Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2077(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0102/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0102/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0120

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 563kWORD 177k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο, 9ο και 10ο ΕΤΑ
P8_TA(2015)0120A8-0102/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2077(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0487 – C8‑0146/2014),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2014, για τη δημοσιονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2014)0350),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285 και SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(3) και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 Ιουνίου 2010(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, («Overseas association»)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 17ης Ιουλίου 2006, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, εφαρμοστέου στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, που εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(11),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8‑0102/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ C 401 της 13.11.2014, σ. 264.
(3) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(4) ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.
(5) ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1, και ΕΕ L 324 της 7.12.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 108.
(7) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 355.
(8) ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σ. 32.
(9) ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 53.
(10) ΕΕ L 83 της 1.4.2003, σ. 1.
(11) ΕΕ L 78 της 19.3.2008, σ. 1.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2077(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0487 – C8‑0146/2014),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2014, για τη δημοσιονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2014)0350),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285 και SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(3) και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 Ιουνίου 2010(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, («Overseas association»)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 17ης Ιουλίου 2006, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, εφαρμοστέου στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(11),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8‑0102/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς του πίνακα 2 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ C 401 της 13.11.2014, σ. 264.
(3) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(4) ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.
(5) ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1, και ΕΕ L 324 της 7.12.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 108.
(7) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 355.
(8) ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σ. 32.
(9) ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 53.
(10) ΕΕ L 83 της 1.4.2003, σ. 1.
(11) ΕΕ L 78 της 19.3.2008, σ. 1.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2077(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8‑0102/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος της συμφωνίας του Κοτονού ως του πλαισίου των σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και με τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) είναι ο περιορισμός και, τελικά η εξάλειψη της ένδειας, σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ και ΥΧΕ στην παγκόσμια οικονομία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να διασφαλίζονται με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· υπογραμμίζει ότι άλλες θεματικές, όπως οι θεματικές που αφορούν την εμπορική πολιτική και την εξωτερική πολιτική και πολιτική για την ασφάλεια δεν πρέπει να επηρεάζουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ), τα οποία χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη, είναι το κύριο χρηματοδοτικό όργανο της Ένωσης για την εξασφάλιση της αναπτυξιακής συνεργασίας στις χώρες AKΕ, για τις οποία η Επιτροπή είναι υπόλογη στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά της προχρηματοδότησης που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήλθαν σε 424 εκατομμύρια EUR και ότι τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 124 εκατομμύρια EUR για το οικονομικό έτος 2013·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕTA έχει ορίσει την στρατηγική και τους τομείς προτεραιότητάς του με βάση τόσο πολιτικές προτιμήσεις όσο και οικονομικά και χρηματοδοτικά κριτήρια σε συνδυασμό με κριτήρια γενικής αποτελεσματικότητας και ότι εργάζεται με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων που έχουν οριστεί σε βιώσιμη και μακροπρόθεσμη προοπτική·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι εκτεθειμένες σε υψηλό εγγενή κίνδυνο, λόγω του γεωπολιτικού, θεσμικού και διοικητικού περιβάλλοντος, το οποίο συνδέεται συχνά με αστάθεια και εύθραυστες συνθήκες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο και η φύση της συνδρομής από την Ένωση πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφοροποίηση και να υπόκεινται σε όρους, ανάλογα με την μετρήσιμη πρόοδο που επιτυγχάνεται σε διάφορους τομείς, όπως ο εκδημοκρατισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρηστή διακυβέρνηση, η βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων όπως οι μηχανισμοί μικτής χρηματοδότησης λογίζεται ως ένας τρόπος για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής υφιστάμενων εργαλείων όπως οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια, ενώ επιπλέον ενέχει προκλήσεις όσον αφορά την εποπτεία και τη διακυβέρνηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλες τις παρεμβάσεις της Ένωσης, έχει θεμελιώδη σημασία να εξασφαλίζεται η προβολή της και να προάγονται οι αξίες της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση του ΕTA στον προϋπολογισμό, η οποία συνίσταται στην ενσωμάτωση και στην ένταξή του στην δομή του προϋπολογισμού της Ένωσης, παραμένει μια από τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη δημοσιονομική ασφάλεια για τις αποδέκτριες χώρες αλλά και βελτιωμένη συνοχή πολιτικής και καλύτερο δημοκρατικό έλεγχο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη ενέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο και συγκεκριμένα αριθμό προβλημάτων που άπτονται της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της καλής δημοσιονομικής διαχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη απαιτεί εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση και διάλογο για τις πολιτικές με τη χώρα εταίρο ως προς τους στόχους, την πρόοδο ως προς τα συμφωνηθέντα αποτελέσματα και τους δείκτες επιδόσεων, καθώς και ανάλυση του συστημικού κινδύνου και στρατηγική μετριασμού των επιπτώσεων του κινδύνου που πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω·

Δήλωση αξιοπιστίας

Αξιοπιστία των λογαριασμών

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το έτος 2013 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του ΕTA την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τα αποτελέσματα των πράξεών τους, των ταμειακών ροών τους και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού των ΕΤΑ και τα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

2.  σημειώνει με ικανοποίηση την βελτίωση που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αύξηση του αριθμού και της αξίας των ανακτήσεων σε σχέση με το 2012, οι οποίες το 2013 ήταν 24 και η συνολική αξία τους ανήλθε σε 4,7 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με 13 ανακτήσεις αξίας 1,3 εκατομμυρίων EUR το 2012·

3.  εκφράζει ωστόσο βαθιά ανησυχία διότι οι δευτερεύοντες διατάκτες εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται συστηματικά με τον κανόνα που προβλέπει ότι, για τα ποσά προχρηματοδοτήσεων που υπερβαίνουν τις 750 000 EUR, η Επιτροπή πρέπει να ανακτά τους τόκους σε ετήσια βάση, ενώ το ποσό των εσόδων που προέρχεται από τόκους και δημοσιοποιείται στους λογαριασμούς βασίζεται εν μέρει σε εκτιμήσεις·

4.  εκφράζει επιπλέον τη λύπη του διότι οι τόκοι που προκύπτουν από τις πληρωμές προχρηματοδοτήσεων μεταξύ 250 000 EUR και 750 000 EUR εξακολουθούν να μην καταχωρίζονται ως έσοδα στις οικονομικές καταστάσεις επειδή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του Κοινού Συστήματος Πληροφόρησης RELEX (CRIS)·

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, σύμφωνα με τη γνώμη του Συνεδρίου, τα έσοδα και οι αναλήψεις υποχρεώσεων επί των οποίων βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2013 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά·

6.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του διότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων στους λογαριασμούς πληρωμών, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου στις κεντρικές υπηρεσίες της EuropeAid και στις αντιπροσωπείες της Ένωσης είναι μόνο εν μέρει αποτελεσματικά όσον αφορά τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των πληρωμών·

7.  εκφράζει τη λύπη του διότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνεδρίου, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πράξεις δαπανών του όγδοου, ένατου και δέκατου ΕΤΑ ανέρχεται σε 3,4%, ποσοστό που παραπέμπει σε αύξηση, αν και ελαφρά, σε σχέση με το 2012 (3%) αλλά παραμένει οπωσδήποτε χαμηλότερο από την κορύφωση του 2011 (5,1%)·

8.  σημειώνει το γεγονός που επισημαίνει η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις δραστηριότητες των ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2013, την αύξηση του ποσοστού σφάλματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και παρατηρεί ότι εξακολουθεί να είναι ένα ιδιαιτέρως υψηλό ποσοστό σφάλματος· παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να επιτευχθεί ο συμφωνηθείς στόχος περί ποσοστού σφάλματος της τάξης του 2%.

9.  λαμβάνει υπό σημείωση και εκφράζει τη λύπη του διότι οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί επηρεάστηκαν από τις ελλείψεις του συστήματος εποπτείας και διότι οι πληρωμές περιείχαν ουσιώδη σφάλματα· παρατηρεί ότι 27% των πληρωμών περιείχε ουσιώδη σφάλματα, δηλαδή 45 από τις 165 ελεγχθείσες πληρωμές·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου όσον αφορά τα έργα, σύμφωνα με τα οποία 42 από τις 130 πληρωμές (32%) περιείχαν σφάλματα, και ειδικότερα το γεγονός ότι 30 πληρωμές από αυτές τις 42 χαρακτηρίστηκαν ως περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων και ότι 17 από αυτές τις 30 ήταν τελικές πράξεις, εγκριθείσες μετά την διενέργεια όλων των εκ των προτέρων ελέγχων·

11.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά το πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που καταρτίσθηκε τον Μάιο του 2013, η τυπολογία των εντοπισθέντων σφαλμάτων είναι, σε μεγάλο βαθμό, πανομοιότυπη με τις αντίστοιχες προηγουμένων ετών και περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, έλλειψη δικαιολογητικών εγγράφων, μη συμμόρφωση των δικαιούχων με τις διατάξεις για τη σύναψη συμβάσεων και μη επιλέξιμες δαπάνες· παρατηρεί ότι αυτά τα σφάλματα συνδέονται επίσης με πράξεις που άπτονται των εξής δραστηριοτήτων: i) προϋπολογιζόμενες δαπάνες, ii) επιχορηγήσεις και iii) συμφωνίες συνεισφοράς μεταξύ της Επιτροπής και διεθνών οργανισμών·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της σε αυτούς τους ειδικούς τομείς συνεργασίας και να βελτιώσει το υφιστάμενο πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που έχει καταρτιστεί, ιδίως όταν ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα παραπέμπουν σε αδυναμίες των ελέγχων των διεθνών οργανισμών με αντικείμενο τη συμμόρφωση με τις συμβατικές διατάξεις, στο πλαίσιο μιας γενικής προσπάθειας βελτίωσης των μεθόδων διαχείρισης του κινδύνου και των συνολικών συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης·

Κίνδυνοι που συνδέονται με την κανονικότητα και την αποδοτικότητα των μηχανισμών ελέγχου

13.  αναγνωρίζει ότι η εκτέλεση των ΕTA με τη χρήση πολυάριθμων τρόπων λειτουργίας και ποικίλων μεθόδων καταβολής (κεντρική άμεση διαχείριση και έμμεση διαχείριση), με περίπλοκους κανόνες και διαδικασίες, λόγου χάρη για την υποβολή προσφορών και την ανάθεση συμβάσεων, αλλά και με ευρεία γεωγραφική εμβέλεια, ενέχει υψηλό βαθμό εγγενούς κινδύνου, γεγονός που καθιστά δυσχερή τη βελτιστοποίηση του συστήματος ελέγχου και την ενίσχυση της διαφάνειας της χρηματοδότησης των ΕTA·

14.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι εκ των προτέρων έλεγχοι που διενεργούνται πριν από την πραγματοποίηση των πληρωμών για έργα εξακολουθούν να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνεδρίου·

15.  καλεί την Επιτροπή να δίδει σε τακτική βάση προσοχή στην ποιότητα και την καταλληλότητα των εκ των προτέρων ελέγχων που διενεργούν όλοι οι φορείς (το προσωπικό της Επιτροπής και οι εξωτερικοί ελεγκτές) πριν από την πραγματοποίηση των πληρωμών για έργα, ιδίως με δεδομένο το περιβάλλον υψηλού πολιτικού και επιχειρησιακού κινδύνου·

16.  παρατηρεί ότι, τόσο για τη δημοσιονομική στήριξη (με πληρωμές ύψους 718 εκατομμυρίων EUR που πραγματοποιήθηκαν από το ΕTA το 2013) όσο και για τις συνεισφορές της ΕΕ σε έργα με πολλαπλούς χορηγούς υλοποιούμενα από διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη (οι πληρωμές από το ΕTA ανήλθαν σε 458 εκατομμύρια EUR το 2013), η φύση των μέσων και οι όροι πληρωμής περιορίζουν τον βαθμό στον οποίο οι πράξεις εκτίθενται στον κίνδυνο σφάλματος·

17.  εκφράζει την ανησυχία του διότι εξακολουθούν πάντα να εντοπίζονται σφάλματα σχετικά με τις τελικές δηλώσεις, και τούτο παρά τους εξωτερικούς ελέγχους και τις επαληθεύσεις δαπανών·

18.  παροτρύνει την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΓΔ DEVCO) της Επιτροπής να ενεργήσει με βάση τη σύσταση του Συνεδρίου του 2011 για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί τα καθήκοντά της με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα·

Στρατηγική και προτεραιότητες

19.  τονίζει ότι όλες οι δραστηριότητες των ΕTA πρέπει να ακολουθούν πιστά την γενική στρατηγική και τους τομείς προτεραιότητας που βασίζονται στις πολιτικές προτιμήσεις, καθώς και τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοδοτικής αποτελεσματικότητας, που κατά συνέπεια αντανακλώνται στις επιδόσεις της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης του κινδύνου και των δραστηριοτήτων ελέγχου και της συγκεκριμένης μορφής των χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό·

20.  εφιστά την προσοχή, δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος για την απόδοση της βοήθειας της Ένωσης, στο γεγονός ότι η υποσαχάρια Αφρική είναι η περιοχή που εμφανίζει την μεγαλύτερη υστέρηση όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (AΣX) και είναι επίσης η μοναδική περιοχή στον κόσμο όπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η φτώχεια δεν πρόκειται μάλλον να μειωθεί στο ήμισυ έως το 2015· εκφράζει την ανησυχία του διότι η μείωση, τα τελευταία χρόνια, του ύψους της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, ειδικά στους τομείς της παιδείας και της αναπαραγωγικής υγείας, απειλεί να αναστρέψει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου·

21.  συμπεραίνει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για να επισπευσθεί η επίτευξη των AΣX στην Αφρική έως το έτος-στόχο 2015· καλεί την Επιτροπή να λάβει το θεματολόγιο της ανάπτυξης για το διάστημα μετά το 2015 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDG), μόλις αυτοί εγκριθούν, υπόψη της ούτως ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τον έλεγχο των επιδόσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι στα ΕTA, τα οποία αποτελούν το βασικό φορέα βοήθειας της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία στις χώρες AKΕ, αναλογεί το 45% της συνολικής αξίας των νέων συμβάσεων που σύναψε η ΓΔ DEVCO το 2013·

22.  σημειώνει ότι το 2013 επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με την σύσταση του ενδέκατου ΕTA με συνολική αξία που ανερχόταν σε 27 δισεκατομμύρια EUR περίπου (σε τιμές 2011), γεγονός που ουσιαστικά συνιστά πάγωμα των πόρων στο επίπεδο του δέκατου ΕTA και όχι αύξησή τους κατά 13% όπως είχε προτείνει η Επιτροπή, παρά την μόνιμη δέσμευση της Ένωσης για αύξηση της χρηματοδότησης της ανάπτυξης τα προσεχή έτη·

Παρακολούθηση και εποπτεία

23.  ανησυχεί σοβαρά για τις ελλείψεις που συνεχίζουν να υπάρχουν στο σύστημα πληροφοριών διαχείρισης όσον αφορά τα αποτελέσματα και τη συνέχεια που δίνεται στους εξωτερικούς ελέγχους, τις επαληθεύσεις δαπανών και της επισκέψεις παρακολούθησης, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή είχε δεσμευτεί κατά τα τελευταία έτη να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων CRIS·

24.  υπενθυμίζει ότι η αξιοπιστία και η ακρίβεια του συστήματος πληροφοριών διαχείρισης διαδραματίζει καίριο ρόλο, γεγονός που απαιτεί αδιάλειπτη επαγρύπνηση· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της με στόχο να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν νέες λειτουργίες στο πλαίσιο της ενότητας ελέγχου του συστήματος πληροφοριών CRIS, και συγκεκριμένα για να βελτιωθεί η παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται σε όλες τις εκθέσεις ελέγχου και όλα τα είδη αξιολόγησης· αποδίδει θεμελιώδη σημασία στην ύπαρξη συνεκτικών συστημάτων παρακολούθησης βάσει αποτελεσμάτων τα οποία θα αποσκοπούν στην παροχή κατάλληλων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ούτως ώστε να προσαρμόζονται οι στρατηγικές προτεραιότητες·

25.  παρατηρεί ότι τα ΕTA εκτελούνται με αποκεντρωμένο τρόπο από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης· καλεί ως εκ τούτου τις κεντρικές υπηρεσίες της DEVCO να τους παρέχουν μόνιμη υποστήριξη κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνιστώσες κινδύνου μέσω του συστήματος πληροφοριών CRIS· επαναλαμβάνει ότι απαιτείται και ενθαρρύνει μια καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η αξιολόγηση κινδύνου στο πλαίσιο της παρακολούθησης των δράσεων της αντιπροσωπείας της Ένωσης·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση της μελέτης μέτρησης του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος σε περατωμένες πράξεις ως απτού παραδείγματος ορθής πρακτικής του διαχειριστικού περιβάλλοντος της ΓΔ DEVCO·

27.  σημειώνει, με βάση την δεύτερη μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2013, ότι το ποσοστό σφάλματος υπολογίστηκε από την DEVCO στο 3,35% (το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 228,55 εκατομμυρίων EUR), σε σύγκριση με το εκτιμώμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο 3,4%· παρατηρεί με ανησυχία ότι ως κύρια αίτια έχουν εντοπισθεί η ανεπαρκής τεκμηρίωση που παρέχουν οι δικαιούχοι οργανισμοί, η ύπαρξη σφαλμάτων λόγω των ανεπαρκών διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τον έλεγχο των κανόνων που διέπουν τις πράξεις, η μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και τα ποσά που δεν ανακτήθηκαν και δεν διορθώθηκαν·

28.  φρονεί ότι στο σχέδιο δράσης που ανέπτυξε η ΓΔ DEVCO ενδέχεται να ενσωματωθεί η ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την εφαρμογή μέτρων περιορισμού του κινδύνου, μέσω της εστίασης στους ειδικούς και περισσότερο κρίσιμους τομείς που εμπνέουν ανησυχία και στις ευκαιρίες εξασφάλισης αποδοτικότητας ως προς το κόστος· καλεί την ΓΔ DEVCO να αναφέρει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την πρόοδο που επιτεύχθηκε ή τις ειδικές δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

29.  πιστεύει ότι θα είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί με σαφήνεια ποιες δραστηριότητες του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων παρουσιάζουν τις περισσότερες αδυναμίες, τα περισσότερα σφάλματα και τα περισσότερα ευάλωτα σημεία· φρονεί ότι, προκειμένου να διατηρηθεί το κόστος των ελέγχων σε λογικά επίπεδα, η επεξεργασία και η ανάλυση αυτών των ειδικών τομέων θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται στη βάση μιας πολυετούς εναλλαγής·

30.  αναγνωρίζει, όσον αφορά τη αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος των μηχανισμών ελέγχου, ότι το ζητούμενο δεν είναι να προστεθούν επιπλέον στάδια ελέγχου, αλλά να καταβληθούν προσπάθειες για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας των ελεγκτικών δραστηριοτήτων και της συμπληρωματικότητάς τους με βάση τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση της επισκόπησης όλων των δαπανών στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του κόστους των διοικητικών δαπανών καθώς και του κόστους των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανεξέταση των εκθέσεων για την διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας, οι οποίες περιλαμβάνουν πλέον περίληψη των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται για κάθε εντοπιζόμενο σφάλμα και την διαβεβαίωση εκ μέρους των επικεφαλής των αντιπροσωπειών ότι θα αυξήσουν τον βαθμό λογοδοσίας τους στην αλυσίδα παροχής γενικών διασφαλίσεων και θα ενισχύσουν τον εξαντλητικό χαρακτήρα των εκθέσεων των αντιπροσωπειών της Ένωσης·

Δημοσιονομική στήριξη

33.  παρακολουθεί με ενδιαφέρον και εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της νέας προσέγγισης της Επιτροπής σχετικά με την δημοσιονομική στήριξη· σημειώνει ότι το 2013 διατέθηκαν συνολικά 660 εκατομμύρια EUR για νέες επιχειρήσεις δημοσιονομικής στήριξης στην Αφρική, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει για την υλοποίηση της «πρωτοβουλίας για τους AΣX» με στόχο να υποστηριχθούν οι χώρες που υστερούσαν σε σημαντικούς τομείς όπως η υγεία, η ύδρευση, η αποχέτευση, η επισιτιστική ασφάλεια και η διατροφή·

34.  γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος της δημοσιονομικής στήριξης, στο πλαίσιο της οποίας οι εισφορές μεταβιβάζονται απευθείας στον γενικό προϋπολογισμό των αποδεκτριών χωρών ή σε έναν προϋπολογισμό αφιερωμένο σε μια ειδική γενική πολιτική ή στόχο και επιμένει ότι η δημοσιονομική στήριξη πρέπει να σέβεται και να εξαρτά αταλάντευτα τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας με την πραγματική πρόοδο που επιτυγχάνουν οι χώρες εταίροι, ειδικά στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών· θεωρεί ευπρόσδεκτη την διαμόρφωση βασικών δεικτών επιδόσεων (KPI) στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των κινδύνων·

35.  επισημαίνει την ανάγκη υποστήριξης του αγώνα για την καταπολέμηση της απάτης και της δωροδοκίας σε όλα τα πεδία κυβερνητικής δράσης που καλύπτονται από την στρατηγική της Ένωσης για την συνεργασία· επισημαίνει ότι ο κίνδυνος της εκτροπής πόρων εξακολουθεί να είναι υψηλός και υπενθυμίζει ότι οι τομείς στους οποίους γίνεται διαχείριση δημόσιων πόρων είναι εκείνοι που δημιουργούν περιθώρια για απάτη και δωροδοκία·

36.  επαναλαμβάνει ότι ατράνταχτοι και επαληθεύσιμοι KPI πρέπει να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε συνεχιζόμενα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης επισημαίνει ότι έμφαση πρέπει να δοθεί στη χρήση της αρχής της διαφοροποίησης προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διευρυμένη ερμηνεία των προϋποθέσεων εκταμίευσης δημοσιονομικής στήριξης· ζητεί να υπάρξει σθεναρή υποστήριξη των μηχανισμών κατά της διαφθοράς διότι η διαφθορά εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς λόγους μείωσης της αποδοτικότητας των προγραμμάτων στήριξης, με συνέπεια την μειωμένη αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη· τονίζει συνεπώς την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων στήριξης της συνεργασίας και της χρηστής διακυβέρνησης και των μέτρων κατά της διαφθοράς·

37.  επικρίνει το γεγονός ότι οι διατιθέμενοι από την Ένωση πόροι συγχωνεύονται τελικά με τους δημοσιονομικούς πόρους της αποδέκτριας χώρας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο εντοπισμός των κονδυλίων της Ένωσης· ζητεί να δημοσιεύονται εμπεριστατωμένες εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των πόρων για να αυξηθεί η διαφάνεια και για να διασφαλιστεί ο ευκολότερος εντοπισμός των πόρων που διαθέτει η Ένωση·

38.  καλεί το Συνέδριο, εν προκειμένω, να προβεί σταδιακά σε πιο εκτεταμένη διερεύνηση του ζητήματος της διαφθοράς, καθώς και να προσπαθήσει να προσδιορίσει ποσοτικά και να γνωστοποιήσει την έκταση της διαφθοράς τόσο στις ειδικές εκθέσεις του, όσο και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του·

39.  ζητεί, όσον αφορά την τομεακή δημοσιονομική στήριξη, συστηματικότερη χρήση ή ενίσχυση του πλέγματος των προϋποθέσεων, ούτως ώστε να οριστούν κατάλληλοι δείκτες αναφοράς για την παρέμβαση της Ένωσης· θεωρεί ευπρόσδεκτη εξέλιξη τη σταδιακή μετατροπή όλων των προγραμμάτων γενικής δημοσιονομικής στήριξης σε προγράμματα τομεακής δημοσιονομικής στήριξης για να αυξηθεί ο βαθμός ελέγχου και λογοδοσίας προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

40.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν κατάλληλος διάλογος με θέμα την ακολουθητέα πολιτική με βάση μια προσέγγιση βάσει κινήτρων και συνεχής παρακολούθηση των τομεακών μεταρρυθμίσεων και των προγραμμάτων μέτρησης των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσω των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης της Επιτροπής για την εφαρμογή της δημοσιονομικής στήριξης στις χώρες εταίρους·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει σθεναρά την ανάπτυξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των εποπτικών φορέων και ικανοτήτων στις δικαιούχους χώρες, μέσω μιας διαρκούς παροχής τεχνικής υποστήριξης μεταξύ άλλων· εμμένει στην άποψη ότι η ύπαρξη ανεξάρτητου εθνικού φορέα λογιστικού ελέγχου πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση δημοσιονομικής στήριξης·

42.  τάσσεται αναφανδόν υπέρ της δυνατότητας της Επιτροπής να θέτει τέρμα στις μεταβιβάσεις πόρων στις αποδέκτριες χώρες όταν δεν πληρούνται οι εκ των προτέρων προϋποθέσεις και δη οι αναγκαίες μακροοικονομικές προϋποθέσεις· καλεί την Επιτροπή να αναστέλλει την μεταφορά πόρων σε χώρες που εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά διαφθοράς και δεν έχουν εφαρμόσει στοχοθετημένες πολιτικές για να καταπολεμήσουν το φαινόμενο·

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

43.  εισηγείται για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο την εξεύρεση περαιτέρω μέτρων για μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με την Παγκόσμια Τράπεζα και τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η συνεργασία·

44.  επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ του προσδιορισμού και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών έτσι ώστε να οριστούν παρόμοιες και βιώσιμες βασικές αρχές διασφάλισης και συμμόρφωσης σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Ένωσης·

45.  τάσσεται υπέρ της αυξημένης δημοσιοποίησης των εκθέσεων ελέγχου των θεσμικών οργάνων των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να εξασφαλιστεί καλύτερη διαχείριση των χρηματοδοτικών κονδυλίων της Ένωσης·

46.  πιστεύει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνεχής προσέγγιση των αντίστοιχων συστημάτων διακυβέρνησης και των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, με σκοπό τη σύγκριση των δεδομένων, των μεθοδολογιών και των αποτελεσμάτων τους·

47.  ζητεί να προβάλλεται με σθένος και με σεβασμό η χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο πρωτοβουλιών πολλαπλών χορηγών, ιδίως όταν οι πόροι της Ένωσης διατίθενται σε επικίνδυνα περιβάλλοντα·

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμβάθυνση της σχέσης της UNICEF και της Παγκόσμιας Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μέσω της έγκρισης των κατευθυντήριων γραμμών της OLAF σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και στρατηγικών·

49.  εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του, όσον αφορά την εκτέλεση του ενδέκατου ΕΤΑ, διότι οι εντεταλμένες οντότητες μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε άλλες οργανώσεις που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με σύμβαση υπηρεσιών, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό διαδοχικές σχέσεις ανάθεσης· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αυστηρούς όρους σύναψης συμβάσεων υπεργολαβίας και υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω εντεταλμένες οντότητες εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης γι αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης·

50.  ζητεί να παρασχεθούν αμέσως περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την χρήση της συγκέντρωσης ταμείων (συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων) και τους συναφείς κινδύνους όσον αφορά την κανονικότητα των πράξεων, δηλαδή την περίπτωση στην οποία οι χρηματοδοτικές συνεισφορές της Επιτροπής σε έργα πολλαπλών χορηγών προστίθενται στα κεφάλαια που προέρχονται από άλλους διεθνείς χορηγούς, χωρίς να προορίζονται για συγκεκριμένα στοιχεία επιλέξιμων δαπανών·

51.  ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με την προκαταρκτική μελέτη των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης που διενήργησε η Επιτροπή με αντικείμενο άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς· ζητεί επίσης πληροφορίες για το επίπεδο συγκρισιμότητας και συνεκτικότητας των υφιστάμενων συστημάτων·

52.  ζητεί ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού του κινδύνου και τα λοιπά μέτρα που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση απόκλισης απόψεων όσον αφορά το επίπεδο διασφάλισης που πρέπει να επιτευχθεί και τον συνακόλουθο κίνδυνο που ενέχεται για το σύνολο των δαπανών·

Επενδυτική Διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

53.  επαναλαμβάνει κάτι που πιστεύει ακράδαντα, ότι δηλαδή η επενδυτική διευκόλυνση, την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕTΕπ) εξ ονόματος της Ένωσης, οφείλει επίσης να υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το Kοινοβούλιο, δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους της Ένωσης·

54.  επισημαίνει ότι το 2015 θα υποβληθεί προς ανανέωση η τριμερής συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διέπει τη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΤΕπ, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ό,τι αφορά τις μεθόδους διενέργειας των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου πάνω στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ που αφορούν τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης και των κρατών μελών· ζητεί από την ΕΤΕπ να επικαιροποιήσει την αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε αυτό το πλαίσιο, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν ενδεχόμενες νέες διευκολύνσεις της ΕΤΕπ που αφορούν δημόσιους πόρους προερχόμενους από την Ένωση ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενός ελέγχου με αντικείμενο την επενδυτική διευκόλυνση του ΕTA, μετά από αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής 2012 και αναμένει το αποτέλεσμα αυτής της ειδικής έκθεσης το 2015·

56.  αναγνωρίζει ότι η ΕTΕπ στηρίζει έργα σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, συγκεκριμένα δε πολιτικού κινδύνου οφειλόμενου στην αστάθεια που πλήττει τις αποδέκτριες χώρες·

57.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την βάσει αποτελεσμάτων προσέγγιση της ΕTΕπ, όπως εκφράζεται κυρίως με την θέσπιση ενός πλαισίου μέτρησης των αποτελεσμάτων, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση της ευρωστίας των έργων, της χρηματοδοτικής και οικονομικής βιωσιμότητάς τους και της προστιθέμενης αξίας της ίδιας της ΕTΕπ· ζητεί να διασφαλιστεί ένας μόνιμος διάλογος σχετικά με τους δείκτες μέτρησης και σχετικά με τη σύγκλιση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν με τους συνδεδεμένους εταίρους·

58.  επισημαίνει την μεγάλη σημασία της πολιτικής της ΕΤΕπ περί μηδενικής ανοχής στην απάτη και στη δωροδοκία· εφιστά προσοχή στη σημασία του να μην χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα επιδόθηκαν σε απάτη και δωροδοκία· θεωρεί ανεπαρκή την τρέχουσα πολιτική της ΕΤΕπ σχετικά με τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της πλέον πρόσφατης προσθήκης, και ζητεί από την ΕΤΕπ να εφαρμόσει χωρίς χρονοτριβή μια νέα υπεύθυνη φορολογική πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξάγεται εξονυχιστική εξέταση των δικαιούχων ιδιοκτητών των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων και, σε περιπτώσεις χρηματοδότησης πολυεθνικών, θα απαιτείται από αυτές να προσκομίζουν προκαταβολικά αναλυτικό κατάλογο εισοδημάτων και κερδών, καθώς και των ποσών με τα οποία φορολογούνται σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται·

59.  επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να έχουν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ έργα έναν ευρύ κοινωνικό αντίκτυπο και υποστηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις αντί να χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση κερδοσκοπικών συναλλαγών ζητεί να εκπονείται αναλυτικός ετήσιος απολογισμός του κοινωνικού αντικτύπου των χρηματοδοτούμενων από την ΕΤΕπ έργων·

60.  ζητεί να διατίθενται πόροι της Ένωσης μόνο σε χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές που δεν δραστηριοποιούνται ορμώμενοι από υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα, που είναι ουσιαστικά τοπικής ιδιοκτησίας και που είναι εξοπλισμένοι για να υλοποιήσουν μια φιλοαναπτυξιακή προσέγγιση υποστηρίζοντας την ιδιαιτερότητα των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε χώρας· ζητεί από την ΕΤΕπ να μην συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές οι οποίοι έχουν αρνητικό ιστορικό από άποψη διαφάνειας, απάτης, διαφθοράς και περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων· επιμένει ότι κατάλογος αυστηρών κριτηρίων για την επιλογή των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών πρέπει να καταρτίζεται από την ΕΤΕπ, από κοινού με την Επιτροπή, και να διατίθεται στο κοινό·

61.  ενθαρρύνει την ΕTΕπ να χρηματοδοτεί παραγωγικές επενδύσεις και να συνδυάζει την δανειοδότηση με τεχνική υποστήριξη εφόσον απαιτείται, ούτως ώστε να αυξάνεται η τελική αποδοτικότητα των έργων και να εξασφαλίζεται πραγματική ενωσιακή προστιθέμενη αξία από απόψεως προσθετικότητας καθώς και μεγαλύτερος αναπτυξιακός αντίκτυπος·

62.  υπενθυμίζει ότι η συμβατότητα με τους στόχους της Ένωσης είναι βασική προϋπόθεση και ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ικανότητα απορρόφησης των χωρών AKΕ·

63.  ζητεί ενδελεχή εξέταση των δυνητικών τοπικών παραγόντων και ενδιάμεσων φορέων στο πλαίσιο του εντοπισμού και της επιλογής αυτών των παραγόντων και ενδιάμεσων φορέων·

Μεικτή χρηματοδότηση

64.  αναγνωρίζει ότι το αυξημένο ενδιαφέρον για την μεικτή χρηματοδότηση τροφοδοτείται κυρίως από τον συνδυασμό σημαντικών αναπτυξιακών προκλήσεων και σημαντικά περιορισμένων δημόσιων πόρων, ο οποίος οδηγεί στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών πόρων που συνδυάζουν επιχορηγήσεις της Ένωσης και άλλους πόρους· παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα ολοκληρωμένη εκτίμηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από συνδυασμό χρηματοδοτικών μέσων·

65.  αναγνωρίζει ότι με τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων (όπως δάνεια και μετοχικά κεφάλαια), μπορεί να αξιοποιηθεί το σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των επιχορηγήσεων και της ανάπτυξης και του αντίκτυπου ισχυρότερων πολιτικών της Ένωσης προκειμένου να αποδεσμευθούν επιπλέον πόροι χρηματοδότησης·

66.  τονίζει ότι οποιαδήποτε νέα χρηματοδοτικά μέσα και μίξεις πρέπει να παραμένουν συμβατά με τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης που βασίζονται στα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και ορίζονται στο Πρόγραμμα Δράσης για την Αλλαγή· πιστεύει ότι τα εν λόγω μέσα πρέπει να επικεντρώνονται στις προτεραιότητες της Ένωσης στις οποίες επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός προστιθέμενης αξίας και στρατηγικού αντίκτυπου·

67.  λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της πλατφόρμας της ΕΕ για τον συνδυασμό μέσων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εξωτερικής συνεργασίας που είχε ως αρχικό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υφιστάμενων μηχανισμών συνδυασμού και διευκολύνσεων·

68.  ζητεί την εισαγωγή κοινών προτύπων υλοποίησης για αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τον ορισμό βέλτιστων πρακτικών και καλά καθορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας και αξιολόγησης· θεωρεί ότι η ύπαρξη συνεκτικών κανόνων διαχείρισης, όπως η υποβολή διαρθρωμένων εκθέσεων, τα σαφή πλαίσια παρακολούθησης και οι σαφείς όροι εποπτείας, θα συμβάλλουν στη μείωση του κόστους των συναλλαγών ή της πιθανής επικάλυψης των δαπανών χάρη στο υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας·

69.  ζητεί την τακτική υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να δοθεί στο Κοινοβούλιο αρμοδιότητα ελέγχου και συναίνεσης, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση της οικονομικής και μη οικονομικής μόχλευσης και προσθετικότητας·

Στήριξη της ΕΕ προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

70.  διατυπώνει εκ νέου τη θέση του σχετικά με την ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση του δικαστικού συστήματος και τις συνθήκες που επικρατούν ως προς το κράτος δικαίου, τα δημόσια οικονομικά και το θέμα της αποκέντρωσης·

71.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια της Ένωσης που χρηματοδοτείται με κονδύλια του ΕΤΑ· συμφωνεί ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης σε συνδυασμό με την ελλιπή ικανότητα απορρόφησης εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την ελάχιστη επιτυχία που έχει σημειώσει η προσπάθεια βελτίωσης της διακυβέρνησης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

72.  αναγνωρίζει αυτό που είναι ευρέως παραδεκτό, ότι δηλαδή η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συγκαταλέγεται στα πλέον ευάλωτα κράτη σε ολόκληρο το κόσμο· εισηγείται σθεναρά την διαμόρφωση δεσμευτικών KPI και δεικτών αναφοράς για την διενέργεια αξιόπιστων αξιολογήσεων προόδου· φρονεί εξίσου σθεναρά ότι KPI και δείκτες πρέπει να εκπονηθούν κατά τρόπο ρεαλιστικό·

73.  ζητεί από την Επιτροπή και από την ΕΥΕΔ να προσκομίσουν τον πλέον πρόσφατο κατάλογο προτεραιοτήτων για την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εν συνεχεία της περσινής έκθεσης απαλλαγής, η οποία εισηγείτο ένα πιο περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων για να καταστεί δυνατή μία καλύτερη και πιο επικεντρωμένη στρατηγική αναπτυξιακής βοήθειας·

Στήριξη της ΕΕ προς την Αϊτή

74.  επαναλαμβάνει τη συνολική ικανοποίησή του για τις εργασίες και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού στην Αϊτή το 2010, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης για την αντιπροσωπεία της Ένωσης και το προσωπικό της· επικροτεί την εκ μέρους της Επιτροπής αναστολή των πληρωμών και των εκταμιεύσεων, ως συνέπεια της ανεπαρκούς προόδου όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση της κυβέρνησης της Αϊτής και τις ελλείψεις στις εθνικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων·

75.  σημειώνει τις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τον συντονισμό και υπογραμμίζει σχετικά την μεγάλη σημασία που έχει η εγγύς συνεργασία μεταξύ δωρητών και στους κόλπους των υπηρεσιών της Επιτροπής· ζητεί διαρκή διάρθρωση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας με ισχυρότερες διασυνδέσεις μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης μέσω μιας μόνιμης διϋπηρεσιακής πλατφόρμας για τη σύνδεση μεταξύ της αρωγής, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης (LRRD)· θεωρεί ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με σαφώς διατυπωμένους στόχους συντονισμού και μια συνεκτική στρατηγική ανά χώρα μεταξύ της ECHO και της EuropeAid, παράλληλα με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου αυτό ενδείκνυται· καλεί την Επιτροπή να προσέλθει σε διάλογο με το Κοινοβούλιο· πιστεύει επίσης ότι με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών μπορεί να ενισχυθεί η χρήση των τοπικών βάσεων γνώσεων·

76.  υπενθυμίζει τις συστάσεις που διατυπώθηκαν την επαύριον της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Αϊτή τον Φεβρουάριο του 2012 και επιμένει, κατά πάγια αρχή, στο εξέχον θέμα της ιχνηλασιμότητας και της λογοδοσίας των κονδυλίων ανάπτυξης της Ένωσης, ιδίως μέσω της σύνδεσης της δημοσιονομικής στήριξης με τις επιδόσεις· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν έμφαση στο πλέγμα των προϋποθέσεων για την τομεακή δημοσιονομική στήριξη·

77.  υπενθυμίζει ότι η «δημιουργία κρατικού μηχανισμού» προβλέπεται να τεθεί στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ένωσης και να αναχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο κάθε σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση κατάστασης κρίσης· ζητεί τον καθορισμό ενός καλού συνδυασμού πολιτικών που θα συνάδει με το πνεύμα της παρέμβασης της Ένωσης·

78.  θεωρεί ότι οι εν λόγω καταστάσεις κρίσης και αστάθειας καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη πολιτικών που να απαιτούν νέες προσεγγίσεις, ιδίως όσον αφορά δραστηριότητες όπως i) ο εντοπισμός των κινδύνων σε διαφορετικά λειτουργικά επίπεδα, ii) η κατάρτιση προβλέψεων των πιθανών συνεπειών και iii) ο σχεδιασμός μέσων για τον περιορισμό κινδύνων και πιθανών καταστροφών καθώς και για την προετοιμασία αντιμετώπισής τους που να αφήνουν περιθώρια για επαρκές επίπεδο ευελιξίας και ικανότητας κινητοποίησης εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομείς αρμοδιότητας·

79.  παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εργαστούν, με μεγαλύτερη συστηματικότητα και από κοινού, κατά τις τέσσερις φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και την ετοιμότητα για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σε καταστάσεις έπειτα από καταστροφή·

80.  υπενθυμίζει ότι σε οποιαδήποτε κρίση αυτού του είδους, πρέπει να αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην πληρότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του εθνικού πλαισίου διακυβέρνησης για τη διαχείριση της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την ευδοκίμηση της παρέμβασης της Ένωσης·

Το μέλλον του ΕTA

81.  συνιστά να οριστούν επακριβώς οι στρατηγικές και προτεραιότητες των μελλοντικών δραστηριοτήτων του ΕTA και να δημιουργηθεί σε αυτήν τη βάση ένα σύστημα χρηματοδοτικών μέσων, το οποίο θα σέβεται τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας·

82.  εκφράζει τη λύπη του διότι το ΕΤΑ δεν έχει συμπεριληφθεί στον γενικό προϋπολογισμό με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012)·

83.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν ότι αυτοί οι δημοσιονομικοί κανόνες θα αναθεωρηθούν προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτούς τροποποιήσεις οι οποίες θα καταστούν αναγκαίες βάσει της έκβασης των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα για τα έτη 2014-2020, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της ενδεχόμενης συμπερίληψης των ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν ως προς την πλήρη ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

84.  φρονεί ότι η νέα κοινοβουλευτική περίοδος παρέχει, από πολιτική άποψη, νέα περιθώρια για να παροτρυνθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να ξεκινήσουν σύντομα προβληματισμό και αξιολόγηση με αντικείμενο το μετά το 2020 σενάριο για πιθανή αντικατάσταση της σημερινής συμφωνίας του Kοτονού· υπενθυμίζει ότι, κατά την άποψή του, το ΕΤΑ πρέπει να συμπεριληφθεί στον γενικό προϋπολογισμό όσο το δυνατόν συντομότερα·

85.  φρονεί ότι η ενσωμάτωση των ΕTA στον γενικό προϋπολογισμό θα ενισχύσει τον δημοκρατικό έλεγχο, μέσω της ανάμειξης του Κοινοβουλίου στον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων και θα εξασφαλίσει επίσης πιο ουσιαστική εφαρμογή, με καλύτερους μηχανισμούς συντονισμού τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής όσο και σε επιτόπιο επίπεδο· ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη της στην επόμενη αξιολόγηση τον οικονομικό αντίκτυπο της ενσωμάτωσης των ΕTA στα κράτη μέλη καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης δεσμευτικού συντελεστή κατανομής για τα κράτη μέλη·

86.  πιστεύει ότι ο εξορθολογισμός και η προσέγγιση των κανόνων των ΕTA είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μείωση του κινδύνου σφάλματος και σε περιορισμό της αναποτελεσματικότητας, καθώς και να αυξήσουν το επίπεδο διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου· παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει ενιαίο δημοσιονομικό κανονισμό για όλα τα ΕTA· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μελλοντική εσωτερική συμφωνία σχετικά με το ενδέκατο ΕΤΑ, η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει πρόταση για ενιαίο δημοσιονομικό κανονισμό προκειμένου να εξορθολογιστεί η διαχείριση του ΕΤΑ·

Συνέχεια στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

87.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενσωματώσει στην προσεχή ετήσια έκθεσή του επισκόπηση της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις του Κοινοβουλίου που περιέχονται στην ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου