Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2079(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0116/2015

Esitatud tekstid :

A8-0116/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0122

Vastuvõetud tekstid
PDF 257kWORD 73k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (2014/2079(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2013 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(4), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0116/2015),

1.  lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta nõukogu peasekretäri tegevusele Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 66, 8.3.2013.
(2) ELT C 403, 13.11.2014, lk 1.
(3) ELT C 398, 12.11.2014, lk 1.
(4) ELT C 403, 13.11.2014, lk 128.
(5) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(6) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (2014/2079(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu,

–  võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 26. veebruari 2015. aasta otsust rikkumisest teatamist käsitleva omaalgatusliku uurimise OI/1/2014/PMC lõpetamise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0116/2015),

A.  arvestades, et kõik liidu institutsioonid peaksid olema läbipaistvad ning liidu kodanike ees neile eraldatud raha kasutamise eest täielikult vastutavad;

B.  arvestades, et kuna parlamendi küsimustele ei ole vastatud ja piisav teave puudub, ei saa parlament teha eelarve täitmisele heakskiidu andmise suhtes teadlikku otsust;

1.  märgib, et kontrollikoda jõudis oma audititööle tuginedes järeldusele, et institutsioonide ja asutuste 31. detsembril 2013 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu;

2.  märgib, et kontrollikoda täheldas oma 2013. aasta aruandes, et ei leidnud olulisi puudusi seoses Euroopa Ülemkogu ja nõukogu juures auditeeritud teemadega;

3.  märgib, et 2013. aastal oli Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarve kogumaht 535 511 300 eurot (2012. aastal 533 920 000 eurot) ning selle täitmise määr oli 86,7 %; peab kahetsusväärseks, et võrreldes 2012. aasta 91,8 %-ga oli 2013. aasta täitmismäär madalam;

4.  tunneb muret, et eelarve alakasutamise määr on jätkuvalt kõrge ja seotud peaaegu kõigi valdkondadega; kordab oma üleskutset arendada välja peamised tulemusnäitajad, et parandada eelarve kavandamist järgmistel aastatel;

5.  võtab teadmiseks, et eelarve alakasutamise ja ruumide vähenenud kasutamise tõttu tühistati 2013. aastal 71 376 244 euro eest kulukohustusi;

6.  on üllatunud, et „Europa” hoone omandamiseks eraldatud 5 miljonit eurot kanti makse tegemiseks üle 2014. aastasse; on seisukohal, et see ja teised üle kantud assigneeringud on vastuolus finantsmääruse aastasuse ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega;

7.  kordab, et Euroopa Ülemkogu eelarve ja nõukogu eelarve tuleks teineteisest lahutada, et suurendada kummagi institutsiooni finantsjuhtimise läbipaistvust ja vastutust;

8.  kordab oma üleskutset Euroopa Ülemkogule ja nõukogule saata parlamendile iga-aastane tegevusaruanne, mis sisaldab põhjalikku ülevaadet kõikidest kummagi institutsiooni käsutuses olevatest inimressurssidest (liigitatud kategooriate, palgaastmete, soo, kodakondsuse ja tööalastel kursustel osalemise kaupa); märgib, et see tabel tuleks automaatselt lisada institutsioonide iga-aastasele tegevusaruandele;

9.  peab tervitatavaks auditikomitee asutamist nõukogu peasekretariaadis ning uue siseauditi harta vastuvõtmist; palub nõukogul hoida parlamenti kursis nendest muudatustest saadava kasu ja nende tulemustega;

10.  peab kahetsusväärseks, et 2013. aastal vähenes siseauditi järelmärkuste elluviimine; nõustub nõukoguga „auditisoovituste õigeaegse rakendamise olulisuse”(1) osas; eeldab, et see menetlus toimub viivituseta;

11.  tunneb muret, et tõlketeenistus on viivitanud auditisoovituste rakendamisega;

12.  märgib murelikult, et liidu eri institutsioonide tõlkekulud on väga erinevad; palub institutsioonidevahelisel tõlketöörühmal teha sellega seoses kindlaks nende erinevuste põhjused ja pakkuda välja lahendused, mis kaotaksid selle tasakaalustamatuse ja ühtlustaksid tõlkekulud, mille puhul oleks täielikult arvestatud kvaliteeti ja keelelist mitmekesisust; märgib sellega seoses, et töörühm peaks taastama institutsioonidevahelise koostöö, et vahetada parimaid tavasid ja tulemusi, ning tegema kindlaks valdkonnad, kus oleks võimalik institutsioonide koostööd või nendevahelisi kokkuleppeid tugevdada; märgib, et töörühma eesmärk peaks ühtlasi olema töötada välja tõlkekulude esitamise ühtne meetod, mida saaksid kasutada kõik institutsioonid, et hõlbustada nende kulude analüüsi ja võrdlust; märgib, et töörühm peaks selle töö tulemused esitama enne 2015. aasta lõppu; kutsub kõiki institutsioone üles institutsioonidevahelise töörühma töös aktiivselt osalema; tuletab sellega seoses meelde, et liidu institutsioonides tuleb mitmekeelsuse tagamisele väga suurt tähelepanu pöörata, et tagada kõigi liidu kodanike võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused;

13.  on seisukohal, et kriisi ja üldiste eelarvekärbete ajal tuleb liidu institutsioonide töötajate väljasõitude kulusid vähendada ning väljasõiduüritused peaksid võimaluse korral toimuma institutsioonide endi hoonetes, sest väljasõitudega kaasnev lisaväärtus ei õigusta nii suuri kulusid;

14.  tunneb muret naiste vähesuse pärast liidu institutsioonide vastutavatel ametikohtadel; kutsub nõukogu üles viima selle tasakaalustamatuse võimalikult kiireks kaotamiseks ellu võrdsete võimaluste kava, eelkõige seoses juhtivate ametikohtadega;

15.  peab kahetsusväärseks, et hooneprojektide haldamise käsiraamatu koostamine on toppama jäänud;

16.  võtab teadmiseks, et mõned auditisoovitused „Europa” hoone projekti suhtes on ikka veel ellu viimata; kordab oma nõudmist, et nõukogu esitaks põhjaliku kirjaliku selgituse selle hoone ostmiseks kasutatud assigneeringute kogusumma kohta;

17.  palub, et institutsioon lisaks oma iga-aastasele tegevusaruandele kinnisvarapoliitika, eelkõige kuna oluline on kinnisvarapoliitikaga seotud kulusid ratsionaliseerida ja tagada, et need kulud ei ole liiga suured;

18.  võtab teadmiseks nõukogu 2013. aasta eelarve nullkasvu (0,3 %) (1,6 miljonit eurot); peab seda positiivseks suundumuseks ning ootab selle jätkumist järgmistel aastatel;

19.  kutsub nõukogu üles tegema koostööd teiste institutsioonidega, et töötada tõlkekulude esitamise kohta välja ühtne meetod, mille abil oleks kulusid lihtsam analüüsida ja võrrelda;

20.  on mures rikkumisest teatamise sise-eeskirjade vastuvõtmise viibimise pärast; palub nõukogul neid eeskirju viivitamata rakendama hakata;

21.  palub nõukogul lisada oma iga-aastastesse tegevusaruannetesse kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsus- ja andmekaitse-eeskirjadega kõigi selliste lõpetatud OLAFi juhtumite tulemused ja tagajärjed, mille puhul oli uurimise all institutsioon või mõni selle heaks töötav isik;

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse edasilükkamise põhjused

22.  kordab, et nõukogu tegevus peaks olema läbipaistev ja nõukogu peaks olema liidu kodanike ees täielikult vastutav talle kui liidu institutsioonile usaldatud rahaliste vahendite kasutamise eest; rõhutab, et see eeldab, et nõukogu osaleb täielikult ja heas usus iga-aastases eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses, nagu teised institutsioonid seda teevad; on sellega seoses seisukohal, et liidu eelarve täitmise mõjusa kontrolli huvides peavad Euroopa Parlament ja nõukogu töökorra alusel koostööd tegema; peab kahetsusväärseks probleeme, mis on seni eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus tekkinud; võtab siiski teadmiseks liidu praeguse eesistujariigi poolt ülesnäidatud huvi seisukohtade lähendamiseks ning nõukogu peasekretäri kirja vastuseks eelarvekontrollikomisjoni esitatud küsimustele, milles ta väljendab oma valmisolekut toetada aktiivselt konkreetseid meetmeid parlamendi poolt 23. oktoobri 2014. aasta resolutsioonis(2) nõutud modus vivendi saavutamiseks; rõhutab vajadust suurendada nende kahe institutsiooni vahelist dialoogipidamise võimet, et leida võimalikult kiiresti lahendus, mis võimaldab aluslepinguga saadud volituste täitmist ja vastutust kodanike ees;

23.  kordab, et tulemuslik eelarvekontroll on võimalik ainult siis, kui Euroopa Parlament ja nõukogu teevad koostööd, mille põhielemendid hõlmavad nõukogu ja Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni esindajate ametlikke kohtumisi, komisjoniliikmete esitatud küsimustele vastamist kirjaliku küsimustiku alusel ja vajadusel korral eelarvekontrolli jaoks vajalike taustadokumentide esitamist;

24.  kordab, et ilma nõukogupoolse koostööta, nagu eespool mainitud, ei saa Euroopa Parlament teha eelarve täitmisele heakskiidu andmise suhtes teadlikku otsust;

25.  nõustub komisjoni seisukohaga 23. jaanuari 2014. aasta kirjas Euroopa Parlamendile, et on soovitav, et parlament annaks jätkuvalt heakskiidu, lükkaks edasi heakskiidu andmise või keelduks heakskiidu andmisest teiste institutsioonide – sh nõukogu – eelarve täitmisele, nagu see siiani on olnud;

26.  kinnitab ja toetab täielikult komisjoni kirjas avaldatud seisukohta, et kõik institutsioonid on täiel määral seotud Euroopa Parlamendi poolt eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus tehtud tähelepanekute järelmeetmetega ning et kõik institutsioonid peaksid tegema koostööd, et tagada eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse sujuv läbiviimine, pidades täielikult kinni Euroopa Liidu toimimise lepingu asjakohastest sätetest ja asjaomastest teisestest õigusaktidest;

27.  annab nõukogule teada, et komisjon märkis oma kirjas, et ta ei teosta järelevalvet teiste institutsioonide eelarve täitmise üle ning et teisele institutsioonile esitatud küsimustele vastamisega rikutaks selle teise institutsiooni vabadust kasutada oma osa eelarvest; tuletab meelde, et parlament annab teiste institutsioonide eelarve täitmisele heakskiidu pärast seda, kui on läbi vaadanud esitatud dokumendid ning küsimuste vastused; peab kahetsusväärseks, et parlamendil on nõukogult vastuste saamisega pidevalt probleeme;

28.  peab demokraatlikuks, et parlament kasutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise pädevust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 316, 317 ja 319 ning kooskõlas praeguse tõlgenduse ja praktikaga, mille kohaselt tuleb heakskiit anda igale eelarvejaole eraldi, et säilitada läbipaistvus ja demokraatlik aruandekohustus liidu maksumaksjate ees; kinnitab seetõttu, et eelarve täitmisele heakskiidu andmine või mitteandmine on parlamendi kohustus liidu kodanike ees;

29.  on seisukohal, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise alane liidu õigusraamistik tuleks läbi vaadata, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise protsess selgemaks muuta;

30.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et mitte kõik liidu institutsioonid ei järgi läbipaistvuse küsimuses samu standardeid, ning on veendunud, et nõukogu peaks selles valdkonnas edusamme tegema.

(1) Nõukogu peasekretariaadi siseaudiitori 2013. aasta tegevusaruande kokkuvõte, lk 2.
(2) ELT L 334, 21.11.2014, lk 95.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika