Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2079(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0116/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0116/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0122

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 482kWORD 95k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2014/2079(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0116/2015),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2014/2079(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2015, με την οποία ολοκληρώνεται η αυτεπάγγελτη έρευνά της OI/1/2014/PMC σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0116/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους ως θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της απουσίας απαντήσεων στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου και της έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης, το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής·

1.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων, δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι στην ετήσια έκθεσή του για το 2013 το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε πως δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο·

3.  επισημαίνει ότι το 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο είχαν συνολικό προϋπολογισμό 535 511 300 EUR (το 2012, 533 920 000 EUR), με ποσοστό εκτέλεσης της τάξης του 86,7%· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση του ποσοστού απορρόφησης που παρατηρήθηκε το 2013, σε σύγκριση με ποσοστό 91,8% το 2012·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ποσοστό υποεκτέλεσης εξακολουθεί είναι υψηλό και αφορά όλες σχεδόν τις κατηγορίες· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για ανάπτυξη βασικών δεικτών επιδόσεων·

5.  σημειώνει ότι το 2013 ακυρώθηκαν αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 71 376 244 EUR λόγω υποεκτέλεσης του προϋπολογισμού και μείωσης στη χρήση των εγκαταστάσεων·

6.  διαπιστώνει με έκπληξη ότι ποσό 5 εκατομμυρίων EUR που είχε δεσμευτεί για την αγορά του κτιρίου «Europa» μεταφέρθηκε στο 2014 για την πραγματοποίηση της πραγματικής πληρωμής· φρονεί ότι αυτό το υπόλοιπο, επιπροσθέτως προς τις λοιπές μεταφερθείσες πιστώσεις, αντιβαίνει στις αρχές της ετήσιας διάρκειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό·

7.  υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να διαχωριστεί ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου, για να ενισχυθεί η διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης των θεσμικών οργάνων και να βελτιωθεί η λογοδοσία και των δύο θεσμικών οργάνων·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να του διαβιβάσουν την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους, με συνολική επισκόπηση όλων των ανθρώπινων πόρων που διαθέτουν τα δύο θεσμικά όργανα, κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο, εθνικότητα και επαγγελματική κατάρτιση· σημειώνει ότι ο πίνακας αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτόματα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της ελεγκτικής επιτροπής στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και την έγκριση ενός νέου χάρτη εσωτερικού ελέγχου· ζητεί από το Συμβούλιο να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα οφέλη και τα αποτελέσματα των αλλαγών αυτών·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2013 μειώθηκε το ποσοστό εφαρμογής των παρατηρήσεων του εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις· συμφωνεί με το Συμβούλιο όσον αφορά την σπουδαιότητα της έγκαιρης υλοποίησης των συστάσεων ελέγχου(1)· αναμένει την άμεση επίτευξη αυτού του στόχου·

11.  εκφράζει ανησυχία για την καθυστερημένη υλοποίηση των συστάσεων ελέγχου από τη μεταφραστική υπηρεσία·

12.  παρατηρεί με ανησυχία τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης όσον αφορά το κόστος μετάφρασης· ζητεί συνεπώς από τη διοργανική ομάδα εργασίας για τη μετάφραση να προσδιορίσει τις αιτίες αυτών των διαφορών και να προτείνει λύσεις με σκοπό την εξασφάλιση ισορροπίας και την εναρμόνιση του κόστους μετάφρασης, με απόλυτο σεβασμό προς την ποιότητα και τη γλωσσική πολυμορφία· σημειώνει, έχοντας υπόψη το ανωτέρω, ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να δρομολογήσει εκ νέου μια συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων και τον προσδιορισμό των τομέων εκείνων στους οποίους θα μπορούσαν να ενισχυθούν η συνεργασία ή οι συμφωνίες μεταξύ των θεσμικών οργάνων· σημειώνει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει επίσης να έχει στόχο την κατάρτιση ενιαίας μεθοδολογίας για την παρουσίαση του κόστους της μετάφρασης, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα θεσμικά όργανα, προκειμένου να απλοποιηθούν η ανάλυση και η σύγκρισή του εν λόγω κόστους· σημειώνει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της πριν από το τέλος του 2015· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες της διοργανικής ομάδας εργασίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη θεμελιώδη σημασία του σεβασμού της πολυγλωσσίας στα θεσμικά όργανα της Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Ένωσης·

13.  θεωρεί ότι σε εποχή κρίσης και γενικότερων δημοσιονομικών περικοπών, το κόστος των ημερών εκτός έδρας για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της Ένωσης πρέπει να μειωθεί, και ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να διεξάγονται, κατά το δυνατόν, στους χώρους των θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τις ημέρες εκτός έδρας δεν δικαιολογεί τόσο υψηλό κόστος·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη γυναικών σε θέσεις ευθύνης στα θεσμικά όργανα της Ένωσης· καλεί το Συμβούλιο να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο ίσων ευκαιριών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις, προκειμένου να αρθεί αυτή η ανισορροπία το συντομότερο δυνατόν·

15.  εκφράζει δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση της κατάρτισης εγχειριδίου για τη διαχείριση των έργων κατασκευής κτιρίων·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η υλοποίηση ορισμένων από τις συστάσεις ελέγχου που αφορούν το έργο κατασκευής του κτιρίου «Europa» δεν έχει ακόμη προχωρήσει όσο θα έπρεπε· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο να παράσχει διεξοδικές γραπτές εξηγήσεις, στις οποίες θα παρατίθεται αναλυτικά το συνολικό ποσό των πιστώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του κτιρίου·

17.  απαιτεί να επισυνάπτεται η κτιριακή πολιτική του θεσμικού οργάνου στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, ιδίως επειδή είναι σημαντικό το κόστος μιας τέτοιας πολιτικής να εξορθολογίζεται δεόντως και να μην είναι υπερβολικό·

18.  λαμβάνει υπό σημείωση τη μηδενική αύξηση (0,3%) (1,6 εκατομμύρια EUR) του προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το 2013· θεωρεί θετική την τάση αυτή και αναμένει τη συνέχισή της κατά τα προσεχή έτη·

19.  καλεί το Συμβούλιο να καταρτίσει, σε συνεργασία με τα λοιπά θεσμικά όργανα, ενιαία μεθοδολογία για την παρουσίαση του κόστους της μετάφρασης, προκειμένου να απλοποιηθούν η ανάλυση και η σύγκρισή του·

20.  εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην έγκριση των εσωτερικών κανόνων για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών· ζητεί από το Συμβούλιο να εφαρμόσει τους κανόνες αυτούς χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

21.  καλεί το Συμβούλιο να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες για το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις συνέπειες υποθέσεων της OLAF που έχουν περατωθεί, στις οποίες το θεσμικό όργανο ή μεμονωμένα άτομα που εργάζονται για αυτό αποτελούσαν αντικείμενο της διερεύνησης·

Λόγοι αναβολής της απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής

22.  επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και να λογοδοτεί πλήρως στους πολίτες της Ένωσης όσον αφορά τα κονδύλια που του διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσμικού οργάνου της Ένωσης· τονίζει ότι αυτό συνεπάγεται ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως και με καλή πίστη στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής, όπως πράττουν και τα λοιπά θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι για την αποτελεσματική εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρύθμισης συνεργασίας· εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής· σημειώνει, ωστόσο, το ενδιαφέρον που επέδειξε η τρέχουσα Προεδρία της Ένωσης για τον συμβιβασμό των θέσεων, καθώς και την επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου, με την οποία απαντά σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και εκφράζει την προθυμία του να στηρίξει με ενεργό τρόπο συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη ενός «modus vivendi», όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2014(2)· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, προκειμένου να βρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση που θα καθιστά δυνατή τη συμμόρφωση με την εντολή της Συνθήκης και τη λογοδοσία προς τους πολίτες·

23.  επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού δημοσιονομικού ελέγχου είναι δυνατή μόνο με τη συνεργασία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στα κύρια στοιχεία της οποίας πρέπει να περιλαμβάνονται οι επίσημες συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων του Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, η απάντηση των ερωτήσεων που θέτουν τα μέλη της επιτροπής επί τη βάσει ενός γραπτού ερωτηματολογίου και η υποβολή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, των εγγράφων που θα χρησιμεύσουν ως υλικό αναφοράς για τους δημοσιονομικούς ελέγχους·

24.  επαναλαμβάνει ότι, χωρίς τη συνεργασία του Συμβουλίου όπως περιγράφηκε ανωτέρω, το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής·

25.  συμφωνεί με τις απόψεις που διατύπωσε η Επιτροπή στην επιστολή της προς το Κοινοβούλιο, της 23ης Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τις οποίες είναι ευκταίο να εξακολουθήσει το Κοινοβούλιο να χορηγεί απαλλαγή και να αναβάλλει ή να αρνείται τη χορήγηση απαλλαγής στα λοιπά θεσμικά όργανα –συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου– όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα·

26.  επιδοκιμάζει και στηρίζει πλήρως τις απόψεις που εκφράζει η Επιτροπή στην επιστολή της, βάσει των οποίων όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στις δράσεις που αναλαμβάνονται με σκοπό να δοθεί συνέχεια στις παρατηρήσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής και ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας απαλλαγής, τηρώντας στο ακέραιο τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σχετικού παράγωγου δικαίου·

27.  ενημερώνει το Συμβούλιο ότι η Επιτροπή δηλώνει στην επιστολή της ότι δεν θα εποπτεύσει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του εν λόγω οργάνου όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στα άλλα θεσμικά όργανα αφού εξετάσει τα έγγραφα που του παρέχουν και τις απαντήσεις που δίνονται στις ερωτήσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι το Κοινοβούλιο επανειλημμένως συναντά προβλήματα στη λήψη απαντήσεων από το Συμβούλιο·

28.  θεωρεί δημοκρατικό να ασκήσει το Κοινοβούλιο την εξουσία του όσον αφορά τη χορήγηση απαλλαγής δυνάμει των άρθρων 316, 317 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή τη χορήγηση απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, προκειμένου να διατηρούνται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογούμενους της Ένωσης· επιβεβαιώνει, επομένως, ότι η χορήγηση ή μη χορήγηση απαλλαγής αποτελεί καθήκον του Κοινοβουλίου προς τους πολίτες της Ένωσης·

29.  θεωρεί ότι το νομικό πλαίσιο της Ένωσης που αφορά την απαλλαγή θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να αποσαφηνιστεί η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής·

30.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν τηρούν όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης τα ίδια πρότυπα στον τομέα της διαφάνειας και πιστεύει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να επιφέρει βελτιώσεις στο θέμα αυτό.

(1) Περίληψη της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελεγκτή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, σελίδα 2.
(2) ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 95.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου