Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2079(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0116/2015

Pateikti tekstai :

A8-0116/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0122

Priimti tekstai
PDF 411kWORD 87k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (2014/2079(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines finansines ataskaitas (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0116/2015),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinama, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 66, 2013 3 8.
(2) OL C 403, 2014 11 13, p. 1.
(3) OL C 398, 2014 11 12, p. 1.
(4) OL C 403, 2014 11 13, p. 128.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį (2014/2079(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 26 d. Europos ombudsmenės sprendimą, pagal kurį užbaigiamas jos iniciatyva atliktas tyrimas OI/1/2014/PMC dėl informavimo apie pažeidimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0116/2015),

A.  kadangi visos Sąjungos institucijos privalo veikti skaidriai ir būti visiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos institucijoms, patikėtas lėšas;

B.  kadangi Parlamentas, negaudamas atsakymų į savo klausimus ir neturėdamas pakankamai informacijos, negali priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

1.  pažymi, kad Audito Rūmai, remdamiesi atlikto audito rezultatais, padarė išvadą, jog 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimuose, susijusiuose su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, nebuvo esminių klaidų;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai savo 2013 m. metinėje ataskaitoje nurodė, kad, atlikus Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos auditą, tikrintose srityse nenustatyta jokių didelių trūkumų;

3.  pažymi, kad Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai 2013 m. iš viso skirtas 535 511 300 EUR biudžetas (2012 m. jis buvo 533 920 000 EUR) ir 86,7 proc. biudžeto įgyvendinta; apgailestauja, kad 2013 m. lėšų panaudojimo rodiklis sumažėjo, palyginti su 91,8 proc. 2012 m.;

4.  yra susirūpinęs, nes nepakankamo lėšų panaudojimo rodiklis ir toliau yra didelis beveik visose išlaidų kategorijose; primena savo raginimą nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius, skirtus biudžeto planavimui artimiausiais metais pagerinti;

5.  pažymi, kad dėl nepakankamo lėšų ir mažesnio infrastruktūros naudojimo 2013 m. panaikinta 71 376 244 EUR įsipareigojimų;

6.  yra nustebęs, kad 5 mln. EUR įsipareigojimų, skirtų pastatui „Europa“ įsigyti, buvo perkelti į 2014 m. ir panaudoti faktiniams mokėjimams; mano, kad šis likutis, taip pat ir kiti perkelti asignavimai, prieštarauja Finansiniame reglamente nustatytiems metinio periodiškumo ir patikimo finansų valdymo principams;

7.  pakartoja, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas turėtų būti atskirtas siekiant užtikrinti didesnį institucijų finansų valdymo skaidrumą ir pagerinti abiejų institucijų atskaitomybę;

8.  pakartoja savo raginimą, kad Europos Vadovų Taryba ir Taryba siųstų Parlamentui savo metinės veiklos ataskaitą, kurioje būtų pateikta išsami visų abiem institucijoms prieinamų žmogiškųjų išteklių, suskirstytų pagal kategoriją, tarnybos lygį, lytį, pilietybę ir profesinį mokymą, apžvalga; pažymi, kad ši lentelė turėtų būti automatiškai įtraukiama į institucijų metinę veiklos ataskaitą;

9.  palankiai vertina tai, kad Tarybos generaliniame sekretoriate įsteigtas Audito komitetas ir patvirtinta nauja vidaus audito chartija; prašo Tarybą informuoti apie šių poky2i7 naudą ir rezultatus;

10.  apgailestauja dėl to, kad 2013 m. sumažėjo pastabų, pateiktų atlikus vidaus auditą, įgyvendinimas; pritaria Tarybos nuomonei, kad svarbu laiku įgyvendinti audito rekomendacijas(1); tikisi, kad ši procedūra bus vykdoma neatidėliojant;

11.  yra susirūpinęs dėl to, kad Vertimo tarnyba vėluoja įgyvendinti audito rekomendacijas;

12.  susirūpinęs pažymi, kad skirtingų Sąjungos institucijų vertimo raštu kainos labai skiriasi; todėl prašo, kad Tarpinstitucinė darbo grupė vertimo raštu klausimu nustatytų tų skirtumų priežastis ir pasiūlytų išeitis, kad šis disbalansas būtų panaikintas ir vertimo raštu kainos būtų kiek įmanoma labiau suvienodintos visiškai laikantis kokybės ir kalbų įvairovės reikalavimų; pažymi, kad šiuo tikslu darbo grupė turėtų atnaujinti institucijų bendradarbiavimą, kad būtų dalijamasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir rezultatais, taip pat nustatomos sritys, kuriose galima stiprinti institucijų bendradarbiavimą ar susitarimus; pažymi, kad vienas iš darbo grupės tikslų taip pat turėtų būti parengti bendrą metodiką, kad vertimo raštu sąnaudas visos institucijos pateiktų vienodai ir kad būtų paprasčiau jas analizuoti ir palyginti; pažymi, kad darbo grupė šiuos rezultatus turėtų pateikti iki 2015 m. pabaigos; prašo visų institucijų aktyviai dalyvauti Tarpinstitucinės darbo grupės veikloje; atsižvelgdamas į tai, primena, kaip svarbu Sąjungos institucijose laikytis daugiakalbystės, kad visiems Sąjungos piliečiams būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas ir vienodas galimybes;

13.  mano, kad krizės laikotarpiu ir apskritai mažinant biudžetą Sąjungos institucijų darbuotojų išvažiuojamųjų seminarų (angl. away days) išlaidos turėtų būti sumažintos ir, kiek įmanoma, jie turėtų vykti pačiuose institucijų pastatuose, nes jų sukuriama pridėtinė vertė nepateisina tokių didelių išlaidų;

14.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Sąjungos institucijose yra nepakankamai atsakingas pareigas einančių moterų; ragina Tarybą pradėti įgyvendinti lygių galimybių planą, ypač atsižvelgiant į vadovaujamąsias pareigas, siekiant kuo greičiau panaikinti šį disbalansą;

15.  apgailestauja, kad atidėtas statybos projektų valdymo vadovo rengimas;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad vis dar vėluojama įgyvendinti kai kurias audito rekomendacijas dėl pastato „Europa“ projekto; pakartoja savo raginimą Tarybai, kad ji pateiktų išsamų raštišką paaiškinimą, kuriame detalizuotų bendrą asignavimų sumą, panaudotą pastatui įsigyti;

17.  prašo, kad institucija prie metinės veiklos ataskaitos pridėtų savo pastatų politikos dokumentą, nes svarbu, kad tokios politikos išlaidos būtų tinkamai racionalizuotos ir nebūtų pernelyg didelės;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. Tarybos biudžetas nepadidėjo (0,3 proc.) (1,6 mln. EUR); mano, kad tai teigiama tendencija, ir tikisi, kad ji išliks ir ateinančiais metais;

19.  ragina Tarybą bendradarbiauti su kitomis institucijomis siekiant parengti bendrą metodiką vertimo raštu sąnaudoms pateikti tam, kad būtų paprasčiau jas analizuoti ir palyginti;

20.  yra susirūpinęs dėl vėlavimo patvirtinti informavimo apie pažeidimus vidaus taisykles; ragina Tarybą daugiau nedelsiant jas įgyvendinti;

21.  ragina Tarybą, laikantis galiojančių konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, į savo metines veiklos ataskaitas įtraukti užbaigtų OLAF bylų, kuriose institucija ar joje dirbantys asmenys buvo tyrimų objektas, rezultatus ir pasekmes;

Sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimo priežastys

22.  pakartoja, kad Taryba turi būti skaidri ir visiškai atskaitinga Sąjungos piliečiams dėl lėšų, kurios jai skiriamos kaip Sąjungos institucijai; pabrėžia, kad norėdama tai padaryti Taryba, kaip ir kitos institucijos, turi visapusiškai ir gera valia dalyvauti metinėje biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje; atsižvelgdamas į tai, mano, kad siekiant veiksmingos Sąjungos biudžeto įgyvendinimo priežiūros būtinas Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimas taikant nustatytą darbo tvarką; apgailestauja dėl to, kad iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras susiduriama su sunkumais; tačiau atkreipia dėmesį į šiuo metu Sąjungai pirmininkaujančios valstybės pareikštą suinteresuotumą suartinti pozicijas, taip pat į Tarybos generalinio sekretoriaus laišką, kuriuo jis atsakė į Biudžeto kontrolės komiteto pateiktus klausimus ir teigė esąs pasirengęs aktyviai paremti konkrečias priemones, kad būtų pasiektas modus vivendi, kurio savo 2014 m. spalio 23 d. rezoliucijoje pageidavo Parlamentas(2); pabrėžia, kad reikia stiprinti gebėjimus plėtoti dialogą tarp abiejų institucijų siekiant kuo greičiau rasti sprendimą, kuris sudarytų sąlygas laikytis Sutarties įgaliojimų ir atskaitomybės piliečiams reikalavimų;

23.  pakartoja, kad veiksmingą biudžeto kontrolę įmanoma įgyvendinti tik bendradarbiaujant Parlamentui ir Tarybai ir kad pagrindiniai šio bendradarbiavimo elementai turi apimti oficialius Tarybos ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto atstovų posėdžius, atsakymus į klausimus, kuriuos komiteto nariai pateikia rašytiniame klausimyne, ir dokumentų, kurie vykdant biudžeto kontrolę naudojami kaip pagrindžiamieji dokumentai, pateikimą, kai jų paprašoma;

24.  pakartoja, kad nesant minėto bendradarbiavimo su Taryba, Parlamentas negali priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

25.  pritaria Komisijos nuomonei, pateiktai 2014 m. sausio 23 d. laiške Parlamentui, kad pageidautina, jog Parlamentas ir toliau, kaip ir iki šiol, tvirtintų, atidėtų ar atmestų kitų institucijų, įskaitant Tarybą, biudžeto įvykdymą;

26.  visiškai pritaria Komisijos nuomonei, pateiktai jos laiške, kad visos institucijos visapusiškai dalyvauja įgyvendinant pastabas, kurias Parlamentas pateikia vykdydamas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, ir kad visos institucijos turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą visapusiškai laikantis atitinkamų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir susijusių antrinės teisės aktų nuostatų, ir šią nuomonę remia;

27.  informuoja Tarybą, kad Komisija savo laiške pažymi, jog ji neprižiūrės, kaip kitos institucijos įgyvendina savo biudžetą, ir kad, atsakydama į kitoms institucijoms pateiktus klausimus, ji pažeistų tų institucijų teisę savarankiškai įgyvendinti savo biudžeto skirsnį; primena, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimą kitoms institucijoms Parlamentas suteikia apsvarstęs pateiktus dokumentus ir atsakymus į klausimus; apgailestauja, kad Parlamentas nuolat susiduria su problemomis, kai reikia gauti Tarybos atsakymus;

28.  mano, kad būtų demokratiška, jei Parlamentas naudotųsi savo įgaliojimu tvirtinti biudžeto įvykdymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 316, 317 ir 319 straipsnius pagal dabartinį aiškinimą ir praktiką, t. y. kad biudžeto įvykdymas būtų tvirtinamas atskirai pagal kiekvieną biudžeto kategoriją, – taip būtų išsaugotas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojams; taigi tvirtina, kad patvirtinti biudžeto įvykdymą arba jo nepatvirtinti yra Parlamento pareiga Sąjungos piliečių atžvilgiu;

29.  laikosi nuomonės, kad su biudžeto įvykdymo patvirtinimu susijęs Sąjungos teisinis pagrindas turėtų būti persvarstytas siekiant, kad sprendimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimo procedūra būtų aiškesnė;

30.  apgailestauja dėl to, kad ne visos Sąjungos institucijos vadovaujasi tais pačiais skaidrumo standartais, ir yra įsitikinęs, kad Taryba šiuo aspektu turėtų gerinti padėtį.

(1) 2013 m. metinės veiklos ataskaitos santrauka, parengta Tarybos generalinio sekretoriato vidaus auditoriaus, p. 2.
(2) OL L 334, 2014 11 21, p. 95.

Teisinė informacija - Privatumo politika