Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2079(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0116/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0116/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0122

Elfogadott szövegek
PDF 273kWORD 90k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Unió 2013-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (2014/2079(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6), és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0116/2015),

1.  elhalasztja a Tanács főtitkára számára az Európai Tanács és a Tanács 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL L 66., 2013.3.8.
(2) HL C 403., 2014.11.13., 1. o.
(3) HL C 398., 2014.11.12., 1. o.
(4) HL C 403., 2014.11.13., 128. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(6) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (2014/2079(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács,

–  tekintettel az európai ombudsman 2015. február 26-i határozatára, amely a visszaélések bejelentésével kapcsolatos, OI/1/2014/PMC számú saját kezdeményezésű ombudsmani vizsgálatot zárta le,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0116/2015),

A.  mivel az Unió minden intézményének átláthatónak és az európai polgárok előtt elszámoltathatónak kell lennie az uniós intézményként rábízott pénzeszközök tekintetében;

B.  mivel a Parlament kérdéseire nem érkezett válasz, és mivel nem áll rendelkezésére kellő mennyiségű információ, a Parlament nincs abban a helyzetben, hogy megalapozott döntést hozhasson a mentesítés megadásáról;

1.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2013. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

2.  tudomásul veszi, hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Tanács és a Tanács tekintetében ellenőrzött terülteken nem tártak fel lényeges hiányosságokat;

3.  tudomásul veszi, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetése 2013-ban összesen 535 511 300 EUR volt (2012-ben 533 920 000 EUR), 86,7%-os végrehajtással; sajnálja, hogy a 2012-es 91,8%-hoz képest 2013-ban csökkent a felhasználási arány;

4.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fel nem használt előirányzatok aránya továbbra is magas, és ez szinte minden kategóriára jellemző; az elkövetkező évek költségvetési tervezésének javítása érdekében megismétli a főbb teljesítménymutatók kidolgozására irányuló felhívását;

5.  tudomásul veszi, hogy a fel nem használt előirányzatok magas aránya és a helyiségek használatában bekövetkezett csökkenés miatt 2013-ben 71 376 244 eurónyi előirányzatot töröltek;

6.  meglepve értesül arról, hogy az Európa épület megvásárlására elkülönített 5 millió EUR tényleges kifizetését átvitték 2014-re; úgy véli, hogy ez a tétel a többi átvitt előirányzattal együtt sérti a költségvetési rendeletben rögzített évenkéntiség és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét;

7.  hangsúlyozza, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetését külön kell választani pénzgazdálkodásuk átláthatóságának előmozdítása és a két intézmény elszámoltathatóságának fokozása érdekében;

8.  ismételten kéri az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy küldjék el a Parlament számára éves tevékenységi jelentésüket a két intézménynél rendelkezésre álló humánerőforrások átfogó áttekintésével, kategóriák, besorolási fokozatok, nemek, állampolgárság és szakképzettség szerinti bontásban; megjegyzi, hogy ezt a táblázatot automatikusan bele kell foglalni az intézmények éves tevékenységi jelentésébe;

9.  megelégedéssel fogadja az Ellenőrző Bizottság létrehozását a Tanács Főtitkárságán, valamint az új belső ellenőrzési charta elfogadását; kéri, hogy a Tanács tájékoztassa a Parlamentet változások jótékony hatásairól és eredményeiről;

10.  sajnálja, hogy 2013-ban romlott a belső ellenőrzés által tett ellenőrzést követő megjegyzések végrehajtása; egyetért a Tanáccsal „az ellenőrzési ajánlások időben történő végrehajtásának fontosságát illetően”(1); reméli, hogy haladéktalanul lefolytatják ezt az eljárást;

11.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a fordítási szolgálat késedelmesen hajtja végre az ellenőrzési ajánlásokat;

12.  aggodalommal állapítja meg, hogy hatalmas különbségek vannak a különböző uniós intézmények fordítási költségei között; ezért kéri a fordítással foglalkozó intézményközi munkacsoportot, hogy tárja fel az említett különbségek okát és javasoljon megoldásokat ezen egyenlőtlenségek megszüntetésére, illetve a fordítási költségek harmonizálására a minőség és a nyelvi sokszínűség teljes mértékű tiszteletben tartása mellett; megjegyzi, hogy ebből a célból a munkacsoportnak újra kell kezdenie az intézményközi együttműködést a bevált gyakorlatok és az eredmények megosztása céljából, valamint azonosítania kell azokat a területeket, ahol erősíteni lehet az intézményközi együttműködést vagy megállapodásokat; megjegyzi, hogy a munkacsoport célja továbbá egységes módszertan kialakítása a fordítási költségek bemutatására minden egyes intézménynél, a költségek elemzésének és összehasonlításának megkönnyítése céljából; megjegyzi, hogy a munkacsoportnak 2015 végéig kell beszámolnia az eredményekről; kér minden intézményt, hogy aktívan vegyen részt az intézményközi munkacsoport tevékenységében; e tekintetben emlékeztet a többnyelvűség tiszteletben tartásának alapvető fontosságára az uniós intézményeknél, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség valamennyi uniós polgár számára történő biztosítása érdekében;

13.  úgy véli, hogy válság és általános költségvetési megszorítások idején csökkenteni kell az uniós intézmények személyzete részére tartott „irodán kívüli napok” költségeit, és ezeket lehetőség szerint az intézmények saját épületeiben kell megtartani, mivel a belőlük származó többletérték nem indokol ilyen magas költségeket;

14.  aggodalmát fejezi ki a nők alacsony aránya miatt az uniós intézmények vezető beosztású álláshelyein; kéri a Tanácstól egy olyan esélyegyenlőségi terv megvalósítását, amely külön a vezetőségi álláshelyekre vonatkozik ezen egyenlőtlenség mielőbbi megszüntetése céljából;

15.  sajnálja, hogy az építési projektek irányítására vonatkozó kézikönyv megszövegezése késedelmet szenved;

16.  tudomásul veszi, hogy az Európa épület építési projektjével kapcsolatos ellenőrzési ajánlások némelyikét még nem hajtották végre; megismétli a Tanácshoz intézett kérését, hogy készítsen részletes írásos indokolást az épület megvásárlására felhasznált előirányzatok teljes összegéről;

17.  kéri, hogy az intézmény ingatlanpolitikáját mellékeljék éves tevékenységi jelentéséhez, különös tekintettel annak fontosságára, hogy e politika költségei ésszerűek maradjanak, és ne legyenek túl magasak;

18.  tudomásul veszi, hogy a Tanács 2013. évi költségvetése nem nőtt (0,3%, azaz 1,6 millió euró); ezt pozitív fejleménynek tartja, és reméli, hogy ez az elkövetkezendő években is így lesz;

19.  felhívja a Tanácsot, hogy működjön együtt a többi intézménnyel abból a célból, hogy az elemzések és a költségösszevetések egyszerűsítése érdekében a fordítási költségek kiszámítási módszerét egységesítsék;

20.  aggódik a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályok elfogadása terén tapasztalható késedelem miatt; felhívja a Tanácsot, hogy további késedelem nélkül vezesse be ezeket a szabályokat;

21.  kéri, hogy a Tanács a hatályos titoktartási és adatvédelmi szabályoknak megfelelve éves tevékenységi jelentéseiben számoljon be a lezárt OLAF-esetek eredményeiről és következményeiről, amennyiben a vizsgálat érintette az intézményt vagy annak bármelyik alkalmazottját;

A mentesítésre vonatkozó határozat elhalasztásának okai

22.  ismételten rámutat, hogy a Tanácsnak átláthatónak és az uniós polgárok előtt teljes körűen elszámoltathatónak kell lennie az Unió intézményeként rábízott pénzeszközök tekintetében; kitart amellett, hogy ennek megfelelően a Tanácsnak a többi intézményhez hasonlóan teljes mértékben és jóhiszeműen részt kell vennie az éves mentesítési eljárásban; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy az uniós költségvetés végrehajtásának hatékony felügyeletéhez a Parlament és a Tanács közötti, együttműködési megállapodáson alapuló együttműködésre van szükség; sajnálatát fejezi ki az eddigi mentesítési eljárások során tapasztalt nehézségek miatt; ugyanakkor nyugtázza, hogy az EU jelenlegi soros elnöksége érdeklődést mutat az álláspontok egymáshoz való közelítése iránt, valamint hogy a Tanács főtitkára levélben válaszolt a Költségvetési Ellenőrző Bizottság által feltett kérdésekre, amelyben kifejti, hogy készen áll konkrét intézkedések tevékeny támogatására annak érdekében, hogy kompromisszumos megoldás szülessen, ahogyan azt az EP is kérte 2014. október 23-i állásfoglalásában(2); rámutat, hogy a két intézmény közötti párbeszédet javítani kell egy olyan megoldás mielőbbi megtalálása érdekében, amely lehetővé teszi a Szerződésben foglalt megbízatás teljesítését és az állampolgárok előtti elszámoltathatóság biztosítását;

23.  ismételten rámutat, hogy hatékony költségvetési ellenőrzés csak a Parlament és a Tanács közötti együttműködés nyomán valósulhat meg, és hogy annak főbb elemeit a Tanács és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának képviselői közötti hivatalos megbeszéléseknek, az írásos kérdőív alapján a bizottsági tagok által feltett kérdésekre adott válaszoknak, valamint a kérésre folytatott költségvetési ellenőrzések háttéranyagául szolgáló dokumentumok benyújtásának kell képezniük;

24.  megismétli, hogy a Tanács imént vázolt együttműködése híján a Parlament nem tud megalapozott döntést hozni a mentesítést illetően;

25.  egyetért a Bizottság által 2014. január 23-án a Parlamentnek írt levélben kifejtett állásponttal, miszerint jó lenne, ha a Parlament továbbra is megadná, elhalasztaná vagy elutasítaná a többi intézmény – beleértve a Tanácsot is – mentesítését, ahogyan azt eddig is tette;

26.  teljes mértékben egyetért a Bizottság levelében megfogalmazott állásponttal, miszerint az összes intézménynek részt kell vennie a Parlament által a mentesítési eljárás során tett ajánlásokat követő nyomon követési folyamatban, és hogy a mentesítési eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés és a másodlagos joganyag vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett az összes intézménynek együtt kell működnie a Parlamenttel;

27.  tájékoztatja a Tanácsot, hogy a Bizottság levelében úgy nyilatkozik, hogy nem fogja felügyelni más intézmények költségvetésének végrehajtását, és hogy egy másik intézménynek feltett kérdésekre nem áll módjában választ adni, mert azzal megsértené az adott intézmény költségvetési autonómiáját; emlékeztet arra, hogy a Parlament a többi intézménynek akkor ad mentesítést, ha azok benyújtották a kért dokumentumokat és választ adtak a feltett kérdésekre; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Parlament rendre nem kap választ kérdéseire a Tanácstól;

28.  demokratikusnak tartja, hogy a Parlament az Európai Unió működéséről szóló szerződés 316., 317. és 319. cikke értelmében a jelenlegi értelmezéssel és gyakorlattal összhangban gyakorolhassa mentesítési jogkörét, azaz az átláthatóság és az uniós adófizetők felé fennálló felelősség fenntartása érdekében külön-külön adjon mentesítést a költségvetés egyes fejezeteire vonatkozóan; ezért hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek az uniós polgárok felé fennálló kötelezettsége a mentesítés megadása vagy elutasítása;

29.  úgy véli, hogy a mentesítési eljárás egyértelműbbé tétele érdekében felül kellene vizsgálni a mentesítéssel kapcsolatos uniós jogi keretet;

30.  sajnálja, hogy az átláthatóság tekintetében nem minden uniós intézmény követ azonos szintű előírásokat, és úgy véli, hogy a Tanácsnak még van mit javítania e téren.

(1) A Tanács Főtitkársága belső ellenőre 2013. évi éves tevékenységi jelentésének összefoglalása, 2. oldal.
(2) HL L 334, 2014.11.21., 95. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat