Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2079(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0116/2015

Indgivne tekster :

A8-0116/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0122

Vedtagne tekster
PDF 265kWORD 74k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (2014/2079(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2013, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0116/2015),

1.  udsætter sin afgørelse om decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af Det Europæiske Råds og Rådets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398 af 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


2.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (2014/2079(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 26. februar 2015, som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ OI/1/2014/PMC om "whistleblowing",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0116/2015),

A.  der henviser til, at alle Unionens institutioner burde være gennemsigtige og fuldt ansvarlige over for unionsborgerne for de midler, de som EU-institutioner er blevet betroet;

B.  der henviser til, at Parlamentet som følge af de manglende svar på Parlamentets spørgsmål og manglen på tilstrækkelig information ikke er i stand til at træffe en velfunderet beslutning om meddelelse af decharge;

1.  bemærker, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderede, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2013, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

2.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2013 bemærkede, at der ikke var konstateret alvorlige svagheder med hensyn til de emner, der indgik i revisionen for så vidt angår Det Europæiske Råd og Rådet;

3.  konstaterer, at Det Europæiske Råd og Rådet i 2013 havde et samlet budget på 535 511 300 EUR (533 920 000 EUR i 2012), med en gennemførelsesgrad på 86,7 %; beklager nedgangen i gennemførelsesgraden i 2013 sammenlignet med 2012, hvor den var på 91,8 %;

4.  er bekymret over, at andelen af underudnyttede bevillinger fortsat er høj og vedrører stort set alle kategorier; gentager sin opfordring til, at der udvikles resultatindikatorer med henblik på at forbedre budgetplanlægningen for de kommende år;

5.  konstaterer, at 71 376 244 EUR af forpligtelserne blev annulleret i 2013 på grund af underudnyttelse og en reduceret brug af faciliteter;

6.  er overrasket over, at 5 mio. EUR, der var forpligtet til erhvervelsen af Europabygningen, er blevet overført til 2014 til faktisk betaling; mener, at dette sammen med andre overførte bevillinger er i modstrid med princippet om budgettets etårighed og princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i finansforordningen;

7.  gentager, at Det Europæiske Råds og Rådets budget bør adskilles med henblik på at bidrage til gennemsigtighed i deres økonomiske forvaltning og til større ansvarlighed i begge institutioner;

8.  gentager sin opfordring til Det Europæiske Råd og Rådet om at sende deres årlige aktivitetsrapport til Parlamentet med en samlet oversigt over alle de menneskelige ressourcer, der er til rådighed for begge institutioner, opsplittet efter kategori, lønklasse, køn, nationalitet og erhvervsuddannelse; bemærker, at denne tabel automatisk bør indføjes i institutionernes årlige aktivitetsrapport;

9.  glæder sig over etableringen af et revisionsudvalg i Rådets generalsekretariat og vedtagelsen af et nyt internt revisionscharter; opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet om fordelene ved og resultaterne af disse ændringer;

10.  beklager, at der i 2013 var en nedgang i gennemførelsen af de op følgende bemærkninger fra den interne revision; er enig med Rådet i "betydningen af en rettidig gennemførelse af revisionsanbefalinger"(1); forventer, at denne procedure iværksættes uden forsinkelse;

11.  er bekymret over forsinkelsen i oversættelsestjenestens implementering af revisionsanbefalinger;

12.  bemærker med bekymring de meget store indbyrdes forskelle i de forskellige EU-institutioners oversættelsesomkostninger; opfordrer derfor den interinstitutionelle arbejdsgruppe for oversættelse til at indkredse årsagerne til de nævnte forskelle og til at foreslå løsninger for at rette op på denne ubalance og opnå en harmonisering af oversættelsesomkostningerne, som fuldt ud respekterer kvaliteten og den sproglige mangfoldighed; bemærker, at arbejdsgruppen med dette for øje bør relancere et samarbejde mellem institutionerne med henblik på at udveksle bedste praksis og resultater samt indkredse de områder, hvor samarbejdet eller aftalerne mellem institutionerne kan styrkes; bemærker, at arbejdsgruppen ligeledes bør have som mål at udvikle en fælles metode til præsentation af oversættelsesomkostningerne for alle institutionerne med henblik på at forenkle analysen og sammenligningen af omkostningerne; bemærker, at arbejdsgruppen bør fremlægge disse resultater inden udgangen af 2015; opfordrer alle institutionerne til at deltage aktivt i den interinstitutionelle arbejdsgruppes arbejde; minder i denne forbindelse om den grundlæggende betydning af respekt for flersprogethed i Unionens institutioner for at sikre ligebehandling af og lige muligheder for alle Unionens borgere;

13.  mener, at udgifterne til "udedage" for Unionens institutioners ansatte bør nedbringes i krisetider med budgetnedskæringer generelt, og at disse dage så vidt muligt bør gennemføres på institutionernes hjemsteder, eftersom den merværdi, der opnås ved dem, ikke berettiger så høje udgifter;

14.  giver udtryk for sin bekymring over manglen på kvinder i beslutningstagende poster i Unionens institutioner; anmoder Rådet om at iværksætte en plan for lige muligheder, navnlig med hensyn til ledende poster, med henblik på hurtigst muligt at få rettet op på denne ubalance;

15.  beklager, at udarbejdelsen af en håndbog om styringen af byggeprojekter er blevet forsinket;

16.  noterer sig, at nogle af revisionsanbefalingerne om projektet om opførelse af Europabygningen fortsat er forsinket i forhold til tidsplanen; gentager sin opfordring til Rådet om at fremlægge en grundig skriftlig forklaring, der udspecificerer det totale antal bevillinger, der er blevet brugt til købet af bygningen;

17.  kræver, at institutionens bygningspolitik vedlægges den årlige aktivitetsrapport, navnlig fordi det er vigtigt, at omkostningerne til en sådan politik rationaliseres behørigt og ikke er uforholdsmæssigt høje;

18.  noterer sig nulvæksten (0,3 %) (1,6 mio. EUR) i Rådets budget for 2013; ser det som en positiv tendens og forventer, at det vil fortsætte i de kommende år;

19.  opfordrer Rådet til at samarbejde med andre institutioner om at fremlægge en samlet metode til at præsentere oversættelsesomkostninger med henblik på at forenkle analysen og sammenligningen af omkostningerne;

20.  er bekymret over den forsinkede vedtagelse af de interne regler for whistleblowing; opfordrer Rådet til at gennemføre disse uden yderligere forsinkelser;

21.  opfordrer Rådet til i sine årlige aktivitetsrapporter i overensstemmelse med de gældende regler om fortrolighed og databeskyttelse at medtage resultaterne og konsekvenserne af afsluttede OLAF-sager, hvor institutionen eller en af de personer, der arbejder for den, var genstand for undersøgelsen;

Grunde til at udsætte afgørelsen om meddelelse af decharge

22.  gentager, at Rådet bør udvise gennemsigtighed og fuldt ud stå til regnskab over for Unionens borgere hvad angår de midler, det tildeles i kraft af at være en EU-institution; understreger, at dette indebærer, at Rådet ligesom de øvrige institutioner bør deltage fuldt ud og i god tro i den årlige dechargeprocedure; mener i den forbindelse, at en effektiv overvågning af Unionens budgetgennemførelse kræver samarbejde mellem Parlamentet og Rådet gennem en samarbejdsordning; beklager de vanskeligheder, der er opstået under de hidtidige dechargeprocedurer; noterer sig ikke desto mindre den interesse, som det nuværende formandskab for Unionen har vist for at bringe holdningerne tættere på hinanden, samt skrivelsen fra Rådets generalsekretær som svar på spørgsmålene fra Budgetkontroludvalget, hvori generalsekretæren tilkendegiver at være parat til aktivt at støtte konkrete foranstaltninger for at opnå en "modus vivendi", sådan som Europa-Parlamentet anmodede om i sin beslutning af 23. oktober 2014(2); fastholder, at det er nødvendigt at forbedre kapaciteten til dialog mellem de to institutioner for hurtigst muligt at finde frem til en løsning, som kan gøre det muligt at opfylde mandatet i henhold til traktaten og aflægge regnskab over for borgerne;

23.  gentager, at det kun er muligt at gennemføre en effektiv budgetkontrol gennem et samarbejde mellem Parlamentet og Rådet, der hovedsagelig bør bestå af formelle møder mellem repræsentanter for Rådet og Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg med henblik på besvarelse af spørgsmål fra udvalgets medlemmer på baggrund af et skriftligt spørgeskema og på anmodning fremsendelse af dokumenter som baggrundsmateriale for budgetkontroller;

24.  gentager, at Parlamentet uden det ovennævnte samarbejde med Rådet ikke kan træffe en velfunderet beslutning om meddelelse af decharge;

25.  er enig i Kommissionens synspunkter i dennes skrivelse af 23. januar 2014 til Parlamentet om, at den finder det ønskeligt, at Parlamentet fortsætter med at meddele, udsætte eller nægte decharge til de øvrige institutioner – herunder Rådet – som hidtil;

26.  bifalder og støtter fuldt ud Kommissionens synspunkter i dennes skrivelse om, at alle institutioner fuldt ud skal tage del i opfølgningsprocessen i forbindelse med bemærkninger, som Europa-Parlamentet har fremført i dechargeproceduren, og at alle institutioner bør samarbejde om at sikre en velfungerende dechargeprocedure under fuld overholdelse af de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og den relevante sekundære lovgivning;

27.  oplyser Rådet om, at Kommissionen anførte i sin skrivelse, at den ikke vil overvåge gennemførelsen af budgetterne for de andre institutioner, og at det ville krænke institutionernes autonomi til at gennemføre deres egen budgetsektion, hvis den besvarede spørgsmål rettet til dem; minder om, at Parlamentet meddeler decharge til de andre institutioner efter at have taget dokumenterne og svarene på spørgsmålene i betragtning; beklager, at Parlamentet gentagne gange støder på problemer med at modtage svar fra Rådet;

28.  anser det for demokratisk, at Parlamentet udøver sin beføjelse til at meddele decharge i medfør af artikel 316, 317 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på linje med den nuværende fortolkning og praksis, nemlig at meddele decharge individuelt for hver budgetpost med henblik på at opretholde gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere; bekræfter derfor, at meddelelse eller ikke meddelelse af decharge er en forpligtelse, som Parlamentet har over for Unionens borgere;

29.  er af den opfattelse, at Unionens dechargerelaterede retlige ramme bør revideres for at skabe klarhed over dechargeprocessen;

30.  beklager, at ikke alle Unionens institutioner respekterer samme standarder for åbenhed, og mener, at Rådet bør gennemføre forbedringer i denne henseende.

(1) Sammendrag af den interne revisor i Rådets generalsekretariats årsberetning for 2013, side 2.
(2) EUT L 334 af 21.11.2014, s. 95.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik