Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2079(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0116/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0116/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0122

Hyväksytyt tekstit
PDF 255kWORD 74k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2014/2079(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(6) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0116/2015),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille Eurooppa‑neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 66, 8.3.2013.
(2) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUVL C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2014/2079(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa‑neuvosto ja neuvosto,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2015 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen epäkohtien paljastamisesta (whistleblowing) tehdyn oma-aloitteisen tutkimuksen OI/1/2014/PMC päättämisestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0116/2015),

A.  katsoo, että kaikkien unionin toimielinten olisi toimittava avoimesti ja oltava kaikin puolin vastuussa unionin kansalaisille niille unionin toimieliminä uskotuista varoista;

B.  toteaa, että parlamentti ei pysty tekemään tietoon perustuvaa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä, koska sen kysymyksiin ei ole saatu vastausta eikä sillä ole riittävästi tietoa;

1.  panee merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2013 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2013 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Eurooppa‑neuvostoon ja neuvostoon liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  toteaa, että vuonna 2013 Eurooppa-neuvoston ja neuvoston kokonaistalousarvio oli 535 511 300 euroa (533 920 000 euroa vuonna 2012), joista käytettiin 86,7 prosenttia; pitää valitettavana, että toteutusaste laski vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012, jolloin se oli 91,8 prosenttia;

4.  on huolissaan siitä, että käyttämättä jääneiden varojen osuus on edelleen varsin korkea ja koskee lähes kaikkia menoluokkia; ehdottaa jälleen keskeisten tulosindikaattoreiden laatimista, jotta talousarvion suunnittelua voidaan tulevina vuosina parantaa;

5.  panee merkille, että sitoumuksia peruttiin vuonna 2013 yhteensä 71 376 244 euroa varojen vajaakäytön ja tilojen ja palvelujen käytön vähenemisen vuoksi;

6.  on yllättynyt, että Europa-rakennuksen hankkimista varten varatut 5 miljoonaa euroa siirrettiin maksettavaksi vuonna 2014; katsoo, että tämä siirto, muiden seuraavalle vuodelle tehtyjen siirtojen lisäksi, on vastoin varainhoitoasetuksessa olevia talousarvion vuotuisuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatteita;

7.  toteaa jälleen, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviot olisi eriytettävä toimielinten varainhoidon avoimuuden lisäämiseksi ja kummankin toimielimen vastuullisuuden parantamiseksi;

8.  kehottaa jälleen Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa toimittamaan parlamentille vuotuisen toimintakertomuksensa, johon sisältyy kattava katsaus kaikkiin kummankin toimielimen käytössä oleviin henkilöresursseihin ura-alueen, palkkaluokan, sukupuolen, kansalaisuuden ja ammatillisen koulutuksen mukaan jaoteltuina; katsoo, että taulukko olisi liitettävä automaattisesti toimielinten vuotuiseen toimintakertomukseen;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että neuvoston pääsihteeristöön perustettiin tarkastuskomitea ja neuvosto hyväksyi uuden sisäisen tarkastuksen perussäännön; pyytää neuvostoa tiedottamaan parlamentille näiden muutosten hyödyistä ja tuloksista;

10.  pitää valitettavana, että vuonna 2013 sisäisen tarkastuksen tekemiä seurantahuomautuksia pantiin täytäntöön aiempaa vähemmän; yhtyy neuvoston kantaan, jonka mukaan tarkastusten suositukset on tärkeää panna ajoissa täytäntöön(1); odottaa, että tämä toteutetaan viivästyksettä;

11.  panee huolestuneena merkille, että tarkastussuositusten täytäntöönpano on viivästynyt käännösyksikössä;

12.  panee huolestuneena merkille valtaisat erot unionin eri toimielinten käännöskustannuksissa; pyytää näin ollen kääntämistä käsittelevää toimielinten välistä työryhmää tutkimaan kyseisten erojen syitä ja ehdottamaan ratkaisuja tasapainon saavuttamiseksi ja käännöskustannusten yhdenmukaistamiseksi tinkimättä kuitenkaan työn laadusta ja kielellisestä monimuotoisuudesta; toteaa, että tätä varten työryhmän olisi käynnistettävä uudestaan toimielinten välinen yhteistyö parhaiden käytäntöjen ja tulosten jakamiseksi ja sen määrittämiseksi, millä aloilla yhteistyötä tai sopimuksia toimielinten välillä voidaan lujittaa; toteaa, että työryhmän olisi myös pyrittävä kehittämään käännöskustannusten yhdenmukainen esittämismenetelmä, jota kaikki toimielimet voivat käyttää ja jolla yksinkertaistettaisiin kustannusten analysointia ja vertailua; toteaa, että työryhmän toiminnan tulokset olisi esitettävä vuoden 2015 loppuun mennessä; pyytää toimielimiä osallistumaan aktiivisesti toimielinten välisen työryhmän työskentelyyn; muistuttaa tässä mielessä, että monikielisyyden kunnioittaminen unionin toimielimissä on olennaista, jotta kaikille unionin kansalaisille taattaisiin yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet;

13.  ottaa huomioon, että kriisien ja yleisten budjettileikkausten aikana unionin toimielinten tilojen ulkopuolella toimielinten henkilöstölle järjestettyjen tilaisuuksien (”away days”) kustannuksia on karsittava ja tilaisuudet olisi järjestettävä mahdollisuuksien mukaan toimielinten omissa tiloissa ottaen huomioon, että kyseisten tilaisuuksien tuoma lisäarvo ei ole riittävä peruste näin korkeille kustannuksille;

14.  ilmaisee huolensa siitä, että unionin toimielinten vastuutehtävissä ei ole tarpeeksi naisia; kehottaa neuvostoa toteuttamaan etenkin johtotehtäviä koskevan yhdenvertaisten mahdollisuuksien suunnitelman, jotta tämä epätasapaino saataisiin mahdollisimman nopeasti korjattua;

15.  pitää valitettavana, että kiinteistöhankkeiden hallinnointia koskevan käsikirjan laatiminen on viivästynyt;

16.  panee merkille, että osa Europa-rakennushanketta koskevista tarkastussuosituksista on edelleen jäljessä toteutuksesta; kehottaa jälleen neuvostoa antamaan perusteellisen kirjallisen selvityksen rakennuksen hankintaan käytetyistä kokonaismäärärahoista;

17.  pyytää liittämään toimielimen vuotuiseen toimintakertomukseen kiinteistöpolitiikkaa koskevan osuuden, erityisesti siksi, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltava asianmukaisesti ja niiden on pysyttävä kohtuullisina;

18.  panee merkille neuvoston määrärahojen nollakasvun vuonna 2013 (0,3 prosenttia, 1,6 miljoonaa euroa); pitää suuntausta myönteisenä ja odottaa sen jatkuvan tulevina vuosina;

19.  kehottaa neuvostoa kehittämään yhteistyössä muiden toimielinten kanssa käännöskustannusten yhdenmukaisen esittämismenetelmän, jotta kustannusten analysointia ja vertailua voidaan yksinkertaistaa;

20.  on huolissaan epäkohtien paljastamista koskevien sisäisten sääntöjen hyväksymisen viivästymisestä; kehottaa neuvostoa panemaan säännöt täytäntöön viipymättä;

21.  kehottaa neuvostoa noudattamaan luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia nykyisiä sääntöjä ja sisällyttämään vuotuisiin toimintakertomuksiinsa tulokset ja päätelmät niistä loppuun käsitellyistä OLAF-tapauksista, joissa tutkinnan kohteena oli toimielin tai sen palveluksessa oleva henkilö;

Vastuuvapauden myöntämispäätöksen lykkäämisen syyt

22.  korostaa jälleen, että neuvoston olisi toimittava avoimesti ja oltava valmis vastaamaan Euroopan kansalaisille kaikista sille unionin toimielimenä uskotuista varoista; painottaa tämän tarkoittavan sitä, että neuvoston on osallistuttava täysipainoisesti ja vilpittömin mielin vuotuiseen vastuuvapausmenettelyyn muiden toimielinten tavoin; katsoo näin ollen, että unionin talousarvion toteutuksen tehokas valvonta edellyttää parlamentin ja neuvoston työjärjestelyjen avulla toteutettavaa yhteistyötä; pahoittelee vastuuvapausmenettelyjen yhteydessä kohdattuja tähänastisia vaikeuksia; panee kuitenkin merkille, että unionin nykyinen puheenjohtajavaltio on osoittanut mielenkiintoaan kantojen lähentämiseen, ja panee merkille kirjeen, jossa neuvoston pääsihteeri vastasi talousarvion valvontavaliokunnan esittämiin kysymyksiin ilmoittaen olevansa valmis tukemaan aktiivisesti käytännön toimia, joilla edistetään yhteistoimintatapaa, jota parlamentti ehdotti 23. lokakuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa(2); vaatii parantamaan kummankin toimielimen valmiuksia vuoropuheluun, jotta päästäisiin mahdollisimman nopeasti ratkaisuun ja jotta voidaan täyttää perussopimuksen mukainen tehtävä ja toimia vastuuvelvollisesti kansalaisiin nähden;

23.  toteaa jälleen kerran, että talousarviota voidaan valvoa tehokkaasti vain, jos parlamentti ja neuvosto tekevät yhteistyötä, jonka tärkeimpiin osatekijöihin on kuuluttava neuvoston ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan edustajien väliset viralliset kokoukset, vastaaminen valiokunnan jäsenten kirjallisina esittämiin kysymyksiin sekä asiakirjojen toimittaminen pyynnöstä talousarvion valvonnan tausta-aineistoksi;

24.  toteaa, että jos neuvosto ei ryhdy tällaiseen yhteistyöhön, parlamentti ei pysty tekemään tietoon perustuvaa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä;

25.  hyväksyy komission 23. tammikuuta 2014 päivätyssä, parlamentille osoitetussa kirjeessä esittämät näkemykset, joiden mukaan on toivottavaa, että parlamentti vastaa jatkossakin vastuuvapauden myöntämisestä, lykkäämisestä tai epäämisestä muiden toimielinten osalta, neuvosto mukaan lukien, kuten tähänkin asti on tehty;

26.  tukee varauksettomasti komission kyseisessä kirjeessä esittämiä näkemyksiä, että kaikki toimielimet kuuluvat kaikilta osin parlamentin vastuuvapausmenettelyssä esittämien huomautusten seurantaprosessin piiriin ja että kaikkien toimielinten olisi tehtävä yhteistyötä vastuuvapausmenettelyn toimivuuden varmistamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaa koskevia määräyksiä ja soveltuvan johdetun oikeuden asiaa koskevia säännöksiä täysimääräisesti noudattaen;

27.  ilmoittaa neuvostolle komission toteavan kirjeessään myös, ettei se aio valvoa muiden toimielinten talousarvioiden toteutusta ja että vastauksen antaminen jollekin toiselle toimielimelle osoitettuihin kysymyksiin loukkaisi kyseisen toimielimen oikeutta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa; muistuttaa, että parlamentti myöntää muille toimielimille vastuuvapauden toimitettujen asiakirjojen ja esittämiinsä kysymyksiin annettujen vastausten pohjalta; pitää valitettavana, että parlamentilla on toistuvasti ongelmia saada vastauksia neuvostolta;

28.  pitää demokraattisena, että parlamentti käyttää valtuuksiaan vastuuvapauden myöntämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 316, 317 ja 319 artiklan mukaisesti noudattaen nykyistä tulkintaa ja käytäntöä, jonka mukaan parlamentti myöntää vastuuvapauden kullekin talousarvion pääluokalle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan; vahvistaa siksi, että vastuuvapauden myöntäminen tai epääminen on yksi parlamentin velvollisuuksista unionin kansalaisia kohtaan;

29.  katsoo, että vastuuvapauteen liittyviä unionin oikeudellisia puitteita olisi tarkistettava vastuuvapausmenettelyn selventämiseksi;

30.  pitää valitettavana, etteivät kaikki unionin toimielimet noudata samoja avoimuusvaatimuksia, ja katsoo, että neuvoston olisi parannettava toimintansa avoimuutta.

(1) Neuvoston pääsihteeristön sisäisen tarkastajan vuotuinen toimintakertomus, yhteenveto vuodesta 2013, s. 2.
(2) EUVL L 334, 21.11.2014, s. 95.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö