Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2079(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0116/2015

Внесени текстове :

A8-0116/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0122

Приети текстове
PDF 558kWORD 92k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски съвет и Съвет
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет (2014/2079(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0116/2015),

1.  Отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) ОВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІІ – Европейски съвет и Съвет (2014/2079(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІІ — Европейски съвет и Съвет,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2015 г. за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0116/2015),

A.  като има предвид, че всички институции на Съюза трябва бъдат прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството на институции на Съюза;

Б.  като има предвид, че при отсъствието на отговори на въпросите на Парламента и при липсата на достатъчно информация, Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  Отбелязва, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2013 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.  Отбелязва, че в своя годишен доклад за 2013 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси във връзка с Европейския съвет и Съвета;

3.  Отбелязва, че през 2013 г. Европейският съвет и Съветът са разполагали с общ бюджет в размер на 535 511 300 EUR (533 920 000 EUR през 2012 г.), при степен на усвояване от 86,7%; изразява съжаление за намалената степен на усвояване през 2013 г. спрямо постигнатите през 2012 г. 91,8%;

4.  Изразява загриженост, че процентът на недостатъчно усвояване на средствата продължава да е висок, като това се отнася за почти всички категории; отново призовава за разработване на ключови показатели за изпълнение с цел подобряване на бюджетното планиране за следващите години;

5.  Отбелязва, че през 2013 г. поради недостатъчна степен на усвояване на средствата и намалено използване на съоръженията са били освободени 71 376 244 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

6.  Изразява учудването си по повод на факта, че сумата от 5 милиона евро, отпусната за закупуване на сградата „Европа“, е пренесена за 2014 г. с цел извършване на действителни плащания; счита, че това салдо, в допълнение към други пренесени бюджетни кредити, е в разрез с принципите на ежегодност и добро финансово управление, заложени във Финансовия регламент;

7.  Отново посочва, че бюджетите на Европейския съвет и Съвета следва да бъдат отделни, за да се допринесе за прозрачността на финансовото управление на институциите и да се повиши управленската отговорност на двете институции;

8.  Отново призовава Европейския съвет и Съвета да изпратят на Парламента своя годишен отчет за дейността с изчерпателна информация за всички човешки ресурси, с които разполагат двете институции, класифицирани по категория, степен, пол, националност и участие в професионално обучение; отбелязва, че тази таблица следва да бъде автоматично включвана в годишния отчет за дейността на институциите;

9.  Приветства създаването на одитен комитет в рамките на генералния секретариат на Съвета и приемането на нова Харта за вътрешен одит; призовава Съвета да информира Парламента за ползите и резултатите от тези промени;

10.  Изразява съжаление за това, че през 2013 г. се наблюдава забавяне при изпълнението на последващите действия във връзка със забележките от вътрешния одит; изразява съгласие със Съвета относно „значението на своевременното изпълнение на препоръките от одита“(1); очаква незабавното прилагане на тази процедура;

11.  Изразява загриженост във връзка със забавеното изпълнение на препоръките от одита от страна на службата за писмени преводи;

12.  Отбелязва със загриженост огромните разлики в разходите за писмени преводи между различните институции на Съюза; следователно изисква от междуинституционалната работна група за писмени преводи да посочи причините за тези разлики и да предложи решения за преодоляването на този дисбаланс, както и да постигне хармонизиране на разходите за писмени преводи, при максимално съблюдаване на качеството и езиковото многообразие; за тази цел отбелязва, че работната група следва да поднови сътрудничеството между институциите с цел споделяне на добри практики и резултати, както и откриване на областите, в които сътрудничеството или споразуменията между институциите могат да бъдат подобрени; отбелязва, че работната група следва да цели също така създаването на единна методология за представяне на разходите за писмени преводи за всички институции, с оглед опростяване на анализа и съпоставката на разходите; отбелязва, че работната група следва да представи тези резултати до края на 2015 г.; призовава всички институции да участват активно в работата на междуинституционалната работна група; в този смисъл припомня ключовото значение на зачитането на езиковото многообразие в европейските институции с цел гарантиране на равно третиране и равни възможности за всички граждани на Съюза;

13.  Счита, че по време на криза и повсеместни бюджетни съкращения разходите за „заседания извън обичайното място на работа“ на служителите в европейските институции трябва да се намалят и, по възможност, тези заседания следва да се провеждат в самите седалища на институциите, тъй като тяхната добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

14.  Изразява загриженост относно липсата на жени на отговорни длъжности в институциите на Съюза; призовава Съвета за прилагането на план за равни възможности, по-специално за ръководните длъжности, с цел възможно най-бързо преодоляване на този дисбаланс;

15.  Изразява съжаление за това, че изготвянето на наръчник за управлението на строителни проекти беше отложено;

16.  Отбелязва, че изпълнението на някои от препоръките, отправени при одита на строителния проект „Европа“, все още изостава; отново призовава Съвета да предостави пълно писмено обяснение, с подробности за общия размер на бюджетните кредити, използвани за закупуване на сградата;

17.  Изисква политиката в областта на сградния фонд на институцията да бъде приложена към нейния годишен отчет за дейността, особено предвид на факта, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

18.  Отбелязва, че бюджетът на Съвета за 2013 г. не е увеличен (0,3%) (1,6 млн. евро); счита, че това е положителна тенденция и очаква тя да се запази през следващите години;

19.  Призовава Съвета да си сътрудничи с другите институции с цел изготвянето на уеднаквена методология за представяне на разходите за писмен превод, така че да се опростят анализът и съпоставката на разходите;

20.  Изразява загриженост относно забавянето във връзка с приемането на вътрешните правила за подаване на сигнали за нарушения; призовава Съвета да приложи незабавно тези правила;

21.  Призовава Съвета да включва в своите годишни отчети за дейността, в съответствие със съществуващите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

Основания за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

22.  Отново заявява, че Съветът трябва да бъде прозрачен и да носи пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са му предоставени в качеството на институция на Съюза; подчертава, че това означава, че Съветът трябва да участва пълноценно и добросъвестно в рамките на годишната процедура по освобождаване от отговорност, както постъпват другите институции; във връзка с това счита, че ефективният контрол по отношение на изпълнението на бюджета на Съюза изисква Парламентът и Съветът да си сътрудничат посредством работно споразумение; изразява съжаление относно срещаните до момента трудности във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност; все пак отбелязва проявения от действащото председателство на Съюза интерес за сближаване на позициите, както и писмото на генералния секретар на Съвета в отговор на въпросите, внесени от комисията по бюджетен контрол, в което той изразява желанието си за активна подкрепа на конкретни мерки за изготвяне на процедура за начина на действие, както бе поискано от Парламента в неговата резолюция от 23 октомври 2014 г.(2); подчертава необходимостта от подобряване на капацитета за диалог между двете институции, за да се намери възможно най-скоро решение, което да гарантира изпълнение на мандата по Договора и отчетност пред гражданите;

23.  Отново заявява, че единственият начин да се въведе ефективен бюджетен контрол е чрез сътрудничество между Парламента и Съвета, като основните елементи на това сътрудничество трябва да включват официални заседания на представители на Съвета и на комисията по бюджетен контрол на Парламента, отговор на въпросите, задавани от членовете на комисията въз основа на писмен въпросник, и предоставяне при поискване на документи, които да служат като основа за бюджетните проверки;

24.  Отново заявява, че без съдействието на Съвета, както е посочено по-горе, Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

25.  Изразява съгласие с позицията на Комисията, изразена в нейното писмо от 23 януари 2014 г. до Парламента, че е желателно Парламентът да продължава да освобождава от отговорност, да отсрочва или отказва освобождаването от отговорност на другите институции, включително и Съвета, както е било досега;

26.  напълно одобрява и подкрепя становището на Комисията, изразено в нейното писмо, съгласно което всички институции следва да участват активно в процеса за предприемане на последващи действия вследствие на забележките на Парламента, отправени в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и всички институции следва да съдействат, за да се гарантира безпроблемното провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност, при пълно спазване на съответните разпоредби в Договора за функционирането на Европейския съюз и съответното вторично законодателство;

27.  Уведомява Съвета, че в своето писмо Комисията е заявила също така, че няма да контролира изпълнението на бюджетите на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило независимостта на тази институция във връзка с изпълнението на собствената ѝ част от бюджета; припомня, че Парламентът освобождава от отговорност другите институции във връзка с изпълнението на бюджета, след като разгледа предоставените документи и дадените отговори на въпросите; изразява съжаление за това, че Парламентът систематично среща затруднения при получаването на отговори от Съвета;

28.  Счита, че е демократично Парламентът да упражнява своето правомощие да освобождава от отговорност съгласно членове 316, 317 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз в съответствие с настоящото тълкуване и практика, а именно да освобождава от отговорност индивидуално за всяка функция от бюджета, с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност спрямо данъкоплатците в Съюза; следователно потвърждава, че освобождаването или не от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е задължение на Парламента спрямо гражданите на Съюза;

29.  Счита, че нормативната уредба на Съюза за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета следва да бъде преразгледана, за да се изясни този процес;

30.  Изразява съжаление във връзка с факта, че не всички институции на Съюза спазват едни и същи стандарти във връзка с прозрачността и счита, че Съветът следва да отбележи напредък по този въпрос.

(1) Резюме на годишния доклад за дейността за 2013 г. на вътрешния одитор на генералния секретариат на Съвета, стр. 2.
(2) ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 95.

Правна информация - Политика за поверителност