Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2080(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0111/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0111/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0124

Hyväksytyt tekstit
PDF 259kWORD 76k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin
P8_TA(2015)0124A8-0111/2015
Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IV – Tuomioistuin (2014/2080(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013 (COM(2014)0510 – C8-0149/2014)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(6) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0111/2015),

1.  myöntää tuomioistuimen kirjaajalle vastuuvapauden tuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 66, 8.3.2013.
(2) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUVL C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IV – Tuomioistuin (2014/2080(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IV – Tuomioistuin,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2015 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen epäkohtien paljastamisesta (whistleblowing) tehdyn oma-aloitteisen tutkimuksen OI/1/2014/PMC päättämisestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0111/2015),

1.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2013 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Euroopan unionin tuomioistuimen, jäljempänä 'tuomioistuin', henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ole olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2013 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.  toteaa, että vuonna 2013 tuomioistuimella oli käytettävissään määrärahoja 354 880 000 euroa (348 300 000 euroa vuonna 2012) ja että niiden käyttöaste oli 96,3 prosenttia; pitää valitettavana, että käyttöaste laski vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012, jolloin se oli ollut 98,6 prosenttia;

4.  ottaa huomioon, että käyttöasteen aleneminen selittyy sillä, että vuoden 2013 alkuperäisiin määrärahoihin sisältyi palkkoihin ja eläkkeisiin ehdotettu mukautus, jonka kokonaismäärä oli lähes 6 000 000 euroa mutta jota neuvosto ei lopulta hyväksynyt; korostaa, että palkkamukautuksia koskevan odottamattoman päätöksen taustalla olevat syyt eivät ole enää voimassa, koska uusista henkilöstösäännöistä päästiin vuonna 2014 sopimukseen;

5.  tähdentää kuitenkin, että tuomioistuimen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön; panee merkille tuomioistuimen vuotuisessa toimintakertomuksessa varainhoitovuodelta 2013 esitetyn selityksen käyttöasteen alenemiselle;

6.  panee merkille, että tuomioistuin saattoi vuonna 2013 päätökseen 701 asiaa (vuonna 2012 saatettiin päätökseen 595 asiaa), sen käsiteltäväksi tuli 699 uutta asiaa (632 vuonna 2012), mukaan luettuna 450 oikaisuvaatimusta ja ennakkoratkaisupyyntöä; on tyytyväinen tilastoista ilmeneviin myönteisiin tuloksiin, mutta toteaa, että parantamisen varaa on edelleen;

7.  panee merkille, että yleinen tuomioistuin otti vuonna 2013 käsiteltäväksi 790 uutta asiaa ja sai päätökseen 702 asiaa ja että keskeneräisten asioiden määrä on 1 325, joten oikeusmenettelyjen määrä on yleisesti noussut vuodesta 2012; toteaa myös, että menettelyjen kesto on jonkin verran lyhentynyt; korostaa, että yhdeksännen jaoston perustaminen ei lisännyt yleisen tuomioistuimen tehokkuutta vuonna 2013, mutta toistaa kuitenkin kantansa, jonka mukaan yleisen tuomioistuimen henkilöresursseja on lisättävä;

8.  panee merkille, että vuonna 2013 virkamiestuomioistuin sai päätökseen 184 asiaa, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 121 (eli kasvua on 52 prosenttia), ja vireillä olevien asioiden määrä laski 24:llä (eli suma pienentyi 11 prosentilla); katsoo, että virkamiestuomioistuimen lakkauttaminen ei ole oikea ratkaisu siihen, että neuvosto on jo kauan jumiuttanut asian käsittelyn;

9.  korostaa, että tuomioistuimen käytössä on välineitä, joilla voitaisiin päästä vielä parempiin tuloksiin; korostaa, että vuonna 2013 toteutetut sisäiset uudistukset, erityisesti uuden jaoston luominen yleiseen tuomioistuimeen ja uusi julkisasiamies, ja tuomioistuimen toimintaa ohjaavan työjärjestyksen tarkistaminen etenkin kielten ja tietoteknologian käytön suhteen sekä muiden, täydentävien sääntöjen laatiminen ovat auttaneet muuttamaan järjestelmää parempaan suuntaan ja parantamaan näin resurssien käyttöä; kehottaa tuomioistuinta jatkamaan näitä toimia;

10.  suosittelee luomaan toimielimelle uuden hallintorakenteen, jossa oikeudelliset ja hallinnolliset toiminnot erotetaan selkeämmin toisistaan ja joka vastaisi siten paremmin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa, ja toteaa, että näin vältettäisiin se riski, että tuomarien on käsiteltävä kanteita, jotka on nostettu säädöksistä, joissa heidän yksikkönsä ovat olleet suoraan osallisina;

11.  palauttaa mieliin, että vastauksessaan vuoden 2012 vastuuvapauspäätöslauselmaan tuomioistuin totesi, että kuulemisten ja tuomioiden määrän lisääminen ei lisäisi tuottavuutta merkittävästi; huomauttaa tuomioistuimen toisaalta pyytäneen tuomarien määrän lisäämistä; kehottaa tuomioistuinta teettämään ulkopuolisen vertaisarvioinnin, jotta se saisi käyttöönsä ulkopuolisia välineitä määrittääkseen ratkaisumahdollisuuksia tuomioistuimen esiin tuomiin ongelmiin;

12.  korostaa, että monikielisyys on tuomioistuimessa erityisen tärkeää, sillä sen avulla on taattava kansalaisten yhtäläiset mahdollisuudet tutustua tuomioistuimen oikeuskäytäntöihin ja myös tuomioistuimen käsittelemän riita-asian osapuolten yhtäläiset mahdollisuudet;

13.  pitää valitettavana, että vastuuvapausmenettelyssä ei saatu riittävästi tietoa tuomareiden tuomioistuimen ulkopuolella hoitamien tehtävien luettelosta; pyytää tuomioistuinta julkistamaan kotisivullaan rekisterin, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot kunkin tuomarin tuomioistuimen ulkopuolisista tehtävistä, joilla on vaikutusta unionin talousarvioon;

14.  pyytää tuomioistuimelta raporttia niiden kahden eläkkeelle jääneen kääntäjän tapauksesta, jolle myönnettiin käännöspalvelujen tuottamista koskeva sopimus, ja odottaa, että raportin perusteella voidaan varmistaa, että tilanne on unionin virkamiehiä koskevien henkilöstösääntöjen mukainen sekä eturistiriitojen että maksujen suhteen;

15.  pyytää tuomioistuinta harkitsemaan rekisteriensä yhdistämistä, jotta voitaisiin varmistaa tuomioistuinten menettelyihin liittyvien toimien parempi koordinointi;

16.  panee merkille e-Curia-sovellukseen tehdyt parannukset; toteaa, että sovellusta ei vielä käytetä täysin hyödyksi; kannustaa tuomioistuinta laatimaan suunnitelman rohkaistakseen kaikkia jäsenvaltioita ottamaan sen käyttöön;

17.  on tyytyväinen, että vuonna 2013 käynnistettiin sähköistä oikeuskäytäntöraportointia koskeva hanke, jonka tarkoituksena on siirtyä paperittomaan järjestelmään; katsoo, että hanke olisi voitu toteuttaa jo aiemmin;

18.  katsoo, että vuotuisista toimintakertomuksista ilmenneiden tietojen perusteella tuomioistuin voi vähentää edelleen paperikopioiden ottamista ilman että sen työskentely vaarantuu;

19.  toteaa, että tuomioistuin järjesti ensimmäisen suoratoistolähetyksen vuonna 2013, ja kehottaa sitä hyödyntämään tätä tekniikkaa enemmän ja laajemmin myös työskentelyn yhteydessä;

20.  toteaa, että tuomioistuimelle on olennaisen tärkeää laadukas tulkkaus, eikä kuulemisten määrää ole mahdollista rajoittaa; on kuitenkin sitä mieltä, että kuulemisten aikataulut voitaisiin suunnitella tehokkaammin; ehdottaa, että tuomioistuin selvittää muiden toimielinten parhaita käytänteitä tässä asiassa toimielinten välisten yhteyksiensä avulla;

21.  panee merkille, että tuomioistuin pyrkii asettamaan etusijalle sisäisten resurssien käytön, etenkin käännöstoiminnassa; ymmärtää, että joihinkin kieliyhdistelmiin on vaikea löytää henkilöstöä, jolla on lainsäädäntöasiantuntemusta; on kuitenkin erittäin huolissaan käyttämättä jääneiden freelance-käännösmäärärahojen erittäin suuresta määrästä (2 200 000 euroa); katsoo näin ollen, että jos ulkoistaminen on tarpeen, sen olisi myös tuotettava lisäsäästöjä;

22.  kehottaa tuomioistuinta tutkimaan, olisiko joissakin tapauksissa mahdollista noudattaa käännöspyyntöihin perustuvaa järjestelmää, ja hyödyntämään enemmän kääntämisen teknisiä apuvälineitä;

23.  pyytää tuomioistuinta varmistamaan tapauskohtaisesti käännösten tarpeellisuuden, jos asia ei ole kovin relevantti unionin kansalaisten kannalta;

24.  panee huolestuneena merkille valtaisat erot unionin eri toimielinten käännöskustannuksissa; pyytää näin ollen kääntämistä käsittelevää toimielinten välistä työryhmää tutkimaan kyseisten erojen syitä ja ehdottamaan ratkaisuja tasapainon saavuttamiseksi ja käännöskustannusten yhdenmukaistamiseksi tinkimättä kuitenkaan työn laadusta ja kielellisestä monimuotoisuudesta; toteaa, että tätä varten työryhmän olisi käynnistettävä uudestaan toimielinten välinen yhteistyö parhaiden käytäntöjen ja tulosten jakamiseksi ja sen määrittämiseksi, millä aloilla yhteistyötä tai sopimuksia toimielinten välillä voidaan lujittaa; toteaa, että työryhmän olisi myös pyrittävä kehittämään käännöskustannusten yhdenmukainen esittämismenetelmä, jota kaikki toimielimet voisivat käyttää ja jolla yksinkertaistettaisiin kustannusten analysointia ja vertailua; toteaa, että työryhmän tulokset olisi esitettävä vuoden 2015 loppuun mennessä; pyytää toimielimiä osallistumaan aktiivisesti toimielinten välisen työryhmän työskentelyyn; muistuttaa tässä mielessä, että unionin toimielinten monikielisyyden kunnioittaminen on olennaista, jotta kaikille unionin kansalaisille taattaisiin yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet;

25.  ottaa huomioon, että kriisien ja yleisten budjettileikkausten aikana unionin toimielinten tilojen ulkopuolella toimielinten henkilöstölle järjestettyjen tilaisuuksien (”away days”) kustannuksia on karsittava ja tilaisuudet olisi järjestettävä mahdollisuuksien mukaan toimielinten omissa tiloissa, sillä kyseisten tilaisuuksien tuoma lisäarvo ei ole riittävä peruste näin korkeille kustannuksille;

26.  odottaa, että tuomioistuin pyrkii löytämään jatkossakin uutta, talon sisäistä yhteisvaikutusta, etenkin kääntämisen ja tulkkauksen alalla;

27.  pyytää jälleen, että tuomioistuimen kokousten esityslistat sisällytettäisiin kyseisen vuoden vuotuisen toimintakertomuksen liitteeseen;

28.  suosittelee, että vahvistetaan puolueettomia arviointiperusteita, joiden perusteella voidaan määritellä, milloin tuomioiden antamisen määräajat ovat liian pitkiä;

29.  pitää valitettavana, että unioniin vuoden 2004 jälkeen liittyneet jäsenvaltiot eivät ole edustettuina toimielimen johdossa; kehottaa jälleen parantamaan maantieteellistä tasapainoa hallinnon kaikilla tasoilla;

30.  ilmaisee huolensa siitä, että tuomioistuimen vastuutehtävissä ei ole naisia (70 prosenttia vastaan 30 prosenttia); kehottaa toteuttamaan etenkin johtotehtäviä koskevan yhdenvertaisten mahdollisuuksien suunnitelman, jotta tämä epätasapaino saataisiin nopeasti korjattua;

31.  panee merkille, että tuomioistuimen soveltamat, virka-autojen yksityiskäyttöä koskevat säännöt ovat samankaltaiset kuin muiden toimielinten vastaavat säännöt; katsoo, että näitä sääntöjä olisi ajantasaistettava kustannusten vähentämiseksi, etenkin kun on kyse yksityiskäytöstä;

32.  kehottaa tuomioistuinta vähentämään jäsentensä ja henkilöstönsä käytössä olevien virka-autojen määrää ja raportoimaan aikaansaaduista säästöistä parlamentille; katsoo, että autonkuljettajien virkapaikkojen määrää on näin ollen tarkistettava; huomauttaa, että unionin veronmaksajat maksavat autonkuljettajien tarjoamat laajat yksityiset palvelut;

33.  katsoo, että tuomioistuimen olisi parannettava ympäristöön liittyviä sitoumuksiaan kehittämällä edelleen nykyisiä päästöjen vähentämistä koskevia toimia ja sisällyttämällä ympäristöperusteet hankintoihin;

34.  ottaa huomioon, että tuomioistuin on sitoutunut jatkamaan palvelukseenotto- ja hankintamenettelyjen seurannan ja valvonnan oikea-aikaisuuden parantamista koskevan järjestelmänsä kehittämistä; kannustaa tuomioistuinta valvomaan edelleen etuuksien hallinnointia ja parantamaan tuloksellisuuttaan;

35.  katsoo, että neuvottelumenettelyllä tehtyjen sopimusten osuus on suhteellisen korkea; pyytää tarkkoja tietoja kyseisten päätösten taustalla olevista syistä;

36.  kehottaa tuomioistuinta noudattamaan luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia nykyisiä sääntöjä ja sisällyttämään vuotuisiin toimintakertomuksiinsa tulokset ja päätelmät niistä loppuun käsitellyistä OLAF-tapauksista, joissa tutkinnan kohteena oli toimielin tai sen palveluksessa oleva henkilö;

37.  ottaa huomioon vuotuisen toimintakertomuksen liitteenä olevan selvityksen tuomioistuimen kiinteistöpolitiikasta;

38.  kiittää tuomioistuinta perusteellisesta ja yksityiskohtaisesta vuotuisesta toimintakertomuksesta ja siitä, että se on sisällyttänyt kertomukseen kattavat tiedot henkilöresurssien hallinnasta, kuten parlamentti pyysi;

39.  on huolissaan epäkohtien paljastamista koskevien sisäisten sääntöjen hyväksymisen viivästymisestä; kehottaa tuomioistuinta panemaan säännöt täytäntöön viipymättä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö