Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2086(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0109/2015

Ingivna texter :

A8-0109/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0123

Antagna texter
PDF 273kWORD 83k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten
P8_TA(2015)0123A8-0109/2015
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (2014/2086(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99 och 164–167,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0109/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska utrikestjänstens budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (2014/2086(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2015, vilket avslutar ombudsmannens undersökning på eget initiativ (OI/1/2014/PMC) avseende rapportering om missförhållanden,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0109/2015).

1.  Europaparlamentet gläder sig över att Europeiska utrikestjänsten under sitt tredje budgetår har fortsatt att genomföra sin budget utan att några väsentliga fel kunnat upptäckas av revisionsrätten. Parlamentet noterar att framsteg gjorts när det gäller att åtgärda de fel som konstaterats under tidigare år och stöder de rekommendationer om ytterligare förbättringar som revisionsrätten framför i sin årsrapport. Parlamentet välkomnar särskild rapport nr 11/2014 om inrättandet av Europeiska utrikestjänsten som offentliggjorts av revisionsrätten och de många användbara förslag till förbättringar som denna rapport innehåller och som förhoppningsvis kommer att genomföras snarast möjligt.

2.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrätten i årsrapporterna för 2011, 2012 och 2013 upprepade gånger infört iakttagelser angående Europeiska utrikestjänsten avseende utbetalningar av löner till personal, brister i hanteringen av familjetillägg, som sköts av byrån för löneadministration och individuella ersättningar för Europeiska utrikestjänstens räkning, och fel i kontraktet för upphandling av säkerhetstjänster vid delegationerna samt fel i kontrakt för it-tjänster.

3.  Europaparlamentet är oroat över att utbetalningar av löner till personal redan varit ett problem och innehållit fel under tidigare år. Parlamentet begär mer ingående kontroller på detta område, i synnerhet bör personalen regelbundet påminnas om att uppge ersättning från andra källor.

4.  Europaparlamentet är bekymrat över att PMO-systemet ännu inte fungerade helt som det skulle 2013, vilket ledde till felaktiga utbetalningar av sociala tillägg till de anställda. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att utvidga systemet till att omfatta alla medlemsstaternas tjänstemän.

5.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska utrikestjänstens huvudkontor regelbundet måste övervaka alla former av upphandlingsförfaranden under alla etapper, i synnerhet vid delegationerna. Parlamentet anser att fortsatt stöd genom en tydlig vägledning bör ges till den berörda personalen i delegationerna för att minska utsattheten för inneboende risk, särskilt i samband med känsliga upphandlingar och kontrakt. Parlamentet välkomnar inrättandet av en arbetsgrupp vid huvudkontoret för ingående av säkerhetsavtal vid delegationerna.

6.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska utrikestjänsten i samband med de ramkontrakt som tilldelas måste iaktta vederbörlig omsorg när det gäller möjligheterna att spåra transaktioner genom att på lämpligt sätt dokumentera varje kontrakt oavsett dess specifika karaktär. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänstens huvudkontor att ytterligare höja personalens kompetens vid delegationerna och öka dess medvetenhet om denna fråga och, mer generellt, om en effektiv tillämpning av relaterade normer för internkontroll. Parlamentet konstaterar att kvaliteten på informationen är en av de allvarligaste bristerna som konstaterades under de förhandskontroller som genomfördes 2013, och anser att situationen snabbt måste åtgärdas så att man har tillgång till korrekt och omfattande styr- och förvaltningsinformation.

7.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att stärka sin nya strategi för bekämpning av bedrägerier så att den omfattar tredjeländer och gläder sig över att det administrativa samförståndsavtalet med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) slutligen undertecknades den 23 januari 2015.

8.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att rapportera om de framsteg som gjorts i fråga om den nya strategin för bekämpning av bedrägerier för unionens delegationer, som enligt planerna skulle ha slutförts 2013.

9.  Europaparlamentet är oroat över dröjsmålen med antagandet av de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att utan ytterligare dröjsmål genomföra dessa bestämmelser.

10.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att i sina årliga verksamhetsrapporter, i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och konfidentialitet, inbegripa resultaten och följderna av de ärenden som Olaf har avslutat där institutionen eller någon av dess anställda varit föremål för utredning.

11.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga budgeten för Europeiska utrikestjänstens huvudkontor för 2013 uppgick till 508,8 miljoner EUR, vilket utgör en ökning med 4,09 %, och att budgeten var uppdelad enligt följande: 195,81 miljoner EUR för Europeiska utrikestjänstens huvudkontor och 312,95 miljoner EUR för unionens delegationer. Parlamentet konstaterar att vid sidan av Europeiska utrikestjänstens egen budget bidrog kommissionen med 272,4 miljoner EUR.

12.  Europaparlamentet noterar att vid Europeiska utrikestjänstens huvudkontor är 69 % av budgeten avsedd för utbetalning av löner och andra ersättningar till anställda enligt tjänsteföreskrifterna och extern personal (dvs. 134,59 miljoner EUR) och 10 % (eller 19,92 miljoner EUR) för byggnader och därmed förknippade kostnader. Parlamentet konstaterar för unionens delegationers del att 106,6 miljoner EUR (34 %) är förknippade med lön till anställda enligt tjänsteföreskrifterna, 62,2 miljoner EUR (19,9 %) lön till extern personal och 99,6 miljoner EUR (31,8 %) för byggnader och därmed förknippade kostnader.

13.  Europaparlamentet anser att Europeiska utrikestjänsten ännu inte är en fullvärdig EU-diplomattjänst eftersom den har begränsade resurser. Parlamentet anser att kommissionen och medlemsstaterna är de aktörer som har bäst möjlighet att arbeta för en konsolidering av utrikestjänsten.

14.  Europaparlamentet påpekar att principen om budgetneutralitet är ytterst välkommen, men att detta inte får betraktas isolerat från de besparingar medlemsstaterna har gjort genom inrättandet av utrikestjänsten.

15.  Europaparlamentet anser att Europeiska utrikestjänsten fortfarande har en topptung administration som måste rättas till. Parlamentet anser att de åtgärder som redan vidtagits för att rätta till detta är ett steg i rätt riktning och uppmanar kommissionen att stärka sitt engagemang i syfte att förbättra samarbetet mellan de olika avdelningarna. Parlamentet uppmanar institutionen att i sin nästa årliga verksamhetsrapport rapportera om minskningen av antalet AD15- och AD16-tjänster. Parlamentet noterar även avsaknaden av en kompetensram för chefer som utgångspunkt för bedömningen av sökande i förhandsurvalet. Parlamentet betonar att kompetens på det utrikespolitiska området även i fortsättningen måste vara det huvudsakliga kriteriet i samband med anställningsbeslut.

16.  Europaparlamentet insisterar på att Europeiska utrikestjänsten måste rationalisera sin högsta ledning och strama upp beslutsprocessen.

17.  Europaparlamentet välkomnar den förbättrade geografiska balansen när det gäller antalet anställda från medlemsstater som anslutit sig sedan 2004, vilka nu representerar 18 % av den administrativa personalen och 17,7 % av delegationscheferna, jämfört med dessa länders relativa befolkningsstorlek, vilken uppgår till 21 %. Parlamentet betonar behovet av en geografisk balans i rekryteringen och tillsättningen av personal. Parlamentet anser att en jämlik geografisk representation inom utrikestjänsten är en viktig aspekt som bidrar till att förbättra utrikestjänstens prestationer, och uppmanar kommissionen att arbeta vidare i denna riktning.

18.  Europaparlamentet noterar de insatser som gjorts för att förbättra könsfördelningen och avlägsna potentiella hinder för befordringar. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten att även i fortsättningen arbeta för att råda bot på den ojämna könsfördelningen, i synnerhet inom kategorin anställda inom högsta ledningen.

19.  Europaparlamentet oroar sig emellertid för det låga antalet kvinnor i ansvarsfulla befattningar vid Europeiska utrikestjänsten (204 män jämfört med 55 kvinnor i delegationerna, medan förhållanden inom högsta ledningen är 42 män och 4 kvinnor – dvs. endast 8,7 % kvinnor). Parlamentet anser att man bör genomföra en jämställdhetsplan med särskild inriktning på ledande befattningar så att denna obalans kan åtgärdas så snart som möjligt.

20.  Europaparlamentet konstaterar att målet enligt tjänsteföreskrifterna att minst en tredjedel av personalen på handläggarnivå (AD) inom Europeiska utrikestjänsten ska bestå av diplomater från medlemsstaterna nåddes 2013. Parlamentet noterar emellertid det relativt höga antalet utstationerade nationella experter från medlemsstaterna (397 i juni 2014) och begär ytterligare förtydliganden av deras ställning/rättigheter samt kostnaderna för Europeiska utrikestjänstens budget.

21.  Europaparlamentet upprepar förra årets begäran om en uttömmande tabell över all personal som Europeiska utrikestjänsten har till sitt förfogande, uppdelad per kategori, lönegrad, kön och nationalitet. Parlamentet konstaterar att denna tabell automtiskt bör ingå i institutionens årliga verksamhetsrapport.

22.  Europaparlamentet beklagar dock att man ännu inte har uppnått en bättre geografisk balans och uppmanar Europeiska utrikestjänsten att förbättra den geografiska balansen, i synnerhet när det gäller att tillsättningar av ledande befattningar och befattningen som delegationschef. Parlamentet upprepar behovet av en bättre geografisk balans mellan medlemsstaterna på alla nivåer av administrationen, och uppmanar bestämt Europeiska utrikestjänsten att vidta åtgärder för att bidra till en bättre och mer balanserad representation av samtliga medlemsstater.

23.  Europaparlamentet anser att ansvarsområdena för Europeiska unionens särskilda representanter är mycket otydliga och att en korrekt övervakning och resultatanalys saknas. Parlamentet föreslår att representanterna införlivas i Europeiska utrikestjänsten så att denna brist kan avhjälpas.

24.  Europarlamentet påminner om att det är viktigt att överföra budgeten för Europeiska unionens särskilda representanter från driftsbudgeten för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) till Europeiska utrikestjänstens budget för att bättre kunna stödja införlivandet i Europeiska utrikestjänsten.

25.  Europaparlamentet uppmärksammar den utveckling som skett på personalområdet, men håller dock med revisionsrätten om att det finns ett stort behov av tematisk sakkunskap i delegationerna. Parlamentet uttrycker oro över att unionens delegationer har brist på personal vid sina politiska avdelningar och för lite personal för den operativa planeringen och det operativa genomförandet av uppdrag inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet noterar även att unionens delegationer har praktiska svårigheter med att motta och hantera underrättelserapportering. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med Europeiska utrikestjänsten införa en samordnad strategi för att optimera delegationernas personalprofil.

26.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska utrikestjänsten fortsatt avsätter otillräckliga resurser för den inre politikens externa aspekter, och att den saknar den personal som skulle behövas för att bidra med lämpliga insatser vid programplaneringen för finansieringsinstrumenten. Sålunda undergrävs samstämmigheten i unionens yttre åtgärder.

27.  Europaparlamentet anser, i dessa tider präglade av kris och allmänna budgetnedskärningar, att kostnaderna för ”bortadagar” för personalen vid unionens institutioner bör minskas, och att dessa dagar i mån av möjlighet bör hållas i institutionernas lokaler, eftersom mervärdet av ”bortadagar” inte motiverar så höga kostnader.

28.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att skaffa sig en bättre överblick över kostnaderna i samband med rekryteringsförfarandena. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att använda sig av innovativa lösningar såsom videokonferenser för anställningsintervjuer och att i möjligaste mån presentera liknande lösningar även för vidareutbildningen av personalen.

29.  Europaparlamentet upprepar att Europeiska utrikestjänsten bör införa krav på att nyanställd personal inom utrikestjänsten ska avge en försäkran på heder och samvete om att de inte tidigare har arbetat för någon underrättelsetjänst.

30.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja en bättre samordning och ett bättre samarbete mellan de olika tjänsterna för yttre förbindelser och utrikestjänsten, utan att för den skull bortse från de övergripande tematiska frågorna.

31.  Europaparlamentet understryker att betydande kostnadsbesparingar kan göras genom bättre samarbete mellan medlemsstaterna på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Genom att proaktivt kartlägga gemensamma insatser kan Europeiska säkerhetstjänsten stegvis ta över så att EU kan bli en både starkare och mer effektiv global aktör.

32.  Europaparlamentet understryker att arbetsrutiner för att säkra samarbete med GD Utveckling och samarbete och stödja tematiska indelningar (såsom direktoratet för konfliktförebyggande och säkerhetspolitik) bör vidareutvecklas.

33.  Europaparlamentet betonar att tematiska enheter bör involveras i programplaneringen under alla faser för att undvika att frågor som konfliktförebyggande och fredsskapande åtgärder, jämställdhet och mänskliga rättigheter tas med först i sista minuten.

34.  Europaparlamentet anser att EU:s nuvarande utrikespolitik fortsätter att vara mycket influerad av vissa medlemsstaters utrikespolitik. Parlamentet understryker att resultatet av EU:s utrikespolitik genomsyras av policyn att marginalisera länder med särskild sakkunskap om de pågående konflikterna, särskilt konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att fortlöpande följa upp detta och att beakta de eventuella konsekvenserna av vissa medlemsstaters utrikespolitik på unionens utrikespolitik.

35.  Europaparlamentet betonar vikten av att erkänna och stödja det svåra arbete som utförs av utsänd civil och militär personal i världens farligaste och mest instabila delar, där unionen också måste företrädas och utföra sitt arbete. Parlamentet anser därför att det är av största vikt att personal som arbetar under stor press, både i termer av säkerhet och rörlighet, återförening/separation för familjer samt kulturella och sociala faktorer, ges största möjliga skydd och säkerhet och tillräcklig flexibilitet. Parlamentet förordar en ökning av budgeten för säkerhetskostnader för de berörda delegationerna. Parlamentet anser att det vore nyttigt att ha jämförbar statistik för Europeiska utrikestjänstens personal och medlemsstaternas personal för yttre åtgärder som arbetar i dessa situationer.

36.  Europaparlamentet insisterar på behovet att förenkla budgeten till stöd för delegationerna. Parlamentet betonar hur svårt det är för de delegationer som har minst personal på grund av de komplicerade och stela reglerna för att delegera tillstånd att bevilja betalningar mellan Europeiska utrikestjänstens och kommissionens personal. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att överväga hur godkännandeförfarandet för anslag skulle kunna förenklas samtidigt som det säkerställs att reglerna för den finansiella kontrollen iakttas.

37.  Europaparlamentet betonar att budgetförordningen, såsom den för närvarande tillämpas på unionens delegationer, fortfarande skapar en tung administrativ börda för delegationschefen, vilket innebär ett avsteg från delegationschefens primära ansvar för det politiska arbetet. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att finna en lösning på denna fråga, som kan komma att innebära en ändring av budgetförordningen, förutsatt att detta inte innebär någon minskning av kvaliteten och noggrannheten i samband med delegationernas ekonomiska förvaltning. Parlamentet noterar även det fortsatta utnyttjandet av budgetmedel från både Europeiska utrikestjänstens och kommissionens budgetar för administrativa utgifter, vilket på ett onödigt sätt komplicerar ekonomihanteringsprocesserna.

38.  Europaparlamentet påpekar att på en och samma ort behandlas unionens personal i delegationerna och dess personal i uppdrag inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken olika vad gäller lediga dagar, flygningar, bidrag och andra förmåner. Parlamentet efterlyser en detaljerad jämförelse av ersättningar och förmåner för personal i unionens delegationer och den personal som anlitas i uppdrag inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i t.ex. Mogadishu (Somalia) och Bangui (Centralafrikanska republiken) enligt situationen den 1 januari 2014, och insisterar på att skälen ska anges i de fall behandlingen skiljer sig åt.

39.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att se till att det råder större flexibilitet vid finansieringen av insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken för att garantera Europeiska unionens inre och yttre säkerhet med anledning av den fara som konflikter i grannländer medför samt den ökade risken för eventuell terroristverksamhet.

40.  Europaparlamentet betonar den stora betydelsen av att inrätta ett gemensamt servicecentrum, vilket skulle leda till avsevärda besparingar genom att centralt stöd avseende logistik, upphandling och administration skulle kunna tillhandahållas för GSFP-uppdrag och EU:s särskilda representanter och deras kontor. Parlamentet beklagar den långa förseningen när det gäller inrättandet av centrumet och uppmanar med kraft alla berörda parter att sträva efter att snarast möjligt uppnå en överenskommelse om ett ambitiöst gemensamt centrum, som effektivt kan stödja uppdragen, särskilt i inledningsfasen, standardisera arbetsrutinerna och tillhandahålla snabbare och mer kostnadseffektiv upphandling.

41.  Europeiska utrikestjänsten uppmanas att maximera skalfördelarna genom att skapa nya synergier inom utrikestjänstens huvudkontor och delegationerna samt i samarbete med medlemsstaterna och de nationella diplomattjänsterna, i en anda av en verklig utrikespolitik för unionen och motsvarande tjänster. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att samlokaliseringen av EU-delegationer och medlemsstaternas diplomatiska representationer ökar, även om den alltjämt är begränsad. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att fortsätta att försöka finna möjligheter att ytterligare öka samlokaliseringen.

42.  Europaparlamentet kräver att Europeiska utrikestjänstens fastighetspolitik ska inbegripas i den årliga verksamhetsrapporten, särskilt med tanke på hur viktigt det är att kostnaderna för en sådan politik rationaliseras på korrekt sätt och att de inte är överdrivet höga.

43.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att överlämna den förteckning över byggnadskontrakt som ingicks 2013, tillsammans med detaljer om kontrakten, det land där kontrakten ingicks och kontraktens löptid, till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, vilket också gjordes i Europeiska utrikestjänstens årliga verksamhetsrapport för 2011, och ber Europeiska utrikestjänsten att inkludera samma detaljerade uppgifter om byggnadskontrakten i sin årliga verksamhetsrapport för 2014.

44.  Europaparlamentet noterar att arbete alltjämt kvarstår när det gäller de konsulära tjänsterna. Parlamentet betonar möjligheterna till kostnadsbesparingar genom att tillhandahålla konsulära tjänster via unionens delegationer. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att utarbeta en detaljerad analys av vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle bli och medlemsstaterna att komma överens om denna fråga och att utarbeta harmoniserade regler och harmoniserad lagstiftning.

45.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin nästa årsrapport inbegripa en granskning av Europeiska utrikestjänstens uppföljning av parlamentets rekommendationer i denna resolution.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy