Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2079(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0116/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0116/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0122

Pieņemtie teksti
PDF 480kWORD 87k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (2014/2079(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2013. finanšu gadu (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2013. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(6) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0116/2015),

1.  atliek lēmuma pieņemšanu attiecībā uz apstiprinājuma sniegšanu Padomes ģenerālsekretāram par Eiropadomes un Padomes 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 66, 8.3.2013.
(2) OV C 403, 13.11.2014., 1. lpp.
(3) OV C 398, 12.11.2014., 1. lpp.
(4) OV C 403, 13.11.2014., 128. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(6) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (2014/2079(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome,

–  ņemot vērā Eiropas Ombuda 2015. gada 26. februāra lēmumu slēgt pašiniciatīvas izmeklēšanu OI/1/2014/PMC attiecībā uz ziņošanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0116/2015),

A.  tā kā visām Savienības iestādēm vajadzētu būt pārredzamām un pilnībā jāatbild Savienības pilsoņiem par tām kā Savienības iestādēm uzticētajiem līdzekļiem;

B.  tā kā nav sniegtas atbildes uz Parlamenta jautājumiem un trūkst pietiekamas informācijas, Parlaments nevar pieņemt informētu lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu,

1.  norāda, ka, pamatojoties uz veikto revīziju, Revīzijas palāta ir secinājusi — finanšu gadā, kas noslēdzies 2013. gada 31. decembrī, ar iestāžu un struktūru administratīvajiem un citiem izdevumiem saistītajos maksājumos būtisku kļūdu nav;

2.  pieņem zināšanai, ka Revīzijas palāta 2013. gada pārskatā nav atklājusi nekādus vērā ņemamus trūkumus attiecībā uz revidētajiem Eiropadomes un Padomes jautājumiem;

3.  norāda, ka 2013. gadā Eiropadomes un Padomes kopējais budžets bija EUR 535 511 300 (2012. gadā — EUR 533 920 000) un izpildes līmenis bija 86,7 %; pauž nožēlu par izlietojuma līmeņa samazināšanos 2013. gadā, salīdzinot ar 91,8 % 2012. gadā;

4.  pauž bažas par to, ka nepilnīga izlietojuma līmenis joprojām ir augsts un skar gandrīz visas kategorijas; atgādina savu aicinājumu izstrādāt galvenos rezultatīvos rādītājus, lai nākamajos gados uzlabotu budžeta plānošanu;

5.  norāda, ka 2013. gadā tika atceltas saistību apropriācijas EUR 71 376 244 apmērā sakarā ar to nepietiekamo izlietojuma līmeni un mazāku telpu izmantojumu;

6.  pauž pārsteigumu, uzzinot, ka Europa ēkas iegādei paredzētās saistību apropriācijas EUR 5 miljonu apmērā tika pārnestas uz 2014. gadu faktiskajiem maksājumiem; uzskata, ka šis atlikums, kā arī citas pārnestās apropriācijas ir pretrunā Finanšu regulā paredzētajam gada pārskata un pareizas finanšu pārvaldības principam;

7.  atgādina, ka Eiropadomes budžets būtu jānodala no Padomes budžeta, lai veicinātu iestāžu finanšu pārvaldības pārredzamību un uzlabotu abu iestāžu pārskatatbildību;

8.  atkārtoti aicina Eiropadomi un Padomi nosūtīt Parlamentam savu gada darbības pārskatu, visaptveroši raksturojot visus abām iestādēm pieejamos cilvēkresursus pēc kategorijas, pakāpes, dzimuma, valstspiederības un profesionālās apmācības; norāda, ka šāda tabula būtu automātiski jāiekļauj iestāžu gada darbības pārskatā;

9.  atzinīgi vērtē revīzijas komitejas izveidi Padomes Ģenerālsekretariātā un jauna iekšējās revīzijas nolikuma pieņemšanu; prasa Padomi pastāvīgi informēt Parlamentu par šo izmaiņu pozitīvo ietekmi un rezultātiem;

10.  pauž nožēlu par to, ka 2013. gadā samazinājās to iekšējā revīzijā sniegto komentāru īstenošana, kas attiecas uz turpmākajiem pasākumiem; piekrīt Padomei par to, ka ir svarīgi „savlaicīgi īstenot revīzijā sniegtos ieteikumus”(1); cer, ka šī procedūra tiks īstenota nekavējoties;

11.  pauž bažas, ka rakstiskās tulkošanas dienests revīzijas ieteikumus īstenoja ar vilcināšanos;

12.  ar bažām norāda uz milzīgajām rakstiskās tulkošanas izmaksu atšķirībām dažādās Savienības iestādēs; tādēļ prasa, lai iestāžu darba grupa rakstiskās tulkošanas jautājumos noteiktu šo atšķirību cēloņus un ierosinātu risinājumus nolūkā likvidēt atšķirības un saskaņot rakstiskās tulkošanas izmaksas, vienlaikus arī turpmāk pilnībā nodrošinot kvalitāti un valodu daudzveidību; ņemot to vērā, norāda — darba grupai būtu jāatsāk iestāžu sadarbība, lai dalītos ar labāko praksi un rezultātiem un noteiktu jomas, kurās sadarbību vai nolīgumus starp iestādēm var vēl pastiprināt; atzīmē, ka darba grupas mērķim vajadzētu būt arī vienotas metodikas izstrādei rakstiskās tulkošanas izmaksu aplēšanā, ko varētu izmantot visas iestādes un tādējādi izmaksu analīze un salīdzināšana būtu vienkāršāka; norāda, ka darba grupai minētā darba rezultāti būtu jāiesniedz līdz 2015. gada beigām; aicina visas iestādes aktīvi iesaistīties iestāžu darba grupas darbā; šajā sakarā atgādina par daudzvalodības būtisko nozīmi Savienības iestādēs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un vienlīdzīgas iespējas visiem Savienības pilsoņiem;

13.  uzskata, ka krīzes un budžeta samazinājumu laikā ir jāsamazina Savienības iestāžu darbinieku izbraukuma sanāksmju izmaksas un šīm sanāksmēm pēc iespējas būtu jānotiek pašu iestāžu telpās, jo to pievienotā vērtība neattaisno augstās izmaksas;

14.  pauž bažas par to, ka Savienības iestādēs atbildīgos amatos ir maz sieviešu; aicina Padomi ieviest vienlīdzīgu iespēju plānu, kas jo īpaši būtu vērsts uz vadošiem amatiem, lai pēc iespējas ātrāk novērstu šo līdzsvara trūkumu;

15.  pauž nožēlu par to, ka ir aizkavējusies celtniecības projektu vadības rokasgrāmatas izstrāde;

16.  ņem vērā to, ka joprojām nav sākta dažu revīzijas ieteikumu īstenošana attiecībā uz projektu „Europa ēka”; atgādina Padomei savu prasību sniegt rakstisku detalizētu skaidrojumu, kurā sīki izklāstīta to apropriāciju kopējā summa, kas izlietotas minētās ēkas iegādei;

17.  prasa Iestādes gada darbības pārskatam pievienot tās nekustamā īpašuma politiku, jo īpaši tādēļ, ka ir svarīgi, lai šīs politikas izmaksas būtu pienācīgi racionalizētas un nebūtu pārāk lielas;

18.  ņem vērā, ka Padomes budžeta apropriācijas 2013. gadam nav palielinātas (0,3 %) (EUR 1,6 miljoni); uzskata to par pozitīvu tendenci un cer, ka tā būs vērojama arī turpmākajos gados;

19.  aicina Padomi sadarboties ar citām iestādēm, lai ierosinātu vienotu metodiku rakstiskās tulkošanas izmaksu atspoguļošanai nolūkā vienkāršot izmaksu analīzi un salīdzināšanu;

20.  pauž bažas par iekšējo ziņošanas noteikumu novēlotu pieņemšanu; aicina Padomi tos ieviest bez turpmākas kavēšanās;

21.  aicina Padomi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par konfidencialitāti un datu aizsardzību savos gada darbības pārskatos sniegt informāciju par to OLAF izskatīto lietu rezultātiem un sekām, kurās izmeklēšana veikta attiecībā uz pašu iestādi vai kādu no tās darbiniekiem;

Iemesli, kāpēc tiek atlikts lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu

22.  atgādina, ka Padomei kā Savienības iestādei ir jānodrošina pārredzamība un pilnībā jāatskaitās Savienības pilsoņiem par tai uzticēto līdzekļu izlietojumu; uzsver, ka minētais nozīmē to, ka Padome tāpat kā citas iestādes pilnībā un godprātīgi piedalās ikgadējā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā; šajā sakarībā uzskata — lai efektīvi uzraudzītu Savienības budžeta izpildi, Parlamentam un Padomei ir jāsadarbojas, ievērojot sadarbības noteikumus; pauž nožēlu par sarežģījumiem, kas radušies līdzšinējās budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrās; tomēr ņem vērā Savienības pašreizējās prezidentūras izrādīto interesi panākt saskaņošanu, kā arī Padomes ģenerālsekretāra vēstuli ar atbildēm uz Budžeta kontroles komitejas iesniegtajiem jautājumiem, kurā viņš pauda gatavību aktīvi atbalstīt konkrētus pasākumus modus vivendi panākšanai, kā Parlaments prasīja 2014. gada 23. oktobra rezolūcijā(2); uzsver nepieciešamību uzlabot abu iestāžu dialoga spēju, lai pēc iespējas ātrāk rastu risinājumu, kas ļaus nodrošināt Līgumā noteikto pilnvaru ievērošanu un atbildību attiecībā pret pilsoņiem;

23.  atkārtoti uzsver, ka budžeta kontroli var efektīvi veikt, tikai īstenojot Parlamenta un Padomes sadarbību, kuras galvenajiem elementiem jābūt: oficiālām sanāksmēm starp Padomes pārstāvjiem un Parlamenta Budžeta kontroles komitejas pārstāvjiem, atbildēšanai uz komitejas locekļu jautājumiem, izmantojot rakstiskas anketas, un dokumentu iesniegšanai, kurus izmantos kā pamatinformācijas materiālu budžeta kontroles veikšanai pēc pieprasījuma;

24.  atkārtoti uzsver, ka bez iepriekš raksturotās sadarbības ar Padomi Parlaments nevar pieņemt informētu lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu;

25.  piekrīt Komisijas 2014. gada 23. janvārī Parlamentam adresētajā vēstulē paustajiem viedokļiem par to, ka ir vēlams, lai Parlaments tāpat kā līdz šim arī turpmāk sniegtu, atliktu vai atteiktu pārējām iestādēm, tostarp Padomei, apstiprinājumu par budžeta izpildi;

26.  pilnībā apstiprina un atbalsta minētajā vēstulē paustos Komisijas viedokļus, ka visām iestādēm ir pilnībā jāpiedalās pēcpārbaudes procesā saistībā ar Parlamenta konstatējumiem budžeta izpildes apstiprināšanā un ka visām iestādēm būtu jāsadarbojas, lai nodrošinātu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras raitu norisi, pilnībā ievērojot attiecīgos Līguma par Eiropas Savienības darbību un attiecīgo sekundāro tiesību aktu noteikumus;

27.  informē Padomi, ka Komisija minētajā vēstulē ir paziņojusi, ka tā nepārraudzīs citu iestāžu budžeta izpildi un ka, atbildot uz citām iestādēm uzdotajiem jautājumiem, tiktu pārkāpta attiecīgās iestādes neatkarība pašai veikt savas budžeta iedaļas izpildi; atgādina, ka Parlaments citu iestāžu budžetu apstiprina pēc sniegto dokumentu izskatīšanas un uz jautājumiem sniegto atbilžu izvērtēšanas; pauž nožēlu, ka Parlaments atkal saskaras ar problēmām attiecībā uz atbilžu saņemšanu no Padomes;

28.  uzskata, ka ir demokrātiski, ja Parlaments īsteno savas pilnvaras sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 316., 317. un 319. pantu atbilstīgi pašreizējai interpretācijai un praksei, proti, sniegt apstiprinājumu par katru budžeta sadaļu atsevišķi, lai saglabātu pārredzamību un demokrātisku atbildību attiecībā pret Savienības nodokļu maksātājiem; tādēļ apstiprina, ka apstiprinājuma sniegšana vai nesniegšana par budžeta izpildi ir Parlamenta pienākums attiecībā pret Savienības pilsoņiem;

29.  uzskata, ka Savienības tiesiskais regulējums budžeta izpildes apstiprināšanas jomā būtu jāpārskata, lai precizētu budžeta izpildes apstiprināšanas procesa gaitu;

30.  pauž nožēlu, ka visas Savienības iestādes neievēro vienādus pārredzamības standartus, un uzskata, ka Padomei šajā ziņā būtu jāveic uzlabojumi.

(1) Padomes Ģenerālsekretariāta iekšējā revidenta 2013. gada darbības pārskata kopsavilkums, 2. lpp.
(2) OV L 334, 21.11.2014., 95. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika