Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2079(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0116/2015

Predkladané texty :

A8-0116/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0122

Prijaté texty
PDF 342kWORD 88k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada (2014/2079(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0116/2015),

1.  odkladá rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada (2014/2079(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0116/2015),

A.  keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere skladať účty občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.  keďže vzhľadom na chýbajúce odpovede na otázky Európskeho parlamentu a na nedostatočné informácie Európsky parlament nedokáže prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

1.  poznamenáva, že Dvor audítorov na základe svojho auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2013, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že v prípade Európskej rady a Rady neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami;

3.  konštatuje, že v roku 2013 predstavoval celkový rozpočet Európskej rady a Rady 535 511 300 EUR (533 920 000 EUR v roku 2012) a miera plnenia dosiahla 86,7 %; vyjadruje poľutovanie nad znížením miery využitia v roku 2013 v porovnaní s 91,8 % v roku 2012;

4.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že miera nevyčerpaných prostriedkov je naďalej vysoká a týka sa takmer všetkých kategórií; opakuje svoju výzvu na vytvorenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti s cieľom zlepšiť rozpočtové plánovanie v nadchádzajúcich rokoch;

5.  berie na vedomie, že v roku 2013 boli zrušené záväzky vo výške 71 376 244 EUR z dôvodu nedostatočného čerpania a obmedzenejšieho využívania zariadení;

6.  vyjadruje prekvapenie nad skutočnosťou, že 5 miliónov EUR viazaných na nadobudnutie budovy Európa bolo prenesených na vyplatenie do roku 2014; domnieva sa, že tento zostatok, spolu s ďalšími prenesenými rozpočtovými prostriedkami, je v rozpore so zásadami ročnej platnosti rozpočtu a riadneho finančného hospodárenia uvedenými v nariadení o rozpočtových pravidlách;

7.  opätovne zdôrazňuje, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady by mali byť oddelené, aby sa zlepšila transparentnosť finančného hospodárenia inštitúcií a zvýšila ich zodpovednosť;

8.  opakuje svoju výzvu Európskej rade a Rade, aby Európskemu parlamentu zasielali svoju výročnú správu o činnosti spolu s úplným prehľadom všetkých ľudských zdrojov, ktoré majú obe inštitúcie k dispozícii, rozdelených podľa kategórie, platovej triedy, pohlavia, štátnej príslušnosti a odborného vzdelania; konštatuje, že táto tabuľka by mala byť automaticky zahrnutá vo výročnej správe o činnosti inštitúcií;

9.  víta vytvorenie Výboru pre audit v rámci Generálneho sekretariátu Rady a prijatie novej charty pre vnútorný audit; žiada Radu, aby informovala Európsky parlament o prínosoch a výsledkoch týchto zmien;

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2013 došlo k poklesu vykonávania následných pripomienok vydaných vnútorným auditom; súhlasí s Radou, pokiaľ ide o „dôležitosť včasného vykonania odporúčaní auditu“(1); očakáva, že tento postup sa vykoná bezodkladne;

11.  je znepokojený oneskoreným vykonávaním odporúčaní vyplývajúcich z auditu prekladateľskou službou;

12.  so znepokojením konštatuje, že existujú obrovské rozdiely v nákladoch na preklad pre rôzne inštitúcie Únie; žiada preto, aby medziinštitucionálna pracovná skupina pre preklad určila príčiny týchto rozdielov a predložila riešenia, ktoré odstránia túto nerovnováhu a prinesú harmonizované náklady na preklad, ktoré plne rešpektujú kvalitu a jazykovú rozmanitosť; konštatuje, že na tento účel by pracovná skupina mala obnoviť spoluprácu medzi inštitúciami s cieľom spoločne využívať najlepšie postupy a výsledky a určiť oblasti, v ktorých sa spolupráca alebo dohody medzi inštitúciami môžu posilniť; konštatuje, že cieľom pracovnej skupiny by malo byť aj stanovenie jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad, ktorú môžu používať všetky inštitúcie, s cieľom zjednodušiť analýzu a porovnávanie nákladov; konštatuje, že pracovná skupina by mala predložiť výsledky tejto práce do konca roku 2015; vyzýva všetky inštitúcie, aby sa aktívne zúčastňovali na práci medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; v tejto súvislosti pripomína zásadný význam dodržiavania mnohojazyčnosti v inštitúciách Únie, aby sa zaručilo rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre všetkých občanov Únie;

13.  domnieva sa, že v čase krízy a rozpočtových škrtov všeobecne sa musia znížiť náklady na výjazdové zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie a že tieto zasadnutia by sa mali uskutočňovať pokiaľ možno vo vlastných priestoroch inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorú prinášajú, neodôvodňuje takéto vysoké náklady;

14.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom žien v riadiacich funkciách inštitúcií Únie; žiada Radu, aby začala uplatňovať plán pre rovnosť príležitostí, najmä pokiaľ ide o riadiace pozície, s cieľom čo najskôr napraviť túto nerovnováhu;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vypracovanie príručky pre riadenie stavebných projektov sa oneskorilo;

16.  berie na vedomie, že realizácia niektorých odporúčaní auditu v súvislosti s projektom budovy Európa stále zaostáva; opakuje svoju výzvu Rade, aby predložila dôkladné písomné vysvetlenie podrobne uvádzajúce celkovú výšku rozpočtových prostriedkov použitých na nadobudnutie budovy;

17.  žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti inštitúcie pripájala jej politika v oblasti nehnuteľností, a to najmä preto, že je dôležité, aby takéto náklady boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

18.  berie na vedomie nulový nárast (o 0,3 %, resp. 1,6 mil. EUR) rozpočtu Rady v roku 2013; považuje tento trend za pozitívny a očakáva, že bude v nasledujúcich rokoch pokračovať;

19.  vyzýva Radu, aby spolupracovala s ostatnými inštitúciami na vypracovaní jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad s cieľom zjednodušiť analýzu a porovnávanie nákladov;

20.  je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva Radu, aby ich bez ďalšieho odkladu začala uplatňovať;

21.  vyzýva Radu, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahŕňala do svojich výročných správ o činnosti výsledky a dôsledky prípadov uzavretých úradom OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje;

Dôvody na odloženie rozhodnutia o udelení absolutória

22.  opätovne potvrdzuje, že Rada musí byť transparentná a v plnej miere skladať účty občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré jej ako inštitúcii Únie boli zverené; zdôrazňuje, že to znamená, že Rada sa musí v plnej miere a dobrej viere zúčastňovať na každoročnom postupe udelenia absolutória tak, ako ostatné inštitúcie; v tejto súvislosti sa domnieva, že účinný dohľad nad plnením rozpočtu Únie si vyžaduje spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Radou na základe určitej pracovnej dohody; vyjadruje poľutovanie nad doterajšími ťažkosťami v súvislosti s postupmi udelenia absolutória; napriek tomu berie na vedomie záujem o zmierenie postojov, ktorý prejavilo súčasné predsedníctvo Únie, ako aj list generálneho tajomníka Rady, ktorým reaguje na otázky predložené Výborom pre kontrolu rozpočtu a v ktorom vyjadruje ochotu aktívne podporovať hmatateľné opatrenia na dosiahnutie modu vivendi, ako to požadoval Európsky parlament v uznesení z 23. októbra 2014(2); zdôrazňuje potrebu zlepšiť schopnosť dialógu medzi oboma inštitúciami s cieľom čo najskôr nájsť riešenie, ktoré umožní súlad s mandátom vyplývajúcim zo zmluvy a zodpovednosť voči občanom;

23.  opätovne zdôrazňuje, že účinnú kontrolu rozpočtu je možné vykonávať jedine na základe spolupráce Európskeho parlamentu a Rady, pričom medzi hlavné prvky tejto spolupráce musia patriť formálne stretnutia zástupcov Rady a Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, zodpovedanie otázok členov výboru prostredníctvom písomného dotazníka a predkladanie dokumentov, ktoré majú slúžiť ako podkladový materiál pre kontrolu rozpočtu, na požiadanie;

24.  opätovne zdôrazňuje, že bez takejto spolupráce s Radou nedokáže Európsky parlament prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

25.  súhlasí s názormi Komisie uvedenými v jej liste z 23. januára 2014 zaslanom Európskemu parlamentu, že je žiaduce, aby Európsky parlament naďalej udeľoval absolutórium, odkladal svoje rozhodnutie alebo zamietal udelenie absolutória ostatným inštitúciám – vrátane Rady – tak, ako to robil doteraz;

26.  plne schvaľuje a podporuje názory Komisie uvedené v jej liste, že všetky inštitúcie sú v plnej miere súčasťou procesu následných opatrení v súvislosti s poznámkami Európskeho parlamentu vyjadrenými v rámci procesu udelenia absolutória a že všetky inštitúcie by mali spolupracovať v záujme zabezpečenia bezproblémového priebehu postupu udelenia absolutória v plnom súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie a príslušnými sekundárnymi právnymi predpismi;

27.  informuje Radu, že Komisia vo svojom liste uviedla, že nebude dozerať na plnenie rozpočtov ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by narušilo autonómiu danej inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu; pripomína, že Európsky parlament udeľuje absolutórium ostatným inštitúciám na základe preskúmania poskytnutých dokumentov a odpovedí na položené otázky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament sa opakovane stretáva s problémami pri získavaní odpovedí od Rady;

28.  považuje za demokratické, aby Európsky parlament vykonával svoju právomoc udeliť absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súlade so súčasným výkladom a praxou, t. j. aby udeľoval absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovým poplatníkom Únie; trvá preto na tom, že udelenie alebo neudelenie absolutória je povinnosťou, ktorú má Európsky parlament voči občanom Únie;

29.  domnieva sa, že právny rámec Únie týkajúci sa absolutória by sa mal revidovať, aby sa ujasnil proces udeľovania absolutória;

30.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nie všetky inštitúcie Únie dodržiavajú rovnaké normy transparentnosti, a domnieva sa, že Rada by mala v tejto súvislosti zabezpečiť zlepšenie.

(1) Súhrn výročnej správy o činnosti za rok 2013 vnútorným audítorom Generálneho sekretariátu Rady, strana 2.
(2) Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 95.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia