για την αποκατάσταση μετά τον σεισμό στην Αϊτή»

217.  επιδοκιμάζει την ειδική έκθεση αριθ. 13/2014 με την οποία αξιολογείται η στήριξη της ΕΕ για την αποκατάσταση μετά τον σεισμό στην Αϊτή ως σημαντική συμβολή στον συνολικό πολιτικό διάλογο σχετικά με τις εξωτερικές ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνει υπόψη τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις·

218.  επικροτεί και λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διατυπώνονται στην τελική έκθεση που αφορά την αξιολόγηση της συνεργασίας της Ένωσης με τη Δημοκρατία της Αϊτής, η οποία εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη (DEVCO) – EuropeAid, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, και εκθέτει τις παρατηρήσεις και συστάσεις του κατωτέρω·

Γενικές παρατηρήσεις

219.  επαναλαμβάνει τη συνολική ικανοποίησή του για τις εργασίες και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού στην Αϊτή το 2010, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης για την αντιπροσωπεία της Ένωσης και το προσωπικό της· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την εκ μέρους της Επιτροπής αναστολή των πληρωμών και των εκταμιεύσεων, ως συνέπεια της μη ικανοποιητικής προόδου όσον αφορά την κυβερνητική δημοσιονομική διαχείριση και των ανεπαρκειών στις εθνικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων·

220.  εκφράζει τη λύπη του για τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στον συντονισμό μεταξύ των χορηγών βοήθειας, καθώς και εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής, όπως αναλύθηκαν και στο πλαίσιο αξιολόγησης της συνεργασίας της Ένωσης με τη Δημοκρατία της Αϊτής (2008-2012)(21), η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής· ζητεί εν προκειμένω καλύτερη διάρθρωση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, με ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης, μέσω ενός μόνιμου πλαισίου ΣΑΑΑ (σύνδεση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης)· θεωρεί ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με σαφώς ορισμένους στόχους συντονισμού και μια συνεκτική στρατηγική ανά χώρα μεταξύ της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής (ECHO) και της EuropeAid, παράλληλα με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου αυτό ενδείκνυται· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη συστηματική ενσωμάτωση της προσέγγισης ΣΑΑΑ στον κύκλο χρηματοδότησης που καλύπτει την περίοδο 2014-2020· καλεί επίσης τις υπηρεσίες της Επιτροπής να βελτιώσουν τη μετάβαση από βραχυπρόθεσμες ανθρωπιστικές δραστηριότητες σε μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και να αναπτύξουν συνεκτικό συντονισμό, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων παραγόντων της Ένωσης αλλά και με τις εθνικές προτεραιότητες, υιοθετώντας κοινή στρατηγική μέσω ενός κοινού ανθρωπιστικού και αναπτυξιακού πλαισίου· καλεί την Επιτροπή να αρχίσει διάλογο με το Κοινοβούλιο για να εξετάσει κατά πόσον ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας παρεμποδίζεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο· πιστεύει, πέραν αυτού, ότι με τη συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας των πολιτών μπορεί να ενισχυθεί η χρήση τοπικών βάσεων γνώσεων, για τον καλύτερο προσδιορισμό των αναγκών αποκατάστασης και την επίβλεψη της προόδου που έχει επιτευχθεί από τις εθνικές αρχές·

221.  υπενθυμίζει τις συστάσεις που διατυπώθηκαν αμέσως μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Αϊτή, τον Φεβρουάριο του 2012, και εμμένει, κατά πάγια αρχή, στο εξέχον θέμα της ιχνηλασιμότητας και της λογοδοσίας των ταμείων ανάπτυξης της Ένωσης, ιδίως μέσω της σύνδεσης της δημοσιονομικής στήριξης με τις επιδόσεις, κυρίως με σαφή ορισμό των υποχρεώσεων και των καθηκόντων των εθνικών διοικητικών αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα και λογοδοσία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση της ενδημικής διαφθοράς· επισημαίνει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να βασίζεται σε μια στρατηγική εξόδου και τονίζει ότι τα κονδύλια θα πρέπει να διοχετεύονται μέσω των θεσμικών οργάνων της Αϊτής όπου είναι δυνατόν, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ενστερνισμός τους και να στηριχτεί η ενίσχυση των εθνικών οργάνων, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων της Αϊτής, η οποία πρέπει να ενεργεί ως φίλτρο ελέγχου· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να δώσουν έμφαση στο πλέγμα των προϋποθέσεων για την τομεακή δημοσιονομική στήριξη·

222.  υπενθυμίζει ότι η «συγκρότηση κρατικών μηχανισμών» βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ένωσης για την ανάπτυξη και να αποτελεί θεμέλιο λίθο σε οιαδήποτε τέτοια κρίσιμη κατάσταση, καθώς και να συμβαδίζει με τις αρχές που διέπουν την παρέμβαση σε ευαίσθητες καταστάσεις· επισημαίνει ότι πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη θεσμικών υποδομών, τη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, πιστώσεις προϋπολογισμού και την αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών, με ενισχυμένο πολιτικό και στρατηγικό διάλογο·

223.  ζητεί τον καθορισμό ενός καλού συνδυασμού πολιτικών βασισμένου στη λογική της παρέμβασης της Ένωσης, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης προς κρατικούς και μη κρατικούς/μη κυβερνητικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ ζητεί επίσης να παρέχεται η τομεακή στήριξη μέσω της ταχείας αξιολόγησης των τομεακών αναγκών, προς όφελος της βιωσιμότητας, της συμπληρωματικότητας και της βιωσιμότητας των έργων·

Προσανατολισμοί για το μέλλον

224.  εκτιμά ότι, πέραν της κατάστασης στην Αϊτή, τα μέτρα πρέπει να συζητηθούν και να βελτιωθούν, προκειμένου να ενισχυθεί το πολιτικό πλαίσιο παρέμβασης και μείωσης του κινδύνου καταστροφών, με απώτερο σκοπό να περιοριστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων και τις συνθήκες διαβίωσής τους· πιστεύει ότι οι επενδύσεις στη μείωση του κινδύνου καταστροφών είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι αποτελούν κύριο συστατικό μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και εξαιρετικά αποδοτικές από οικονομική άποψη, δεδομένου ότι παρέχουν τη δυνατότητα για σημαντικά αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, αντί της εκ των υστέρων καταβολής ποσών για την αντιμετώπιση καταστροφών·

225.  θεωρεί ότι οι καταστάσεις κρίσης και αστάθειας καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη πολιτικών που απαιτούν νέες προσεγγίσεις, νέες μεθόδους και τεχνογνωσία, ιδίως όσον αφορά δραστηριότητες όπως i) ο εντοπισμός των κινδύνων σε διαφορετικά λειτουργικά επίπεδα, ii) η κατάρτιση σεναρίων και προβλέψεων των πιθανών συνεπειών και iii) ο σχεδιασμός μέσων για την αποφυγή και τον περιορισμό κινδύνων και πιθανών καταστροφών καθώς και για την προετοιμασία αντιμετώπισής τους· ζητεί μια ευέλικτη προσέγγιση για να μπορεί η Επιτροπή να προσαρμόζει καταλλήλως και ταχέως τα μέτρα και τα μέσα παροχής βοήθειας που διαθέτει σε κατάσταση κρίσης και μετά από κρίση· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, στο μεταξύ, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα σύστημα κινητοποίησης εμπειρογνωμόνων από διάφορους τομείς αρμοδιοτήτων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η άμεση αποστολή πρόσθετου προσωπικού σε αντιπροσωπείες της Ένωσης ή σε κεντρικές υπηρεσίες, σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού·

226.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ασχοληθούν συστηματικά με τις τέσσερις φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, συγκεκριμένα τον μετριασμό και την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση, με σκοπό τον καθορισμό ενός στρατηγικού πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών και την αύξηση της ανθεκτικότητας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και την ετοιμότητα για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σε καταστάσεις μετά από καταστροφή·

227.  υπενθυμίζει ότι, σε συνθήκες κρίσης αυτού του είδους, πρέπει να αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην πληρότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του εθνικού πλαισίου διακυβέρνησης για τη διαχείριση της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την ευδοκίμηση της παρέμβασης της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι, κατά την αξιολόγηση οιουδήποτε εθνικού πλαισίου διακυβέρνησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ισχύοντα πλαίσια λογοδοσίας για τα αποτελέσματα, ο ισχύων καθορισμός και η επιλογή των αρμοδιοτήτων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, η σαφής δομή διοίκησης και ελέγχου, οι δίαυλοι πληροφόρησης μεταξύ διαφόρων φορέων/χορηγών βοήθειας καθώς και οι μηχανισμοί αναφοράς σχετικά με τα έργα·

228.  υποστηρίζει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη στήριξη της Ένωσης για την αποκατάσταση μετά τον σεισμό στην Αϊτή και επικροτεί την απάντηση της Επιτροπής να αποδεχθεί επίσης τις συστάσεις·

Μέρος ΧΧ - Ειδική έκθεση αριθ. 14/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Με ποιον τρόπο υπολογίζουν, περιορίζουν και αντισταθμίζουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ τα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπουν;»

229.  πιστεύει ότι όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να αναζητήσουν κοινή προσέγγιση για τις εκπομπές τους αερίων θερμοκηπίου και για τη μείωσή τους· θεωρεί ότι, για να το επιτύχουν, πρέπει να υπολογίζουν με ακρίβεια τα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπουν και να μην αποφεύγουν να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους·

230.  πιστεύει ότι η Επιτροπή, προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία της στις περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις με τρίτους, πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για τη συγκέντρωση περισσότερων δεδομένων για τις δικές της εκπομπές αερίων θερμοκηπίου·

231.  καλεί τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) να φροντίσουν να το αποκτήσουν το συντομότερο· τονίζει, ωστόσο, ότι το EMAS πρέπει να θεωρείται ως εργαλείο για τη διάρθρωση, μεταξύ άλλων, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και όχι ως μοναδικός απώτερος στόχος της πράσινης πολιτικής των θεσμικών οργάνων·

232.  επισημαίνει ότι η αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μπορεί να χρησιμοποιείται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης κυρίως για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακά τους· συμφωνεί με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η χρήση αντισταθμίσεων υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με μέτρα μείωσης των εκπομπών (και όχι αντ’ αυτών) θα ήταν η καταλληλότερη λύση για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η αντιστάθμιση θα πρέπει να είναι σε υποδεέστερη θέση σε σχέση με την επένδυση αυτών των κεφαλαίων για την περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης·

233.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν ξεκινήσει πειραματικά προγράμματα οικολογικών συμβάσεων· ελπίζει ότι τα αποτελέσματα θα είναι ενθαρρυντικά και ότι οι οικολογικές συμβάσεις θα αποτελέσουν συνήθη πρακτική των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης στο μέλλον·

234.  υπογραμμίζει ότι, κατά την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, βασικό στοιχείο παραμένει ο ανθρώπινος παράγοντας· καλεί λοιπόν τις διοικήσεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης που είναι αρμόδιες για τις πολιτικές αυτές να αναπτύξουν και βελτιώσουν περαιτέρω τις ικανότητες και την ευαισθησία τους στο θέμα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των εν λόγω οργάνων· ελπίζει ότι η σύσταση της νέας Επιτροπής εν σώματι το 2014 θα δώσει την ευκαιρία για ένα νέο άνοιγμα στην εφαρμογή υψηλότερων προδιαγραφών στην Επιτροπή και στις υπηρεσίες της·

Μέρος ΧΧΙ - Ειδική έκθεση αριθ. 15/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων προώθησε τη χρηματοδοτική αλληλεγγύη, αλλά απαιτείται καλύτερη μέτρηση των αποτελεσμάτων και ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ»

235.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι στρατηγικοί στόχοι του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων δεν ήταν σαφείς και ότι, ειδικότερα, υπάρχει ανακολουθία ανάμεσα στον γενικό χαρακτήρα του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων ως μηχανισμού αλληλεγγύης και στην εστίασή του σε συγκεκριμένους στόχους που αφορούν την καλύτερη συνεργασία στους τομείς των διασυνοριακών ελέγχων και των θεωρήσεων·

236.  επισημαίνει ότι, κατά την Επιτροπή, η επιτυχής δρομολόγηση των συστημάτων SIS II, VIS και Eurosur σε όλα τα κράτη μέλη αποτελεί ένδειξη της συμβολής του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων· θεωρεί, ωστόσο, ότι μια τέτοια γενική δήλωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει ικανοποιητική απάντηση στις συγκεκριμένες επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν την απουσία δεικτών επιδόσεων·

237.  επισημαίνει ότι παρόμοια προβλήματα ενδέχεται να ανακύψουν επίσης όσον αφορά τους στόχους του μέσου για την οικονομική στήριξη της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, το οποίο εντάσσεται στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), δεδομένου ότι το μέσο αυτό εξυπηρετεί τόσο την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη σε ό, τι αφορά τη διαχείριση συνοριακών ελέγχων και τη διενέργεια ομοιόμορφων ελέγχων υψηλού επιπέδου στα εξωτερικά σύνορα, όσο και την αποτελεσματική διαχείριση των θεωρήσεων Σένγκεν, σύμφωνα με την προσήλωση της Ένωσης στις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

238.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν τη σημασία των αποτελεσματικών συνοριακών ελέγχων στα κοινά εξωτερικά σύνορα ως μέρος του κεκτημένου του Σένγκεν, θεωρούν ότι η διαχείριση των συνοριακών ελέγχων και, σε μικρότερο βαθμό, των θεωρήσεων συνιστά κυρίως εθνική αρμοδιότητα·

239.  καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν επομένως το ΤΕΑ στις εθνικές στρατηγικές για τη διαχείριση των συνόρων με σκοπό να συμβάλλουν στην προξενική συνεργασία, στις επιχειρήσεις του Frontex ή σε έκτακτες ή ειδικές δράσεις σημαντικές για τον χώρο του Σένγκεν στο σύνολό του· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία τους προς την κατεύθυνση αυτή·

240.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν θα ήταν σκόπιμο να χωριστεί το τμήμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας που αφορά τους συνοριακούς ελέγχους και τις θεωρήσεις σε περισσότερες υποδιαιρέσεις ειδικού προορισμού: μία για την αλληλεγγύη, μία για την υλοποίηση της προξενικής συνεργασίας, των επιχειρήσεων του Frontex και των έκτακτων ή ειδικών δράσεων, και μία για τις δράσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές από εθνική άποψη·

241.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν συναφείς και μετρήσιμους δείκτες για τις επιδόσεις, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των χρηματοδοτούμενων έργων· τονίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν υψηλής ποιότητας εκ των προτέρων επαληθεύσεις για να εξασφαλιστεί όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα εξυπηρετούν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους και έχουν προστιθέμενη αξία· σημειώνει ότι οι εκ των υστέρων επαληθεύσεις θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση ποιοτικών μηχανισμών ελέγχου·

242.  επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω προστιθέμενη αξία της Ένωσης μέσω πρόσθετων εισφορών από τα κράτη μέλη στις επιχειρήσεις του Frontex με το να καταστεί υποχρεωτική η εισαγωγή τουλάχιστον ενός μέρους των συγχρηματοδοτούμενων στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας στον εφεδρικό τεχνικό εξοπλισμό του Frontex·

243.  εκφράζει την ανησυχία του για τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά διάφορες εθνικές πολιτικές σύναψης δημόσιων συμβάσεων και δηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνεται χρήση της ρήτρας εξαίρεσης των δημόσιων συμβάσεων των τομέων της άμυνας και της ασφάλειας σε περιπτώσεις στις οποίες θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν λιγότερο περιοριστικές διαδικασίες χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια· συνιστά την απλοποίηση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εκτέλεση της χρηματοδότησή·

244.  επαινεί την Επιτροπή για τα διορθωτικά χρηματοδοτικά μέτρα που έλαβε στην περίπτωση ενός έργου για το οποίο διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να εντοπίζει εκ των προτέρων, στο μέτρο του δυνατού, ενδεχόμενους κινδύνους αυτού του είδους, ιδίως όταν πρόκειται για τον τρόπο διεξαγωγής των συνοριακών ελέγχων σε σχέση με το δικαίωμα αίτησης ασύλου·

245.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το πρότυπο συλλογής δεδομένων για τα χρηματοδοτούμενα έργα σε εθνικό επίπεδο με σκοπό να αυξηθεί ο βαθμός διαφάνειας·

Μέρος ΧΧΙΙ - Ειδική έκθεση αριθ. 16/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ»

246.  επικροτεί την ειδική έκθεση που καταρτίστηκε για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και εκθέτει κατωτέρω τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

Γενικές παρατηρήσεις

247.  ενθαρρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να εμβαθύνει περαιτέρω αυτές τις δραστηριότητες ελέγχου στο συγκεκριμένο αναδυόμενο πεδίο συνεργασίας, προκειμένου να παρέχει σε τακτική βάση στους φορείς χάραξης πολιτικών ολοκληρωμένη εκτίμηση των διακυβευόμενων ζητημάτων και των κινδύνων·

248.  αναγνωρίζει ότι το αυξημένο ενδιαφέρον για τον συνδυασμό και τις δυνατότητες που παρέχονται από τη χρήση των νέων οικονομικών επενδυτικών διευκολύνσεων τροφοδοτείται κυρίως από τον συνδυασμό σημαντικών αναπτυξιακών προκλήσεων και σημαντικά περιορισμένων δημόσιων πόρων, που οδηγεί στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών πόρων που συνδυάζουν επιχορηγήσεις της Ένωσης και άλλους πόρους·

249.  τονίζει ότι κάθε νέο χρηματοδοτικό μέσο και συνδυασμός πρέπει να τηρεί τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της ¨Ενωσης οι οποίοι βασίζονται στα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή, συγκεκριμένα βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της ταχύτητας υλοποίησης των παρεμβάσεων της Ένωσης· θεωρεί ότι τα εν λόγω μέσα πρέπει να εστιάζουν στις προτεραιότητες της Ένωσης με την υψηλότερη οικονομική και μη οικονομική προστιθέμενη αξία και τον υψηλότερο αντίκτυπο και εκτιμά ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται με στρατηγικό τρόπο σε τομείς στους οποίους η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης έχει καίρια σημασία για τη ζωτικότητα των επενδύσεων και μπορεί να επιτευχθεί η πλέον αποδοτική χρήση του εν λόγω συνδυασμού· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του διότι η ειδική έκθεση εστιάζει κυρίως στις οικονομικές πτυχές του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις, χωρίς να αξιολογούνται επαρκώς η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά τους·

250.  θεωρεί επιτακτική, ως βασική και πάγια αρχή, την αποφυγή του κινδύνου επικράτησης των οικονομικών κινήτρων έναντι των αναπτυξιακών αρχών (οι οικονομικοί στόχοι μπορεί να προτάσσονται έναντι ανησυχιών που διατυπώνονται για την ανάπτυξη), και απαιτεί την τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είναι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και η πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά·

251.  σημειώνει τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της πλατφόρμας της ΕΕ για τον συνδυασμό μέσων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εξωτερικής συνεργασίας που είχε ως αρχικό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υφιστάμενων μηχανισμών συνδυασμού και διευκολύνσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι η εναρμόνιση των βασικών αρχών, οι οποίες ισχύουν για όλες τις περιφερειακές διευκολύνσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα, θα έχουν καίρια σημασία για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)· με βάση τα αποτελέσματα της μετεκλογικής επανεξέτασης του ΠΔΠ, καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν τον διαρθρωμένο/στρατηγικό διάλογο για το εν λόγω ζήτημα, εξετάζοντας κυρίως πώς ακριβώς θα εδραιωθούν και θα ενισχυθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία·

252.  υπενθυμίζει ότι, στο στάδιο του προγραμματισμού, η Επιτροπή πρέπει να εστιάζει στην επίτευξη βιώσιμων, μακροπρόθεσμων, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων στους τομείς στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις·

253.  ζητεί, ως βασική αρχή, να εστιαστούν τα ευρωπαϊκά ταμεία σε έργα που δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς τα κονδύλια της Ένωσης, όπως έργα με χαμηλή κερδοφορία, τα οποία, ωστόσο, μπορεί να επιφέρουν βελτίωση στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό πεδίο, καθώς και στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

254.  ζητεί, ως βασική αρχή, έλεγχο και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των υλοποιηθέντων έργων σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό πεδίο, καθώς και στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμά ότι οι διαπιστώσεις αυτές που περιλαμβάνονται στις αξιολογήσεις στο πλαίσιο της παρακολούθησης πρέπει χρησιμοποιούνται άμεσα για την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά την επίτευξη μακροχρόνιων στόχων και για τη βελτίωση της φάσης προγραμματισμού/επιλογής των έργων για μελλοντική χρηματοδότηση·

255.  ζητεί την ενίσχυση του πολιτικού ρόλου της Επιτροπής, ως πολιτικά αρμόδιου φορέα στον τομέα αυτό·

256.  ζητεί την εισαγωγή κοινών προτύπων διακυβέρνησης για αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τον ορισμό βέλτιστων πρακτικών και σαφώς καθορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας και αξιολόγησης για τη χρήση των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων· θεωρεί ότι η ύπαρξη συνεκτικών κανόνων διαχείρισης, όπως δομημένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων, σαφή πλαίσια παρακολούθησης και σαφείς όροι εποπτείας, θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους των συναλλαγών ή της πιθανής επικάλυψης δαπανών·

257.  θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαίο να σχεδιαστούν επαρκείς δομές διακυβέρνησης για τις διάφορες διευκολύνσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η εξοικείωση των αποδεκτριών χωρών, των δικαιούχων ή των ενδιαφερομένων με τα συγκεκριμένα μέσα· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη συνδυασμένης επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας που θα διοχετεύεται μέσω διευκολύνσεων προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας καλά διαρθρωμένης συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο· ζητεί την ενισχυμένη συμμετοχή των αντιπροσωπειών της Ένωσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως στο στάδιο του καθορισμού των έργων μέσω της συνδρομής στην εκ των προτέρων αξιολόγηση ή την εκτίμηση αντίκτυπου, καθώς και για να διασφαλίζεται γενικότερα η επιρροή της Ένωσης στον πολιτικό διάλογο που αναπτύσσεται με τις χώρες εταίρους, μεταξύ άλλων και ως μέσο διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία των πολιτών·

258.  εμμένει στην άποψη ότι είναι αναγκαία η επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας και λογοδοσίας μέσω της πρόσβασης σε πλήρη και ορθά δημοσιονομικά στοιχεία και οικονομικά δεδομένα όσον αφορά τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τις εν λόγω επενδυτικές διευκολύνσεις, προκειμένου να δοθεί στο Κοινοβούλιο αρμοδιότητα ελέγχου και συναίνεσης· ζητεί την τακτική υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων και αποτελεσμάτων, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση της οικονομικής και μη οικονομικής μόχλευσης και προσθετικότητας, υπενθυμίζοντας παράλληλα την ανάγκη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 140 του δημοσιονομικού κανονισμού·

259.  υποστηρίζει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, και επικροτεί την απάντηση της Επιτροπής η οποία αποδέχεται με τη σειρά της τις εν λόγω συστάσεις·

Μέρος ΧΧΙΙΙ - Ειδική έκθεση αριθ. 17/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Μπορεί η πρωτοβουλία για τα κέντρα αριστείας της ΕΕ να συμβάλει αποτελεσματικά στην άμβλυνση των προερχόμενων από χώρες εκτός της ΕΕ χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων;»

260.  επικροτεί την πρωτοβουλία Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών (ΧΒΡΠ) κέντρων αριστείας· εκτιμά ότι η δομή διακυβέρνησης που διαθέτει υπογραμμίζει τον δικτυακό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας·

261.  επικροτεί τον συνολικά θετικό προσανατολισμό της ειδικής έκθεσης αριθ. 17/2014 και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες έγιναν πλήρως αποδεκτές από την Επιτροπή·

262.  σημειώνει ότι η πρωτοβουλία αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση όσον αφορά τη δικτύωση, τις περιφερειακές και διεθνείς εταιρικές σχέσεις, καθώς και την ενοποίηση, τον συντονισμό και τη βελτιστοποίηση υφιστάμενων ικανοτήτων σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, κατάρτισης, τεχνικής βοήθειας ή εξοπλισμού·

263.  επισημαίνει ότι οι εν λόγω δομές είναι εκ των πραγμάτων σύνθετες, γεγονός που δυσχεραίνει τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία τους·

264.  υπενθυμίζει ότι η παρούσα πρωτοβουλία διέθετε προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2010-2013·

265.  θεωρεί ότι βασική αξία της παρούσας πρωτοβουλίας είναι η εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισή της, με βάση την εμπειρία των χωρών εταίρων· φρονεί ότι οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και να αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο σε συνεννόηση με τις αρχές της εκάστοτε χώρας εταίρου·

266.  επιθυμεί, παράλληλα, να επισημάνει ότι ο σεβασμός της ανάληψης της ευθύνης για τα έργα από τις αντίστοιχες χώρες εταίρους δεν θα πρέπει να εμποδίζει την Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις σε σχέση με τις οποίες μια κοινή απόκριση θα μπορούσε να αποδειχτεί επωφελής (παραδείγματος χάρη, όσον αφορά την επιδημία Έμπολα)·

267.  είναι πεπεισμένο ότι τα έργα θα πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο που να παρέχουν τη δυνατότητα να αφιερώνονται τα περιορισμένα διαθέσιμα ποσά σε τομείς που σχετίζονται περισσότερο με την ασφάλεια στην Ένωση· εκτιμά ότι, κατά την επιλογή των έργων, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών·

268.  επισημαίνει ότι η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειακών γραμματειών θα πρέπει να ενισχυθεί για να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών, και για να βελτιωθεί η προετοιμασία και η υλοποίηση επιμέρους έργων·

269.  επικροτεί το γεγονός ότι, από τον Μάιο του 2013, οι χώρες εταίροι μπορούν ανά πάσα στιγμή να προτείνουν έργα για τη βελτίωση της ικανότητας απόκρισης στις απειλές που εμφανίζονται·

270.  σημειώνει ότι η καθυστέρηση μεταξύ της υποβολής πρότασης έργου και της συνακόλουθης έγκρισης και υλοποίησης του έργου θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω·

271.  τονίζει ότι απαιτείται ευρύτερη στρατηγική συνεργασία με σκοπό τη βελτίωση της συνοχής και του συντονισμού των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα της ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι ο ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των σχετικών παραγόντων στον τομέα των ΧΒΡΠ αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πρωτοβουλιών·

272.  θεωρεί ότι μια σαφέστερη διάκριση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης των δράσεων ΧΒΡΠ(22) θα ήταν επωφελής για την πρωτοβουλία·

Μέρος XXIV - Ειδική έκθεση αριθ. 19/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ προς τη Σερβία»

273.  καλεί τις σερβικές αρχές να μεριμνήσουν για τη βελτίωση της ποιότητας και για τον εξορθολογισμό των εθνικών τους στρατηγικών και των σχεδίων δράσης και να αντιμετωπίσουν δεόντως τα διάφορα πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα· καλεί την Επιτροπή, αν κριθεί απαραίτητο, να είναι διαθέσιμη να παράσχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για αυτούς τους σκοπούς·

274.  τονίζει τη σημασία της προετοιμασίας εθνικών στρατηγικών σε πολιτικά ευαίσθητους τομείς· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να προετοιμάσουν στρατηγικές στους ακόλουθους βασικούς τομείς διακυβέρνησης και να συμπεριλάβουν ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους: εδαφική αποκέντρωση και στρατηγική για τον συντονισμό της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών·

275.  παροτρύνει την Επιτροπή και την αντιπροσωπεία της Ένωσης στη Σερβία να μεριμνήσουν για την πρόληψη των προβλημάτων όπως αυτά που ανέκυψαν κατά το πρώτο μέρος της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, και συγκεκριμένα η επιλογή ατελών ή προβληματικών έργων· υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των σερβικών αρχών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης υποστήριξης από τις εθνικές αρχές, της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των οργανισμών, του ελλιπούς σχεδιασμού των έργων, του ανεπαρκούς ορισμού στους γενικούς όρους, των μη βιώσιμων λύσεων χρηματοδότησης και της αδυναμίας συναγωγής διδαγμάτων από τα λάθη προηγούμενων έργων·

276.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα έργα που αφορούν στη διακυβέρνηση σημείωσαν γενικώς καλά αποτελέσματα, αλλά θεωρεί την εφαρμογή και τα συστήματα ελέγχου των έργων ανεπαρκή ή αναποτελεσματικά, ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ελλείψεις σε τέσσερα από τα οκτώ έργα του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας που ελέγχθηκαν και τα οποία αφορούσαν στη διακυβέρνηση·

277.  επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα έχει σημειώσει μικρή πρόοδο από το 2007·

278.  επιμένει στην αναγκαιότητα ενδυνάμωσης της τρέχουσας προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, η οποία περιγράφεται στην εθνική στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς για την περίοδο 2013-2018· εμμένει στην άποψη ότι οι σερβικές αρχές πρέπει να προωθήσουν την προετοιμασία νέας νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία της καταγγελίας δυσλειτουργιών και ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη και να ενθαρρύνει πιθανούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να δηλώσουν συμμετοχή·

279.  συντάσσεται με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και απαιτεί από την Επιτροπή να αφιερώνει επαρκή προσοχή στον ορισμό των στόχων, στην αξιολόγηση των αναγκών και στο να αποκομίζει διδάγματα από την εμπειρία των παλαιών έργων, καθώς και να αποφεύγει τις καθυστερήσεις και τις ανεπαρκείς ή αναποτελεσματικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· τονίζει τη σημασία της βιωσιμότητας, καθώς τα αποτελέσματα δημιούργησαν αρκετά ερωτήματα στα δύο τρίτα των έργων και ειδικά σε αυτά που αφορούσαν στη διακυβέρνηση·

Μέρος XXV - Ειδική έκθεση αριθ. 20/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Υπήρξε αποτελεσματική η στήριξη προς τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ σχετικά με τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου;»

280.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 και συμφωνεί με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του·

281.  επικροτεί την εποικοδομητική αντίδραση της Επιτροπής στις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

282.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν καίρια σημασία για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· υπογραμμίζει τη σημασία των ΜΜΕ για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ένωση·

283.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τονίζει τη σημασία των μετρήσεων της επίδοσης και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

284.  επισημαίνει ότι, παρά την αύξηση της διαθεσιμότητας διαδικτυακών επιχειρήσεων, τα έργα που έχουν επιλεγεί για επένδυση δεν ήταν σημαντικά· σημειώνει ότι η έλλειψη συγκριτικής επιλογής των αιτήσεων, σε συνδυασμό με την απουσία ολοκληρωμένων επιχειρηματικών πληροφοριών οδήγησαν, σε πλέον του ενός τρίτου των περιπτώσεων, σε πλημμελή ή αρνητική σχέση κόστους-οφέλους·

285.  επισημαίνει ότι δέκα από τα τριάντα συγχρηματοδοτηθέντα έργα που ελέγχθηκαν θα είχαν υλοποιηθεί ακόμη και χωρίς δημόσια συγχρηματοδότηση, πέντε από αυτά είχαν αρχίσει να υλοποιούνται πριν από την κοινοποίηση της απόφασης επιχορήγησης και τρία είχαν αρχίσει προτού ακόμη οι επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση συγχρηματοδότησης·

286.  εκτιμά ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου που θα καταδεικνύει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, προς αποφυγή των μη αποδοτικών δαπανών·

287.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τα κριτήρια και διαδικασίες επιλογής που θα διασφαλίζουν ότι τα επιλεγόμενα έργα μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία όσον αφορά την συμβολή στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΜΜΕ και την επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (DAE)·

288.  επισημαίνει ότι η ελλιπής παρακολούθηση από την Επιτροπή είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η αξιολόγηση του κατά πόσον η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνέβαλε στην επίτευξη εθνικών και ενωσιακών στόχων στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας, καθώς και στα επιχειρηματικά σχέδια των ίδιων των ΜΜΕ·

289.  είναι πεπεισμένο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι λαμβάνει συνεπείς και αξιόπιστες πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ· είναι της γνώμης ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιγράφουν την πρόοδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων όχι μόνον με οικονομικούς όρους αλλά και με όρους επιδόσεων·

290.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι στις συμφωνίες επιχορήγησης θα πρέπει να καθορίζεται ένα ελάχιστο σύνολο αξιόπιστων δεικτών με σχετικούς στόχους, που θα αποτελούν αντικείμενο μέτρησης και επακόλουθης παρακολούθησης, τόσο αφού υλοποιηθεί το έργο και έχει τεθεί σε λειτουργία, όσο και σε μεταγενέστερο στάδιο, με σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης·

Μέρος XXVI - Ειδική έκθεση αριθ. 21/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ αερολιμενικές υποδομές: περιορισμένη η αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών»

291.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή αναπροσαρμογές με τις οποίες αντιμετωπίζονται πολλά από τα ζητήματα που θίγονται στην ειδική έκθεση και υποστηρίζει γενικά το νέο κανονιστικό πλαίσιο που περιγράφεται από την Επιτροπή· έχοντας κατά νου τα προαναφερθέντα, προτείνει να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση, εντός ενός έτους από την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί ως προς τις ως άνω συστάσεις·

292.  υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν συνεκτικά σχέδια για την ανάπτυξη των αερολιμένων και συνιστά να εγκρίνονται τα σχέδια αυτά από την Επιτροπή πριν από την χορήγηση οιασδήποτε χρηματοδότησης για συγκεκριμένα σχέδια· συνιστά περαιτέρω τα εν λόγω περιφερειακά, εθνικά ή υπερεθνικά σχέδια να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις αεροπορικές μεταφορές αλλά και άλλες δημόσιες συγκοινωνίες με χρόνους διαδρομής συγκρίσιμους με τους χρόνους πτήσεων, όπως τρένα και λεωφορεία, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κορεσμός της αγοράς και να αυξηθεί η βιωσιμότητα των υπηρεσιών·

293.  συνιστά να χορηγείται χρηματοδότηση μόνο σε οικονομικά βιώσιμους αερολιμένες·

294.  συνιστά στην Επιτροπή να εξετάζει όλα τα νέα σχέδια με βάση ανάλυση ζωνών επιρροής για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τη σπουδαιότητα των περιφερειακών αεροδρομίων για την προσβασιμότητα και την κινητικότητα στην Ένωση·

295.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει, κατά προτεραιότητα, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα κράτη μέλη για τα οποία η έκθεση επισημαίνει ότι είχαν ιδιαίτερα προβληματικά σχέδια στο παρελθόν·

o
o   o

296.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0118.
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») (ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1).
(10) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 32).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).
(12) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289).
(13) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1).
(14) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).
(15) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
(16) Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).
(17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16).
(18) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
(19) Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
(20) Leon Braat, Patrick ten Brink (eds. el al.), The Cost of Policy Inaction: The case of not meeting the 2010 biodiversity target, Wageningen/Brussels, 2008, σ. 28.
(21) Αξιολόγηση της συνεργασίας της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Αϊτής (2008-2012), Particip GmbH, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής, Αύγουστος 2014.
(22)Βλ.επίσης ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής (ΧΒΡΠ) ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – σχέδιο δράσης της ΕΕ στον τομέα ΧΒΡΠ (ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 8).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου