Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2079(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0116/2015

Ingivna texter :

A8-0116/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0122

Antagna texter
PDF 262kWORD 75k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2014/2079(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0116/2015).

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2014/2079(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2015, vilket avslutar ombudsmannens undersökning på eget initiativ (OI/1/2014/PMC) avseende rapportering om missförhållanden,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0116/2015), och av följande skäl:

A.  Samtliga EU-institutioner bör vara transparenta och fullt ansvariga inför unionens medborgare för de medel de anförtros i sin egenskap av EU-institutioner.

B.  Eftersom parlamentets frågor inte besvarats och det saknas tillräcklig information kan parlamentet inte fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete drar slutsatsen att betalningarna som helhet under det budgetår som slutade den 31 december 2013 avseende administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2013 fastslår att man inte funnit några allvarliga brister med avseende på de granskade områden som rörde Europeiska rådet och rådet.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska rådet och rådet 2013 hade en total budget på 535 511 300 EUR (533 920 000 EUR för 2012), med en utnyttjandegrad på 86,7 %. Parlamentet beklagar att utnyttjandegraden sjönk 2013 jämfört med år 2012, då den var 91,8 %.

4.  Europaparlamentet bekymrar sig över att andelen underutnyttjade anslag fortsätter att vara hög och gäller nästan alla kategorier. Parlamentet efterlyser återigen centrala resultatindikatorer för att förbättra budgetgenomförandet under de kommande åren.

5.  Europaparlamentet noterar att 71 376 244 EUR i åtagandebemyndiganden annullerades 2013 till följd av underutnyttjande och en minskning av användningen av lokaler.

6.  Europaparlamentet är förvånat över att 5 miljoner EUR för förvärvet av Europabyggnaden fördes över till 2014 för den faktiska utbetalningen. Parlamentet anser att detta, tillsammans med andra anslag som förts över, strider mot principerna om ettårighet och sund ekonomisk förvaltning i budgetförordningen.

7.  Europaparlamentet upprepar att Europeiska rådets och rådets budget bör skiljas åt, vilket skulle bidra till att göra de båda institutionernas ekonomiska förvaltning mer transparent och till att förbättra fullgörandet av deras redovisningsskyldighet.

8.  Europaparlamentet uppmanar på nytt Europeiska rådet och rådet att översända sin årliga verksamhetsrapport till parlamentet tillsammans med en uttömmande översikt över all den personal som institutionerna förfogar över, uppdelad per kategori, lönegrad, kön, nationalitet och yrkesutbildning. Parlamentet konstaterar att denna tabell automtiskt bör ingå i institutionernas årliga verksamhetsrapport.

9.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en revisionskommitté vid rådets generalsekretariat och antagandet av en ny internrevisionsstadga. Parlamentet uppmanar rådet att hålla parlamentet informerat om fördelarna med och resultaten av dessa förändringar.

10.  Europaparlamentet beklagar att genomförandet av de anmärkningar som gjorts av internrevisionstjänsten i samband med uppföljningen minskade 2013. Parlamentet håller med rådet om betydelsen av att granskningsrekommendationer genomförs i tid(1). Parlamentet förväntar sig att detta förfarande genomförs utan dröjsmål.

11.  Europaparlamentet är bekymrat över översättningstjänstens försenade genomförande av granskningsrekommendationerna.

12.  Europaparlamentet noterar med oro de enorma skillnaderna i översättningskostnader mellan de olika EU-institutionerna, Parlamentet uppmanar därför den interinstitutionella arbetsgruppen för översättning att kartlägga orsakerna bakom dessa skillnader och lägga fram lösningar för att komma till rätta med obalansen och harmonisera översättningskostnaderna, samtidigt som man säkerställer full respekt för kvalitet och språklig mångfald. Parlamentet noterar, med detta i åtanke, att arbetsgruppen borde återupprätta ett samarbete mellan institutionerna för utbyte av bästa praxis och resultat, och kartlägga de områden där samarbete och överenskommelser mellan institutionerna kan stärkas. Parlamentet anser att arbetsgruppen dessutom bör sträva efter att införa en enhetlig metod för redovisning av översättningskostnaderna för samtliga institutioner i syfte att göra det enklare att analysera och jämföra kostnaderna. Parlamentet noterar att arbetsgruppen bör lägga fram resultatet av detta arbete före utgången av 2015. Parlamentet uppmanar alla institutioner att delta aktivt i den interinstitutionella arbetsgruppens arbete, och påminner i detta sammanhang om att respekten för flerspråkighet i EU-institutionerna är av grundläggande betydelse för att man ska kunna garantera lika behandling och lika möjligheter för alla EU-medborgare.

13.  Europaparlamentet anser i dessa kristider med allmänna budgetnedskärningar att kostnaderna för ”bortadagar” för personalen vid unionens institutioner måste minskas, och att dessa dagar i mån av möjlighet bör hållas i institutionernas lokaler, eftersom mervärdet av ”bortadagar” inte motiverar så höga kostnader.

14.  Europaparlamentet är bekymrat över bristen på kvinnor på höga befattningar i EU-institutionerna. Parlamentet uppmanar rådet att inleda arbetet med en jämställdhetsplan med särskild inriktning på ledande befattningar så att denna obalans kan åtgärdas så snart som möjligt.

15.  Europaparlamentet beklagar att utarbetandet av en handbok för förvaltningen av fastighetsprojekt har försenats.

16.  Europaparlamentet noterar att vissa av granskningsrekommendationerna avseende projektet med Europabyggnaden fortfarande inte genomförts. Parlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att tillhandahålla en detaljerad skriftlig redovisning av de anslag som totalt använts för förvärvet av byggnaden.

17.  Europaparlamentet kräver att institutionens fastighetspolitik ska inbegripas i den årliga verksamhetsrapporten, särskilt med tanke på hur viktigt det är att kostnaderna för en sådan politik motiveras ordentligt och att de inte är orimligt höga.

18.  Europaparlamentet noterar nolltillväxten (0,3 %) (1,6 miljoner EUR) i rådets budgetanslag för 2013. Parlamentet anser detta vara en positiv trend och förväntar sig att den fortsätter under kommande år.

19.  Europaparlamentet uppmanar rådet att samarbeta med andra institutioner för att komma fram till en enhetlig metod för att presentera översättningskostnaderna i syfte att göra det enklare att analysera och jämföra kostnaderna.

20.  Europaparlamentet är oroat över dröjsmålen med antagandet av de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden. Parlamentet uppmanar rådet att utan ytterligare dröjsmål genomföra dessa bestämmelser.

21.  Europaparlamentet uppmanar rådet att i sina årliga verksamhetsrapporter, i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och sekretess, inbegripa resultaten och följderna av de ärenden som Olaf har avslutat där institutionen eller någon av dess anställda varit föremål för utredning.

Orsaker till uppskjutandet av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet

22.  Europaparlamentet betonar på nytt att rådet bör vara transparent och fullt ansvarigt inför unionens medborgare för de medel det anförtros i sin egenskap av EU-institution. Parlamentet betonar att detta innebär att rådet till fullo och lojalt måste medverka i det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, precis som övriga institutioner gör. Parlamentet anser därför att en effektiv kontroll av genomförandet av unionens budget kräver att parlamentet och rådet samarbetar på grundval av ett samarbetsavtal. Parlamentet beklagar de upprepade svårigheter som hittills uppkommit under ansvarsfrihetsförfarandena. Parlamentet noterar dock det intresse som unionens nuvarande ordförandeskap visat för att skapa samförstånd samt skrivelsen från rådets generalsekreterare som svar på budgetkontrollutskottets frågor, i vilken han ger uttryck för sin vilja att aktivt stödja konkreta åtgärder för att fastställa ett modus vivendi i enlighet med parlamentets resolution av den 23 oktober 2014(2). Parlamentet betonar behovet att så snart som möjligt förbättra förmågan till dialog mellan de två institutionerna för att nå fram till en lösning som kan göra det möjligt att uppfylla det fördragsenliga mandatet och ansvarsskyldigheten gentemot medborgarna.

23.  Europaparlamentet upprepar att en effektiv budgetkontroll endast är möjlig genom samarbete mellan parlamentet och rådet, där de centrala inslagen måste omfatta formella sammanträden mellan företrädare för rådet och parlamentets budgetkontrollutskott, svar på de skriftliga frågor som utskottsledamöterna ställer, och, på begäran, tillhandahållande av handlingar som tjänar som bakgrundsmaterial för budgetkontroller.

24.  Europaparlamentet upprepar att man utan det ovannämnda samarbetet med rådet inte kan fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

25.  Europaparlamentet håller med kommissionen i dess skrivelse av den 23 januari 2014 till Europaparlamentet om att det är önskvärt att parlamentet fortsätter att bevilja, uppskjuta eller neka ansvarsfrihet för övriga institutioner – även rådet – enligt det förfarande som hittills har gällt.

26.  Europaparlamentet ställer sig bakom och stöder till fullo kommissionens syn i denna skrivelse att samtliga institutioner till fullo omfattas av förfarandet för uppföljning av de iakttagelser som parlamentet gjort inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet, och att samtliga institutioner bör samarbeta för att trygga ett smidigt ansvarsfrihetsförfarande med full respekt för relevanta bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i relevant sekundärlagstiftning.

27.  Europaparlamentet underrättar rådet om att kommissionen i sin skrivelse slår fast att den inte kommer att kontrollera andra institutioners budgetgenomförande och att ett besvararande av frågor adresserade till en annan institution skulle inkräkta på denna institutions autonomi att genomföra sitt eget avsnitt av budgeten. Parlamentet påminner om att man beviljar de övriga institutionerna ansvarsfrihet efter att ha behandlat de inlämnade handlingarna och de svar som getts på frågorna. Parlamentet beklagar att man upprepade gånger stöter på problem med att få svar från rådet.

28.  Europaparlamentet anser det vara demokratiskt att parlamentet utövar sin befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje budgetpost i budgeten i syfte att bevara transparensen och den demokratiska ansvarsskyldigheten gentemot unionens skattebetalare. Parlamentet bekräftar därför att beslutet att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet är en plikt parlamentet har gentemot unionens medborgare.

29.  Europaparlamentet anser att den del av unionens regelverk som avser beviljandet av ansvarsfrihet bör ses över i syfte att klargöra processen för beviljande av ansvarsfrihet.

30.  Europaparlamentet beklagar att inte alla unionens institutioner respekterar samma standarder för transparens, och anser att rådet bör göra förbättringar i detta hänseende.

(1) Sammanfattning av 2013 års årliga verksamhetsrapport från internrevisorn vid rådets generalsekretariat, s. 2.
(2) EUT L 334, 21.11.2014, s. 95.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy