Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2078(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0082/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0082/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.12
CRE 29/04/2015 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0121

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 728kWORD 302k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P8_TA(2015)0121A8-0082/2015
Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014/2078(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8-0147/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 314 παράγραφος 10 και 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και ιδίως τα άρθρα 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 27ης Απριλίου 2005, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2013 – Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και X(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2013(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94, το άρθρο 98 παράγραφος 3 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8‑0082/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιουνίου 2014, ο Πρόεδρος ενέκρινε τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2013·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ως αρχικός κύριος διατάκτης, διαβεβαίωσε, στις 6 Νοεμβρίου 2014, ότι έχει την εύλογη βεβαιότητα πως οι πόροι που διατέθηκαν για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου χρησιμοποιήθηκαν για τον προβλεπόμενο σκοπό και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώνεται πως, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες το 2013, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που απαιτεί ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 λειτούργησαν ικανοποιητικά στο σύνολο των οργάνων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 166 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 ορίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση περί απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 201 της 30.6.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(5) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) PE 349.540/Προεδρ./παρ./τελ.
(9) ΕΕ C 249 E της 30.8.13, σ. 18.
(10) ΕΕ C 257 E της 6.9.2013, σ. 104.


2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος [2013], τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014/2168(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2015, με την οποία ολοκληρώνεται η αυτεπάγγελτη έρευνά της OI/1/2014/PMC σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94, το άρθρο 98 παράγραφος 3 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8‑0082/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πιστοποίηση των οριστικών λογαριασμών, ο υπόλογος του Κοινοβουλίου δηλώνει την εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Κοινοβουλίου ως προς όλες τις ουσιώδεις πτυχές, και ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του κανένα σημείο που να εγείρει επιφυλάξεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τον έλεγχο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο πλαίσιο του ελέγχου δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά τα ζητήματα που ελέγχθηκαν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες το 2013, αξιολογούνται ως αποτελεσματικά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, στάλθηκε στη διοίκηση του Κοινοβουλίου ερωτηματολόγιο και οι περισσότερες απαντήσεις συζητήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, παρουσία των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του εσωτερικού ελεγκτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για πρώτη φορά, δεν δόθηκαν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήσεις βουλευτών, ούτε προφορικά ούτε εγγράφως, με αποτέλεσμα να μην διαθέτει το Κοινοβούλιο τις σχετικές πληροφορίες ώστε να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για ορισμένες πτυχές της απαλλαγής του Κοινοβουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλίζεται η λογοδοσία της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας του Κοινοβουλίου απέναντι στους πολίτες της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης σε επίπεδο ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εγκρίθηκε στις 11 Ιουλίου 2014 αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο συγκέντρωνε τις δραστηριότητές του, η δυνητική εξοικονόμηση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα ανερχόταν περίπου σε 114 εκατομμύρια EUR το χρόνο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο από όλα τα θεσμικά όργανα που χορηγεί απαλλαγή όχι στον Γενικό Γραμματέα ή στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, αλλά στον Πρόεδρό του·

Οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1.  επισημαίνει ότι οι οριστικές πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2013 ανήλθαν σε 1 750 463 939 EUR, ή 19,07 % των πιστώσεων του Τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων της Ένωσης για το 2013, σημειώθηκε δηλαδή συνολικά αύξηση κατά 1,9 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 (1 717 868 121 EUR)·

2.  επισημαίνει ότι το συνολικό ποσό των εσόδων που είχαν εγγραφεί στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανερχόταν συνολικά σε 158 117 371 EUR (2012: 175 541 860 EUR), εκ των οποίων τα έσοδα για ειδικό προορισμό ήταν 25 991 783 EUR (2012: 22 274 843 EUR)·

3.  επισημαίνει ότι τέσσερα κεφάλαια αναλογούσαν στο 70 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων: το κεφάλαιο 10 (Μέλη του οργάνου), το κεφάλαιο 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι), το κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα) και το κεφάλαιο 42 (Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών)·

4.  επισημαίνει τα ποσοτικά στοιχεία βάσει των οποίων έκλεισαν οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2013:

(α)  Διαθέσιμες πιστώσεις (σε ευρώ)

Πιστώσεις για το 2013

1 750 463 939

μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2012:

0

αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2012:

305 457 875

πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα για ειδικό προορισμό για το 2013:

25 991 783

μεταφορές πιστώσεων από έτος σε έτος που αντιστοιχούν σε έσοδα για ειδικό προορισμό από το 2012:

106 900 532

Σύνολο:

2 188 814 129

(β)  Απορρόφηση των πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2013 (σε ευρώ)

αναλήψεις υποχρεώσεων:

2 162 476 429

εκτελεσθείσες πληρωμές:

1 769 756 705

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτόματα περιλαμβανομένων των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό:

384 709 057

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μη αυτόματα:

734 000

ακυρωθείσες πιστώσεις:

33 114 755

(γ)  Έσοδα του προϋπολογισμού (σε ευρώ)

που εισπράχθηκαν το 2013:

158 117 371

(δ)  Συνολικός ισολογισμός την 31η Δεκεμβρίου 2013 (σε ευρώ)

1 573 957 198

5.  επισημαίνει ότι, το 2013, δεσμεύτηκε το 99,02 % των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, με ποσοστό ακυρώσεων 0,8 %, και ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, επιτεύχθηκε πολύ υψηλό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

6.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού δεν δείχνει αν περιλαμβάνονται μεταφορές διαθέσιμων πιστώσεων στο τέλος του έτους στα κονδύλια του προϋπολογισμού που προβλέπονται για τα κτίρια, ιδίως δε για προπληρωμές κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση μελλοντικών πληρωμών τόκων· ζητεί, συνεπώς, να του γνωστοποιηθεί ποιο ήταν το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού πριν από τη διαδικασία συγκεντρωτικής μεταφοράς·

7.  επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι συνολικό ποσό 54 000 000 EUR μεταφέρθηκε από γραμμές προσωρινών πιστώσεων και από άλλες πηγές με προορισμό τη χρηματοδότηση της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του κτιρίου Konrad Adenauer (KAD), που είναι το κύριο κατασκευαστικό έργο στο Λουξεμβούργο·

8.  αντιλαμβάνεται ότι αυτό θα επιφέρει μείωση εκτιμώμενη σε 18 100 000 EUR στις επιβαρύνσεις χρηματοδότησης κατά την περίοδο κατασκευής και την περίοδο απόσβεσης του δανείου· υπενθυμίζει, ωστόσο, στα οικεία αρμόδια όργανα ότι η προχρηματοδότηση ή οι εξοφλήσεις για τα κτίρια θα πρέπει να συμφωνούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον προϋπολογισμό· καλεί, συνεπώς, τα οικεία αρμόδια όργανα να εγγράφουν με επαρκή σαφήνεια στον προϋπολογισμό την πολιτική ακινήτων του Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές αγορές·

9.  υπενθυμίζει στη διοίκησή του ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα να εγγράφεται σωστά η κτιριακή πολιτική του στον προϋπολογισμό· αναμένει ότι αυτό θα συμβεί έως το οικονομικό έτος 2016·

10.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο μεταφορών πιστώσεων προς το 2013, ύψους 305 457 875 EUR (2012: 222 900 384 EUR)·

Γνώμες του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών του 2013 και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί

11.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο του ελέγχου δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά τα ζητήματα που ελέγχθηκαν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί ειδική αποτίμηση των διοικητικών και άλλων δαπανών ως ενιαίας ομάδας πολιτικής για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

13.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως, βάσει των δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος στον πληθυσμό της εν λόγω ομάδας πολιτικής ήταν 1 % και, κατά συνέπεια, οι πράξεις αυτές δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, και ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου αξιολογήθηκαν ως αποτελεσματικά·

14.  επισημαίνει ότι ο έλεγχος συνίστατο στην εξέταση δείγματος 153 πράξεων πληρωμών, 95 για δαπάνες σχετιζόμενες με το προσωπικό, 17 για δαπάνες σχετιζόμενες με κτίρια, και 41 για λοιπές δαπάνες· τονίζει ότι οι διοικητικές και λοιπές δαπάνες θεωρούνται τομέας χαμηλού κινδύνου, και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να επικεντρώνει περισσότερο την ανάλυσή του σε τομείς επιρρεπέστερους σε σφάλματα, και ειδικότερα στη μη συμμόρφωση προς τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, στις δαπάνες που για τα κτίρια, και στην εκτέλεση των συμβάσεων·

15.  υπενθυμίζει ότι θα μπορούσαν να γίνουν ουσιαστικές εξοικονομήσεις πόρων εάν το Κοινοβούλιο αποκτούσε μία ενιαία έδρα·

Η ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή

16.  επισημαίνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με τον εσωτερικό ελεγκτή, στις 26 Ιανουαρίου 2015, ο εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του, που υπογράφηκε στις 23 Ιουλίου 2014, και δήλωσε ότι το 2013 πραγματοποίησε τους ακόλουθους ελέγχους στη διοίκηση του Κοινοβουλίου:

   ανάθεση διαβούλευσης σχετικά με τα έξοδα εκπροσώπησης και παράστασης των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών·
   διατομεακή επακολούθηση ανοικτών ενεργειών από εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου - Φάσεις I και ΙΙ του 2013·
   έλεγχος της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης που χρησιμοποιήθηκε για το STOA (αξιολόγηση επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών)·
   περιοδική επανεξέταση του έργου κατασκευής του κτιρίου Konrad Adenauer (KAD) - Φάση 1: συστήματα διακυβέρνησης και διαχείρισης του έργου·
   εξέταση του έργου για το νέο σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης (FMS) - Φάση 1: έκταση, διακυβέρνηση, πόροι και διαχείριση κινδύνου·
   έλεγχος της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης που χρησιμοποιήθηκε για τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών·
   έλεγχος για τα γραφεία πληροφοριών και την πάγια διαδικασία διακανονισμού των δαπανών («διακανονισμός»)·

17.  επισημαίνει, σε σχέση με την επανεξέταση του ελέγχου του έργου κατασκευής του κτιρίου Konrad Adenauer (KAD), ότι:

   πρέπει να διασφαλιστεί η διαρκής αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της συνεργασίας με τις αρχές του Λουξεμβούργου για όλη τη διάρκεια του έργου·
   πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής στελέχωση της ομάδας έργου του KAD για όλη τη διάρκεια του έργου·
   οι διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας μίσθωσης που έχει συναφθεί με την οικοδομική εταιρεία «SI KAD PE» πρέπει να οριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και να αποσαφηνιστούν·

18.  ζητεί τη σύνταξη σύντομης επισκόπησης (τριών σελίδων) των κύριων σημείων κριτικής που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, έως τις 20 Μαΐου 2015·

Έλεγχος του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου του Κοινοβουλίου

19.  επισημαίνει ότι στα τέλη του 2013, και αφού είχαν διεξαχθεί αλλεπάλληλοι έλεγχοι επακολούθησης, δεν είχαν ακόμα ολοκληρωθεί 13 από τις 452 δράσεις του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου που είχαν συμφωνηθεί αρχικά· επισημαίνει την πρόοδο που σημειώθηκε σε τέσσερις από τις 13 αυτές δράσεις, η οποία επέτρεψε να επαναξιολογηθεί ο εναπομένων κίνδυνος από «σημαντικός» σε «μέτριο»·

20.  καλεί τη διοίκηση, τόσο σε επίπεδο τμημάτων όσο και σε κεντρικό επίπεδο, να υλοποιήσει τις εναπομένουσες «ανοιχτές δράσεις» χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· ζητεί να οριστούν αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεων· καλεί τον εσωτερικό ελεγκτή να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τις εν λόγω ενέργειες· ζητεί επίσης να ποσοτικοποιηθούν οι δαπάνες και οι εξοικονομήσεις πόρων από τα νέα μέτρα που προτείνονται με το παρόν ψήφισμα, και να περιληφθούν στην παρακολούθηση της απαλλαγής του 2013··

Επακολούθηση του ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή για το 2012

21.  επισημαίνει τις γραπτές απαντήσεις στο ψήφισμα σχετικά με την απαλλαγή για το 2012, που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 28 Οκτωβρίου 2014, καθώς και την παρουσίαση εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, για τα διάφορα ερωτήματα και αιτήματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2012, όπως επίσης την ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές, που ακολούθησε· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε η δέουσα συνέχεια σε ορισμένες συστάσεις του Κοινοβουλίου·

22.  επισημαίνει ότι έχουν περάσει πέντε έτη από την έναρξη της εφαρμογής του νέου καθεστώτος των κοινοβουλευτικών βοηθών, και η αξιολόγηση θα έπρεπε να έχει ήδη υποβληθεί πριν το τέλος του 2014, δεδομένου ότι ο Γενικός Γραμματέας είχε συμφωνήσει σε τούτο, τόσο στις προφορικές όσο και στις γραπτές απαντήσεις του για την επακολούθηση των συστάσεων του Κοινοβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή για το 2012· ζητεί τη διεξαγωγή της αξιολόγησης σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών (ΔΚΒ) της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου οι οποίοι εργάζονται ακόμα στο Κοινοβούλιο, την υποβολή της έως τις 30 Ιουνίου 2015, και την ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τα αποτελέσματα· επισημαίνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 απασχολούνταν στο Κοινοβούλιο 1 763 ΔΚΒ·

23.  επισημαίνει ότι η υπηρεσία εστίασης παρουσίαζε έλλειμμα 3 500 000 EUR στο τέλος του 2013· εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι η αύξηση των πελατών κατά περίπου 150 % κατά την περίοδο από το 2002 έως το 2011 δεν προσέφερε την ευκαιρία για εξισορρόπηση της οικονομικής κατάστασης· επαναλαμβάνει το αίτημά του, μετά τη δεύτερη αναθεώρηση των τιμών (που εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 10 Ιουνίου 2013), να μην αποκλίνουν οι πολιτικές τιμών στο Κοινοβούλιο από την πρακτική των άλλων θεσμικών οργάνων· επισημαίνει, για παράδειγμα, τη διαφορετική διάρθρωση των τιμών στις υπηρεσίες εστίασης και κυλικείων της Επιτροπής· επισημαίνει, ακόμα, ότι η μεγάλη αύξηση των τιμών στα προσφερόμενα πιάτα δεν συνοδεύτηκε από βελτίωση στην ποιότητα ή την ποικιλία, οι οποίες, αντίθετα, επιδεινώθηκαν σημαντικά·

24.  διερωτάται, για ποιο λόγο ο καφές που προσφέρεται στην είσοδο ορισμένων αιθουσών συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών χρεώνεται κατά 20 % ακριβότερα από ό,τι στοιχίζει ο ίδιος καφές στα ίδια μηχανήματα ή στα κυλικεία του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι τη συγκεκριμένη υπηρεσία την διαχειρίζεται η ίδια επιχείρηση που είναι υπεύθυνη και για την εστίαση, στην οποία έχει ανατεθεί επίσης η λειτουργία των αυτόματων πωλητών Nespresso στο Κοινοβούλιο· κρίνει αναγκαίο να δοθεί μια εξήγηση για το πρόσθετο κόστος της παράτασης της σύμβασης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του συγκεκριμένου αναδόχου·

25.  θεωρεί ότι απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των ευκαιριών πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε όλες τις παραχωρήσεις της Ένωσης που αφορούν πρόσβαση στην αγορά· θεωρεί ότι η ανάθεση που έχει κάνει το Κοινοβούλιο στην εταιρεία η οποία είναι σήμερα υπεύθυνη για την εστίαση στα κτίρια στις Βρυξέλλες αποτελεί εμπόδιο στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι αποστερεί άλλες ΜΜΕ από εμπορικά δικαιώματα και ευκαιρίες από τα οποία είχαν ως τώρα πολύ μικρή πιθανότητα να επωφεληθούν· ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα να καθιερωθεί ένας βαθμός ευελιξίας στις συμβάσεις παραχώρησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι άλλοι πάροχοι θα έχουν ουσιαστική και ισότιμη πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι τούτο θα προωθήσει επίσης τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων και θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας στην καλύτερη δυνατή τιμή·

Η απαλλαγή του Κοινοβουλίου για το 2013

26.  επισημαίνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που έλαβε χώρα στις 26 Ιανουαρίου 2015 παρουσία του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του εσωτερικού ελεγκτή·

27.  επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά, ότι τα όργανα διακυβέρνησης και η διοίκηση του Κοινοβουλίου λογοδοτούν, μέσω της διαδικασίας απαλλαγής, για τους πόρους που τίθενται στη διάθεση του Κοινοβουλίου και ότι, κατά συνέπεια, έχει καθοριστική σημασία να χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια ολόκληρη η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παρέχεται στους πολίτες της Ένωσης πραγματική και ακριβής εικόνα του τρόπου με τον οποίο το Κοινοβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του και χρησιμοποιεί τους πόρους που του διατίθενται·

28.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν απάντησε σε μια σειρά από ερωτήσεις βουλευτών· επαναλαμβάνει ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου απαιτούσε πάντα, και θα εξακολουθεί να απαιτεί, στενή συνεργασία μεταξύ της διοίκησης του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τον Γενικό Γραμματέα, να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο απαντώντας εγγράφως στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Στρατηγικό Εκτελεστικό Πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στρατηγικά έγγραφα

Στρατηγική μέτρων για την αποδοτική χρήση των πόρων

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Γενική Διεύθυνση ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνιακή στρατηγική και προετοιμασία της ενημερωτικής εκστρατείας για τις εκλογές του 2014

Διαπιστευμένοι Κοινοβουλευτικοί Βοηθοί (ΔΚΒ)

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής ΥποστήριξηςΥπηρεσίες εστίασης

Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας

   α) κατά την παρουσίαση του Στρατηγικού Εκτελεστικού Πλαισίου (ΣΕΠ) για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 3 Ιουνίου 2014, ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε ότι το ΣΕΠ βασίζεται σε ακαδημαϊκή θεωρία που αναπτύχθηκε στην πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας· θα μπορούσε να εξηγήσει ο Γενικός Γραμματέας, πώς το Κοινοβούλιο κατέληξε να επιλέξει τη συγκεκριμένη θεωρία ως βάση για το ΣΕΠ; πριν επιλεγεί από το Κοινοβούλιο η θεωρία του Στάνφορντ, εξετάστηκαν, μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν άλλες θεωρίες, που έχουν αναπτυχθεί σε άλλα πανεπιστήμια ή ειδικευμένους οργανισμούς, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ή σε άλλα διεθνή ιδρύματα; αν ναι, γιατί επιλέχτηκε η θεωρία που αναπτύχθηκε στην πολυτεχνική σχολή του Στάνφορντ; πώς λήφθηκε η απόφαση, και από ποιον;
   β) η θεωρία του Στάνφορντ μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν, ή πρέπει το Κοινοβούλιο να καταβάλει κάποια αμοιβή; αν ναι, ποια είναι αυτή η αμοιβή;
   γ) όταν αναπτυσσόταν το ΣΕΠ, χρειάστηκε να μεταβούν υπάλληλοι του Κοινοβουλίου στο Στάνφορντ ή σε άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα για ειδική εκπαίδευση; αν ναι, ποιοι υπάλληλοι (βαθμοί και θέσεις) εκπαιδεύτηκαν, και πόσο στοίχισε η εκπαίδευση του καθενός; θα χρειαστεί περαιτέρω εκπαίδευση στο μέλλον; αν ναι, πόσο θα στοιχίσει;
   δ) έχουν προγραμματιστεί διυπηρεσιακές συζητήσεις ή συζητήσεις με την επιτροπή προσωπικού και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με το ΣΕΠ; πώς και πότε θα υλοποιηθεί το ΣΕΠ, και πόσο αναμένεται να στοιχίσει;
   ε) τους τελευταίους μήνες, ο Γενικός Γραμματέας υπέβαλε στο Προεδρείο μια σειρά από στρατηγικά έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, τα οποία θα έχουν καθοριστικές συνέπειες όχι μόνο για τη διοικητική ζωή του Κοινοβουλίου, αλλά και για την προσέγγισή του στη νομοθετική διαδικασία και τις πολιτικές της ΕΕ· δεδομένης της σημασίας που έχουν τα έγγραφα αυτά για την οργάνωση και τη μελλοντική ανάπτυξη της εργασίας μας, γιατί δεν προβλέφτηκε συζήτηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, και όχι μόνο του Προεδρείου του Κοινοβουλίου;
   στ) πριν προταθούν και εφαρμοστούν οι νέες χρονοθυρίδες για τις συνεδριάσεις, εκτιμήθηκε ο αντίκτυπος των αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας των βουλευτών (περιορισμένες χρονοθυρίδες για συνεδριάσεις, συναντήσεις εργασίας, συναντήσεις με οργανώσεις και με το κοινό, κ.λπ., εκτός των επίσημων συνεδριάσεων); γιατί δεν ζητήθηκε η γνώμη των βουλευτών για μια απόφαση με τόσο προφανή αντίκτυπο στην εργασία τους;
   ζ) τώρα που βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και μερικούς μήνες, πόσο αποτελεσματική είναι η μονοαπευθυντική υπηρεσία παροχής κοινοβουλευτικών υπηρεσιών στους βουλευτές;
   η) η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2014 στο πλαίσιο της ανωτέρω εκστρατείας, έφερε περίπου 5 000 νέους ανθρώπους στο Στρασβούργο· λήφθηκαν κατάλληλα υπόψη, κατά την προετοιμασία της εκδήλωσης αυτής, η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και ο τρόπος με τον οποίο θα εκλάμβαναν οι νέοι ευρωπαίοι τη δαπάνη για τη διεξαγωγή μιας εκδήλωσης τέτοιας κλίμακας;
   θ) θεωρείται, σε γενικές γραμμές, επιτυχημένη η ιδέα του «ΔΡΑΣΕ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΕ, ΕΠΗΡΕΑΣΕ»; με ποιους δείκτες επιδόσεων μετράται η επιτυχία αυτή; πώς αξιοποιείται η ιδέα μετά τις εκλογές; εκπονήθηκε έκθεση αποτίμησης/αξιολόγησης μετά τη νομοθετική και την αξιακή εκστρατεία του Κοινοβουλίου; παρακαλείστε να διαβιβάσετε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αντίγραφο της αξιολόγησης·
   ι) με ποιο τρόπο αξιολογήθηκε το πολυετές πρόγραμμα επιδοτήσεων 2012-2014, που αποσκοπούσε στην προβολή του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; μπορούν να διατεθούν οι σχετικές αξιολογήσεις στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού;
   ια) έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εργαλείου για την πρόσληψη ΔΚΒ, APA-PEOPLE, που καθιερώθηκε στην αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου;
   ιβ) ποιος ήταν ο λόγος για την πολύμηνη καθυστέρηση με την οποία περιλήφθηκαν ορισμένοι ΔΚΒ στους σχετικούς καταλόγους παραληπτών του ΕΚ (Assistants 8th legislature, Bruxelles), με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με την εργασία τους; έχουν ληφθεί κάποια μέτρα;
   ιγ) για ποιο λόγο οι τιμές στο κτίριο SQM είναι κατά 25 % ακριβότερες από ό,τι στο κυλικείο του ASP; άραγε το γεγονός αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά ώστε να μην φεύγουν πελάτες από το συνωστισμένο κυλικείο του ASP;
   ιδ) τι μέτρα έχουν καθοριστεί για την αύξηση της ασφάλειας μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις, και ειδικότερα εκείνη της 7ης Οκτωβρίου 2014 από Κούρδους διαδηλωτές; πότε θα επικαιροποιηθεί η νέα συνολική έννοια της ασφάλειας;
   ιε) έχει προμηθευτεί το Κοινοβούλιο ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης πινακίδων αυτοκινήτου; ποιο ήταν το κόστος; έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το σύστημα στις εισόδους των χώρων στάθμευσης προκειμένου να ελέγχεται αν η πινακίδα του αυτοκινήτου συμφωνεί με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην κάρτα εισόδου;

29.  συνιστά, για την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των διοικητικών δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, να ενημερώνονται αμέσως όλοι οι βουλευτές και οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου, καθώς και το ευρύ κοινό, για όλες τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, και για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει τη χρησιμότητα της παλιάς επιτροπής για τον Κανονισμό ως βήματος διαλόγου για τη βελτίωση, με διαφάνεια και δημοσιότητα, τόσο της κανονιστικής διαδικασίας όσο και των εσωτερικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου· συνιστά, εν προκειμένω, τη σύσταση ουδέτερης επιτροπής Κανονισμού και Εσωτερικών Θεμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων και η νομιμοποίησή τους στη συνέχεια από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου·

30.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο διέθεσε 17 800 000 EUR για δραστηριότητες προβολής που περιγράφονται ως προεκλογική εκστρατεία του Οργάνου κατά την περίοδο 2013 έως 2014, ενώ η συμμετοχή στις ευρωεκλογές του 2014 σημείωσε νέα πτώση στο 42,54 % (2009: 43 %)· παροτρύνει για την υιοθέτηση νέας στρατηγικής, προσανατολισμένης στην αύξηση της ελκυστικότητας των ευρωεκλογών στα κράτη μέλη·

31.  τονίζει ότι αναμένεται έως τον Ιούνιο του 2015 εξωτερική έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης της επικοινωνιακής στρατηγικής για τις εκλογές του 2014· ζητεί να ενημερωθεί για την ημερομηνία δημοσίευσης η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού· αναμένει ότι η έκθεση θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της χρήσης των κονδυλίων·

32.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/EP 82.5), κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2014 το 23 % των ερωτηθέντων είχε πολύ αρνητική εικόνα για το Κοινοβούλιο, ενώ το 43 % είχε ουδέτερη εικόνα· επισημαίνει ότι από την ανάλυση των μέσων ενημέρωσης προκύπτει πως η αρνητική εικόνα σχετίζεται συχνά με οικονομικές παροχές στους βουλευτές, όπως επιδόματα και αποζημιώσεις, και με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου γενικότερα· είναι συνεπώς πεπεισμένο ότι χρειάζονται διαρθρωτικές βελτιώσεις, για παράδειγμα πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία για την αποζημίωση γενικών εξόδων, προκειμένου να αυξηθούν η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη προς το Κοινοβούλιο·

33.  επισημαίνει τη συγκρότηση της νέας Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας, η οποία θα παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές, κυρίως σε μεμονωμένους βουλευτές, συμπληρώνοντας έτσι το έργο των θεματικών τομέων που καλύπτουν τις ανάγκες των κοινοβουλευτικών οργάνων·

34.  επικροτεί τη σύσταση μονάδας για την αξιολόγηση του αντικτύπου της ενωσιακής νομοθεσίας· ζητεί να επικεντρωθεί η υπηρεσία αυτή στους συμβιβασμούς τους οποίους διαπραγματεύεται το Κοινοβούλιο, και στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στις προτάσεις της Επιτροπής· ζητεί να αναπτυχθεί μια προσέγγιση για την άμεση αξιολόγηση της νομοθεσίας και του αντικτύπου της, να προβληθεί η υπηρεσία στους βουλευτές, και να υποβληθεί ανάλυση του συνολικού κόστους έως τις 30 Οκτωβρίου 2015· καλεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία να διεξάγει τακτικές ανταλλαγές απόψεων με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων·

35.  επισημαίνει τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Κοινοβουλίου, που υπογράφηκε τελικά στις 5 Φεβρουαρίου 2014 και άρχισε με μια σημαντική μεταφορά προσωπικού από τις δύο επιτροπές στη νέα Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΥΕΕΚ)· θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί η ουσιαστική διοργανική συνεργασία, και πιστεύει ότι η συγκέντρωση εμπειρογνωσίας και αγοραστικής δύναμης σε τομείς στους οποίους τα θεσμικά όργανα χρειάζονται συνδρομή παρεμφερούς χαρακτήρα θα βελτιώσει την επίτευξη των αποτελεσμάτων και μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος· ελπίζει ότι η ανάπτυξη της συμφωνίας αυτής μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων θα επιτύχει τους στόχους αυτούς, θα είναι ισορροπημένη και θα ωφελήσει εξίσου τα τρία θεσμικά όργανα· καλεί καθένα από αυτά τα θεσμικά όργανα να διεξαγάγει, μετά την παρέλευση ενός έτους από την υλοποίηση της συνεργασίας αυτής, χωριστή αξιολόγηση του αντικτύπου της συγκεκριμένης συμφωνίας, ως προς τους ανθρώπινους πόρους, τις δαπάνες, τις συνέργειες, την προστιθέμενη αξία και την ουσία·

36.  επισημαίνει τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας· υπενθυμίζει ότι η εσωτερική ανάθεση των υπηρεσιών ασφαλείας του Κοινοβουλίου απέφερε εξοικονόμηση 195 000 EUR το 2013 και αναμένεται να αποφέρει εξοικονόμηση άνω των 11 εκατομμυρίων EUR στο διάστημα 2013-2016· κρίνει σκόπιμη τη διαπραγμάτευση με τη βελγική κυβέρνηση με στόχο την αύξηση της συνεισφοράς της στην ασφάλεια του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι το Βέλγιο ωφελείται οικονομικά από την παρουσία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στην επικράτειά του· ζητεί να διεξαχθεί αξιολόγηση της ποιότητας της υπηρεσίας ασφάλειας πριν και μετά από τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας, και να υποβληθεί στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015· εμμένει στη διεξαγωγή συγκριτικής μελέτης των συστημάτων ασφάλειας των άλλων θεσμικών οργάνων·

37.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων του Κοινοβουλίου και των χώρων που το περιβάλλουν άμεσα· ζητεί να βελτιωθεί, στο ανωτέρω πλαίσιο, η ασφάλεια των χώρων στάθμευσης·

38.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ίση εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση, δεδομένου ότι οι γυναίκες αναλογούν στο 29 % των προϊσταμένων μονάδων, στο 34 % των διευθυντών και στο 33 % των γενικών διευθυντών, με βάση τα στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2013· ζητεί την εφαρμογή σχεδίου ισότητας ευκαιριών, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διευθυντικές θέσεις, προκειμένου να αρθεί αυτή η ανισορροπία το συντομότερο δυνατόν·

39.  ζητεί να επιδιωχθεί ισορροπία ως προς το κράτος προέλευσης των ανώτερων διοικητικών στελεχών του Κοινοβουλίου· αναμένει την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, έως το τέλος του 2015·

40.  ζητεί να του διαβιβαστούν, έως το τέλος του 2015, ετήσιες αναλύσεις των τάσεων στα επίπεδα στελέχωσης και στο κόστος προσωπικού, ανά βαθμό και επίπεδο διοίκησης· ζητεί από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να αναφέρει, αν παρόμοιες μελέτες διοικήσεων διεθνών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές ιδέες για το έργο του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι οι εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς ειδικούς θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στις εκθέσεις, για την προαγωγή του πνεύματος διαφάνειας και, ταυτόχρονα, για την εξυπηρέτηση των βέλτιστων συμφερόντων των ψηφοφόρων· σημειώνει με ανησυχία ότι ο μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που στελεχώνουν το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι ανέρχονται στους 35 υπαλλήλους, περιλαμβανομένων δύο οδηγών και ενός προσωπικού κλητήρα, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και αυτό δημιουργεί αρνητικό παράδειγμα για τη μείωση των δαπανών και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα εντός του Κοινοβουλίου··

41.  επισημαίνει ότι τα μέτρα εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας για τους βουλευτές εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 15 Απριλίου 2013· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τη μη υλοποίησή τους και για τις διαφορές στην ερμηνεία τους, όπως αναφέρθηκε από μια σύμπραξη ΜΚΟ(1) και ζητεί την ενίσχυση της θέσης της συμβουλευτικής επιτροπής με την παροχή δικαιώματος πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων των δηλώσεων συμφερόντων των βουλευτών·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι βουλευτές θα πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις παράπλευρες δραστηριότητές τους για όσο διάστημα κατέχουν το δημόσιο αυτό αξίωμα· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι βουλευτές, κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν για τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων, δεν έχουν αποκλειστική εντολή και μπορούν, κατά συνέπεια, να ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες· εκτιμά ότι ένα λεπτομερέστερο υπόδειγμα δήλωσης για τους βουλευτές θα βοηθούσε στην αύξηση της διαφάνειας και στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να δημιουργήσει δημόσια βάση δεδομένων, προσβάσιμη από τον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, με όλες τις παράπλευρες δραστηριότητες κάθε βουλευτή·

43.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις γενικών εξόδων των βουλευτών· καλεί το Προεδρείο να εργαστεί για τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο αυτών των αποζημιώσεων, χωρίς την πρόκληση πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για το Κοινοβούλιο·

44.  προβληματίζεται από την απουσία εκ των υστέρων επαλήθευσης της χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων από βουλευτές, και αμφισβητεί τη σκοπιμότητα της διάθεσης δύο υπηρεσιακών οχημάτων στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου·

45.  εκφράζει την επιδοκιμασία του το γεγονός ότι το 2013 επιτεύχθηκε εξοικονόμηση 4 εκατομμυρίων EUR με τη μείωση των εξόδων ταξιδίου των βουλευτών και των εξόδων αποστολών του προσωπικού κατά 5 %· κρίνει σκόπιμη την εφαρμογή αυστηρής πολιτικής για τη μείωση των εξόδων ταξιδιού, με τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με αεροπορικές εταιρείες· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει σχετικές προτάσεις·

Διαχείριση του καθεστώτος επιδοτήσεων σε ομάδες επισκεπτών

46.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επισήμανση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο της πανοραμικής επισκόπησης της διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης, ότι η πρακτική πραγματοποίησης πληρωμών για την επιστροφή των εξόδων των επισκεπτών χωρίς να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών «δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο»· τονίζει ότι, το 2013, το 73 % των επιδοτήσεων καταβλήθηκαν σε μετρητά και μόνο το 27 % μέσω τραπεζικής εντολής· εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο κίνδυνο προσβολής της φήμης του Κοινοβουλίου, και τον σημαντικό, σε επίπεδο ασφάλειας, κίνδυνο που συνιστά για το όργανο η καταβολή μετρητών στις ομάδες επισκεπτών·

47.  υπογραμμίζει την ανάγκη και την αξία της ενημέρωσης των ομάδων επισκεπτών, πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης, σχετικά με τη χρήση οικολογικών μέσων μεταφοράς για τη μετάβασή τους στο Κοινοβούλιο· συνιστά την καθιέρωση διαφορετικών ποσοστών επιστροφής εξόδων, ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που θα επιλεγεί και το επίπεδο εκπομπών·

48.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει, προκειμένου να επιτύχουν μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης, να ανταποκριθούν στην ανάγκη χάραξης οδικού χάρτη για μία ενιαία έδρα, όπως έχει δηλώσει το Κοινοβούλιο σε διάφορα προηγούμενα ψηφίσματά του·

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών και Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών

49.  επισημαίνει ότι, το 2013, το κόστος των αντιπροσωπειών, των μικτών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, των ειδικών αντιπροσωπειών και των αποστολών εκλογικών παρατηρητών εκτός Ένωσης ανήλθε σε 5 794 360 EUR περίπου· ζητεί να εκπονηθεί, έως το τέλος του 2015, ανάλυση του κόστους στους συγκεκριμένους τομείς για την περίοδο από το 2005 έως το 2015·

50.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το κόστος μιας αντιπροσωπείας σε κοινοβουλευτική συνέλευση ανήλθε σε 493 193 EUR· καλεί το Προεδρείο να αναπτύξει απλές αλλά ουσιαστικές αρχές για την οικονομικότερη διάρθρωση του κόστους των επισκέψεων αντιπροσωπειών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την πολιτική σημασία, τη διάρκεια και τα αποτελέσματά τους·

Διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες

51.  θεωρεί σημαντικό και επείγον να αναπτυχθούν και να γίνουν ουσιαστικότεροι οι ιστότοποι των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών· θεωρεί επίσης καθοριστικής σημασίας την απευθείας μετάδοση των δημόσιων συνεδριάσεων των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών μέσω του Ιστού, προϋπολογισμού επιτρέποντος, όπως γίνεται και με τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών·

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

52.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το πολυετές πρόγραμμα επιχορηγήσεων 2012 έως 2014, που είχε ως στόχο την αύξηση της προβολής του ρόλου του Κοινοβουλίου, στοίχισε 14 500 000 EUR· εκφράζει αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον το πρόγραμμα επιχορηγήσεων συνιστά βασική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και καθήκον που απορρέει από τις εξουσίες του στους τομείς της νομοθεσίας, του προϋπολογισμού και της απαλλαγής· καλεί τη διοίκησή του να υποβάλει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού εξωτερική αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος επιχορηγήσεων έγκαιρα για τη διαδικασία απαλλαγής για το 2014·

53.  ζητεί να του υποβληθεί πλήρης ανάλυση όλων των επιχορηγήσεων για επικοινωνιακά σχέδια χρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, με τα ποσά και τους παραλήπτες·

54.  ζητεί να του υποβληθεί ανάλυση των δαπανών που καλύφθηκαν ενδεχομένως από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για τις οργανώσεις MEP Ranking και Vote Watch Europe· επικρίνει το γεγονός ότι οι οργανώσεις αυτές αξιολογούν το έργο των βουλευτών με ποσοτικά κριτήρια, κάτι που μπορεί να δώσει λάθος κίνητρα και να προκαλέσει περιττή εργασία· θεωρεί ότι οι βουλευτές αντιμετωπίζουν διαρκώς αυξανόμενη γραφειοκρατία και μεγαλύτερους περιορισμούς στην ελευθερία άσκησης των καθηκόντων τους·

EuroparlTV

55.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός του EuroparlTV ήταν 8 000 000 EUR το 2013 και 5 000 000 EUR το 2014, και επικροτεί το γεγονός ότι η απόδοση της υπηρεσίας βελτιώθηκε με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων και σχεδίων· επισημαίνει ότι, μεταξύ 2012 και 2014, ο μηνιαίος μέσος όρος παρακολούθησης βίντεο αυξήθηκε από 53 000 σε 400 000·

56.  υπενθυμίζει ότι, μετά την απόφαση του Προεδρείου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, το 2014 δρομολογήθηκε εξωτερική μελέτη τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της μελλοντικής εξέλιξης της υπηρεσίας παραγωγής διαδικτυακών βίντεο (EuroparlTV)· επισημαίνει ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνει η μελέτη πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο του 2015·

Βραβείο LUX

57.  επισημαίνει ότι οι δαπάνες για το Βραβείο LUX το 2013 ανήλθαν σε 448 000 EUR, σύμφωνα με το κόστος του 2012 (434 421 EUR), και ότι από αυτές καλύφθηκαν:

   η διαδικασία για την επίσημη επιλογή και τον διαγωνισμό·
   οι επικοινωνιακές δραστηριότητες στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο·
   το επικοινωνιακό έργο που απευθύνεται σε βουλευτές και σε ειδικευμένους εταίρους στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στο ευρύ κοινό·
   το κόστος του υποτιτλισμού σε 24 επίσημες γλώσσες·
   η δημιουργία της προσαρμοσμένης εκδοχής του βραβευμένου έργου για άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης·
   η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε μεγάλες ευρωπαϊκές κινηματογραφικές εκδηλώσεις για την προώθηση του Βραβείου LUX·

58.  ζητεί να αναζητηθούν δυνατότητες αποδοτικότερης διαμόρφωσης του προϋπολογισμού του·

59.  ζητεί τη διεξαγωγή αντιπροσωπευτικής έρευνας μεταξύ των βουλευτών έως το τέλος του 2015, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το βραβείο LUX είναι ευρέως γνωστό, και πώς αντιμετωπίζεται, αν αντιμετωπίζεται, στα κράτη μέλη τους·

Γραφεία Πληροφοριών

60.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το 2013 τα έξοδα αποστολών των γραφείων πληροφοριών ανήλθαν σε 1 839 696 EUR, το δε κόστος των αποστολών στο Στρασβούργο ανήλθε σε 1 090 290 EUR· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το κόστος αποστολών από τα γραφεία πληροφοριών προς το Στρασβούργο αυξήθηκε κατά 7 % περίπου σε σχέση με το 2012, με μια επιπλέον αύξηση της τάξης του 2 % λόγω της δημιουργίας του νέου γραφείου πληροφοριών στην Κροατία· ζητεί να του διατεθούν λεπτομερή στοιχεία για τους βασικούς λόγους για τους οποίους στάλθηκαν με αποστολή στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες υπάλληλοι γραφείων πληροφοριών· ζητεί να του υποβληθεί ανάλυση των αποστολών υπαλλήλων κάθε γραφείου πληροφοριών το 2005, το 2010 και το 2015, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση συγκρίσεων· εμμένει στο να δίνεται προτεραιότητα στη χρήση τηλεσύσκεψης, με την οποία επιτυγχάνονται αφενός διαρθρωτικές μειώσεις κόστους για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και αφετέρου βελτιώσεις για το περιβάλλον, χωρίς να παρεμποδίζεται το έργο του Κοινοβουλίου·

61.  επισημαίνει ότι οι ιστότοποι διαφόρων γραφείων πληροφοριών στα κράτη μέλη δεν έχουν επικαιροποιηθεί από τις εκλογές και μετά· εφιστά την προσοχή στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτό όσον αφορά την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου απέναντι στο ευρύ κοινό· εμμένει στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων που διατίθενται στα γραφεία πληροφοριών, και την εξήγηση των σημαντικών αποκλίσεων του κόστους σύνδεσης στο Διαδίκτυο στα διάφορα κράτη μέλη·

Λογότυπος του Κοινοβουλίου

62.  επισημαίνει ότι ο λογότυπος του Κοινοβουλίου άλλαξε· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι, και πάλι, δεν ενημερώθηκε έγκαιρα για απόφαση· ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξηγήσουν για ποιο λόγο έκαναν αυτή την αλλαγή, ποια ήταν η διαδικασία λήψης αποφάσεων και πόσο κόστισε η αλλαγή·

63.  ζητεί λεπτομερή επισκόπηση όλων των εξωτερικών και εσωτερικών δαπανών του Κοινοβουλίου για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, με ανάλυση σε κόστος σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένου του προκαταρκτικού σχεδιασμού), κόστος επένδυσης και κόστος εκτέλεσης (συμπεριλαμβανομένων του αποθεματικού κατασκευής και συντήρησης, των δαπανών προσωπικού, του κόστους εκθέσεων)· επισημαίνει ότι η Επιτροπή υποστηρίζει τη χρηματοδότηση του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας με ετήσια επιχορήγηση 800 000 EUR· επισημαίνει ότι το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα έχει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης αλλά και για το βελγικό κράτος, δεδομένου ότι θα αποφέρει έσοδα ως νέο τουριστικό αξιοθέατο· συνιστά, επομένως, να ζητηθεί από το βελγικό κράτος να υποστηρίξει την ίδρυση του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας·

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού

64.  επισημαίνει ότι οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου (μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι) μπορούν, καταρχήν, να προσληφθούν μόνο μέσω δημόσιων διαγωνισμών, στους οποίους ποσοστό περίπου 10 % των υποψηφίων επιτυγχάνουν στη μέση ηλικία των 34 ετών· εκφράζει την ανησυχία του διότι, παρά το γεγονός ότι η απασχόληση των νέων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ένωση, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, δεν έχουν καμιά απολύτως πολιτική για την τόνωση της απασχόλησης των νέων ηλικίας κάτω των 30 ετών·

65.  επισημαίνει τις δυσκολίες όσον αφορά την πρόσληψη μόνιμων ή άλλων υπαλλήλων από ορισμένα κράτη μέλη ειδικότερα· επισημαίνει ότι οι τρέχουσες μισθολογικές κλίμακες και οι συνθήκες που προσφέρουν τα θεσμικά όργανα στον εισαγωγικό βαθμό είναι λιγότερο ελκυστικές για τους νέους υπαλλήλους· επισημαίνει ότι δεν προσφέρουν ούτε ανταγωνιστικούς μισθούς ούτε ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας σε πολλούς πολίτες της ΕΕ-15, και ιδιαίτερα σε πολίτες που πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης· επισημαίνει ότι η αναπόφευκτη συρρίκνωση της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης θα επηρεάσει στο άμεσο μέλλον αρνητικά την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, με κίνδυνο αύξησης της γεωγραφικής ανισορροπίας·

66.  ζητεί την εξέταση των δραστηριοτήτων που διοργανώνονται και χρηματοδοτούνται από την επιτροπή προσωπικού, αναφέροντας αναλυτικά το είδος δραστηριότητας, τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν και τη συμμόρφωση με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

67.  ζητεί από τη ΓΔ Προσωπικού και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προωθήσουν ενεργά την ανέλιξη γυναικών σε υψηλές θέσεις στο Κοινοβούλιο ή να εξετάσουν τους λόγους για την έλλειψη ισοτιμίας και να προτείνουν μέτρα για τη διευκόλυνση της ένταξης γυναικών στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης του Κοινοβουλίου·

68.  επισημαίνει το υψηλό κόστος των ημερών εκτός έδρας (away days) και των παρεμφερών εκδηλώσεων για το προσωπικό κατά το 2013 (140 730 EUR για οκτώ εκδηλώσεις)· θεωρεί ότι σε εποχή κρίσης και γενικότερων δημοσιονομικών περικοπών το κόστος των ημερών εκτός έδρας για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογο, και οι ημέρες εκτός έδρας να περιορίζονται, κατά το δυνατόν, στους χώρους των θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν δεν δικαιολογεί τόσο υψηλό κόστος·

Κοινοβουλευτικοί βοηθοί

69.  εκφράζει την υποστήριξή του για τα μέτρα που λήφθηκαν σε σχέση με την οργάνωση της διαχείρισης της λήξης των συμβάσεων περίπου 1 700 ΔΚΒ στην προοπτική της λήξης της κοινοβουλευτικής περιόδου και της έναρξης της νέας, και ειδικότερα για την υλοποίηση του APA-People· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα έπρεπε σε ορισμένους τομείς να έχει διατεθεί περισσότερο προσωπικό για την πρόσληψη ΔΚΒ, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα· επισημαίνει ότι οι ανθρώπινοι και οι τεχνικοί πόροι δεν ήταν αρκετοί ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων βοηθών, οι διακοπές συμβάσεων, και οι καθυστερήσεις στην καταβολή εξόδων, αποζημιώσεων και, συνεπώς, μισθών· αναγνωρίζει, πάντως, ότι η διαδικασία έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2009, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του για βελτίωση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του για την πρόσληψη προσωπικού· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί λύση για τους ΔΚΒ των οποίων τα δικαιώματα υπονομεύτηκαν λόγω της μείωσης των συμβάσεών τους κατά τουλάχιστον ένα μήνα, που οφείλεται στο ότι διεξήχθησαν νωρίτερα οι εκλογές για την ανάδειξη του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι απαιτείται να υποβληθεί νομοθεσία για την ευθυγράμμιση των περιόδων κατοχύρωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με τις αλλαγές στην πραγματική διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου·

70.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η κοινωνική έκθεση του Κοινοβουλίου για το 2013 περιλαμβάνει –όπως και οι προηγούμενες– ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τους ΔΚΒ, μολονότι αναλογούν στο 29,4 % του προσωπικού του Κοινοβουλίου· ζητεί να διορθωθεί η κατάσταση αυτή, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της διαχείρισης του προσωπικού·

71.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, στην υπόθεση F-129/12, και το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο καταδικάστηκε επειδή δεν μπόρεσε να βοηθήσει ΔΚΒ σε υποθέσεις παρενόχλησης και παράτυπων απολύσεων· επισημαίνει την απόφαση του Προεδρείου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής για την πρόληψη της ηθικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση ΔΚΒ σε τέτοιες καταστάσεις· προβληματίζεται, ωστόσο, από την ανισορροπία στη σύνθεση της Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τρεις Κοσμήτορες, έναν εκπρόσωπο της διοίκησης και έναν εκπρόσωπο των ΔΚΒ· επισημαίνει ότι έως τον Νοέμβριο του 2014 τουλάχιστον, σε τρεις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στην επιτροπή οι Κοσμήτορες έκριναν ότι δεν συντρέχει λόγος να δοθεί συνέχεια· καλεί, συνεπώς, το Προεδρείο να αναθεωρήσει την απόφασή του όσον αφορά τη σύνθεση της επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίσει πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση, με τουλάχιστον δύο ΔΚΒ μεταξύ των μελών της επιτροπής·

72.  επισημαίνει με ανησυχία το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης γλωσσικών μαθημάτων από ΔΚΒ, που ανέρχεται σε 32 % έναντι 8 % για το λοιπό προσωπικό· ζητεί την αλλαγή του προγράμματος των γλωσσικών μαθημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες εργασιακές συνθήκες των ΔΚΒ·

73.  ζητεί να διερευνηθούν οι πιθανοί λόγοι για τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΔΚΒ και λοιπού προσωπικού σε σχέση με τη χρήση της άδειας ασθενείας·

74.  επισημαίνει ότι οι αποζημιώσεις διαμονής τις οποίες λαμβάνουν οι ΔΚΒ που ταξιδεύουν στο Στρασβούργο είναι κατά 30-45 % χαμηλότερες από εκείνες του λοιπού προσωπικού· επισημαίνει επίσης ότι η επιστροφή εξόδων στους ΔΚΒ γίνεται στη βάση ενός συστήματος τριών βαθμίδων, γεγονός που συνεπάγεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί και να μην τους καταβάλλονται έξοδα αποστολής για ταξίδια στο Στρασβούργο· καλεί το Προεδρείο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να άρει την αυτήν την ανισότητα και να ευθυγραμμίσει εν προκειμένω τα δικαιώματα των ΔΚΒ με εκείνα του λοιπού προσωπικού·

75.  εκφράζει την ανησυχία του διότι το 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων τοπικών βοηθών παρουσίαζε μεγάλες διακυμάνσεις ανά βουλευτή, κυμαινόμενος μεταξύ μηδέν και 43· ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες πρόσληψης στις περιπτώσεις μεγάλου αριθμού τοπικών βοηθών, και να διαπιστωθούν οι λόγοι για τους τόσο μεγάλους αριθμούς· ζητεί την αξιολόγηση των διαδικασιών πρόσληψης τοπικών βοηθών και την υποβολή προτάσεων για τον εξορθολογισμό τους προκειμένου να αποφεύγονται οι υπερβολικά μεγάλοι αριθμοί τοπικών βοηθών ανά βουλευτή· ζητεί αυξημένη διαφάνεια σε σχέση με την απασχόληση τοπικών βοηθών και παρόχων υπηρεσιών· ζητεί να δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο ονομαστική κατάσταση όλων των παρόχων υπηρεσιών που απασχολούνται από βουλευτές·

76.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το άρθρο 43 στοιχείο δ), των Μέτρων Εφαρμογής του Καθεστώτος των Βουλευτών, που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2008, δεν επιτρέπει στους βουλευτές να απασχολούν ως βοηθούς τους συζύγους ή συντρόφους σταθερής μη έγγαμης σχέσης συμβίωσης ή τους γονείς, τα τέκνα και τα αδέλφια τους·

77.  εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην έγκριση των εσωτερικών κανόνων για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών· ζητεί την εφαρμογή των κανόνων αυτών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης

Η πολιτική του Κοινοβουλίου στον τομέα των κτιρίων

78.  επισημαίνει ότι, στους τρεις τόπους εργασίας του, το Κοινοβούλιο καταλαμβάνει 1,1 εκατομμύρια τ.μ. και κατέχει το 81 % της επιφάνειας αυτής· θεωρεί υψίστης σημασίας τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κτιρίων του Κοινοβουλίου έναντι του αυξημένου κόστους συντήρησης·

79.  ζητεί να υπάρξει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, για την από κοινού διαχείριση των Σπιτιών της Ευρώπης, με σκοπό, αφενός, τη διαμόρφωση ενός πλαισίου έρευνας αγοράς με πολυετή προγραμματισμό, για την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και, αφετέρου, την απλούστευση των διοικητικών και δημοσιονομικών διαδικασιών για την καθημερινή διαχείριση·

80.  επισημαίνει ότι από τον Ιούλιο του 2013 λειτουργεί πλήρως το Σπίτι της Ευρώπης στη Σόφια· σημειώνει ότι οι κακοτεχνίες και τα σημεία μη συμμόρφωσης της κατασκευής καταλογίστηκαν στον πωλητή πριν από την υπογραφή της πράξης αγοράς·

Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας και Συνεδρίων και Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

81.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η υλοποίηση της απόφασης του Προεδρείου για πολυγλωσσία με αποτελεσματική χρήση των πόρων απέφερε το 2013 εξοικονομήσεις 15 εκατομμυρίων EUR και 10 εκατομμυρίων EUR στις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης αντιστοίχως, χωρίς να επηρεάσει την αρχή της πολυγλωσσίας ή να μειώσει την ποιότητα του κοινοβουλευτικού έργου· επαναλαμβάνει ότι η διοργανική συνεργασία είναι απαραίτητη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που προάγουν στην αποτελεσματικότητα και επιτρέπουν την εξοικονόμηση πόρων·

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Προαιρετικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο

82.  επισημαίνει ότι το Προαιρετικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο αύξησε το εκτιμώμενο αναλογιστικό έλλειμμά του, υπολογιζόμενο βάσει των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου, σε 197,5 εκατομμύρια EUR στα τέλη του 2013· τονίζει ότι αυτές οι προβλεπόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις κατανέμονται σε πλείονες δεκαετίες·

83.  επισημαίνει ότι δεν είναι τελικά δυνατόν να κριθεί αν η διαχείριση του Ταμείου είναι αποτελεσματική και ορθή, και ζητεί τη διεξαγωγή εξωτερικής αξιολόγησης·

84.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι τούτο προκαλεί ανησυχίες για ενδεχόμενη εξάντληση του Ταμείου και ότι το Κοινοβούλιο εγγυάται την καταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όταν και εάν το Ταμείο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του·

85.  επισημαίνει ότι το 2013 το Δικαστήριο έκρινε έγκυρη την απόφαση να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης για τα μέλη του Ταμείου από τα 60 στα 63 έτη προκειμένου να μην εξαντληθεί νωρίς το κεφάλαιο και να υπάρξει ευθυγράμμιση προς το νέο καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Υπηρεσίες που παρέχονται στους βουλευτές

86.  ζητεί τη δημοσίευση των ονομάτων των παρόχων υπηρεσιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους βουλευτές στον ιστότοπο των βουλευτών του Κοινοβουλίου, δίπλα στα στοιχεία για τους ΔΚΒ και τους τοπικούς βοηθούς·

Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης

87.  επισημαίνει τη διαδικασία στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης με προσωπικό του οργάνου και την υπόσχεση για μείωση του κόστους και αύξηση του επιπέδου εμπειρογνωσίας του προσωπικού στον τομέα της ΤΠ· υπενθυμίζει ότι το αυξημένο επίπεδο εμπειρογνωσίας όσον αφορά τις μόνιμες καινοτομίες ήταν επίσης ο λόγος για τον οποίο ο τομέας αυτός είχε ανατεθεί πριν από μερικά χρόνια σε εξωτερικούς συνεργάτες· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού για να βρεθούν τρόποι επιτάχυνσης της διαδικασίας προσλήψεων και να προσελκυσθούν οι καλύτεροι ειδικοί του τομέα τεχνολογιών και ασφάλειας πληροφορικής·

88.  υπενθυμίζει ότι παραβιάστηκαν τα προσωπικά και εμπιστευτικού χαρακτήρα γραμματοκιβώτια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ορισμένων βουλευτών, βοηθών βουλευτών και υπαλλήλων, όταν το Κοινοβούλιο δέχθηκε επίθεση τύπου man-in-the-middle από χάκερ που αναχαίτισε την επικοινωνία ανάμεσα σε ιδιωτικά «έξυπνα» τηλέφωνα και το δημόσιο ασύρματο δίκτυο του Κοινοβουλίου·

89.  επισημαίνει ότι διεξήχθη ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος ασφαλείας ΤΠΕ σε όλα τα συστήματα ΤΠΕ και τηλεπικοινωνιών του Κοινοβουλίου, προκειμένου να χαραχθεί ένας σαφής χάρτης πορείας προς μια ισχυρότερη πολιτική ασφάλειας ΤΠΕ το 2015· επισημαίνει ότι ο έλεγχος ασφάλειας ΤΠΕ ήταν προγραμματισμένος για τον Δεκέμβριο του 2014· επαναλαμβάνει ότι, υπό το φως της πρόσφατης αυξημένης απειλής για την ασφάλεια, τούτο θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, και ζητεί να ενημερωθεί η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του σχετικά με τα αποτελέσματα μόλις ολοκληρωθεί η σχετική έκθεση·

90.  επισημαίνει τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που ενέκρινε το Προεδρείο στις 9 Δεκεμβρίου 2013, με στόχο την ενίσχυση των κανόνων ασφαλείας του Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών·

91.  επιμένει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργαστεί περαιτέρω με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Επιτροπής, για τον προσδιορισμό κατάλληλων μέσων και υποδομών ΤΠΕ προς αντικατάσταση των παλαιών, στην κατεύθυνση ανοιχτών, διαλειτουργικών και ανεξάρτητων από συγκεκριμένο προμηθευτή λύσεων, με σκοπό την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος οικονομικά αποδοτικής, υψηλής ποιότητας ΤΠ για το Κοινοβούλιο·

92.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολύ χρήσιμη και επιτυχημένη εφαρμογή at4am για την κατάθεση τροπολογιών, που καθιερώθηκε πριν από μερικά χρόνια· θεωρεί αναγκαία τη βελτίωση και αναβάθμισή της, ιδιαίτερα όσον αφορά ορισμένες χρήσιμες δυνατότητες που προσφέρει, όπως η αυτοδιόρθωση και η εφεδρική αποθήκευση·

93.  ζητεί, για λόγους διαφάνειας και ισότητας όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των εγγράφων, να έχουν, μέσω του ePetition, όλοι οι βουλευτές πρόσβαση σε όλες τις αναφορές που υποβάλλουν οι πολίτες στην Επιτροπή Αναφορών του, και όχι μόνο τα πλήρη και τα αναπληρωματικά μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής·

Φιλοπεριβαλλοντικό Κοινοβούλιο

94.  επισημαίνει την ιδέα του Κοινοβουλίου για ένα «Νέο Κόσμο Εργασίας», τη διαδικασία διαπίστευσης EMAS, και το πρόγραμμα για εξάλειψη της χρήσης χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών e-Committee και e-Meeting· ζητεί την ενίσχυση του προγράμματος αυτού με κατάλληλες εφαρμογές για «έξυπνα» τηλέφωνα και ταμπλέτες·

95.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι τηλεσυσκέψεις και η τηλεργασία μπορεί να συμβάλουν στην αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου και σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον Κοινοβούλιο, μειώνοντας τις διοικητικές δαπάνες και τα έξοδα ταξιδίου·

96.  επισημαίνει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από το προσωπικό του Κοινοβουλίου για τα ταξίδια μεταξύ Βρυξελλών, Λουξεμβούργου και Στρασβούργου μειώθηκαν κατά 34 % το 2012, σε σύγκριση με το 2006· καλεί το Προεδρείο να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια και να λαμβάνει επίσης υπόψη τις εκπομπές που προκαλούν τα ταξίδια των βουλευτών από τα κράτη μέλη τους προς τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο· επικροτεί τα μέτρα για την αντιστάθμιση των εκπομπών που δεν είναι δυνατόν να μειωθούν και είναι αναπόφευκτες· συνιστά την εφαρμογή περαιτέρω πολιτικών αντιστάθμισης με σχέδια σύμφωνα με τον αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ «χρυσό κανόνα» του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM)·

97.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει σχέδιο μείωσης του αριθμού των κιβωτίων που διατίθενται για τις μετακινήσεις του Κοινοβουλίου· προτείνει να χρησιμοποιούνται μικρότερα κιβώτια ή να εφαρμοστεί ένα κατανεμημένο σύστημα, ώστε να μειωθεί τόσο το χρηματικό κόστος όσο και το αποτύπωμα άνθρακα·

98.  καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναπτύξουν ένα σταθερό και συνεκτικό σύστημα πλήρους απορρόφησης της θέσης 239 του προϋπολογισμού για τη μέγιστη δυνατή αντιστάθμιση του CO2, προκειμένου να αντισταθμίζονται οι αναπόφευκτες εκπομπές CO2 του Οργάνου, με σχέδια σύμφωνα με τον αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ «χρυσό κανόνα» CDM·

99.  ζητεί να εστιαστεί το σύστημα κλιματισμού στην ενεργειακή απόδοση για να διασφαλιστεί ότι έχει τον μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

Ετήσια έκθεση για τις ανατεθείσες συμβάσεις

100.  επισημαίνει ότι, επί συνόλου 264 συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2013, 120 συμβάσεις, αξίας 465 εκατομμυρίων EUR, βασίστηκαν σε ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, και 144, συνολικής αξίας 152 εκατομμυρίων EUR, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση· επισημαίνει ότι, παρόλο που ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων που ανατέθηκαν με διαδικασίες με διαπραγμάτευση μειώθηκε κατά 37 % το 2013 (144, έναντι 241 το 2012), δεν υπήρξε καμία αξιοσημείωτη αλλαγή όσον αφορά την αξία των διαδικασιών με διαπραγμάτευση·

101.  επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να εφαρμόζεται το σύστημα των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων για όλες τις συμβάσεις και προσκλήσεις για υποβολή προσφορών· ζητεί να τεθούν κλιμακούμενοι και φιλόδοξοι δεσμευτικοί στόχοι για οικολογικές συμβάσεις, ιδίως στους τομείς των τροφίμων και της εστίασης, των οχημάτων και των μεταφορών, του εξοπλισμού υγιεινής και ύδρευσης, του χαρτιού, της διαχείρισης αποβλήτων, του εξοπλισμού πληροφορικής και απεικόνισης, του φωτισμού, του καθαρισμού και της επίπλωσης·

102.  επισημαίνει ότι οι συμβάσεις που ανατέθηκαν το 2013 ήταν στην πλειονότητά τους συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (61 %) με συνολική αξία 374 εκατομμυρίων EUR, και ότι τρείς γενικές διευθύνσεις ανέθεσαν 14 συμβάσεις αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων EUR· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί πως ειδικά αυτές οι πολύ υψηλής αξίας συμβάσεις θα υπόκεινται σε κατάλληλα συστήματα ελέγχου που παρακολουθούν αδιαλείπτως την εκτέλεση των εντολών·

103.  επισημαίνει ότι η ανάλυση των συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2013 και το 2012 ανά είδος σύμβασης είναι η ακόλουθη:

Είδος σύμβασης

2013

2012

Σε αριθμό

Σε ποσοστό

Σε αριθμό

Σε ποσοστό

Υπηρεσίες

Προμήθειες

Έργα

Κτίρια

189

48

19

8

72%

18%

7%

3%

242

62

36

4

70%

18%

12%

1%

Σύνολο

264

100 %

344

100 %

Είδος σύμβασης

2013

2012

Αξία (σε ευρώ)

Ποσοστό

Αξία (σε ευρώ)

Ποσοστό

Υπηρεσίες

Προμήθειες

Έργα

Κτίρια

374 147 951

91 377 603

15 512 763

136 289 339

61%

15%

2%

22%

493 930 204

145 592 868

48 386 872

180 358 035

57%

17%

5%

21%

Σύνολο

617 327 656

100 %

868 267 979

100 %

(Ετήσια έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2013, σ. 7)

104.  επισημαίνει την ανάλυση των συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2013 και το 2012 ανά είδος διαδικασίας της οποίας έγινε χρήση, η οποία έχει ως εξής:

Είδος διαδικασίας

2013

2012

Σε αριθμό

Σε ποσοστό

Σε αριθμό

Σε ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Ανταγωνισμός

Εξαίρεση

106

14

144

-

-

40%

5%

55%

-

-

98

5

241

-

-

28%

2%

70%

0%

0%

Σύνολο

264

100%

344

100%

Είδος διαδικασίας

2013

2012

Αξία (σε ευρώ)

Ποσοστό

Αξία (σε ευρώ)

Ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Ανταγωνισμός

Εξαίρεση

382 045 667

83 288 252

151 993 737

-

-

62%

13%

25%

-

-

381 116 879

245 156 318

241 994 782

-

-

44%

28%

28%

0%

0%

Σύνολο

724 297 066

100%

603 218 807

100%

(Ετήσια έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2013, σ. 9)

Κατ’ εξαίρεση διαδικασίες με διαπραγμάτευση

105.  επισημαίνει ότι οι κατ' εξαίρεση διαδικασίες με διαπραγμάτευση αποτέλεσαν το 39 % των διαδικασιών με διαπραγμάτευση που κινήθηκαν το 2013· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, το 2013, το Κοινοβούλιο έκανε χρήση των κατ’ εξαίρεση διαδικασιών με διαπραγμάτευση για την ανάθεση 56 συμβάσεων, και ζητεί να μην αναφέρεται μόνον ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων αυτών, αλλά και η συνολική τους αξία·

106.  θεωρεί ότι οι υπόλογοι πρέπει να παρέχουν πλήρεις και διαφανείς αιτιολογήσεις στις περιπτώσεις που κάνουν χρήση της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας με διαπραγμάτευση· ζητεί, η Κεντρική Οικονομική Μονάδα να συγκεντρώνει τα στοιχεία αυτά στην ετήσια έκθεση για τις ανατεθείσες συμβάσεις, που εκπονεί για την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

Πολιτικές ομάδες (κονδύλιο 4 0 0 του προϋπολογισμού)

107.  επισημαίνει ότι το 2013 οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 0 του προϋπολογισμού, για τις πολιτικές ομάδες και τα μη εγγεγραμμένα μέλη, χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

Ομάδα

2013

2012

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο (2011)

PPE

21 680

4 399

18 437

85,04%

7 642

21 128

2 024

18 974

89,81%

4 178

S&D

15 388

6 849

17 649

114,69%

4 588

14 908

6 313

14 520

97,40%

6 702

ALDE

6 719

2 172

7 142

106,30%

1 749

6 673

2 281

6 855

102,72%

2 100

Verts/ALE

4 366

1 787

4 778

109,44%

1.375

4 319

1 460

4 002

92,65%

1 778

GUE/NGL

2 658

1 076

3 317

124,79%

416

2 563

1 094

2 602

101,52%

1 055

ECR

4 046

1 602

4 598

113,64%

1 050

3 765

1 219

3 407

90,51%

1 577

EFDD

2 614

939

2 422

92,65%

1 132

2 538

881

2 494

98,29%

925

Μη εγγεγραμμένοι

1 316

367

931

70,74%

441

1 362

413

963

70,73%

367

Σύνολο

58 786

19 193

59 274

100,83%

18 394

57 255

15 687

53 817

94,00%

18 680

* όλα τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

108.  επισημαίνει ότι το 2013 οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 2 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(2):

Κόμμα

Συντομογραφία

Ίδιοι πόροι*

Επιχορήγηση ΕΚ

Σύνολο εσόδων

Επιχορήγηση ΕΚ ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 85%)

Πλεόνασμα εσόδων (μεταφορά στο αποθεματικό) ή έλλειμμα

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

PPE

1 439

6 464

9 729

85%

192

Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα

PES

1 283

4 985

6 841

85%

118

Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

ALDE

518

2 232

3 009

85%

33

Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα

EGP

461

1 563

2 151

78%

-36

Συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

AECR

307

1 403

1 970

85%

45

Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

EL

233

948

1 180

68%

-258

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα

EDP

91

437

528

85%

0

Δημοκράτες ΕΕ

EUD

48

197

245

85%

12

Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

EFA

93

439

592

85%

12

Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα

ECPM

61

305

366

85%

8

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ελευθερία

EAF

68

384

452

85%

1

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Εθνικών Κινημάτων

AEMN

53

350

403

85%

-38

Κίνηση για μια Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας

MELD

107

594

833

85%

0

Σύνολο

4 762

20 301

28 299

83%

89

(*) όλα τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

109.  επισημαίνει ότι το 2013 οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 3 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(3):

Ίδρυμα

Συντομογραφία

Συνδεδεμένο με το κόμμα

Ίδιοι πόροι*

Επιχορήγηση ΕΚ

Σύνολο εσόδων

Επιχορήγηση ΕΚ ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 85%)

Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών

CES

PPE

772

3 985

4 757

85%

Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Σπουδών

FEPS

PES

491

2 762

3 253

85%

Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ

ELF

ALDE

214

1 108

1 322

85%

Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα

GEF

EGP

158

881

1 039

85%

Για τη Μεταμόρφωση της Ευρώπης

TE

EL

130

538

668

85%

Ινστιτούτο Ευρωπαίων Δημοκρατών

IED

PDE

50

219

269

85%

Κέντρο Maurits Coppieters

CMC

EFA

50

227

277

85%

Νέα κατεύθυνση - Ίδρυμα για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση

ND

AECR

183

645

828

85%

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ελευθερία

ΕΤΑ

EAF

39

210

249

85%

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας

OEIC

EUD

20

123

143

85%

Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Ίδρυμα

ECPF

ECPM

31

170

201

85%

Ίδρυμα για μία Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας

FELD

MELD

60

280

340

85%

Ευρωπαϊκές ταυτότητες και παραδόσεις

ITE

AEMN

31

177

208

85%

Σύνολο

-

2 229

11 325

13 554

85%

(*) όλα τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

(1) ALTER-EU: Mind the Gap (http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/Mind%20the%20Gap%20briefing.pdf)
(2) Πηγή: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/ΠΡΟΕΔΡ.) και PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/ΠΡΟΕΔΡ:) σημείο 12.
(3) Πηγή: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/ΠΡΟΕΔΡ.) και PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/ΠΡΟΕΔΡ.) σημείο 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου