Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2086(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0109/2015

Внесени текстове :

A8-0109/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0123

Приети текстове
PDF 498kWORD 107k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейска служба за външна дейност
P8_TA(2015)0123A8-0109/2015
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел X — Европейска служба за външна дейност (2014/2086(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99 и 164—167 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по външни работи (A8-0109/2015),

1.  Освобождава от отговорност върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за външна дейност за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел X — Европейска служба за външна дейност (2014/2086(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел  X — Европейска служба за външна дейност,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2015 г. за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по външни работи (A8-0109/2015),

1.  Приветства факта, че през третата си финансова година Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е продължила да изпълнява бюджета си, без Сметната палата да констатира съществени грешки; отбелязва напредъка, постигнат по отношение на коригирането на грешки, установени за предходни години, и подкрепя препоръките за по-нататъшни подобрения, направени от Сметната палата в годишния ѝ доклад; приветства специалния доклад № 11/2014 относно създаването на ЕСВД, публикуван от Сметната палата, както и многобройните полезни предложения за подобрения в него, които се надява да бъдат изпълнени във възможно най-кратък срок;

2.  Посочва, че в годишните доклади за 2011, 2012 и 2013 г. Сметната палата многократно е включвала забележки относно ЕСВД във връзка с изплащането на възнаграждения на персонала, слабости при управлението на семейните надбавки, превеждани от Службата за управление и плащане по индивидуални права, от името на ЕСВД, възлагането на обществени поръчки за услуги в областта на сигурността в делегациите и на договори за услуги в областта на информационните технологии;

3.  Изразява загриженост от факта, че надбавките за служителите дадоха поводи за безпокойство и бяха опорочени от грешки през предходните години; изисква упражняването на по-строг контрол по отношение на този въпрос, по-специално чрез редовно напомняне на служителите да декларират всички надбавки, получени от други източници;

4.  Изразява загриженост, че през 2013 г. системата на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) все още не функционираше пълноценно, което доведе до неправилно изплащане на социални надбавки на служителите; призовава ЕСВД да разшири обхвата на системата, така че да обхване длъжностните лица от всички държави членки;

5.  Припомня, че седалището на ЕСВД трябва редовно да проследява всеки вид процедура за възлагане на обществени поръчки, на всеки етап от прилагането й, особено при делегациите; счита, че служителите на делегацията следва да бъдат непрекъснато подпомагани чрез ясни насоки, с цел намаляване на допустимия риск, по-специално при процедури и договори за възлагане на обществени поръчки от чувствителен характер; приветства създаването на специална работна група в седалището на ЕСВД за договорите за услуги в областта на сигурността, сключвани в рамките на делегациите;

6.  Отбелязва, че за рамковите договори, възлагани от ЕСВД, трябва да се гарантира полагането на дължима грижа при проследяването на операциите, като за всички договори се съхранява подходяща документация, независимо от специфичното им естество; призовава седалището на ЕСВД да доразвие уменията и информираността на служителите на делегациите по този въпрос и по-общо — във връзка с ефективното прилагане на съответните стандарти за вътрешен контрол; отбелязва, че качеството на информацията е една от най-сериозните слабости, установени при предварителните проверки, извършени през 2013 г., и призовава за бързо коригиране на това положение, с цел осигуряване на достъп до точна и пълна управленска и административна информация;

7.  Приканва ЕСВД да подобри новата си стратегия за борба с измамите, включваща трети държави, и приветства факта, че меморандумът за административно разбирателство с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) най-накрая беше подписан на 23 януари 2015 г.;

8.  Изисква от ЕСВД да докладва относно постигнатия напредък по отношение на новата стратегия за борба с измамите, приложима за делегациите на Съюза, която трябваше да бъде завършена през 2013 г.;

9.  Изразява загриженост относно забавянето във връзка с приемането на вътрешните правила за подаване на сигнали за нарушения; призовава ЕСВД да приложи незабавно тези правила;

10.  Призовава ЕСВД да включва в своите годишни отчети за дейността, в съответствие със съществуващите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

11.  Отбелязва, че окончателният бюджет на седалището на ЕСВД за 2013 г. е възлизал на 508,8 милиона евро, което представлява увеличение с 4,09%, като бюджетът ще бъде разделен, както следва: 195,81 милиона евро за седалището на ЕСВД и 312,95 милиона евро за делегациите на Съюза; отбелязва, че в допълнение към собствения бюджет на ЕСВД, Комисията е допринесла с 272,4 милиона евро;

12.  Отбелязва, че 69% от бюджета на седалището на ЕСВД са предназначени за изплащането на възнаграждения и други права на щатния персонал и външните служители (т.е. 134,59 милиона евро), а 10% (или 19,92 милиона евро) са за сгради и свързани с тях разходи; отбелязва, че в бюджета на делегациите на Съюза 106,6 милиона евро (34%) са свързани с възнаграждения на щатния персонал, 62,2 милиона евро (19,9%) са за външни служители, а 99,6 милиона евро (31,8%) — за сгради и свързани с тях разходи;

13.  Счита, че поради ограничените ресурси ЕСВД все още не е пълноправна дипломатическа служба на Съюза; счита, че Комисията и държавите членки могат да изиграят важна роля за насърчаване консолидирането на ЕСВД;

14.  Посочва, че принципът на бюджетен неутралитет се посреща с голямо задоволство, но че това не следва да се разглежда изолирано от икономиите, които държавите членки реализираха чрез създаването на ЕСВД;

15.  Счита, че ЕСВД продължава да има голям брой ръководни кадри, което трябва да бъде коригирано; счита, че вече приложените мерки за решаване на този проблем са стъпка в правилната посока и отправя искане към Комисията да засили ангажимента си за подобряване на междуведомственото сътрудничество; призовава институцията да докладва за съкращаването на длъжности AD15 и AD16 в следващия си годишен отчет за дейността; освен това отбелязва липсата на рамка за компетенциите на ръководителите като основа за оценка на кандидатите, преминали през предварителен подбор; подчертава, че компетентността в областта на външните работи трябва да продължи да бъде основен критерий при вземане на решенията за наемане на работа;

16.  Настоява върху необходимостта от рационализиране на висшето ръководство на ЕСВД, както и от оптимизиране на процеса на вземане на решения;

17.  Приветства постигнатото подобрение по отношение на географския баланс на служителите на ЕСВД от държавите членки, присъединили се към Съюза от 2004 г. нататък, като делът им вече е 18% за администраторите и 17,7% за ръководителите на делегации спрямо дела на населението на тези държави — 21%; подчертава необходимостта от географски баланс при набирането и назначаването на служители; счита, че равностойното географско представителство в рамките на ЕСВД е важен елемент, който допринася за подобряване на резултатите от дейността на Службата, и призовава Комисията да продължава да работи в тази насока;

18.  Отбелязва усилията, положени за подобряване на баланса между половете и за премахване на потенциалните пречки пред професионалното развитие; настоятелно призовава ЕСВД да продължи да работи за намаляване на дисбаланса в съотношението между половете, особено в категорията на високопоставените служители;

19.  Все пак изразява загриженост относно липсата на жени на отговорни длъжности в рамките на ЕСВД (204 мъже и 55 жени в делегациите и висшето ръководство, като съотношението е 42/4, т.е. само 8,7% жени); изисква прилагането на план за равни възможности, по-специално за ръководните длъжности, с цел възможно най-бързо преодоляване на този дисбаланс;

20.  Отбелязва, че през 2013 г. беше постигната задължителната цел: най-малко една трета от служителите на ниво „администратор“ (AD) в рамките на ЕСВД да бъдат дипломати от държавите членки; при все това отбелязва относително големия брой командировани национални експерти от държавите членки (397 през юни 2014 г.) и изисква допълнително изясняване на техния статут/права и разходи за бюджета на ЕСВД;

21.  Отново посочва искането от миналата година за представяне на пълна таблица с всички налични човешки ресурси на ЕСВД, с разбивка по степен, пол и националност; отбелязва, че тази таблица следва да бъде автоматично включвана в годишния отчет за дейността на институцията;

22.  Все пак изразява съжаление, че все още не е постигнат по-добър географски баланс и изисква от ЕСВД да подобри географския баланс, по-специално по отношение на назначенията на лица на ръководни длъжности и като ръководители на делегации; отново изтъква необходимостта от по-добър географски баланс между държавите членки на всички равнища на администрацията и настоятелно призовава ЕСВД да приложи мерки, които да допринасят за по-добро и по-балансирано представителство на всички държави членки;

23.  Счита, че отговорностите на специалните представители на Съюза не са много ясни и липсва подходящ мониторинг и анализ на резултатите от дейността; предлага те да бъдат включени в рамките на ЕСВД, за да се запълни тази липса;

24.  Припомня, че е важно бюджетът на специалните представители на Съюза да бъде прехвърлен от оперативния бюджет за Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) към бюджета на ЕСВД, с цел оказване на по-добра подкрепа за интегрирането им в ЕСВД;

25.  Отбелязва направените промени в областта на човешките ресурси, но изразява съгласие със забележките на Сметната палата, че тематичният експертен опит в делегациите е необходим; изразява загриженост относно недостига на персонал в политическите секции на делегациите на Съюза и за оперативно планиране и изпълнение на мисии по линия на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС); отбелязва също така, че делегациите на Съюза се сблъскват с практически трудности при получаването и обработването на разузнавателни данни; приканва Комисията, заедно с ЕСВД, да въведе съгласуван подход за подобряване на профила на служителите в делегациите;

26.  Отбелязва, че ЕСВД продължава да не заделя достатъчно ресурси за външните аспекти на вътрешните политики и че не разполага с персонала, необходим за осигуряване на съответното участие в програмирането на финансовите инструменти, като по този начин се подкопава последователността във външната дейност на Съюза;

27.  Счита, че по време на криза и повсеместни бюджетни съкращения разходите за „заседания извън обичайното място на работа“ на служителите в европейските институции трябва да се намалят и, по възможност, тези заседания следва да се провеждат в самите седалища на институциите, тъй като тяхната добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

28.  Приканва ЕСВД да осигури по-добра информация за разходите, направени във връзка с процедурите за набиране на персонал; призовава ЕСВД да използва новаторски решения, като например видеоконферентна връзка за интервютата за работа, и да изготви подобни предложения за обучението на служителите, доколкото това е възможно;

29.  Отново посочва, че ЕСВД трябва да въведе изискване новоназначените служители на ЕСВД да представят клетвена декларация, че в миналото не са работили за разузнавателните служби;

30.  Насърчава Комисията и държавите членки да предприемат мерки за стимулиране на по-добра координация и сътрудничество между техните служби за външни отношения и ЕСВД, без да пренебрегват хоризонталните тематични въпроси;

31.  Подчертава, че могат да бъдат спестени значителни разходи чрез по-добро сътрудничество между държавите членки по отношение на тяхната външна политика и политика на сигурност и чрез проактивно определяне на съвместните дейности, които ЕСВД може постепенно да поеме, за да стане Съюзът по-силен и по-ефективен на международната сцена;

32.  Подчертава, че следва да се доразвият работните практики за гарантиране на сътрудничество с ГД „Развитие и сътрудничество“ и в подкрепа на тематичните подразделения (като Дирекцията за предотвратяване на конфликти и политика на сигурност);

33.  Подчертава, че тематичните подразделения следва да участват в програмирането на всички етапи, за да се избегне добавянето в последния момент на въпросите за предотвратяването на конфликти, укрепването на мира, равноправието между мъжете и жените и правата на човека;

34.  Счита, че настоящата външна политика на Съюза продължава да се влияе в много голяма степен от външната политика на определени държави членки; подчертава, че политиката за изолиране на държавите със специфичен експертен опит в областта на някои от текущите конфликти, по-специално украинско-руския конфликт, предопределя резултатите от външната политика на Съюза; приканва ЕСВД да следи редовно развитието на нещата по този въпрос и да взема предвид евентуалните последици от външната политика, провеждана от някои държави членки, върху външната политика на Съюза;

35.  Подчертава, че е важно да се признава и подкрепя усилената работа на цивилния и военния персонал, работещ в най-размирните и опасни места по света, където Съюзът трябва също да бъде представен и да извършва дейност; в този смисъл е много важно тези служители, които живеят и работят ежедневно под голям натиск по отношение на сигурността и мобилността, събиране (или не) на семействата, както и във връзка с културните и социални условия, да получат максимална степен на защита и сигурност, както и подходяща гъвкавост; подкрепя увеличаването на бюджета, финансиращ разходите за обезпечаване на сигурността на тези делегации; счита, че би било целесъобразно да се събират сравнителни данни за служителите на ЕСВД и служителите по въпросите на външните дейности от държавите членки, работещи при тези условия;

36.  Настоява върху необходимостта от опростяване на бюджетната схема за подпомагане на делегациите; подчертава трудните условия, в които се намират делегациите с най-малко служители, поради сложността и строгостта на правилата, регламентиращи предоставянето на разрешение за извършване на плащания между служители на ЕСВД и на Комисията; призовава ЕСВД и Комисията да проучат възможностите за улесняване на процедурата за разрешаване на плащанията в съответствие с правилата за финансов контрол;

37.  Подчертава, че финансовите разпоредби, които понастоящем се прилагат по отношение на делегациите на Съюза, продължават да налагат прекалено голяма административна тежест върху ръководителите на делегации, което пречи на изпълнението на основното им задължение – политическата работа; настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да намерят решение на този въпрос, което би могло да доведе до промяна на финансовите разпоредби, при условие че това не води до намаляване на качеството и строгостта на финансовото управление на делегациите; отбелязва освен това продължаващото използване на бюджетни редове както на ЕСВД, така и на бюджета на Комисията за покриване на административни разходи, което ненужно усложнява финансовите потоци;

38.  Отбелязва различното третиране на служителите на Съюза, които работят в делегациите, и тези, които работят в мисиите на ОВППС, на едно и също място, по отношение на ползването на почивни дни, полети, надбавки и други придобивки; изисква подробна съпоставка на плащанията и обезщетенията за служители в делегациите на Съюза и служители на Съюза, работещи в мисиите на ОВППС в Могадишу (Сомалия) и Банги (Централна Африка), например за периода след 1 януари 2014 г., и иска обяснение за това различно третиране;

39.  Подчертава необходимостта от осигуряване на по-голяма гъвкавост на финансирането на мисиите по линия на ОПСО, за да се гарантира вътрешната и външната сигурност на Съюза предвид опасността, породена от конфликти в държави, с които ЕС граничи, както и повишения риск от евентуални терористични дейности;

40.  Подчертава жизненоважното значение на създаването общ обслужващ център за предоставяне на централизирана логистична и административна помощ и подкрепа в областта на възлагането на обществени поръчки за всички мисии по линия на ОПСО, както и на специалните представители на Съюза и техните служби; изразява съжаление за голямото забавяне на създаването на центъра и настоятелно призовава всички участващи заинтересовани страни да се стремят към бързо постигане на споразумение за един амбициозен общ обслужващ център, способен да оказва ефективна подкрепа на мисиите, особено при установяването им, да стандартизира работните процеси и да осигурява по-бързи и ефективни от гледна точка на разходите обществени поръчки;

41.  Призовава ЕСВД да максимизира ползите от икономии от мащаба чрез създаване на нови взаимодействия в рамките на седалището и делегациите на ЕСВД, както и в сътрудничество с държавите членки и националните дипломатически служби, в дух на една истинска външна политика и външни служби на Съюза; отбелязва със задоволство, че съвместното ползване на сгради от делегациите на Съюза и дипломатическите представителства на държавите членки се увеличава, макар че продължава да бъде ограничено; призовава ЕСВД да продължава да търси начини за допълнително увеличаване на съвместното ползване на сгради;

42.  Изисква политиката в областта на сградния фонд на ЕСВД да бъде приложена към годишния отчет за дейността, по-специално като се има предвид, че е важно тези разходи да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

43.  Настоятелно призовава ЕСВД да предостави на органа по освобождаване от отговорност списък с договорите за недвижими имоти, сключени през 2013 г., като включи данните от договорите, държавата, в която е сключен съответният договор, и неговия срок на действие, както постъпи в своя годишен отчет за дейността за 2011 г., и изисква от ЕСВД да предостави същите данни от договорите за недвижими имоти в своя годишен отчет за дейността за 2014 г.;

44.  Признава, че все още предстои доста работа по отношение на консулските услуги; подчертава възможността за спестяване на разходи чрез предоставяне на консулски услуги посредством делегациите на Съюза; приканва ЕСВД да подготви подробен анализ на свързаните с това финансови аспекти, а държавите членки да дадат своето съгласие по въпроса, за да се разработят хармонизирани правила и законодателство;

45.  Призовава Сметната палата да включи в следващия си годишен доклад преглед на последващите действия, предприети от ЕСВД във връзка с препоръките на Парламента в настоящата резолюция.

Правна информация - Политика за поверителност