Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2086(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0109/2015

Predkladané texty :

A8-0109/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0123

Prijaté texty
PDF 286kWORD 100k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
P8_TA(2015)0123A8-0109/2015
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2014/2086(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0155/2014)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164 a 167,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0109/2015),

1.  udeľuje vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2014/2086(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0109/2015),

1.  víta skutočnosť, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len "ESVČ") vo svojom treťom rozpočtovom roku naďalej plnila svoj rozpočet bez toho, aby Európsky dvor audítorov odhalil závažné chyby; berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri náprave chýb zistených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, ktoré v zásade vyplývali z procesu vytvorenia ESVČ, a podporuje odporúčania týkajúce sa ďalších zlepšení, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojej výročnej správe; víta osobitnú správu č. 11/2014 o zriadení ESVČ zverejnenú Dvorom audítorov, ako aj mnohé užitočné návrhy na zlepšenia obsiahnuté v tejto správe, ktoré snáď budú čo najskôr zrealizované;

2.  poukazuje na to, že do výročnej správy za rok 2011, 2012 a 2013 Dvor audítorov opakovane vložil poznámky týkajúce sa ESVČ, pokiaľ ide o platby miezd zamestnancov, nedostatky v riadení rodinných prídavkov, ktoré v mene ESVČ vykonáva úrad PMO, obstarávanie bezpečnostných služieb v delegáciách a zmluvy o poskytovaní služieb IT;

3.  je znepokojený skutočnosťou, že príspevky zamestnancom už boli predmetom znepokojenia a podliehali chybám v predchádzajúcich rokoch; žiada, aby sa v tejto oblasti vykonali prísnejšie kontroly, najmä prostredníctvom pravidelného upozorňovania zamestnancov, aby nahlásili príspevky, ktoré dostali z iných zdrojov;

4.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v roku 2013 nebol systém PMO ešte plne funkčný, čo viedlo k nesprávnemu vyplácaniu sociálnych príspevkov zamestnancom; žiada ESVČ, aby rozšírila systém na úradníkov zo všetkých členských štátov;

5.  pripomína, že ústredie ESVČ musí venovať pravidelnú pozornosť všetkým druhom postupu verejného obstarávania vo všetkých etapách postupu obstarávania, najmä v delegáciách; zastáva názor, že nepretržitá podpora prostredníctvom jasných usmernení by sa mala poskytnúť zamestnancom delegácií s cieľom znížiť vystavenie riziku, ktoré je pre tieto postupy charakteristické, najmä pre citlivé ponuky a zmluvy; víta vytvorenie špecializovanej pracovnej skupiny v ústredí ESVČ pre zákazky na bezpečnostné služby v delegáciách;

6.  konštatuje, že v prípade rámcových zmlúv uzavretých s ESVČ sa musí zabezpečiť náležitá pozornosť, pokiaľ ide o vysledovateľnosť operácií, a to zaznamenávaním primeranej dokumentácie pre každú zmluvu bez ohľadu na jej špecifický charakter; žiada ústredie ESVČ, aby ďalej rozvíjalo zručnosti zamestnancov a informovanosť o tejto problematike v delegáciách a všeobecnejšie o účinnom uplatňovaní súvisiacich noriem vnútornej kontroly; konštatuje, že kvalita informácií je jedným z najdôležitejších nedostatkov zistených na základe predbežných kontrol vykonaných v roku 2013, a žiada, aby sa táto situácia čo najrýchlejšie napravila s cieľom mať prístup k presným a komplexným riadiacim a administratívnym informáciám;

7.  vyzýva ESVČ, aby posilnila svoju novú stratégiu pre boj proti podvodom týkajúcu sa tretích krajín, a s potešením konštatuje, že administratívne memorandum o porozumení s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) bolo 23. januára 2015 konečne podpísané;

8.  žiada ESVČ, aby predložila správu o dosiahnutom pokroku týkajúcom sa novej stratégie boja proti podvodom pre delegácie Únie, ktorej finalizácia bola naplánovaná na rok 2013;

9.  je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva ESVČ, aby tieto pravidlá zaviedla bez ďalšieho odkladu;

10.  vyzýva ESVČ, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov začlenila do svojej výročnej správy o činnosti výsledky a dôsledky prípadov, ktoré uzavrel OLAF, keď predmetom vyšetrovania bola inštitúcia alebo akýkoľvek z jej zamestnancov;

11.  konštatuje, že konečný rozpočet na rok 2013 pre ústredie ESVČ bol vo výške 508,8 milióna EUR, čo predstavuje zvýšenie o 4,09 %, pričom rozpočet je rozdelený takto: 195,81 milióna EUR pre ústredie ESVČ a 312,95 milióna EUR pre delegácie Únie; konštatuje, že okrem vlastného rozpočtu ESVČ prispela Komisia sumou 272,4 milióna EUR;

12.  berie na vedomie, že v ústredí ESVČ je 69 % rozpočtu určených na výplatu miezd a iných nárokov stálych a externých zamestnancov (t. j. 134,59 milióna EUR) a 10 % (alebo 19,92 milióna EUR) na budovy a súvisiace náklady; konštatuje, že v prípade delegácií Únie sa suma 106,6 milióna EUR (34 %) týka platov stálych zamestnancov, suma 62,2 milióna EUR (19,9 %) je určená na externých zamestnancov a suma 99,6 milióna EUR (31,8 %) na budovy a súvisiace náklady;

13.  zastáva názor, že kvôli obmedzeným zdrojom ESVČ ešte nie je plnohodnotnou diplomatickou službou Únie; domnieva sa, že vhodnými aktérmi, ktorí by sa mali usilovať o konsolidáciu ESVČ, sú Komisia a členské štáty;

14.  poukazuje na to, že zásada rozpočtovej neutrality je nanajvýš vítaná, ale nemala by sa posudzovať izolovane od úspor, ktoré členské štáty dosiahli na základe zriadenia ESVČ;

15.  domnieva sa, že ESVČ má aj naďalej administratívu s príliš veľkým počtom vedúcich pracovníkov, čo treba zmeniť; domnieva sa, že opatrenia, ktoré už boli vykonané na nápravu tejto záležitosti, sú na správnej ceste, a žiada Komisiu, aby posilnila svoju angažovanosť pri zlepšovaní spolupráce medzi útvarmi; žiada inštitúciu, aby vo svojej ďalšej výročnej správe o činnosti informovala o znížení počtu pracovných miest v platových triedach AD 15 a AD 16; berie na vedomie aj skutočnosť, že neexistuje rámec kompetencií manažérov, ktorý by slúžil ako základ pri hodnotení uchádzačov, ktorí prešli predbežným výberom; zdôrazňuje, že spôsobilosť v oblasti zahraničných vecí musí byť naďalej hlavné kritérium pri rozhodovaní o obsadzovaní pracovných miest;

16.  trvá na tom, že je potrebné zracionalizovať vrcholový manažment ESVČ a zjednodušiť rozhodovacie procesy;

17.  víta zlepšenie dosiahnuté v oblasti geografickej rovnováhy, pokiaľ ide o zamestnancov ESVČ pochádzajúcich z členských štátov, ktoré sú členmi Únie od roku 2004, ktorí momentálne tvoria 18 % administratívneho personálu a 17,7 % vedúcich delegácií, pričom podiel obyvateľstva týchto krajín je 21 %; zdôrazňuje potrebu geografickej rovnováhy pri prijímaní a vymenúvaní zamestnancov; zastáva názor, že rovnovážne geografické zastúpenie v rámci ESVČ je dôležitým prvkom, ktorý prispieva k zlepšeniu jej výkonnosti, a vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí v tomto smere;

18.  berie na vedomie úsilie vynakladané v záujme zlepšenia rodovej rovnováhy a odstránenia potenciálnych prekážok pracovného postupu; naliehavo vyzýva ESVČ, aby pokračovala v práci na znižovaní rodovej nerovnováhy, najmä v kategórii zamestnancov na vyššej úrovni riadenia;

19.  je však znepokojený nedostatočným zastúpením žien vo vedúcich funkciách v rámci ESVČ (v delegáciách je 204 mužov a 55 žien a vo vyššom manažmente je tento podiel 42 mužov a 4 ženy, t. j. iba 8,7 % žien); žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnakých príležitostí, najmä s ohľadom na riadiace funkcie, s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

20.  konštatuje, že štatutárny cieľ, že aspoň jednu tretinu personálu na úrovni administrátor (AD) v rámci ESVČ by mali tvoriť diplomati členských štátov, bol dosiahnutý v roku 2013; poznamenáva však, že počet vyslaných národných expertov z členských štátov je relatívne vysoký (397 v júni 2014), a požaduje ďalšie vysvetlenie ich postavenia/nárokov a nákladov pre rozpočet ESVČ;

21.  pripomína minuloročnú žiadosť o vypracovanie podrobnej tabuľky s údajmi všetkých ľudských zdrojov, ktoré má ESVČ k dispozícii, rozdelených podľa platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti; konštatuje, že táto tabuľka by mala byť automaticky zahrnutá vo výročnej správe o činnosti inštitúcie;

22.  vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že sa ešte nedosiahla lepšia geografická rovnováha a žiada ESVČ, aby túto rovnováhu posilnila, najmä pokiaľ ide o menovanie do riadiacich funkcií a funkcií vedúcich delegácií; opätovne zdôrazňuje potrebu väčšej geografickej rovnováhy členských štátov na všetkých úrovniach administratívy a naliehavo vyzýva ESVČ, aby vykonala opatrenia, ktoré prispejú k lepšiemu a rovnovážnejšiemu zastúpeniu všetkých členských štátov;

23.  domnieva sa, že úlohy osobitných zástupcov Únie sú veľmi nejasné, pričom sa nevykonáva ich riadne monitorovanie a analýza výkonnosti; navrhuje, aby sa v záujme preklenutia tejto medzery začlenili do ESVČ;

24.  pripomína význam prenosu rozpočtu osobitných zástupcov Únie z operačného rozpočtu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) do rozpočtu ESVČ, a to s cieľom lepšie podporiť ich integráciu do ESVČ;

25.  berie na vedomie vývoj, ku ktorému došlo v oblasti ľudských zdrojov, hoci súhlasí s poznámkami Dvora audítorov, že tematické odborné znalosti v delegáciách sú potrebné; vyjadruje znepokojenie nad tým, že delegácie EÚ majú nedostatok zamestnancov v politických sekciách, ako aj na operačné plánovanie a vykonávanie misií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP); berie na vedomie aj praktické problémy delegácií Únie s posielaním a spracúvaním spravodajských informácií; vyzýva Komisiu, aby spolu s ESVČ zaviedla zosúladený prístup s cieľom optimalizovať profil zamestnancov delegácií;

26.  konštatuje, že ESVČ naďalej neposkytuje dostatočné prostriedky na vonkajšie aspekty vnútorných politík a že má nedostatok zamestnancov, aby náležite prispievala k plánovaniu finančných nástrojov, čím je oslabená súdržnosť vonkajšej činnosti Únie;

27.  zastáva názor, že v období krízy a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba náklady na výjazdné zasadnutia zamestnancov európskych inštitúcií znížiť a že tieto zasadnutia by sa mali v čo najväčšej miere uskutočňovať vo vlastných sídlach inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorá z nich vyplýva, neodôvodňuje také vysoké náklady;

28.  vyzýva ESVČ, aby získala lepší prehľad o nákladoch vzniknutých v postupoch prijímania zamestnancov; vyzýva ESVČ, aby využívala inovatívne riešenia, ako sú napríklad videokonferencie pri pohovoroch s kandidátmi na pracovné miesta, a aby v čo najväčšej miere predkladala podobné návrhy aj v prípade odbornej prípravy zamestnancov;

29.  opätovne zdôrazňuje, že potrebné, aby ESVČ zaviedla požiadavku, aby novovymenovaní zamestnanci ESVČ poskytli čestné vyhlásenie, že v minulosti nepracovali pre spravodajské služby;

30.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na podporu lepšej koordinácie a spolupráce medzi svojimi službami pre vonkajšie vzťahy a ESVČ bez toho, aby nebrali ohľad na horizontálne tematické otázky;

31.  zdôrazňuje, že je možné dosiahnuť významné úspory nákladov, ak sa zlepší spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a ak sa proaktívne určí, v ktorých oblastiach môže ESVČ postupne začať vyvíjať spoločné úsilie, aby sa z EÚ stal silnejší a účinnejší globálny aktér;

32.  zdôrazňuje, že by sa mali ďalej rozvíjať pracovné postupy na zabezpečenie spolupráce s Generálnym riaditeľstvom pre rozvoj a spoluprácu (DEVCO) a podporu tematických útvarov (ako je riaditeľstvo pre predchádzanie konfliktom a bezpečnostnú politiku);

33.  zdôrazňuje, že tematické útvary by mali byť zapojené do plánovania vo všetkých fázach, aby sa predišlo dopĺňaniu otázok, ako je predchádzanie konfliktom, budovanie mieru, rodové otázky a ľudské práva, na poslednú chvíľu;

34.  zastáva názor, že súčasnú zahraničnú politiku Únie naďalej veľmi ovplyvňujú zahraničné politiky jednotlivých členských štátov; zdôrazňuje, že výsledky zahraničnej politiky Únie určuje politika zatláčania do ústrania vo vzťahu ku krajinám s osobitnými znalosťami o nie ktorých prebiehajúcich konfliktoch, najmä ukrajinsko-ruskom konflikte; vyzýva ESVČ, aby to dôsledne monitorovala a aby zohľadňovala možný vplyv zahraničnej politiky určitých členských štátov na zahraničnú politiku Únie;

35.  zdôrazňuje, že je dôležité uznávať a podporovať náročnú prácu osobitného civilného a vojenského personálu na najkonfliktnejších a najnebezpečnejších miestach na svete, kde Únia musí byť takisto zastúpená a musí vyvíjať svoju činnosť; preto považuje za nevyhnutné, aby títo zamestnanci, ktorí žijú a pracujú pod veľkým tlakom z hľadiska bezpečnosti, ako aj mobility, zlúčenia/rozdelenia rodiny a kultúrnych a sociálnych podmienok, mohli počítať s najvyššou úrovňou ochrany a bezpečnosti, ako aj s dostatočnou flexibilitou; podporuje zvýšenie rozpočtu určeného na náklady na bezpečnosť týchto delegácií; domnieva sa, že by bolo veľmi užitočné mať k dispozícii komparatívne štatistické údaje o pracovníkoch ESVČ a zamestnancov vonkajšej činnosti členských štátov pracujúcich za takýchto okolností;

36.  trvá na tom, že je potrebné zjednodušiť štruktúru rozpočtu na podporu delegácií; zdôrazňuje náročnú situáciu delegácií, ktoré majú najnižší počet zamestnancov, z dôvodu zložitých a nepružných pravidiel týkajúcich sa poverovania v oblasti schvaľovania platieb medzi zamestnancami ESVČ a Komisie; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zvážili možnosti, ako zjednodušiť postup schvaľovania finančných prostriedkov a zároveň zabezpečiť dodržiavanie pravidiel finančnej kontroly;

37.  zdôrazňuje, že z finančných predpisov, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na delegácie EÚ, pre vedúcich delegácií naďalej vyplýva prílišná administratívna záťaž, čo odpútava vedúcich delegácií od ich prvoradej úlohy, ktorá spočíva v politickej činnosti; naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby našli riešenie tohto problému, ktoré by mohlo obsahovať aj zmenu finančných predpisov za predpokladu, že nebude mať za následok zhoršenie kvality a dôslednosti hospodárenia s finančnými prostriedkami delegácií; poznamenáva tiež, že sa naďalej používajú rozpočtové riadky z rozpočtov ESVČ a Komisie na administratívne výdavky, čo zbytočne komplikuje finančné postupy;

38.  upozorňuje na nerovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi EÚ v delegáciách v porovnaní s pracovníkmi EÚ v misiách SZBP na rovnakých miestach, pokiaľ ide o dni voľna, lety, príspevky a iné výhody; požaduje podrobné porovnanie týchto výhod pre pracovníkov EÚ a pracovníkov EÚ v misiách SZBP na príklade Mogadišo/Somálsko a Bangui/Stredoafrická republika k 1. januáru 2014 a žiada o odôvodnenie tohto nerovnakého zaobchádzania;

39.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť väčšiu flexibilitu pri financovaní misií SBOP s cieľom zaručiť vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Únie vzhľadom na nebezpečenstvo, ktoré predstavujú konflikty v krajinách, ktoré s ňou susedia, ako aj na zvýšené riziko možných teroristických činností;

40.  zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité vytvoriť spoločné stredisko služieb (SSC), čo by viedlo k významným úsporám nákladov tým, že by bola poskytnutá centralizovaná logistická podpora, podpora v oblasti verejného obstarávania a administratívna podpora misiám SBOP a osobitným zástupcom Únie a ich úradom; vyjadruje poľutovanie nad dlhým meškaním pri zriaďovaní centra a naliehavo vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa usilovali čo najskôr dosiahnuť dohodu o ambicióznom SSC, ktoré dokáže účinne podporovať misie, predovšetkým v ich začiatkoch, štandardizovať pracovné postupy a zabezpečovať rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie verejné obstarávanie;

41.  naliehavo vyzýva ESVČ, aby v duchu skutočnej vonkajšej politiky a služieb Únie v maximálnej možnej miere využívala úspory z rozsahu vytváraním nových synergických účinkov v rámci ústredia a delegácií ESVČ, ako aj v spolupráci s členskými štátmi a diplomatickými službami jednotlivých štátov; s uspokojením konštatuje, že spoločné umiestnenie delegácií Únie a diplomatických zastúpení členských štátov je čoraz rozšírenejšie, aj keď je naďalej využívané v obmedzenej miere; žiada ESVČ, aby naďalej hľadala spôsoby, ako toto spoločné umiestňovanie ďalej rozšíriť;

42.  žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti pripojila politika ESVČ týkajúca sa budov, najmä s ohľadom na to, že je dôležité, aby boli náklady spojené s takouto politikou správne racionalizované a aby neboli nadmerne vysoké;

43.  naliehavo vyzýva ESVČ, aby poskytla orgánu udeľujúcemu absolutórium zoznam zmlúv týkajúcich sa budov, ktoré boli uzavreté v roku 2013, vrátane podrobných informácií o týchto zmluvách a informáciu o krajine, v ktorej bola zmluva uzavretá, a o dĺžke trvania zmluvy, ako to bolo v prípade výročnej správy o činnosti ESVČ za rok 2011, a žiada ESVČ, aby poskytla rovnaké podrobné informácie o zmluvách týkajúcich sa budov vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2014;

44.  uznáva, že v súvislosti s konzulárnymi službami ešte treba prijať ďalšie opatrenia; poukazuje na potenciál, ktorý z hľadiska úspor nákladov predstavuje poskytovanie konzulárnych služieb prostredníctvom delegácií Únie; vyzýva ESVČ, aby vypracovala podrobnú analýzu súvisiacich finančných dôsledkov, a členské štáty, aby dosiahli v tejto veci dohodu s cieľom umožniť vypracovanie harmonizovaných pravidiel a právnych predpisov;

45.  vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej nasledujúcej výročnej správy zahrnul prehľad následných krokov ESVČ v súvislosti s odporúčaniami Európskeho parlamentu uvedenými v tomto uznesení.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia