Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2080(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0111/2015

Внесени текстове :

A8-0111/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0124

Приети текстове
PDF 490kWORD 94k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Съд на Европейския съюз
P8_TA(2015)0124A8-0111/2015
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IV — Съд на Европейския съюз (2014/2080(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8‑0149/2014)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(6) на Съвета, и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0111/2015),

1.  Освобождава от отговорност на секретаря на Съда на ЕС във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на ЕС за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IV — Съд на Европейския съюз (2014/2080(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2015 г. за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0111/2015),

1.  Отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2013 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Съда на Европейския съюз („Съд на ЕС“);

2.  Приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2013 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  Отбелязва, че през 2013 г. Съдът на ЕС е разполагал с бюджетни кредити на обща сума от 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR през 2012 г.) и че степента на изпълнение е била 96,3%; изразява съжаление за спада на степента на усвояване на средствата през 2013 г. спрямо постигнатите през 2012 г. 98,6%;

4.  Отбелязва, че по-ниската степен на изпълнение може да се дължи на факта, че първоначалните бюджетни кредити за 2013 г. включваха предложена корекция на възнагражденията и пенсиите на обща стойност от почти 6 000 000 EUR, но в крайна сметка Съветът не даде съгласието си за тази корекция; посочва, че причините за неочакваното решение относно корекцията на заплатите вече не съществуват вследствие на споразумението относно новия Правилник за длъжностните лица от 2014 г.;

5.  Подчертава обаче, че бюджетът на Съда на ЕС е с чисто административен характер, като голяма част от сумата се използва за разходи във връзка с лицата, работещи в институцията; отбелязва причините за намаляването на степента на усвояване, посочени в годишния отчет за дейността на Съда на ЕС за финансовата 2013 година;

6.  Отбелязва, че през 2013 г. Съдът на ЕС е приключил 701 дела (595 приключени дела през 2012 г.), а образуваните пред него нови дела са 699 (632 през 2012 г.), включително 450 жалби и преюдициални запитвания; подкрепя положителните статистически резултати и констатира, че въпреки добрите резултати, все още има възможности за подобрения;

7.  Отбелязва, че през 2013 г. Общият съд е получил 790 нови дела, разгледал е 702 дела и има още 1325 висящи дела, което означава общо увеличение на броя на производствата в сравнение с 2012 г.; също така отбелязва, че продължителността на производствата леко е намаляла; посочва, че създаването на девети съдебен състав не е допринесло през 2013 г. за повишаване на ефективността на Общия съд, но въпреки това потвърждава позицията си, че Общият съд се нуждае от увеличение на човешките ресурси;

8.  Отбелязва, че през 2013 г. Съдът на публичната служба е приключил 184 дела спрямо 121 през 2012 г. (т.е. увеличение от 52%), като по този начин броят , на висящите дела е намалял на 24 (т.е. намаление на натрупаните дела с 11%); счита, че закриването на Съда на публичната служба не е подходящо решение за справяне с проблема за дългото блокиране от Съвета на процеса на вземане на решения;

9.  Счита, че все още има възможности за подобрения по отношение на съществуващите ресурси на Съда на ЕС; подчертава, че проведените през 2013 г. вътрешни реформи, а именно създаването на нов състав на Общия съд и назначаването на нов генерален адвокат, както и реформирането на Процедурния правилник, уреждащ функционирането на Съда на ЕС, най-вече в езиковата и информационната област, както и други допълнителни правила, допринесоха за положителни промени в системата, които спомогнаха за по-голяма оптимизация на ресурсите; насърчава Съда на ЕС да продължи да работи в тази насока;

10.  Препоръча създаването на нова управленска структура на институцията, като съдебните фактори бъдат по-добре отделени от административните фактори в съответствие с член 6 от Европейската конвенция за правата на човека, така че съдиите да не могат да постановяват решения по жалби срещу актове, в които техните инстанции са участвали пряко;

11.  Припомня, че в отговора си на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г. Съдът на ЕС посочва, че провеждането на повече изслушвания и произнасянето на повече съдебни решения няма да доведе до значително увеличение на производителността; посочва, че от друга страна, Съдът поиска увеличение на броя на съдиите; настоятелно призовава Съда на ЕС да изиска външна партньорска проверка, с цел осигуряване на външни инструменти за откриване на възможни решения на въпросите, повдигнати от Съда на ЕС;

12.  Подчертава особеното значение на зачитането на езиковото многообразие в Съда на ЕС, защото е необходимо не само да се осигури равен достъп до съдебната практика на Съда, но и да се обезпечат равни възможности за страните по делата пред Съда;

13.  Изразява съжаление относно недостатъчната информация, получена при провеждането на процедурата по освобождаване от отговорност по отношение на списъка с външни дейности, упражнявани от съдиите; призовава Съда на ЕС да публикува на своята интернет страница регистър, който да включва подробна информация за външните дейности на всеки съдия, като се посочи отражението върху бюджета на Съюза;

14.  Изисква от Съда в случая с двамата пенсионирани писмени преводачи, които са получили договори за извършване на преводи, да представи доклад, позволяващ да се провери, че ситуацията е в съответствие с изискванията на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз по отношение на конфликтите на интереси и възнагражденията;

15.  Призовава Съда да разгледа възможността за консолидиране на регистрите на Съда в един регистър, с цел да се осигури по-добра координация на процесуалните действия между съдилищата;

16.  Отбелязва подобренията, извършени по отношение на приложението e-Curia; признава, че приложението все още не е достигнало пълния си потенциал; препоръчва на Съда на ЕС да изготви план за насърчаване на използването му от всички държави членки;

17.  Отбелязва стартирането през 2013 г. на проекта за цифрови доклади относно съдебната практика, които да заменят книжните доклади относно съдебната практика; счита, че този проект е могъл да бъде реализиран по-рано;

18.  Счита, че предвид данните, предоставени в годишния отчет за дейността, Съдът на ЕС може да намали допълнително броя на копията на хартиен носител, без това да накърни неговите отговорности;

19.  Насърчава Съда на ЕС, предвид факта, че той започна излъчване по интернет в реално време за първи път през 2013 г., да продължи да използва тази технология и да разшири нейното приложение, така че да се включат и въпроси, свързани с работата на институцията;

20.  Признава, че качеството на устния превод в Съда на ЕС е от съществено значение и че не е възможно да се контролира броят на изслушванията; все пак счита, че е възможно по-ефективно планиране на графика на изслушванията; посочва, че при междуинституционалните си контакти Съдът на ЕС търси добри практики, прилагани от други институции в тази област;

21.  Отбелязва политиката на Съда на ЕС да се дава предимство на използването на вътрешни ресурси, в частност по отношение на услугите за писмен превод; разбира трудностите във връзка с намирането на юристи с определени езикови комбинации; все пак изразява силна загриженост във връзка с твърде голямата сума на неусвоените бюджетни кредити — 2 200 000 EUR, отпуснати за външни писмени преводи; следователно счита, че възлагането на услуги на външни изпълнители, по целесъобразност, следва да доведе до допълнителни икономии;

22.  Призовава Съда на ЕС да разгледа възможността за въвеждане на система за писмени преводи „при поискване“ в определени случаи и да насърчава по-честото използване на компютърните инструменти за превод;

23.  Призовава Съда за всеки отделен случай да проверява необходимостта от писмен превод, при положение че случаят е с ограничена значимост за гражданите на Съюза;

24.  Отбелязва със загриженост огромните разлики в разходите за писмени преводи между различните институции на Съюза; следователно изисква от междуинституционалната работна група за писмени преводи да посочи причините за тези разлики и да предложи решения за преодоляването на този дисбаланс, както и да постигне хармонизиране на разходите за писмени преводи, при максимално съблюдаване на качеството и езиковото многообразие; за тази цел отбелязва, че работната група следва да поднови сътрудничеството между институциите с цел споделяне на добри практики и резултати, както и откриване на областите, в които сътрудничеството или споразуменията между институциите могат да бъдат подобрени; отбелязва, че работната група следва да цели също така създаването на единна методология за представяне на разходите за писмени преводи за всички институции, с оглед опростяване на анализа и съпоставката на разходите; отбелязва, че работната група следва да представи тези резултати до края на 2015 г.; призовава всички институции да участват активно в работата на междуинституционалната работна група; в този смисъл припомня ключовото значение на зачитането на езиковото многообразие в европейските институции с цел гарантиране на равно третиране и равни възможности за всички граждани на Съюза;

25.  Счита, че по време на криза и повсеместни бюджетни съкращения разходите за „заседания извън обичайното място на работа“ на служителите в европейските институции трябва да се намалят и, по възможност, тези заседания следва да се провеждат в самите седалища на институциите, тъй като тяхната добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

26.  Очаква, че Съдът на ЕС ще продължи да търси нови възможности за взаимодействие в рамките на институцията, по-специално в областта на писмения и устния превод;

27.  Отново отправя искането си дневният ред на заседанията на Съда на ЕС да бъде включен като приложение към годишния отчет за дейността за съответната година;

28.  Препоръчва въвеждането на някои обективни критерии за определяне на прекомерните закъснения при постановяването на съдебни решения;

29.  Изразява съжаление предвид факта, че държавите членки, които се присъединиха към Съюза след 2004 г., не са представени във висшето ръководство на институцията; отново изтъква необходимостта от по-голямо географско равновесие на всички равнища на администрацията;

30.  Изразява загриженост относно липсата на жени на отговорни длъжности в Съда на ЕС (70% — 30%); изисква прилагането на план за равни възможности, по‑специално за ръководните длъжности, с цел възможно най-бързо преодоляване на този дисбаланс;

31.  Отбелязва, че прилаганите от Съда на ЕС правила относно ползването на служебни автомобили за лични нужди са подобни на правилата, прилагани от други институции; счита, че тези правила следва да се актуализират, за да се намалят разходите, особено в случаите на ползване за лични нужди;

32.  Призовава Съда на ЕС да намали броя на служебните автомобили, предоставяни на разположение на членове и служители на Съда, и да докладва на Парламента относно генерираните икономии; следователно счита, че е необходимо преразглеждане на служебните задължения на лицата, ползващи такива автомобили; посочва, че разходите за повече частни шофьорски услуги са за сметка на данъкоплатците на Съюза;

33.  Счита, че Съдът на ЕС следва да поеме по-голям ангажимент по отношение на околната среда чрез доразработване на съществуващите мерки за намаляване на емисиите и да включи екологични критерии при възлагането на обществени поръчки;

34.  Отбелязва ангажимента на Съда на ЕС да продължи да полага усилия за подобряване на своята система за своевременен мониторинг и контрол на процедурите за набиране на персонал и възлагане на обществени поръчки; подкрепя Съда на ЕС за продължаване на неговите усилия за мониторинг на управлението на надбавките и за подобряване на неговата степен на изпълнение;

35.  Счита, че сумата по договорите, сключвани чрез състезателна процедура, е доста висока; изисква да бъде подробно информиран относно съображенията за вземането на тези решения;

36.  Призовава Съда на ЕС да включва в своя годишен отчет за дейността, в съответствие със съществуващите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

37.  Отбелязва политиката в областта на сградния фонд на Съда на ЕС, приложена към годишния отчет за дейността;

38.  Отбелязва със задоволство, че Съдът на ЕС е изготвил задълбочен и подробен годишен отчет за дейността и в отговор на искането на Парламента е включил в него обстойна информация относно управлението на своите човешки ресурси;

39.  Изразява загриженост относно забавянето във връзка с приемането на вътрешните правила за подаване на сигнали за нарушения; призовава Съда да приложи незабавно тези правила.

Правна информация - Политика за поверителност