Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2078(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0082/2015

Teksty złożone :

A8-0082/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.12
CRE 29/04/2015 - 10.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0121

Teksty przyjęte
PDF 717kWORD 274k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
P8_TA(2015)0121A8-0082/2015
Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski (2014/2078(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510 – C8-0147/2014)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski(3),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami instytucji(4),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(5) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 i art. 318 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(7), w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–  uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego(8), w szczególności jej art. 13,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2013 – sekcje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10(9),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2013(10),

–  uwzględniając art. 94 i art. 98 ust. 3 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0082/2015),

A.  mając na uwadze, że przewodniczący przyjął sprawozdanie finansowe Parlamentu za rok 2013 w dniu 25 czerwca 2014 r.;

B.  mając na uwadze, że sekretarz generalny, jako główny delegowany urzędnik zatwierdzający, potwierdził w dniu 6 listopada 2014 r., iż uzyskał wystarczającą pewność, że zasoby przeznaczone na budżet Parlamentu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami;

C.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził podczas kontroli, iż w odniesieniu do wydatków administracyjnych w 2013 r. wszystkie instytucje wprowadziły satysfakcjonujące systemy nadzoru i kontroli, wymagane na mocy rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012;

D.  mając na uwadze, że na mocy art. 166 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 każda instytucja unijna musi podjąć wszelkie właściwe działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o udzieleniu absolutorium;

1.  udziela swojemu przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 66 z 8.3.2013.
(2) Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1.
(3) Dz.U. C 201 z 30.6.2014, s. 1.
(4) Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1.
(5) Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128.
(6) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(7) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(8) PE 349.540/Bur/ann/def.
(9) Dz.U. C 249 E z 30.8.2013, s. 18.
(10) Dz.U. C 257 E z 6.9.2013, s. 104.


2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski (2014/2078(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski,

–  uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 lutego 2015 r. o zamknięciu dochodzenia z własnej inicjatywy OI/1/2014/PMC w sprawie informowania o nieprawidłowościach,

–  uwzględniając art. 94 i art. 98 ust. 3 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0082/2015),

A.  mając na uwadze, że w poświadczeniu sporządzenia sprawozdania końcowego księgowy Parlamentu stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność co do prawdziwości i rzetelności zawartych w tym sprawozdaniu informacji na temat sytuacji finansowej Parlamentu we wszystkich istotnych aspektach oraz że nie pojawiły się żadne kwestie mogące wywołać zastrzeżenia;

B.  mając na uwadze, że w następstwie swojej kontroli Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że w ramach tej kontroli nie wykryto żadnych poważnych uchybień w badanych obszarach w odniesieniu do Parlamentu, a zbadane systemy nadzoru i kontroli – jeśli chodzi o wydatki administracyjne w 2013 r. – oceniono jako skuteczne;

C.  mając na uwadze, że zgodnie ze standardową procedurą przesłano kwestionariusz do administracji Parlamentu, a otrzymane odpowiedzi zostały w większości omówione przez Komisję Kontroli Budżetowej w obecności wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za budżet, sekretarza generalnego i audytora wewnętrznego; mając na uwadze, że po raz pierwszy nie udzielono ani pisemnie, ani ustnie odpowiedzi na szereg pytań zadanych przez posłów, w związku z czym Parlament nie otrzymał stosownych informacji i nie mógł podjąć właściwie uzasadnionej decyzji w niektórych ważnych kwestiach związanych z udzieleniem PE absolutorium;

D.  mając na uwadze, że kontrola jest konieczna, aby dopilnować, by administracja Parlamentu i jego polityczni przywódcy byli rozliczani przed obywatelami Unii; mając na uwadze, że jakość, wydajność i skuteczność zarządzania finansami publicznymi stale wymagają poprawy;

E.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego przyjętym dnia 11 lipca 2014 r. stwierdzono, że potencjalne oszczędności dla budżetu Unii wynosiłyby około 114 mln EUR rocznie, gdyby Parlament scentralizował swoje działania;

F.  mając na uwadze, że Parlament jest jedyną instytucją europejską, która udziela absolutorium swojemu przewodniczącemu, a nie sekretarzowi generalnemu albo wiceprzewodniczącemu odpowiedzialnemu za budżet;

Rachunki Parlamentu Europejskiego

1.  zauważa, że ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2013 wyniosła 1 750 463 939 EUR, tj. 19,07 % środków w dziale V wieloletnich ram finansowych przeznaczonych na wydatki administracyjne wszystkich instytucji unijnych w 2013 r., i w stosunku do budżetu w 2012 r. (1 717 868 121 EUR) kwota ta wzrosła o 1,9 %;

2.  zauważa, że całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 158 117 371 EUR (175 541 860 EUR w 2012 r.), w tym 25 991 783 EUR dochodu przeznaczonego na określony cel (22 274 843 EUR w 2012 r.);

3.  zauważa, że 70 % łącznej kwoty zobowiązań przeznaczono na cztery rozdziały: rozdział 10 („Członkowie instytucji”), rozdział 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”), rozdział 20 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”);

4.  odnotowuje następujące dane liczbowe, na podstawie których zamknięto księgi dochodów i wydatków Parlamentu za rok budżetowy 2013:

a)  Dostępne środki (EUR)

środki na 2013 r.:

1 750 463 939

środki przeniesione nieautomatycznie z roku budżetowego 2012:

0

środki przeniesione automatycznie z roku budżetowego 2012:

305 457 875

środki odpowiadające dochodowi przeznaczonemu na określony cel na 2013 r.:

25 991 783

środki przeniesione odpowiadające dochodowi przeznaczonemu na określony cel z 2012 r.:

106 900 532

Ogółem:

2 188 814 129

b)  Wykorzystanie środków w roku budżetowym 2013 (EUR)

zobowiązania:

2 162 476 429

dokonane płatności:

1 769 756 705

środki przeniesione automatycznie, w tym środki wynikające z dochodu przeznaczonego na określony cel:

384 709 057

środki przeniesione nieautomatycznie:

734 000

środki anulowane:

33 114 755

c)  Wpływy do budżetu (EUR)

otrzymane w 2013 r.:

158 117 371

d)  Całkowity bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. (EUR)

1 573 957 198

5.  zauważa, że w 2013 r. zobowiązania zaciągnięto na 99,02 % środków z budżetu Parlamentu, a stopa anulowania wyniosła 0,8 %, oraz że – podobnie jak w poprzednich latach – osiągnięto bardzo wysoki wskaźnik wykonania budżetu;

6.  zwraca jednak uwagę, że tak wysoki odsetek wykonania budżetu nie umożliwia sprawdzenia, czy zawiera też przesunięcia służące przesunięciu wszelkich środków dostępnych na koniec roku do pozycji budżetowych przeznaczonych na budynki, a w szczególności na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych w celu obniżenia przyszłych płatności odsetek; życzy sobie w związku z tym otrzymywać wskaźnik wykonania budżetu przed rozpoczęciem procedury przesunięć zbiorczych;

7.  zauważa w związku z tym, że przesunięto kwotę 54 000 000 EUR z pozycji na środki tymczasowe i z innych źródeł, aby zasilić budżet na rozbudowę i modernizację budynku Konrad Adenauer (KAD) będącego głównym przedsięwzięciem budowlanym PE w Luksemburgu;

8.  rozumie, że w związku z tym w okresie budowy i amortyzacji pożyczki koszty finansowania zostaną zmniejszone o szacunkową kwotę 18 100 000 EUR; przypomina jednak swoim właściwym organom, że zaliczkowanie lub płatności związane z budynkami powinny być ustalane w ramach strategii budżetowej; apeluje zatem do swoich właściwych organów, aby w sposób wystarczająco jasny uwzględniały w budżecie strategię Parlamentu dotyczącą przyszłych zakupów nieruchomości;

9.  przypomina swojej administracji, że Parlament wielokrotnie wzywał do należytego uwzględniania w budżecie polityki w zakresie nieruchomości; oczekuje wdrożenia tego postulatu do roku budżetowego 2016;

10.  wskazuje na stale rosnący poziom przeniesień: do budżetu na 2013 r. przeniesiono środki w kwocie 305 457 875 EUR (222 900 384 EUR w 2012 r.);

Opinie Trybunału Obrachunkowego na temat wiarygodności rozliczeń za rok 2013 oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw

11.  wyraża zadowolenie, że w wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych poważnych uchybień w badanych obszarach w odniesieniu do Parlamentu;

12.  przypomina, że Trybunał Obrachunkowy przeprowadza szczegółową kontrolę wydatków administracyjnych i innych wydatków łącznie dla wszystkich instytucji unijnych;

13.  odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż badanie transakcji wskazuje, że najbardziej prawdopodobny poziom błędu w tej populacji wynosi 1%, a zatem nie wystąpił w niej istotny poziom błędu, a zbadane systemy nadzoru i kontroli oceniono jako skuteczne;

14.  zauważa, że w ramach kontroli badaniu poddano próbę 153 transakcji po stronie płatności, a mianowicie 95 w przypadku wydatków związanych z personelem, 17 w przypadku wydatków związanych z budynkami i 41 w przypadku innych wydatków; podkreśla, że wydatki administracyjne i inne są uznawane za obszar niskiego ryzyka, i wzywa Trybunał Obrachunkowy do skoncentrowania się w swoich dalszych analizach na obszarach bardziej narażonych na błędy, takich jak nieprzestrzeganie procedur przetargowych, wydatki związane z budynkami i wykonywanie umów;

15.  przypomina, że można by uzyskać znaczne oszczędności, gdyby Parlament miał jedną siedzibę;

Sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego

16.  odnotowuje, że na posiedzeniu właściwej komisji z audytorem wewnętrznym w dniu 26 stycznia 2015 r. audytor wewnętrzny przedstawił swoje sprawozdanie roczne podpisane w dniu 23 lipca 2014 r. i wyjaśnił, że w 2013 r. przeprowadził następujące prace kontrolne dotyczące administracji Parlamentu:

   zadanie konsultacyjne dotyczące wydatków ponoszonych przez komisje parlamentarne i delegacje międzyparlamentarne na cele reprezentacyjne i rozrywkę;
   nadzór przekrojowy nad działaniami otwartymi ujętymi w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego – etapy I i II w 2013 r.;
   audyt wydatków związanych z korzystaniem z pomocy ekspertów zewnętrznych na potrzeby STOA (Weryfikacja Rozwiązań Naukowych i Technologicznych);
   przegląd okresowy przedsięwzięcia budowlanego Konrad Adenauer (KAD) – etap I: systemy zarządzania i administrowania projektem;
   przegląd projektu dotyczącego nowego systemu zarządzania finansami – etap I: zakres projektu, administrowanie, zarządzanie zasobami i ryzykiem;
   audyt wydatków związanych z korzystaniem z pomocy ekspertów zewnętrznych przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Zewnętrznej;
   audyt w biurach informacyjnych i audyt procesu rozliczania wydatków zaliczkowych;

17.  podkreśla w podsumowaniu audytu przedsięwzięcia budowlanego Konrad Adenauer (budynek KAD), że:

   należy zapewnić stałą wydajność i skuteczność partnerstwa z władzami Luksemburga przez cały czas realizacji tego przedsięwzięcia;
   należy dopilnować, by w zespole projektowym ds. budynku KAD pracowała odpowiednia liczba osób przez cały czas realizacji tego przedsięwzięcia;
   należy wyraźniej zdefiniować i sprecyzować procedury zarządzania finansami i procedury kontroli mające zastosowanie przy wykonywaniu umowy najmu zawartej z przedsiębiorstwem deweloperskim SI KAD PE;

18.  domaga się przedstawienia do dnia 20 maja 2015 r. krótkiego (trzystronicowego) zestawienia najważniejszych krytycznych uwag zawartych w sprawozdaniu rocznym służby audytu wewnętrznego;

Kontrola ram kontroli wewnętrznej Parlamentu

19.  zauważa, że na koniec roku 2013, po przeprowadzeniu kolejnych kontroli następczych, do realizacji wciąż pozostało 13 działań spośród 452 pierwotnie uzgodnionych działań stanowiących część ram kontroli wewnętrznej; odnotowuje postępy poczynione w przypadku czterech spośród wspomnianych 13 działań, dzięki czemu zmieniono klasyfikację poziomu ryzyka rezydualnego z „istotnego” na „umiarkowany”;

20.  wzywa kierownictwo na szczeblu działów i kierownictwo centralne do niezwłocznego wdrożenia pozostałych działań; apeluje do nich o przestrzeganie ściślejszych terminów realizacji działań; wzywa audytora wewnętrznego do informowania Komisji Kontroli Budżetowej o osiągniętych postępach w odniesieniu do tych działań; ponadto wzywa ich do określenia kosztów i oszczędności związanych z nowymi środkami proponowanymi w niniejszej rezolucji oraz do włączenia ich do monitoringu absolutorium za rok 2013;

Działania w następstwie rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012

21.  odnotowuje pisemne odpowiedzi udzielone Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 28 października 2014 r. w związku z rezolucją w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 oraz wystąpienie sekretarza generalnego dotyczące poszczególnych kwestii i wniosków zawartych w rezolucji Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 oraz wymianę poglądów z posłami, która po nim nastąpiła; ubolewa nad tym, że w związku z niektórymi zaleceniami Parlamentu nie podjęto odpowiednich działań następczych;

22.  zauważa, że po upływie pięciu lat od wdrożenia nowego statutu asystentów parlamentarnych należało przedstawić jego ocenę do końca 2014 r., na co zgodził się sekretarz generalny w odpowiedziach ustnych i pisemnych w sprawie działań następczych związanych z zaleceniami Parlamentu dotyczącymi udzielenia absolutorium za rok 2012; zwraca się o dokonanie tej oceny wspólnie z przedstawicielami akredytowanych asystentów parlamentarnych (AAP) z poprzedniej kadencji, którzy nadal pracują w Parlamencie, o przedstawienie tej oceny do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej o jej wynikach; zauważa, że na dzień 31 grudnia 2013 r. w Parlamencie zatrudnionych było 1763 akredytowanych asystentów parlamentarnych;

23.  zauważa, że Dział Usług Gastronomicznych odnotował na koniec 2013 r. deficyt w wysokości 3 500 000 EUR; jest zaskoczony, że wzrost liczby klientów o ok. 150 % w latach 2002–2011 nie wpłynął na zrównoważenie sytuacji finansowej; w świetle drugiej korekty cen (zatwierdzonej przez Prezydium w dniu 10 czerwca 2013 r.) ponawia swój wniosek o to, by polityka cenowa w Parlamencie nie odbiegała od praktyki w innych instytucjach; zauważa na przykład, że cennik w punktach gastronomicznych i kawiarniach w Komisji jest inny; zauważa ponadto, że znacznemu wzrostowi cen oferowanych dań nie towarzyszyła poprawa ich jakości ani różnorodności, a wręcz przeciwnie, nastąpiło znaczne pogorszenie;

24.  zastanawia się, dlaczego cena kawy oferowanej przy wejściu do niektórych sal posiedzeń komisji parlamentarnych jest o 20 % wyższa od ceny takiego samego produktu dostępnego w automatach tego samego rodzaju czy też kawiarniach parlamentarnych; zauważa, że za tę usługę odpowiada ta sama firma, która świadczy usługi gastronomiczne, a także zarządza znajdującymi się w Parlamencie automatami Nespresso; uznaje, że dodatkowe koszty rozszerzenia umowy zawartej między Parlamentem a tym wykonawcą wymagają wyjaśnienia;

25.  jest zdania, że należy zwrócić szczególną uwagę na poprawę możliwości dostępu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do wszystkich unijnych rynków koncesji; jest zdania, że koncesja, której Parlament udzielił przedsiębiorstwu odpowiedzialnemu obecnie za usługi gastronomiczne w siedzibie w Brukseli, stanowi przeszkodę dla swobodnego świadczenia usług, ponieważ pozbawia inne MŚP praw i możliwości handlowych, z których dotychczas prawie nie miały szans skorzystać; zwraca się o rozważenie wprowadzenia w umowach koncesji pewnej elastyczności, która gwarantowałaby innym operatorom rzeczywisty i równy dostęp do świadczenia określonych usług; jest zdania, że sprzyjałoby to ponadto lepszemu wykorzystaniu zasobów i pozwoliło na uzyskanie usług lepszej jakości i w najkorzystniejszych cenach;

Absolutorium dla Parlamentu za rok 2013

26.  odnotowuje wymianę poglądów między wiceprzewodniczącymi odpowiedzialnymi za budżet, sekretarzem generalnym i Komisją Kontroli Budżetowej w obecności członka Trybunału Obrachunkowego i audytora wewnętrznego w dniu 26 stycznia 2015 r.;

27.  ponownie podkreśla, że organy zarządzające Parlamentu i jego administracja są w procesie udzielania absolutorium rozliczane z gospodarowania zasobami oddanymi do dyspozycji Parlamentu, oraz że w związku z tym cały proces decyzyjny powinien bezwzględnie odbywać się przy zachowaniu pełnej przejrzystości, tak aby obywatele Unii mieli rzetelny i dokładny obraz tego, jak przebiega podejmowanie decyzji w Parlamencie i jak Parlament wykorzystuje udostępnione mu zasoby;

28.  krytykuje fakt, że sekretarz generalny nie udzielił odpowiedzi na szereg pytań zadanych przez posłów; powtarza, że skuteczna kontrola wykonania budżetu Parlamentu zawsze wymagała i będzie wymagać ścisłej współpracy między administracją Parlamentu a Komisją Kontroli Budżetowej; w związku z tym zwraca się do sekretarza generalnego o wypełnienie kwestionariusza poprzez udzielenie pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

Strategiczne ramy działania dla Parlamentu Europejskiego

Dokumenty strategiczne

Strategia efektywnego gospodarowania zasobami

Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Dyrekcja Generalna ds. KomunikacjiStrategia komunikacji i przygotowanie kampanii informacyjnej dotyczącej wyborów w 2014 r.

Akredytowani asystenci parlamentarni

Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i LogistykiUsługi gastronomiczne

Dyrekcja Generalna ds. Ochrony i Bezpieczeństwa

   a) W swojej prezentacji dotyczącej strategicznych ram działania dla Parlamentu Europejskiego, przedstawionej w dniu 3 czerwca 2014 r., sekretarz generalny poinformował, że ramy te oparte są na teorii naukowej opracowanej przez Uniwersytet Stanforda (Stanford School of Engineering) w Palo Alto (Kalifornia). Czy sekretarz generalny może wyjaśnić, na jakiej podstawie Parlament wybrał tę właśnie teorię jako podstawę ram działania? Czy zanim wybór padł na Stanford, brano pod uwagę, analizowano i porównano inne teorie opracowane przez inne uniwersytety lub wyspecjalizowane placówki, szczególnie europejskie, lub też inne instytucje międzynarodowe? Jeśli tak, dlaczego wybrano właśnie Uniwersytet Stanforda? W jaki sposób została podjęta decyzja i przez kogo?
   b) Czy stosowanie teorii opracowanych na Stanfordzie jest darmowe, czy Parlament musi wnieść jakąś opłatę? Jeśli tak, ile to kosztuje?
   c) Czy w celu opracowania strategicznych ram działania potrzebne były specjalne szkolenia dla pracowników Parlamentu na Uniwersytecie Stanforda lub w innych instytucjach akademickich? Jeśli tak, kto (z jakiej grupy zaszeregowania i pełniący jaką funkcję) uczestniczył w tych szkoleniach oraz jakie były koszty tych szkoleń dla każdej z tych osób? Czy planowane są w przyszłości inne szkolenia? Jeżeli tak, to ile będą kosztować?
   d) Czy istnieją plany przeprowadzenia dyskusji dotyczących strategicznych ram działania pomiędzy służbami oraz z Komitetem Pracowniczym i związkami zawodowymi? Jak i w jakim terminie strategiczne ramy działania będą wdrażane i jaki jest szacowany koszt?
   e) W ostatnich miesiącach sekretarz generalny przedstawił Prezydium szereg dokumentów strategicznych na temat funkcjonowania Parlamentu, które dotyczą w sposób zasadniczy zarówno jego funkcjonowania administracyjnego, jak i podejścia Parlamentu do unijnego prawodawstwa i polityki. Dlaczego, biorąc pod uwagę znaczenie tych dokumentów dla organizacji i rozwoju naszej pracy, nie przewidziano procedury dyskusji i podejmowania decyzji umożliwiającej udział wszystkich zainteresowanych podmiotów i wykraczającej poza Prezydium Parlamentu?
   f) Czy przed zaproponowaniem i rozpoczęciem stosowania nowych godzin roboczych dotyczących posiedzeń przeprowadzono ocenę wpływu takich zmienionych godzin na organizację pracy posłów (ograniczenie przedziałów czasowych na posiedzenia, spotkania robocze, spotkania z organizacjami i obywatelami itp. poza oficjalnymi posiedzeniami)? Dlaczego nie skonsultowano się z posłami w sprawie decyzji, która w tak dużym stopniu dotyczy bezpośrednio organizacji ich pracy?
   g) Jaka jest ocena skuteczności pojedynczego punktu kontaktowego ds. usług parlamentarnych dla posłów po kilku miesiącach jego działania?
   h) Europejskie Spotkanie Młodzieży, które stanowi część tej kampanii i odbyło się w maju 2014 r., zgromadziło w Strasburgu 5000 młodych ludzi. Czy przygotowując to wydarzenie, należycie uwzględniono sytuację gospodarczą w Europie i to, jak młodzi Europejczycy mogą odebrać fakt, że poczyniono wydatki na przedsięwzięcie o tak dużej skali?
   i) Czy hasło „DZIAŁAJ. REAGUJ. WPŁYWAJ.” jest zasadniczo uważane za sukces? Jakie są wskaźniki wykonania umożliwiające zmierzenie tego sukcesu? W jaki sposób używa się tego hasła po wyborach i czy przedstawiono jakiekolwiek sprawozdanie z oceny po zakończeniu kampanii Parlamentu dotyczącej wyborów europejskich i kampanii w zakresie wartości PE? Proszę przedstawić Komisji Kontroli Budżetowej kopię tej oceny.
   j) Jakiej dokonano oceny wieloletniego programu dotacji na lata 2012–2014, który miał na celu upowszechnianie wiedzy na temat roli Parlamentu Europejskiego, i czy taka ocena może zostać udostępniona Komisji Kontroli Budżetowej?
   k) Czy oceniono już skuteczność narzędzia rekrutacji akredytowanych asystentów parlamentarnych „APA-PEOPLE”, którego stosowanie rozpoczęto na początku nowej kadencji parlamentarnej?
   l) Jaki był powód kilkumiesięcznego opóźnienia w uwzględnieniu niektórych akredytowanych asystentów parlamentarnych na odpowiednich listach wysyłkowych PE (asystenci 8. kadencji, Bruksela), co uniemożliwiło im otrzymanie informacji dotyczących ich pracy? Czy zastosowano jakieś środki?
   m) Pragnie poznać powód wysokich cen w budynku SQM, które są o 25 % wyższe niż w stołówce w budynku ASP, oraz dopytuje się, czy nie utrudnia to realizacji planu polegającego na zniechęceniu klientów do korzystania z przepełnionej stołówki w budynku ASP.
   n) Jakie przewidziano środki w celu zwiększenia bezpieczeństwa po niedawnych przypadkach naruszenia go, zwłaszcza w dniu 7 października 2014 r. przez kurdyjskich demonstrantów? Czy nowa koncepcja bezpieczeństwa ogólnego będzie zaktualizowana?
   o) Czy Parlament nabył elektroniczny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów? Jaka była jego cena? Czy system ten został zainstalowany i jest używany przy wjazdach na parking w celu sprawdzenia, czy tablica rejestracyjna jest zgodna z danymi na identyfikatorze osobistym?

29.  z myślą o zapewnieniu większej przejrzystości i skuteczności działań politycznych i administracyjnych Parlamentu zaleca, aby wszystkie porządki obrad i protokoły posiedzeń oraz decyzje podejmowane przez organy decyzyjne Parlamentu były natychmiastowo i powszechnie udostępniane posłom, personelowi Parlamentu oraz opinii publicznej; przypomina, że dawna Komisja ds. Regulaminu stanowiła przydatne forum dyskusyjne i służyła przejrzystemu i publicznemu doskonaleniu zarówno procesu regulacyjnego, jak i spraw wewnętrznych Parlamentu; w związku z tym zaleca utworzenie neutralnej Komisji ds. Regulaminu i Spraw Wewnętrznych, która zajmowałaby się wszystkimi tymi sprawami, które byłyby następnie zatwierdzane na posiedzeniu plenarnym Parlamentu;

30.  jest głęboko zaniepokojony faktem, że choć w okresie od 2013 do 2014 r. Parlament przeznaczył 17 800 000 EUR na działania promocyjne określone jako kampania wyborcza instytucji, frekwencja w wyborach europejskich w 2014 r. ponownie zmalała do 42,54 % (43 % w 2009 r.); zachęca do przyjęcia nowej strategii mającej na celu zwiększenie atrakcyjności wyborów europejskich w państwach członkowskich;

31.  podkreśla, że do czerwca 2015 r. ma zostać opublikowane sprawozdanie z zewnętrznej oceny ex post strategii komunikacyjnej przed wyborami w 2014 r.; zwraca się o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej o terminie tej publikacji; oczekuje, że w sprawozdaniu tym znajdzie się szczegółowa analiza środków finansowych;

32.  zauważa, że w badaniu Eurobarometru Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.5) wykazano, iż w kampanii wyborczej w 2014 r. 23 % respondentów postrzegało Parlament bardzo negatywnie, a 43 % z nich postrzegało go neutralnie; podkreśla, że z analizy mediów wynika, iż negatywne postrzeganie jest często związane z kwestiami finansowymi dotyczącymi posłów, takimi jak dodatki, wynagrodzenia i ogólnie budżet Parlamentu; jest w związku z tym przekonany, że zmiany strukturalne – np. dotyczące pełnej przejrzystości i rozliczalności zwrotu kosztów ogólnych – są niezbędne w celu zwiększenia zaufania do Parlamentu i poparcia dla niego;

33.  przyjmuje do wiadomości ustanowienie nowej Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych, która będzie oferować niezależne doradztwo akademickie przede wszystkim poszczególnym posłom, uzupełniając w ten sposób prace departamentów tematycznych, które realizują zapotrzebowanie organów parlamentarnych;

34.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie jednostki ds. oceny skutków przepisów Unii; domaga się, by działania tej jednostki koncentrowały się na wynegocjowanych przez Parlament kompromisach i poprawkach Parlamentu do wniosków Komisji; domaga się opracowania do dnia 30 października 2015 r. koncepcji dotyczącej natychmiastowej oceny przepisów i ich skutków, rozpowszechnienia informacji na temat tej jednostki wśród posłów oraz przedstawienia zestawienia kosztów całkowitych; domaga się regularnej wymiany poglądów między tą jednostką a odpowiednimi jednostkami w Komisji, Radzie i w parlamentach narodowych;

35.  odnotowuje umowę o współpracy zawartą między Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów a Parlamentem, ostatecznie podpisaną w dniu 5 lutego 2014 r., która została zainaugurowana przeniesieniem dużej liczby pracowników obu komitetów do nowego Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS); jest zdania, że należy zwiększyć skuteczność współpracy międzyinstytucjonalnej, i uważa, że wspólne gromadzenie wiedzy fachowej i siły nabywczej w dziedzinach, w których instytucje potrzebują podobnego rodzaju pomocy, powinno poprawić wyniki i może obniżyć ogólne koszty; ma nadzieję, że rozwój tego porozumienia zawartego między wymienionymi trzema instytucjami będzie służyć osiąganiu tych celów, mieć zrównoważony charakter i przynosić równe korzyści wszystkim trzem instytucjom; zwraca się do każdej z nich o to, aby po upływie roku od rozpoczęcia tej współpracy dokonały indywidualnej oceny wpływu tego porozumienia z punktu widzenia zasobów ludzkich, kosztów, synergii, wartości dodanej i treści;

36.  odnotowuje utworzenie Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony; przypomina, że internalizacja służb ochrony Parlamentu przyniosła w 2013 r. oszczędności w wysokości 195 000 EUR, i przewiduje się, że w okresie 2013–2016 przyniesie oszczędności rzędu ponad 11 mln EUR; uważa, że należy wynegocjować z rządem belgijskim jego większy wkład w bezpieczeństwo Parlamentu, ponieważ Belgia odnosi korzyści gospodarcze z lokalizacji instytucji unijnych na swoim terytorium; wzywa do przedłożenia Komisji Kontroli Budżetowej do dnia 30 września 2015 r. oceny jakości usług ochrony przed utworzeniem Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony oraz po jej utworzeniu; podkreśla, że potrzebne jest przeprowadzenie badania porównawczego systemów bezpieczeństwa innych instytucji;

37.  ponownie stwierdza, że utrzymaniu bezpieczeństwa budynków Parlamentu i ich najbliższego otoczenia należy nadać najwyższy priorytet; domaga się, aby w ramach tych prac poprawione zostało bezpieczeństwo na parkingach;

38.  jest zaniepokojony brakiem równowagi płci w administracji, w sytuacji gdy na dzień 31 grudnia 2013 r. kobiety zajmowały 29 % stanowisk kierowników działów, 34 % stanowisk dyrektorów i 33 % stanowisk dyrektorów generalnych; wzywa do wprowadzenia programu równości szans, w szczególności jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, tak aby jak najszybciej zaradzić tym dysproporcjom;

39.  domaga się, aby podczas obsadzania stanowisk urzędniczych wyższego szczebla w administracji Parlamentu zadbano o zrównoważoną reprezentację pod względem narodowości; oczekuje przedstawienia do końca 2015 r. sprawozdania z postępów w realizacji tego celu;

40.  domaga się przedstawienia Parlamentowi do końca 2015 r. rocznego zestawienia zmian kadrowych i kosztów personelu w podziale na grupy zaszeregowania i szczeble kierownicze; zwraca się do administracji Parlamentu o informacje, czy analizy porównawcze dotyczące administracji międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych mogłyby przynieść istotne wnioski dla pracy Parlamentu; zauważa, że praca zlecana ekspertom zewnętrznym również powinna zostać uwzględniona w sprawozdaniach w celu promowania kultury przejrzystości, a zarazem w celu jak najlepszego służenia interesom wyborców; z zaniepokojeniem odnotowuje, że duża liczba pracowników w biurze przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, która sięga 35 osób, w tym dwóch kierowców i osobisty woźny, jest wysoce dyskusyjna i że stanowi to zły przykład, jeśli chodzi o redukcję kosztów i odpowiedzialność budżetową w Parlamencie;

41.  odnotowuje, że w dniu 15 kwietnia 2013 r. Prezydium przyjęło środki wykonawcze dotyczące kodeksu postępowania posłów; wyraża jednak zaniepokojenie brakiem ich wdrażania oraz różnicami w interpretacji zgłoszonymi przez koalicję organizacji pozarządowych(1) i wzywa do wzmocnienia pozycji komitetu doradczego poprzez przyznanie mu prawa do inicjowania wyrywkowych kontroli deklaracji o braku konfliktu interesów składanych przez posłów;

42.  z zadowoleniem przyjmuje, że posłowie muszą podawać bardziej przejrzyste informacje o dodatkowej działalności, którą prowadzą w trakcie kadencji; przypomina jednak, że posłowie do PE, podobnie jak posłowie do parlamentów narodowych, mogą wykonywać inne rodzaje działalności zawodowej; jest zdania, że bardziej precyzyjny formularz oświadczenia posła o braku konfliktu interesów mógłby przyczynić się do zwiększenia przejrzystości i uniknięcia konfliktów interesów; zwraca się do sekretarza generalnego o utworzenie publicznej bazy danych, dostępnej na stronie internetowej Parlamentu, przedstawiającej wykaz wszystkich pobocznych działalności poszczególnych posłów;

43.  podkreśla potrzebę większej przejrzystości, jeżeli chodzi o dietę z tytułu kosztów ogólnych posłów; wzywa Prezydium do podjęcia prac nad określeniem precyzyjniejszych zasad dotyczących rozliczalności wydatków dozwolonych w ramach tej diety, bez zwiększania kosztów dla Parlamentu;

44.  jest zaniepokojony tym, że nie przeprowadza się weryfikacji ex post korzystania z samochodów służbowych przez posłów, i kwestionuje potrzebę udostępniania dwóch samochodów służbowych przewodniczącemu Parlamentu;

45.  aprobuje fakt, że obcięcie o 5 % wydatków na podróże posłów i wydatków na podróże służbowe pracowników przyniosło w 2013 r. oszczędności w kwocie 4 mln EUR; uważa, że należy realizować restrykcyjną politykę ograniczenia wydatków na podróże poprzez wynegocjowanie umów z liniami lotniczymi; wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia propozycji idących w tym kierunku;

Zarządzanie systemem dofinansowania dla grup odwiedzających

46.  jest głęboko zaniepokojony tym, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził w swoim ostatnim przeglądzie horyzontalnym zarządzania finansami w budżecie Unii, iż praktyka dokonywania płatności gotówkowych na rzecz grup odwiedzających z tytułu zwrotu kosztów jest „problematycznym obszarem wysokiego ryzyka”; podkreśla, że w 2013 r. 73 % dofinansowania wypłacono w gotówce, a jedynie 27 % przelewem bankowym; niepokoi się, że dokonywanie płatności gotówkowych na rzecz grup odwiedzających niesie ze sobą znaczne ryzyko zagrożenia reputacji Parlamentu i wiąże się z istotnym zagrożeniem bezpieczeństwa;

47.  podkreśla, że konieczne i ważne jest informowanie z wyprzedzeniem grup odwiedzających o zrównoważonych środkach transportu do Parlamentu; zaleca wprowadzenie różnych stawek zwrotu kosztów, w zależności od wybranego środka transportu i poziomu generowanych przezeń emisji;

48.  podkreśla, że Parlament i Rada, z myślą o długofalowych oszczędnościach w budżecie Unii, muszą zająć się konieczną kwestią sporządzenia planu działań na rzecz jednej siedziby, o czym Parlament wspominał w kilku wcześniejszych rezolucjach;

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej i Dyrekcja Generalna ds. Polityki Zewnętrznej

49.  zwraca uwagę na koszty delegacji, wspólnych zgromadzeń parlamentarnych, delegacji ad hoc i misji obserwacji wyborów poza terytorium Unii w 2013 r., które wyniosły ok. 5 794 360 EUR; domaga się przedstawienia do końca 2015 r. zestawienia kosztów poniesionych z tego tytułu w latach 2005–2015;

50.  zauważa z zaniepokojeniem, że koszt jednej delegacji na zgromadzenie parlamentarne wyniósł 493 193 EUR; zwraca się do Prezydium o opracowanie prostych, lecz skutecznych zasad na rzecz większej racjonalizacji kosztów wyjazdów delegacji, uwzględniających w szczególności ich znaczenie polityczne, długość i wyniki;

Delegacje międzyparlamentarne

51.  uważa, że pilną i ważną sprawą jest opracowanie i uzupełnienie zawartości stron internetowych delegacji międzyparlamentarnych; uznaje za równie istotne, aby w miarę możliwości budżetowych publiczne posiedzenia delegacji były transmitowane na żywo w internecie, podobnie jak posiedzenia komisji parlamentarnych;

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

52.  ubolewa nad tym, że wieloletni program dotacji w latach 2012–2014, którego celem było zwiększenie wiedzy o roli Parlamentu, kosztował ok. 14 500 000 EUR; ma wątpliwości, czy program ten odzwierciedla kluczowe kompetencje Parlamentu i zadania, które wynikają z jego uprawnień ustawodawczych, budżetowych i z uprawnienia do udzielania absolutorium; wzywa administrację do przedstawienia Komisji Kontroli Budżetowej zewnętrznej oceny tego programu dotacji przed procedurą udzielania absolutorium z wykonania budżetu za 2014 r.;

53.  domaga się przedstawienia mu pełnego zestawienia wszystkich dotacji do projektów komunikacyjnych finansowanych z budżetu Parlamentu wraz ze wskazaniem kwot i beneficjentów;

54.  domaga się przedstawienia mu zestawienia ewentualnych wydatków z budżetu Parlamentu przeznaczonych na organizację rankingu posłów oraz projektu „Vote Watch Europe”; ubolewa, że praca posłów przy tych projektach jest oceniana na podstawie kryterium ilościowego, co może stwarzać niewłaściwe zachęty i powodować zbędną pracę; jest zdania, że posłowie borykają się z coraz większą biurokracją i coraz większymi ograniczeniami swobody wykonywania mandatu;

EuroparlTV

55.  przypomina, że środki budżetowe przeznaczone na EuroparlTV wyniosły 8 000 000 EUR w 2013 r. i 5 000 000 EUR w 2014 r., oraz docenia, że wyniki tego serwisu poprawiły się, o czym świadczą nowe działania i przedsięwzięcia; odnotowuje, że w latach 2012–2014 średnia liczba materiałów wideo obejrzanych miesięcznie wzrosła z 53 000 do 400 000;

56.  przypomina, że w następstwie decyzji Prezydium z dnia 12 grudnia 2012 r. przeprowadzono w 2014 r. badanie zewnętrzne, aby pozyskać informacje na potrzeby przyszłego rozwoju internetowego serwisu wideo Parlamentu (EuroparlTV); zauważa, że zalecenia sformułowane w wyniku tego badania mają zostać wdrożone w pierwszej połowie 2015 r.;

Nagroda LUX

57.  zauważa, że wydatki na nagrodę LUX w 2013 r. wyniosły 448 000 EUR i były zbliżone do kosztów poniesionych w 2012 r. (434 421 EUR) oraz obejmowały:

   procedurę oficjalnej selekcji i konkursu;
   kampanię komunikacyjną w Brukseli i Strasburgu;
   informacje skierowane do posłów i branżowych partnerów medialnych oraz opinii publicznej;
   koszt opracowania napisów w 24 językach urzędowych;
   opracowanie wersji zwycięskiego filmu zaadaptowanej do potrzeb osób niesłyszących lub niewidomych;
   udział Parlamentu w najważniejszych europejskich imprezach filmowych w celu promowania nagrody LUX;

58.  wzywa do znalezienia w swoim budżecie oszczędności;

59.  domaga się przeprowadzenia do końca roku 2015 reprezentatywnej ankiety wśród posłów, aby dowiedzieć się, czy nagroda LUX jest dobrze znana i jak jest postrzegana w odnośnych państwach członkowskich;

Biura informacyjne

60.  zauważa z zaniepokojeniem, że koszty podróży służbowych w biurach informacyjnych wyniosły w 2013 r. 1 839 696 EUR, przy czym koszty wyjazdów do Strasburga wyniosły 1 090 290 EUR; ubolewa, że koszty wyjazdów służbowych z biur informacyjnych do Strasburga wzrosły o ok. 7 % w stosunku do 2012 r., a dalszy ich wzrost o 2 % wynika z utworzenia nowego biura informacyjnego w Chorwacji; zwraca się o szczegółowe poinformowanie go, dlaczego pracownicy biur informacyjnych odbywali podróże służbowe do Strasburga i Brukseli; domaga się przedstawienia mu zestawienia podróży służbowych pracowników poszczególnych biur informacyjnych w latach 2005, 2010 i 2015, tak aby można było przeprowadzić porównanie; domaga się priorytetowego podejścia do kwestii korzystania z wideokonferencji, które nie zakłócają rytmu pracy Parlamentu oraz przyczyniają się do strukturalnego obniżenia kosztów dla budżetu Parlamentu i stanowią rozwiązanie korzystne dla środowiska;

61.  zwraca uwagę, że strony internetowe kilku biur informacyjnych w państwach członkowskich nie były aktualizowane od czasu wyborów; zwraca uwagę na konsekwencje, jakie może to mieć dla wiarygodności Parlamentu w oczach opinii publicznej; domaga się przeprowadzenia dochodzenia w sprawie wykorzystania funduszy przeznaczanych na biura informacyjne, obejmującego wyjaśnienie znacznych różnic kosztów połączeń internetowych w poszczególnych państwach członkowskich;

Logo Parlamentu

62.  odnotowuje, że logo Parlamentu Europejskiego zostało zmienione; podkreśla swój sprzeciw wobec faktu, że po raz kolejny Parlament nie został poinformowany o podjętej decyzji we właściwym terminie; zwraca się do właściwych służb o wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia tej zmiany, wskazanie procedury decyzyjnej i podanie kosztów wprowadzenia zmiany;

63.  wzywa do szczegółowego przeglądu wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych kosztów Parlamentu związanych z Domem Historii Europejskiej, w podziale na koszty planowania (w tym wstępnego planowania), koszty inwestycji i koszty bieżące (w tym rezerwa na budowę i utrzymanie, wydatki osobowe, koszty wystawy); stwierdza, że Komisja wspiera finansowanie Domu Historii Europejskiej kwotą rocznego przydziału w wysokości 800 000 EUR; zwraca uwagę, że Dom Historii Europejskiej jako nowa i dochodowa atrakcja turystyczna będzie miał pozytywne skutki zarówno dla instytucji unijnych, jak i dla państwa belgijskiego; w związku z tym zaleca zwrócenie się do państwa belgijskiego o wsparcie budowy Domu Historii Europejskiej;

Dyrekcja Generalna ds. Personelu

64.  zauważa, że urzędników Parlamentu (urzędników mianowanych) można, co do zasady, rekrutować wyłącznie w drodze konkursów publicznych, które średnio zdaje 10 % kandydatów o średniej wieku wynoszącej 34 lata; wyraża zaniepokojenie z powodu faktu, że choć zatrudnienie osób młodych stanowi jeden z priorytetów Unii, w instytucjach unijnych, w tym w Parlamencie, nie ma żadnej polityki wspierania zatrudnienia osób poniżej 30. roku życia;

65.  wskazuje na trudności z rekrutacją urzędników lub innych pracowników, w szczególności z niektórych państw członkowskich; zauważa, że obecnie obowiązujące siatki płac i warunki wstępne oferowane przez instytucje są mniej atrakcyjne dla nowych pracowników; podkreśla, że nie zapewniają one konkurencyjnego wynagrodzenia ani atrakcyjnej perspektywy kariery wielu obywatelom z krajów UE-15, zwłaszcza tym, którzy osiągają wiek emerytalny; podkreśla, że ta nieuchronna redukcja rozmiarów europejskiej administracji publicznej doprowadzi w najbliższej przyszłości do obniżenia jakości świadczonych usług i grozi narastającym zaburzeniem równowagi geograficznej;

66.  domaga się zbadania działań prowadzonych i finansowanych przez Komitet Pracowniczy, z wyszczególnieniem rodzajów działalności, poniesionych wydatków i zgodności z należytym zarządzaniem finansami;

67.  zwraca się do DG ds. Kadr i właściwych służb o aktywne wspieranie kobiet ubiegających się o stanowiska wysokiego szczebla w Parlamencie lub o „dokonanie oceny przyczyn” braku parytetu, a w konsekwencji zaproponowanie środków ułatwiających kobietom dostęp do wysokich stanowisk w administracji Parlamentu;

68.  odnotowuje poniesione w roku 2013 wysokie koszty spotkań odbywających się poza stałym miejscem pracy („away days”) i podobnych wydarzeń dla pracowników (140 730 EUR za osiem wydarzeń); uznaje, że w czasach kryzysu i ogólnych cięć budżetowych koszty „away days” dla pracowników instytucji unijnych powinny być proporcjonalne, a wydarzenia te powinny odbywać się w miarę możliwości w siedzibach tych instytucji, gdyż ich wartość dodana nie usprawiedliwia aż tak wysokich kosztów;

Asystenci parlamentarni

69.  wyraża poparcie dla działań podjętych w odniesieniu do rozwiązania umów o pracę ok. 1700 akredytowanych asystentów parlamentarnych w związku z zakończeniem VII kadencji parlamentarnej i rozpoczęciem VIII kadencji, a zwłaszcza dla zastosowania aplikacji APA-People; jest jednak zdania, że należałoby wesprzeć niektóre służby uczestniczące w procedurze rekrutacji akredytowanych asystentów parlamentarnych większą liczbą pracowników administracyjnych, aby przyspieszyć tę rekrutację i zwiększyć jej skuteczność; podkreśla, że udostępnione zasoby ludzkie i techniczne nie wystarczyły do tego, aby uniknąć opóźnień przy podpisywaniu umów z niektórymi asystentami, przypadków zerwania umowy, a także opóźnień w wypłacaniu diet i dodatków, a tym samym wynagrodzeń; przyznaje jednak, że procedura wyraźnie się poprawiła w porównaniu z rokiem 2009, oraz zauważa, że Parlament musi dalej pracować nad przyspieszeniem i usprawnieniem procedury rekrutacji; jest zaniepokojony faktem, że nie zaproponowano żadnych rozwiązań akredytowanym asystentom parlamentarnym, których prawa zostały ograniczone w związku ze skróceniem o co najmniej jeden miesiąc okresu obowiązywania ich umów z powodu przyspieszenia wyborów do Parlamentu; domaga się dostosowania przepisów dotyczących stażu pracy wymaganego do uzyskania uprawnień emerytalno-rentowych do zmian w rzeczywistym czasie trwania kadencji Parlamentu;

70.  ubolewa nad tym, że sprawozdanie Parlamentu na temat polityki socjalnej za rok 2013, podobnie jak za lata poprzednie, zawierało bardzo mało informacji dotyczących akredytowanych asystentów parlamentarnych, chociaż stanowią oni 29,4 % personelu Parlamentu; apeluje o naprawę tej sytuacji, ponieważ dokument ten ma kluczowe znaczenie dla poprawy zarządzania zasobami ludzkimi w Parlamencie;

71.  ubolewa nad wyrokiem Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie F-129/12 oraz głęboko ubolewa nad tym, że Parlament został skazany za niezdolność do udzielenia pomocy akredytowanym asystentom parlamentarnym w przypadku napastowania i niezgodnego z prawem zwolnienia; odnotowuje decyzję Prezydium z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia komitetu doradczego ds. zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy, mającego zapobiegać tego typu sytuacjom dotyczącym akredytowanych asystentów parlamentarnych; wyraża jednak zaniepokojenie z powodu braku równowagi w składzie tego komitetu, w którym zasiada trzech kwestorów, jeden przedstawiciel administracji i jeden przedstawiciel akredytowanych asystentów parlamentarnych; zauważa, że przynajmniej do listopada 2014 r. w przypadku trzech spraw rozpatrzonych przez ten komitet „kwestorzy zdecydowali, że nie było podstaw do podejmowania dalszych działań”; zwraca się w związku z tym do Prezydium o zmianę decyzji w sprawie składu komitetu, tak aby był on bardziej zrównoważony i obejmował co najmniej dwóch przedstawicieli akredytowanych asystentów parlamentarnych;

72.  z zaniepokojeniem odnotowuje wysoki odsetek rezygnacji z kursów językowych przez akredytowanych asystentów parlamentarnych, wynoszący 32 % w porównaniu z 8 % w przypadku pozostałych pracowników; apeluje o zmianę programu nauczania na kursach językowych, tak aby były one lepiej dostosowane do specyficznych warunków pracy akredytowanych asystentów parlamentarnych;

73.  zwraca się o zbadanie powodów znacznych różnic między akredytowanymi asystentami parlamentarnymi a innymi pracownikami, jeśli chodzi o wykorzystanie zwolnień chorobowych;

74.  zwraca uwagę na fakt, że diety dzienne otrzymywane przez akredytowanych asystentów parlamentarnych w związku z wyjazdami do Strasburga są o 30-45 % niższe od tych otrzymywanych przez innych pracowników; zwraca także uwagę na fakt, że w przypadku akredytowanych asystentów parlamentarnych istnieją trzy poziomy zwrotu tych kosztów, co oznacza, że w niektórych sytuacjach istnieje możliwość niezwracania kosztów delegacji do Strasburga; zwraca się do Prezydium o przyjęcie środków koniecznych do eliminacji tych nierówności oraz o zrównanie tego elementu wynagrodzenia akredytowanych asystentów parlamentarnych z tym otrzymywanym przez pozostałych pracowników;

75.  wyraża zaniepokojenie faktem, że w 2013 r. liczba asystentów krajowych zatrudnionych przez posłów znacznie się wahała, od zera do 43; zwraca się o przeprowadzenie dochodzenia w celu stwierdzenia, czy w przypadkach zatrudnienia przez posła dużej liczby asystentów krajowych były przestrzegane procedury rekrutacyjne, oraz w celu zrozumienia przyczyn zatrudniania tak dużej liczby tych asystentów; domaga się przeprowadzenia oceny procedur rekrutacji asystentów krajowych i propozycji usprawnienia tych procedur w celu uniknięcia nadmiernej liczby lokalnych asystentów przypadających na jednego posła; apeluje o zapewnienie większej przejrzystości przy zatrudnianiu asystentów krajowych i usługodawców; domaga się opublikowania w internecie nazwisk wszystkich usługodawców zatrudnionych przez posłów;

76.  zwraca uwagę na fakt, że art. 43 lit. d) przepisów wykonawczych do Statutu posła przyjętych w lipcu 2008r. wyklucza możliwość zatrudniania przez posłów w charakterze asystenta ich małżonków lub partner ów, z którymi pozostają oni w stałym związku niemałżeńskim, oraz ich rodziców, dzieci i rodzeństwa;

77.  jest zaniepokojony opóźnieniami w przyjmowaniu wewnętrznych zasad dotyczących informowania o nieprawidłowościach; apeluje o wdrożenie tych zasad bez dalszej zwłoki;

Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Logistyki

Polityka Parlamentu w zakresie budynków

78.  zauważa, że w trzech miejscach pracy Parlament zajmuje powierzchnię 1,1 mln m2 i jest właścicielem 81 % tej powierzchni; uważa, że kwestią najwyższej wagi jest ustanowienie właściwych procedur, aby zapewnić zrównoważony charakter budynków Parlamentu w związku ze wzrostem kosztów utrzymania;

79.  domaga się zawarcia przez Parlament i Komisję umowy o współpracy dotyczącej wspólnego zarządzania Domami Europejskimi, tak aby z jednej strony ustanowić ramy wieloletniego harmonogramu przeglądu nieruchomości z myślą o zakupie lub najmie nieruchomości oraz, z drugiej strony, uprościć procedury administracyjne i finansowe dotyczące bieżącego zarządzania;

80.  odnotowuje, że Dom Europejski w Sofii prowadzi normalną działalność od lipca 2013 r.; przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem umowy sprzedaży kosztem usunięcia wad i uchybień stwierdzonych w konstrukcji budynku został obciążony sprzedający;

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych

81.  z zadowoleniem zauważa, że wdrożenie decyzji Prezydium w sprawie zasobooszczędnej polityki wielojęzyczności wygenerowało w 2013 r. oszczędności w wysokości 15 mln EUR w przypadku tłumaczeń ustnych oraz 10 mln EUR w przypadku tłumaczeń pisemnych, przy czym nie podważono zasady wielojęzyczności ani nie obniżono standardów pracy Parlamentu; ponownie podkreśla, że współpraca międzyinstytucjonalna jest niezbędna, aby prowadzić wymianę najlepszych praktyk, które sprzyjają wydajności i umożliwiają oszczędności;

Dyrekcja Generalna ds. Finansów

Dobrowolny Fundusz Emerytalny

82.  zwraca uwagę, że szacunkowy deficyt aktuarialny Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, obliczany na podstawie aktywów Funduszu, na koniec 2013 r. wzrósł do poziomu 197,5 mln EUR; podkreśla, że owe prognozowane przyszłe zobowiązania rozkładają się na okres kilkudziesięciu lat;

83.  stwierdza, że niemożliwa jest ostateczna ocena, czy Fundusz jest zarządzany w sposób efektywny i należyty, dlatego zaleca przeprowadzenie oceny zewnętrznej;

84.  zauważa jednak, że sytuacja ta budzi obawy co do ewentualnego wyczerpania środków Funduszu, a także zauważa, że Parlament gwarantuje wypłatę świadczeń emerytalnych, w przypadku gdy Fundusz nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, i od momentu, gdy to nastąpi;

85.  przyjmuje do wiadomości, że w roku 2013 Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego dla członków Funduszu z 60 do 63 lat w celu niedopuszczenia do przedwczesnego wyczerpania kapitału i dostosowania tych warunków do nowego Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, była prawomocna;

Usługi świadczone na rzecz posłów

86.  apeluje o udostępnienie publicznie na stronie internetowej posłów do Parlamentu Europejskiego nazwisk usługodawców oraz rodzajów usług świadczonych na rzecz posłów obok danych dotyczących akredytowanych asystentów parlamentarnych i asystentów krajowych;

Dyrekcja Generalna ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego

87.  przyjmuje do wiadomości proces internalizacji pracowników Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego i obiecane obniżenie kosztów, a także podniesienie poziomu wiedzy fachowej pracowników w dziedzinie technologii informatyczno-komunikacyjnych; przypomina, że wyższy poziom wiedzy fachowej w odniesieniu do stałych innowacji stanowił również powód do eksternalizacji tej dziedziny kilka lat temu; wzywa sekretarza generalnego do współpracy z Europejskim Urzędem Doboru Kadr w celu znalezienia sposobów na przyspieszenie procedury rekrutacji i pozyskanie najlepszych ekspertów w dziedzinie technologii IT i bezpieczeństwa informatycznego;

88.  przypomina, że osobiste i poufne indywidualne skrzynki mailowe wybranych posłów, asystentów parlamentarnych i urzędników zostały narażone na niebezpieczeństwo, kiedy Parlament został zaatakowany techniką man in the middle polegającą na przechwyceniu przez hakera danych komunikacyjnych między prywatnymi smartfonami a publiczną siecią Wi-Fi Parlamentu;

89.  odnotowuje, że niezależny podmiot trzeci przeprowadził kontrolę bezpieczeństwa wszystkich systemów ICT i systemów telekomunikacyjnych Parlamentu w celu uzupełnienia precyzyjnego planu działań na rzecz solidniejszej polityki bezpieczeństwa technologii informacyjno-komunikacyjnych w roku 2015; zauważa, że kontrola bezpieczeństwa systemów ICT miała się odbyć w grudniu 2014 r.; powtarza, że z powodu niedawnego podwyższenia poziomu zagrożenia powinno to być priorytetem; zwraca się o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej o wynikach, jak tylko sprawozdanie zostanie sporządzone;

90.  odnotowuje natychmiastowe i średnioterminowe środki przyjęte przez Prezydium w dniu 9 grudnia 2013 r., aby wzmocnić przepisy bezpieczeństwa dotyczące korzystania z mobilnego sprzętu w Parlamencie;

91.  domaga się, aby Parlament nadal współpracował z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki Komisji w celu identyfikowania – z myślą o wypracowaniu dla Parlamentu oszczędnego otoczenia IT o wysokiej jakości – odpowiednich zamienników dla starych narzędzi i infrastruktury ICT, które będą oferowały rozwiązania otwarte, interoperacyjne i niezależne od dostawców;

92.  wyraża uznanie dla stosowania już od kilku lat niezwykle przydatnej i udanej aplikacji AT4AM służącej do składania poprawek; uznaje, że konieczne jest jej udoskonalenie i aktualizacja, zwłaszcza w przypadku tak użytecznych funkcji, jak autokorekta czy tworzenie kopii zapasowych;

93.  zwraca się o to, aby w imię przejrzystości i równości w dostępie do dokumentów wszyscy posłowie, a nie tylko członkowie właściwej komisji i ich zastępcy, mogli korzystać z aplikacji e-Petition umożliwiającej dostęp do wszystkich petycji składanych do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego przez obywateli;

Parlament przyjazny środowisku

94.  przyjmuje do wiadomości parlamentarną koncepcję „New World of Work” („Nowe środowisko pracy”), akredytację i proces EMAS oraz program eliminacji dokumentów papierowych obejmujący aplikacje e-Committee i e-Meeting; wzywa do rozwinięcia tego programu o aplikacje dla smartfonów i tabletów;

95.  zwraca uwagę na fakt, że telekonferencje i praca zdalna mogą przyczynić się do efektywniejszego gospodarowania czasem i uczynienia Parlamentu bardziej przyjaznym dla środowiska, a także do zmniejszenia kosztów administracyjnych i kosztów podróży;

96.  zauważa, że w 2012 r. emisje gazów cieplarnianych związane z podróżami pracowników Parlamentu między Brukselą, Luksemburgiem a Strasburgiem spadły o 34 % w stosunku do roku 2006; wzywa Prezydium do zapewnienia całkowitej przejrzystości oraz do rozliczenia emisji spowodowanych podróżami posłów z krajów pochodzenia do Brukseli i Strasburga; z zadowoleniem przyjmuje środki na rzecz kompensacji tych emisji, których nie da się ograniczyć ani uniknąć; zaleca realizację dalszych strategii kompensacji za pomocą projektów mechanizmu czystego rozwoju ONZ uznanych za „złoty standard”;

97.  wzywa sekretarza generalnego do opracowania planu ograniczenia liczby skrzyń udostępnianych na potrzeby transportu między miejscami pracy Parlamentu; proponuje zastosowanie mniejszych skrzyń lub wdrożenie systemu wspólnego korzystania ze skrzyń, dzięki czemu ograniczono by ich koszt i ślad węglowy;

98.  wzywa właściwe służby do opracowania zrównoważonej i spójnej koncepcji, aby w pełni wykorzystać pozycję budżetową 239 do kompensacji emisji CO2 do maksymalnej kwoty w celu zrekompensowania nieuniknionych emisji CO2 instytucji poprzez projekty mechanizmu czystego rozwoju ONZ uznane za „złoty standard”;

99.  wzywa do skoncentrowania systemu klimatyzacji na efektywności energetycznej w celu zapewnienia jak najmniejszego wpływu na środowisko;

Sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień

100.  odnotowuje, że w 2013 r. udzielono ogółem 264 zamówień, z czego 120 – o wartości 465 mln EUR – w oparciu o procedury otwarte lub ograniczone, a 144 – o wartości 152 mln EUR – w oparciu o procedury negocjacyjne; zauważa, że chociaż łączna liczba zamówień udzielonych w drodze procedur negocjacyjnych była o 37 % niższa w 2013 r. (i wyniosła 144 w porównaniu z 241 w 2012 r.), to nie nastąpiła znacząca zmiana wartości zamówień udzielonych w ramach tych procedur;

101.  podkreśla w tym kontekście konieczność wdrożenia koncepcji zielonych zamówień publicznych w odniesieniu do wszystkich zamówień i zaproszeń do składania ofert; wzywa do wyznaczenia coraz wyższych i ambitnych wiążących celów dotyczących zamówień ekologicznych, zwłaszcza w zakresie żywności i usług gastronomicznych, pojazdów i transportu, urządzeń sanitarnych i wody, papieru, gospodarowania odpadami oraz sprzętu IT i urządzeń do przetwarzania obrazu, oświetlenia, sprzątania i mebli;

102.  zauważa, że większość zamówień udzielonych w 2013 r. dotyczyła usług (61 %), a ich łączna wartość wyniosła 374 mln EUR, natomiast trzy dyrekcje generalne udzieliły 14 zamówień o wartości ponad 10 mln EUR; podkreśla, że należy dopilnować, by te zamówienia o wysokiej wartości podlegały szczególnemu systemowi kontroli, w ramach którego stale monitoruje się realizację zleceń;

103.  odnotowuje następujące rozbicie zamówień udzielonych w 2013 i 2012 r. według rodzaju wykorzystanej umowy:

Rodzaj umowy

2013

2012

Liczba

Odsetek

Liczba

Odsetek

Usługi

Zaopatrzenie

Roboty

Budynki

189

48

19

8

72 %

18 %

7 %

3 %

242

62

36

4

70 %

18 %

12 %

1 %

Ogółem

264

100 %

344

100 %

Rodzaj umowy

2013

2012

Wartość (EUR)

Odsetek

Wartość (EUR)

Odsetek

Usługi

Zaopatrzenie

Roboty

Budynki

374 147 951

91 377 603

15 512 763

136 289 339

61 %

15 %

2 %

22 %

493 930 204

145 592 868

48 386 872

180 358 035

57 %

17 %

5 %

21 %

Ogółem

617 327 656

100 %

868 267 979

100 %

(Roczne sprawozdanie w sprawie zamówień udzielonych przez Parlament Europejski, 2013 r., s. 7)

104.  odnotowuje następujące rozbicie zamówień udzielonych w 2013 i 2012 r. według rodzaju zastosowanej procedury:

Rodzaj procedury

2013

2012

Liczba

Odsetek

Liczba

Odsetek

Otwarta

Ograniczona

Negocjacyjna

Konkursowa

Wyjątkowa

106

14

144

-

-

40 %

5 %

55 %

-

-

98

5

241

-

-

28 %

2 %

70 %

0 %

0 %

Ogółem

264

100 %

344

100 %

Rodzaj procedury

2013

2012

Wartość (EUR)

Odsetek

Wartość (EUR)

Odsetek

Otwarta

Ograniczona

Negocjacyjna

Konkursowa

Wyjątkowa

382 045 667

83 288 252

151 993 737

-

-

62 %

13 %

25 %

-

-

381 116 879

245 156 318

241 994 782

-

-

44 %

28 %

28 %

0 %

0 %

Ogółem

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Roczne sprawozdanie w sprawie zamówień udzielonych przez Parlament Europejski, 2013 r., s. 9)

Wyjątkowe procedury negocjacyjne

105.  odnotowuje, że wyjątkowe procedury negocjacyjne stanowiły 39 % wszystkich procedur negocjacyjnych uruchomionych w 2013 r.; jest zaniepokojony, że Parlament skorzystał w 2013 r. z wyjątkowej procedury negocjacyjnej w celu udzielenia 56 zamówień, i zwraca się o podanie nie tylko łącznej liczby tych zamówień, lecz również ich łącznej wartości;

106.  jest zdania, że urzędnicy zatwierdzający powinni przedstawiać wyczerpujące i przejrzyste uzasadnienia dla przypadków korzystania z wyjątkowej procedury negocjacyjnej; zwraca się o to, by Główny Dział Finansowy gromadził te informacje w sprawozdaniu rocznym w sprawie zamówień udzielonych przez organ udzielający absolutorium;

Grupy polityczne (pozycja budżetowa 4 0 0)

107.  odnotowuje, że w 2013 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 0 przyznane grupom politycznym i posłom niezrzeszonym zostały wykorzystane w sposób przedstawiony poniżej;

Grupa

2013

2012

Środki roczne

Środki własne i środki przeniesione

Wydatki

Wskaźnik wykorzystania środków rocznych

Środki przeniesione na następny okres

Środki roczne

Środki własne i środki przeniesione

Wydatki

Wskaźnik wykorzystania środków rocznych

Środki przeniesione na następny okres (2011 r.)

PPE

21 680

4 399

18 437

85,04 %

7 642

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

S&D

15 388

6 849

17 649

114,69 %

4 588

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

ALDE

6 719

2 172

7 142

106,30 %

1 749

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

Verts/ALE

4 366

1 787

4 778

109,44 %

1 375

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

GUE/NGL

2 658

1 076

3 317

124,79 %

416

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

EKR

4 046

1 602

4 598

113,64 %

1 050

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

EFD

2 614

939

2 422

92,65 %

1 132

2 538

881

2 494

98,29 %

925

Posłowie niezrzeszeni

1 316

367

931

70,74 %

441

1 362

413

963

70,73 %

367

Ogółem

58 786

19 193

59 274

100,83 %

18 394

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

* wszystkie kwoty w tysiącach EUR

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne

108.  odnotowuje, że w 2013 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 2 zostały wykorzystane w sposób przedstawiony poniżej(2):

Partia

Skrót

Środki własne*

Dotacja z PE

Dochody ogółem

Dotacje z PE w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 85 %)

Nadwyżka dochodów (przesunięcie do rezerw) lub strata

Europejska Partia Ludowa

PPE

1 439

6 464

9 729

85 %

192

Partia Europejskich Socjalistów

PES

1 283

4 985

6 841

85 %

118

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

ALDE

518

2 232

3 009

85 %

33

Europejska Partia Zielonych

EPZ

461

1 563

2 151

78 %

-36

Przymierze Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

AECR

307

1 403

1 970

85 %

45

Europejska Partia Lewicy

EL

233

948

1 180

68 %

-258

Europejska Partia Demokratyczna

EDP/PDE

91

437

528

85 %

0

Demokraci UE

EUD

48

197

245

85 %

12

Wolne Przymierze Europejskie

ALE

93

439

592

85 %

12

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny

ECPM

61

305

366

85 %

8

Europejskie Przymierze na rzecz Wolności

EAF

68

384

452

85 %

1

Europejskie Przymierze Ruchów Narodowych

AEMN

53

350

403

85 %

-38

Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji

MELD

107

594

833

85 %

0

Ogółem

4 762

20 301

28 299

83 %

89

(*) wszystkie kwoty w tysiącach EUR

109.  odnotowuje, że w 2013 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 3 zostały wykorzystane w sposób przedstawiony poniżej(3):

Fundacja

Skrót

Związek z partią

Środki własne*

Dotacja z PE

Dochody ogółem

Dotacje z PE w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 8 5%)

Ośrodek Studiów Europejskich

CES

PPE

772

3 985

4 757

85 %

Fundacja Studiów Europejskich i Postępu

FEPS

PES

491

2 762

3 253

85 %

Europejskie Forum Liberalne

ELF

ALDE

214

1 108

1 322

85 %

Europejska Fundacja Zielonych

GEF

EPZ

158

881

1 039

85 %

Zmienić Europę

TE

EL

130

538

668

85 %

Instytut Europejskich Demokratów

IED

PDE

50

219

269

85 %

Centrum Maurits Coppieters

CMC

ALE

50

227

277

85 %

Nowy Kierunek – Fundacja na rzecz Reformy w Europie

ND

AECR

183

645

828

85 %

Europejska Fundacja na rzecz Wolności

EFF

EAF

39

210

249

85 %

Organizacja na rzecz Europejskiej Współpracy Międzypaństwowej

OEIC

EUD

20

123

143

85 %

Europejska Chrześcijańska Fundacja Polityczna

ECPF

ECPM

31

170

201

85 %

Fundacja na rzecz Europy Wolności i Demokracji

FELD

MELD

60

280

340

85 %

Identités & Traditions europénnes

ITE

AEMN

31

177

208

85 %

Ogółem

-

2 229

11 325

13 554

85 %

(*) wszystkie kwoty w tysiącach EUR

-

2.229

11.325

13.554

85%

(1) ALTER-EU: Mind the Gap (http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/Mind%20the%20Gap%20briefing.pdf)
(2) Źródło: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) i PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) pkt 12.
(3) Źródło: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) i PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) pkt 12.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności