Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2080(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0111/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0111/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0124

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 415kWORD 98k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
P8_TA(2015)0124A8-0111/2015
Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IV – Δικαστήριο (2014/2080(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0149/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0111/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γραμματέα του Δικαστηρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IV – Δικαστήριο (2014/2080(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IV – Δικαστήριο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2015, με την οποία ολοκληρώθηκε η αυτεπάγγελτη έρευνα OI/1/2014/PMC που διενήργησε με αντικείμενο την καταγγελία δυσλειτουργιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8‑0111/2015),

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε ότι δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Δικαστήριο»)·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων, δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

3.  σημειώνει ότι, για το 2013, οι πιστώσεις του Δικαστηρίου ανέρχονταν σε 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR το 2012) και ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 96,3%· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση του ποσοστού απορρόφησης που παρατηρήθηκε το 2013, σε σύγκριση με το ποσοστό του 98,6% του 2012·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι στις αρχικές πιστώσεις για το 2013 είχε συμπεριληφθεί μια προταθείσα αναπροσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων, συνολικού ύψους περίπου 6 000 000 EUR, παρόλο που το Συμβούλιο δεν ενέκρινε τελικά καμία αναπροσαρμογή· επισημαίνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην απροσδόκητη απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή των αποδοχών δεν ισχύουν πλέον, μετά τη συμφωνία για τον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης το 2014·

5.  τονίζει, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός του Δικαστηρίου έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται για δαπάνες που αφορούν τα άτομα που εργάζονται στο όργανο· λαμβάνει υπό σημείωση την αιτιολόγηση που δίνει το Δικαστήριο στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το οικονομικό έτος 2013 όσον αφορά τη μείωση του ποσοστού απορρόφησης·

6.  σημειώνει ότι, το 2013, το Δικαστήριο διεκπεραίωσε 701 υποθέσεις (595 διεκπεραιωθείσες υποθέσεις το 2012), ότι 699 νέες υποθέσεις ήχθησαν ενώπιόν του (632 το 2012), περιλαμβανομένων 450 προσφυγών και αιτήσεων προδικαστικής απόφασης· επιδοκιμάζει τα καλά στατιστικά αποτελέσματα και εκτιμά ότι, παρά τη θετική πορεία, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης·

7.  σημειώνει ότι, το 2013, ήχθησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου 790 νέες υποθέσεις, το Δικαστήριο εκδίκασε 702 υποθέσεις και ότι 1 325 υποθέσεις εκκρεμούν, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρξε γενική αύξηση του αριθμού των διαδικασιών σε σύγκριση με το 2012· σημειώνει επίσης ότι έχει μειωθεί ελαφρά η διάρκεια των διαδικασιών· επισημαίνει ότι η δημιουργία του ένατου τιμήματος δεν συνέβαλε σε αύξηση της αποτελεσματικότητας του Γενικού Δικαστηρίου το 2013· παρά ταύτα, επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με την οποία το Γενικό Δικαστήριο χρειάζεται ενίσχυση σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού·

8.  επισημαίνει ότι, το 2013, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διεκπεραίωσε 184 υποθέσεις σε σχέση με 121 το 2012 (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 52%), και ότι με αυτόν τον τρόπο ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων μειώθηκε κατά 24 (δηλαδή η καθυστέρηση μειώθηκε κατά 11%)· εκτιμά ότι η κατάργηση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση του μακροχρόνιου αδιέξοδου στο Συμβούλιο·

9.  εκτιμά ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων που έχει στη διάθεση του το Δικαστήριο· τονίζει ότι οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν το 2013, συγκεκριμένα η δημιουργία νέου τμήματος στο Γενικό Δικαστήριο και ο νέος Γενικός Εισαγγελέας, καθώς και η μεταρρύθμιση του κανονισμού που διέπει τη λειτουργία του Δικαστηρίου, ιδίως στους τομείς των γλωσσών και της χρήσης της τεχνολογίας, και άλλων συμπληρωματικών κανόνων, συνέβαλαν στην επίτευξη θετικών αλλαγών στο σύστημα οι οποίες επέτρεψαν την επίτευξη προόδου όσον αφορά την βελτιστοποίηση των πόρων· ενθαρρύνει το Δικαστήριο να συνεχίσει να εφαρμόζει αυτήν την προσέγγιση·

10.  συνιστά αναδιοργάνωση του θεσμικού οργάνου με τρόπο ώστε να επιτευχθεί σαφέστερος διαχωρισμός μεταξύ νομικών και διοικητικών λειτουργιών και να ευθυγραμμιστεί έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό η διάρθρωση με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ούτως ώστε οι δικαστές να μην διατρέχουν πλέον τον κίνδυνο να καλούνται να αποφανθούν επί προσφυγών κατά πράξεων στις οποίες εμπλέκονται άμεσα οι αρχές τους·

11.  υπενθυμίζει ότι στην απάντησή του στο ψήφισμα για την απαλλαγή 2012 το Δικαστήριο αναφέρει ότι η διεξαγωγή περισσότερων ακροάσεων και η έκδοση περισσότερων αποφάσεων δεν θα αύξανε σημαντικά την παραγωγικότητα· τονίζει ότι το Δικαστήριο κλήθηκε ωστόσο να αυξήσει τον αριθμό των δικαστών· παροτρύνει το Δικαστήριο να ζητήσει τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης από ομοτίμους ούτως ώστε να του παρασχεθούν εξωτερικά μέσα για την εξεύρεση πιθανών λύσεων στα προβλήματα που εγείρει το Δικαστήριο·

12.  επισημαίνει την ιδιαίτερη σημασία του σεβασμού της πολυγλωσσίας στο Δικαστήριο, δεδομένου ότι το Δικαστήριο πρέπει να εγγυάται όχι μόνο ισότιμη πρόσβαση στη νομολογία του αλλά και ίσες ευκαιρίες για τους αντίδικους που εμπλέκονται στις υποθέσεις που εκδικάζονται σε αυτό·

13.  εκφράζει αποδοκιμασία για τις ελλιπείς πληροφορίες που έλαβε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής όσον αφορά τον κατάλογο εξωτερικών δραστηριοτήτων που ασκούν οι δικαστές· ζητεί από το Δικαστήριο να δημοσιεύσει στον ιστότοπό του μητρώο που να περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες κάθε δικαστή οι οποίες έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

14.  καλεί το Δικαστήριο, στην περίπτωση των δύο συνταξιούχων μεταφραστών με τους οποίους συνάφθηκαν συμβάσεις μετάφρασης, να υποβάλει έκθεση με την οποία θα μπορέσει να εξακριβωθεί κατά πόσο η κατάσταση πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τόσο τις συγκρούσεις συμφερόντων όσο και τις αμοιβές·

15.  ζητεί από το Δικαστήριο να εξετάσει το ενδεχόμενο συγχώνευσης των Γραμματειών του Δικαστηρίου σε μία Γραμματεία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός των διαδικαστικών πράξεων μεταξύ των Δικαστηρίων·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση τις βελτιώσεις που υπήρξαν στην εφαρμογή e-Curia· γνωρίζει ότι η εφαρμογή δεν έχει επιτύχει ακόμη τη μέγιστη απόδοσή της· συνιστά στο Δικαστήριο να εκπονήσει πρόγραμμα προκειμένου να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της εφαρμογής αυτής·

17.  γνωρίζει ότι, το 2013, δρομολογήθηκε το πρόγραμμα ψηφιακών εκθέσεων νομολογίας για την αντικατάσταση των έντυπων εκθέσεων νομολογίας· εκτιμά ότι το πρόγραμμα αυτό μπορούσε να έχει εφαρμοστεί νωρίτερα·

18.  εκτιμά ότι το Δικαστήριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, μπορεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τα έντυπα αντίγραφα χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αρμοδιότητές του·

19.  δεδομένου ότι το Δικαστήριο πραγματοποίησε το 2013 την πρώτη διαδικτυακή μετάδοση σε ζωντανή σύνδεση, το παροτρύνει να χρησιμοποιεί περισσότερο την τεχνολογία και να διευρύνει την εφαρμογή της σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία·

20.  αναγνωρίζει ότι η ποιότητα της διερμηνείας στο Δικαστήριο έχει θεμελιώδη σημασία και ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ο αριθμός ακροάσεων· θεωρεί, ωστόσο, ότι είναι εφικτός ένας αποτελεσματικότερος προγραμματισμός του χρονοδιαγράμματος των ακροάσεων· προτείνει στο Δικαστήριο να αναζητήσει, στο πλαίσιο των διοργανικών του σχέσεων, τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται από άλλα θεσμικά όργανα στο θέμα αυτό·

21.  επισημαίνει την πολιτική του Δικαστηρίου να προτιμά τη χρήση εσωτερικών πόρων, ιδίως στις υπηρεσίες μετάφρασης· κατανοεί τις δυσχέρειες ως προς την εξεύρεση ορισμένων γλωσσικών συνδυασμών με νομική πραγματογνωσία· εκφράζει, ωστόσο, την βαθιά του ανησυχία για το πολύ μεγάλο ύψος μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων – 2 200 000 EUR - που διατέθηκαν στη μετάφραση από εξωτερικούς συνεργάτες· φρονεί, κατά συνέπεια, ότι η εξωτερική ανάθεση, εφόσον χρειάζεται, θα πρέπει επίσης να οδηγεί σε περαιτέρω εξοικονομήσεις·

22.  ζητεί από το Δικαστήριο να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής συστήματος μετάφρασης «κατόπιν αιτήματος» για ειδικές περιπτώσεις και να κάνει συχνότερη χρήση των μεταφραστικών εργαλείων που βασίζονται στην τεχνολογία·

23.  ζητεί από το Δικαστήριο να εξετάζει κατά περίπτωση την αναγκαιότητα μιας μετάφρασης εάν έχει περιορισμένη σημασία για τους πολίτες τις Ένωσης·

24.  παρατηρεί με ανησυχία τις τεράστιες διαφορές του κόστους μετάφρασης που παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, να εντοπίσει η διοργανική ομάδα εργασίας για τη μετάφραση τα αίτια αυτών των διαφορών και να προτείνει λύσεις οι οποίες θα θέσουν τέλος σε αυτήν την ανισορροπία και θα εξασφαλίσουν εναρμονισμένο κόστος μετάφρασης που θα σέβεται πλήρως την ποιότητα και τη γλωσσική ποικιλομορφία· έχοντας κατά νου τα προαναφερθέντα, παρατηρεί ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να εμφυσήσει νέα πνοή στη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων και τον εντοπισμό των τομέων στους οποίους μπορούν να ενισχυθούν η συνεργασία ή οι συμφωνίες μεταξύ των θεσμικών οργάνων· παρατηρεί ότι στόχος της ομάδας εργασίας θα πρέπει επίσης να είναι η θέσπιση ενιαίας μεθοδολογίας για την παρουσίαση του κόστους μετάφρασης, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα θεσμικά όργανα, ούτως ώστε να απλοποιηθούν η ανάλυση και η σύγκριση αυτού του κόστους· επισημαίνει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών πριν από τα τέλη του 2015· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις εργασίες της διοργανικής ομάδας εργασίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη θεμελιώδη σημασία του σεβασμού της πολυγλωσσίας στα θεσμικά όργανα της Ένωσης για την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Ένωσης·

25.  φρονεί ότι σε μια εποχή κρίσης και γενικότερων περικοπών του προϋπολογισμού, το κόστος των ημερών εκτός έδρας του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της Ένωσης πρέπει να ελαττωθεί και ότι οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται, εφόσον είναι δυνατόν, στα κτίρια των θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από αυτές τις ημέρες εκτός έδρας δεν δικαιολογεί αυτό το υψηλό κόστος·

26.  αναμένει ότι το Δικαστήριο θα συνεχίσει να αναζητά νέες εσωτερικές συνέργειες, ιδίως στους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας·

27.  επαναλαμβάνει το αίτημα να περιλαμβάνεται η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου ως παράρτημα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του αντίστοιχου έτους·

28.  συνιστά τη θέσπιση ορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό της υπερβολικής καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση μετά από το 2004 δεν εκπροσωπούνται στην ανώτατη διοίκηση του θεσμικού οργάνου· επαναλαμβάνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης·

30.  εκφράζει ανησυχία για τον χαμηλό αριθμό γυναικών που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στο Δικαστήριο (70 %-30 %)· ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο ίσων ευκαιριών, ειδικότερα όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις, με στόχο να διορθωθεί το συντομότερο αυτή η ανισορροπία·

31.  σημειώνει ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται από το Δικαστήριο όσον αφορά την ιδιωτική χρήση υπηρεσιακών οχημάτων είναι παρεμφερείς με αυτούς που εφαρμόζονται σε άλλα θεσμικά όργανα· εκτιμά ότι οι εν λόγω κανόνες πρέπει να επικαιροποιηθούν, ώστε να μειωθεί το κόστος, ιδίως στην περίπτωση ιδιωτικής χρήσης·

32.  καλεί το Δικαστήριο να ελαττώσει τον αριθμό των υπηρεσιακών οχημάτων που τίθενται στη διάθεση των μελών και του προσωπικού του και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις επιτευχθείσες εξοικονομήσεις· εκτιμά ότι θα απαιτηθεί, κατόπιν τούτου, αναθεώρηση των θέσεων που προβλέπονται για οδηγούς· τονίζει ότι το κόστος των διευρυμένων ιδιωτικών υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν οι οδηγοί το επωμίζονται οι φορολογούμενοι πολίτες της Ένωσης·

33.  φρονεί ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να βελτιώσει τη δέσμευσή του στον τομέα του περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας περαιτέρω τα υφιστάμενα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών και για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στις συμβάσεις του·

34.  επισημαίνει ότι το Δικαστήριο δεσμεύτηκε να συνεχίσει να βελτιώνει το σύστημά του για την έγκαιρη παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών πρόσληψης και σύναψης συμβάσεων· υποστηρίζει το Δικαστήριο στις συνεχείς προσπάθειές του για παρακολούθηση της διαχείρισης των επιδομάτων και βελτίωση των επιδόσεών του·

35.  εκτιμά ότι ο αριθμός των συμβάσεων που συνάπτονται με διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι αρκετά υψηλός· ζητεί να ενημερώνεται λεπτομερώς για τους λόγους που υπαγορεύουν αυτού του είδους τις αποφάσεις·

36.  καλεί το Δικαστήριο να συμπεριλάβει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες για την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των υποθέσεων της OLAF που έχουν περατωθεί και στις οποίες αντικείμενο της έρευνας ήταν είτε το θεσμικό όργανο είτε κάποιος από τους υπαλλήλους του·

37.  λαμβάνει υπό σημείωση την πολιτική του Δικαστηρίου στον τομέα των ακινήτων, που επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

38.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Δικαστήριο εκπόνησε ενδελεχή και λεπτομερή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στην οποία περιλαμβάνονται ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο·

39.  εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην έγκριση των εσωτερικών κανόνων για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών· καλεί το Δικαστήριο να εφαρμόσει τους κανόνες αυτούς χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου