Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2079(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0116/2015

Předložené texty :

A8-0116/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0122

Přijaté texty
PDF 477kWORD 86k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada (2014/2079(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0116/2015),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
(2) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada(2014/2079(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv o šetření z vlastního podnětu OI/1/2014/PMC ze dne 26. února 2015 týkající se upozorňování na nekalé praktiky (whistleblowing),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0116/2015),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány Unie musí být transparentní a nést plnou zodpovědnost vůči občanům Unie, pokud jde o prostředky, které jim byly jakožto orgánům Unie svěřeny;

B.  vzhledem k nedostatku odpovědi na dotazy Parlamentu a chybějící dostatečné informace, Parlament nemůže přijmout podložené rozhodnutí o udělení absolutoria;

1.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící dne 31. prosince 2013 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 uvedl, že v případě Evropské rady a Rady nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích;

3.  konstatuje, že v roce 2013 měly Evropská rada a Rada celkový rozpočet ve výši 535 511 300 EUR (v roce 2012 to bylo 533 920 000 EUR) a míra čerpání činila 86,7 %; lituje snížení míry plnění v roce 2013 oproti roku 2012, kdy dosahovala 91,8 %;

4.  je znepokojen tím, že míra čerpání je i nadále příliš nízká a týká se téměř všech kategorií; připomíná svou výzvu k vytvoření klíčových ukazatelů výkonnosti, aby se tak v příštích letech zlepšilo rozpočtové plánování;

5.  konstatuje, že v roce 2013 byly zrušeny prostředky na závazky ve výši 71 376 244 EUR kvůli nedostatečnému čerpání a méně častému využívání zařízení;

6.  je překvapen zjištěním, že 5 milionů EUR vyčleněných na nákup budovy Europa bylo přeneseno k provedení platby do roku 2014; domnívá se, že tento zůstatek, mimo ostatní přenesené prostředky, je v rozporu se zásadami ročního rozpočtu a řádného finančního řízení stanovenými ve finančním nařízení;

7.  opakuje, že rozpočet Evropské rady a Rady by měl být oddělen, což by přispělo k transparentnosti finančního řízení těchto orgánů a zlepšilo jejich odpovědnost;

8.  znovu vyzývá Evropskou radu a Radu, aby Parlamentu zasílaly své výroční zprávy o činnosti se souhrnným přehledem všech lidských zdrojů, které mají k dispozici, rozdělených podle kategorie, platové třídy, pohlaví, státní příslušnosti a odborného vzdělání; podotýká, že tato tabulka by měla být automaticky zařazena do roční zprávy o činnosti těchto orgánů;

9.  vítá zřízení výboru pro audit v generálním sekretariátu Rady a přijetí nových stanov interního auditu; vyzývá Radu, aby Parlament informovala o přínosech a výsledcích těchto změn;

10.  vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2013 došlo ke snížení míry provádění připomínek navazujících na interní audit; shoduje se s Radou v tom, že „je důležité včas provádět doporučení vyplývající z auditu“(1); očekává, že tento postup proběhne bez dalších prodlev;

11.  je znepokojen zpožděními při provádění doporučení vyplývajících z auditu v překladatelských službách;

12.  se znepokojením bere na vědomí obrovské rozdíly, které existují mezi jednotlivými evropskými orgány, pokud jde o náklady na překlad; v důsledku toho požaduje, aby interinstitucionální pracovní skupina pro překlad určila příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, jak tuto nerovnováhu odstranit a dosáhnout harmonizace nákladů na překlad při co nejvyšším možném zachování kvality a jazykové rozmanitosti; konstatuje, že za tímto účelem pracovní skupina znovu zahájí spolupráci mezi orgány s cílem sdílet osvědčené postupy a výsledky a určit oblasti, ve kterých je možné posílit spolupráci nebo dohody mezi orgány; konstatuje, že cílem pracovní skupiny by mělo také být vytvoření jednotné metodiky pro prezentaci nákladů na překlad použitelnou pro všechny orgány, aby se zjednodušila analýza a srovnávání těchto nákladů; konstatuje, že by pracovní skupina měla tyto výsledky předložit do konce roku 2015; vyzývá všechny orgány, aby se aktivně podílely na činnosti interinstitucionální pracovní skupiny; v této souvislosti připomíná zásadní význam respektování mnohojazyčnosti v institucích Unie, která zajišťuje rovné zacházení a rovnost příležitostí pro všechny občany Unie;

13.  domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je nutné snížit náklady na „away days“ zaměstnanců evropských orgánů a že by tyto akce měly v rámci možností probíhat ve vlastních sídlech orgánů, neboť jejich přidaná hodnota neospravedlňuje tak vysoké náklady;

14.  vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem žen ve vedoucích pozicích orgánů Unie; žádá Radu, aby zavedla plán rovných příležitostí, zejména pokud jde o řídící pozice, s cílem vyřešit tuto nerovnováhu co nejdříve;

15.  vyjadřuje politování nad zpožděním při vypracování příručky pro řízení stavebních projektů;

16.  všímá si, že některá doporučení vyplývající z auditu, která se týkala stavebního projektu Europa, dosud nebyly provedeny; znovu vyzývá Radu, aby poskytla podrobné písemné vysvětlení, v němž bude uvedena celková výše prostředků použitých na nákup budovy;

17.  žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika orgánu v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

18.  všímá si nulového růstu (0,3 %, 1,6 milionu EUR) v rozpočtu Rady na rok 2013; považuje to za pozitivní vývoj a očekává jeho pokračování i v nadcházejících letech;

19.  vyzývá Radu, aby spolupracovala s ostatními orgány na unifikaci metodiky pro uvádění nákladů na překlad v zájmu jejich snazší analýzy a srovnání;

20.  je znepokojen zpožděním v přijímání vnitřních pravidel pro whistleblowing; vyzývá Radu, aby je zavedla bez dalších prodlev;

21.  vyzývá Radu, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnula do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byl vyšetřován tento orgán nebo některá z osob, která pro něj pracuje;

Důvody pro odložení rozhodnutí o udělení absolutoria

22.  připomíná, že Rada by měla prokázat, že jedná transparentně a nese ve vztahu k občanům Unie plnou odpovědnost za prostředky, které jí byly jako orgánu Unie svěřeny; trvá na tom, že to znamená, že Rada se musí plně a v dobré víře zapojit do výročního postupu udělování absolutoria stejně jako ostatní orgány; v tomto smyslu se domnívá, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu Unie je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou na základě určitého pracovního ujednání; vyjadřuje politování nad problémy, které se doposud vyskytly v postupu udělování absolutoria; bere však na vědomí zájem, který projevilo současné předsednictví Unie ve věci sblížení postojů, a dopis generálního tajemníka Rady v odpovědi na otázky položené Výborem pro rozpočtovou kontrolu, ve kterém dává najevo, že je připraven aktivně podpořit konkrétní opatření pro dosažení „přijatelného postupu“, který požadoval Parlament ve svém usnesení ze dne 23. října 2014(2); trvá na tom, že je nutné zlepšit schopnost vést dialog mezi oběma orgány s cílem nalézt co nejdříve řešení, které umožní splnit mandát daný Smlouvou a nést odpovědnost vůči občanům;

23.  opakuje, že účinnou rozpočtovou kontrolu je možné provádět pouze ve spolupráci s Parlamentem a Radou a že tato spolupráce musí zejména zahrnovat formální schůze mezi zástupci Rady a Výboru Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, odpovídání na otázky kladené členy výboru na základě písemného dotazníku a předkládání požadovaných dokumentů, které slouží jako podklady pro rozpočtové kontroly;

24.  opakuje, že bez výše uvedené spolupráce Rady nemůže Parlament přijmout podložené rozhodnutí o udělení absolutoria;

25.  souhlasí s názory Komise vyjádřenými v dopise ze dne 23. ledna 2014 adresovaném Parlamentu, že je žádoucí, aby Parlament i nadále uděloval absolutorium, odkládal rozhodnutí o jeho udělení nebo odmítal udělit absolutorium ostatním orgánům a institucím (mezi něž patří i Rada), jak tomu bylo až do současné doby;

26.  plně schvaluje a podporuje názory Komise uvedené v tomto dopise, že všechny orgány a instituce jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány a instituce by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria a plně přitom dodržovat příslušná ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie a příslušných sekundárních právních předpisů;

27.  informuje Radu, že Komise ve svém dopise uvádí, že nebude dohlížet na provádění rozpočtů ostatních orgánů a že reagování na otázky adresované jinému orgánu by narušovalo autonomii tohoto orgánu, pokud jde o plnění jeho vlastního oddílu rozpočtu; připomíná, že Parlament uděluje absolutorium ostatním orgánům a institucím poté, co posoudí poskytnuté dokumenty a odpovědi na položené otázky; lituje, že Parlament opakovaně naráží na problémy při získávání odpovědí Rady;

28.  domnívá se, že je demokratické, aby Parlament uplatňoval svou pravomoc udělovat absolutorium v souladu s články 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie tak, jak byla dosud interpretována a prováděna, a to udělovat absolutorium každému oddílu rozpočtu Unie jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická odpovědnost vůči daňovým poplatníkům Unie; prohlašuje proto, že udělení či neudělení absolutoria je jednou z povinností, které má Parlament vůči občanům Unie;

29.  domnívá se, že právní rámec Unie pro udělování absolutoria by měl být revidován za účelem vyjasnění postupu jeho udělování;

30.  lituje, že ne všechny orgány Unie dodržují stejné standardy v oblasti transparentnosti, a domnívá se, že by Rada měla v tomto ohledu učinit pokrok.

(1) Shrnutí výroční zprávy o činnosti za rok 2013, kterou vypracoval interní auditor generálního sekretariátu Rady, str. 2.
(2) Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 95.

Právní upozornění - Ochrana soukromí