Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2080(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0111/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0111/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0124

Usvojeni tekstovi
PDF 334kWORD 88k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski sud
P8_TA(2015)0124A8-0111/2015
Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IV. – Sud Europske unije (2014/2080(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8-0149/2014)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti poslovnih knjiga te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora u funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0111/2015),

1.  daje razrješnicu tajniku Suda Europske unije za izvršenje proračuna Suda za financijsku godinu 2013;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Uredu Europskog ombudsmana, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 66, 08.03.2013.
(2) SL C 403, 13.11.2014., str. 1.
(3) SL C 398, 12.11.2014., str. 1.
(4) SL C 403, 13.11.2014., str. 128.
(5) SL L 248, 16.09.2002., str. 1.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IV. – Sud Europske unije (2014/2080(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IV. – Sud Europske unije,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 26. veljače 2015. o zaključenju istrage na vlastitu inicijativu OI/1/2014/PMC o prijavljivanju nepravilnosti,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0111/2015),

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2013. zaključio da nisu utvrđene nikakve znatne slabosti u vezi s pitanjima za koja je provedena revizija povezanima s ljudskim resursima i nabavom za Sud Europske unije („Sud”);

2.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. nije bilo materijalnih grešaka;

3.  primjećuje da su odobrena sredstva Suda u 2013. iznosila 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR u 2012.) i da je stopa izvršenja proračuna bila 96,3 %; žali zbog smanjenja stope korištenja u 2013. u odnosu na stopu od 98,6 % u 2012.;

4.  napominje da se niža stopa izvršenja proračuna može pripisati tome da su početna odobrena sredstva za 2013. uključivala predloženo usklađivanje mirovina i plaća u ukupnom iznosu od gotovo 6 000 000 EUR, ali da Vijeće to usklađivanje na kraju nije odobrilo; ističe da, nakon dogovora o novom Pravilniku o osoblju sklopljenog 2014., razlozi neočekivane presude o usklađenju plaća nisu više primjenjivi;

5.  naglašava, međutim, da je proračun Suda u potpunosti administrativne naravi i da se veliki iznos upotrebljava za rashode povezane s osobama koje rade za instituciju; uzima na znanje opravdanje za smanjenje stope korištenja navedeno u godišnjem izvješću o radu Suda za financijsku godinu 2013.;

6.  primjećuje da je Sud u 2013. zaključio 701 predmet (595 zaključenih predmeta u 2012.), da je pred njim pokrenuto 699 novih predmeta (632 u 2012.), uključujući 450 žalbi i zahtjeva za odluku o prethodnom pitanju; podržava pozitivne statističke rezultate i smatra da unatoč dobrim ishodima i dalje ima prostora za napredak;

7.  prima na znanje da je u 2013. Opći sud zaprimio 790 novih predmeta, obradio 702 predmeta i imao 1325 predmeta u tijeku, što predstavlja ukupno povećanje broja postupaka u odnosu na 2012. godinu; primjećuje i da se trajanje postupaka neznatno smanjilo; ističe da stvaranje devetog vijeća nije pridonijelo povećanju učinkovitosti Općeg suda u 2013., no neovisno o tome ponovno izražava svoje stajalište da je Općem sudu potrebno pojačanje u području ljudskih resursa;

8.  Primjećuje da je 2013. Službenički sud EU-a dovršio 184 predmeta, nasuprot 121 u 2012. (to je povećanje od 52%) i tako smanjio broj neriješenih predmeta za 24 (to je smanjenje zaostalih predmeta od 11%); smatra da je ukidanje Službeničkog suda neodgovarajuće rješenje za rješavanje dugotrajne blokade u Vijeću;

9.  smatra da i dalje postoji prostor za napredak u okviru postojećih sredstava koje Sud ima na raspolaganju; naglašava da se unutarnjim reformama provedenima 2013., to jest stvaranjem novog vijeća Općeg suda i uvođenjem funkcije još jednog nezavisnog odvjetnika, kao i revizijom poslovnika kojim je uređeno djelovanje Suda Europske unije, posebno u području jezika i uporabe tehnologije, kao i drugim dopunskim pravilima, doprinijelo pozitivnim promjenama sustava kojima je omogućen napredak u vezi s optimizacijom resursa; potiče Sud da nastavi s primjenom toga pristupa;

10.  predlaže reorganizaciju strukture institucije na način da se na jasniji način odijele zakonodavne i upravne funkcije kako bi se ona u većoj mjeri uskladila s člankom 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i kako suci više ne bi morali odlučivati o žalbama protiv akata koji izravno uključuju njihova tijela;

11.  podsjeća na to da je u odgovoru na Rezoluciju o razrješnici za 2012. Sud ukazao na to da se produktivnost neće znatno poboljšati većim brojem sudskih rasprava i presuda; ističe da je, s druge strane, Sud zatražio povećanje broja sudaca; poziva Sud da zatraži vanjsku stručnu reviziju kako bi raspolagao vanjskim instrumentima za utvrđivanje mogućih rješenja za probleme na koje je upozorio Revizorski sud;

12.  ističe da je iznimno važno da Sud poštuje višejezičnost s obzirom na to da mora jamčiti ne samo jednak pristup sudskoj praksi Suda nego i jednake mogućnosti za sve strane koje se spore pred Sudom;

13.  izražava žaljenje zbog nedostatnih informacija koje je zaprimio tijekom proračunskog postupka u vezi s popisom vanjskih aktivnosti sudaca; traži od Suda da na svojoj internetskoj stranici objavi registar koji će sadržavati detaljne informacije o vanjskim aktivnostima svakog suca koji utječu na proračun Unije;

14.  poziva Sud da u slučaju dvaju umirovljenih prevoditelja koji su dobili ugovore za prevođenje podnese izvješće na temelju kojega će se utvrditi je li s gledišta sukoba interesa i plaćanja sve u skladu s odredbama Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije;

15.  traži od Suda da razmotri mogućnost objedinjenja registara Suda u jedan registar kako bi se zajamčila bolja koordinacija postupaka među sudovima;

16.  uzima na znanje napretke postignute u vezi s aplikacijom e-Curia; priznaje da aplikacija još uvijek nije ostvarila svoj puni potencijal; preporučuje da Sud uspostavi plan za poticanje svih država članica na njezinu uporabu;

17.  prihvaća da pokretanje projekta digitalnih izvješća sudske prakse u 2013. zamijeni papirnata izvješća sudske prakse; mišljenja je da se taj projekt mogao ranije provesti;

18.  smatra da Sud, uzimajući u obzir podatke dostavljene u godišnjem izvješću o radu, može dodatno smanjiti broj papirnatih primjeraka, a da pritom ne umanji važnost svoje odgovornosti;

19.  potiče Sud, s obzirom na to da je on 2013. održao svoje prvo emitiranje uživo na internetu u 2013., da u većoj mjeri upotrebljava tehnologiju i proširi njezinu primjenu na područja povezana s radom Suda;

20.  priznaje da je kvaliteta usmenog prevođenja na Sudu od ključne važnosti te da nije moguće kontrolirati broj saslušanja; smatra, međutim, da je moguće učinkovitije planiranje rasporeda saslušanja; predlaže da Sud u svojim međuinstitucionalnim odnosima traži najbolje prakse koje su po tom pitanju provele ostale institucije;

21.  zapaža politiku davanja prednosti uporabi unutarnjih resursa Suda, osobito u okviru prevoditeljskih usluga; razumije teškoće u pronalaženju nekih jezičnih kombinacija sa stručnošću u području prava; izražava duboku zabrinutost zbog vrlo visokih iznosa neiskorištenih odobrenih sredstava, točnije 2 200 000 EUR, dodijeljenih za prijevode vanjskih suradnika; stoga smatra da će se dodjeljivanjem prijevoda vanjskim suradnicima, ako to bude potrebno, ostvariti dodatne uštede;

22.  traži od Suda da razmotri provedbu sustava prijevoda „na zahtjev” za posebne predmete te da češće upotrebljava prevoditeljske alate koji se temelje na tehnologiji;

23.  traži od Suda da za svaki primjer posebno provjeri postoji li potreba za prijevodom u slučajevima kada sadržaj ima tek ograničen utjecaj na građane;

24.  sa zabrinutošću primjećuje goleme razlike u pogledu troškova prijevoda u različitim institucijama Unije; slijedom toga traži da međuinstitucionalna radna skupina za prevođenje utvrdi zbog čega dolazi do tih razlika i da predloži rješenja kojima bi se moglo stati na kraj postojećoj neravnoteži kao i da uskladi troškove prijevoda koji će se temeljiti na punom poštovanju kvalitete i jezične raznolikosti; uzimajući navedeno u obzir, primjećuje da bi ta radna skupina trebala pokrenuti ponovnu suradnju među institucijama u cilju razmjene najboljih primjera praksi i rezultata te utvrđivanja onih područja na kojima bi se suradnja ili sporazumi među institucijama mogli ojačati; napominje da bi se radna skupina također trebala usredotočiti na uspostavu jedinstvene metodologije predstavljanja troškova prijevoda kojom bi se mogle služiti sve institucije kako bi se pojednostavila analiza i usporedba tih troškova; napominje da bi radna skupina trebala predstaviti postignute rezultate prije kraja 2015.; poziva sve institucije da aktivno sudjeluju u radu međuinstitucionalne radne skupine za prevođenje; u tom smislu podsjeća na iznimnu važnost poštovanja višejezičnosti u institucijama Unije jer se njome svim građanima Unije jamči jednako postupanje i jednake mogućnosti;

25.  smatra da se u razdoblju kriza i rezova u proračunu općenito moraju smanjiti troškovi vanjskih zasjedanja osoblja institucija Unije i da bi se zasjedanja trebala održavati, ako je to moguće, samo u prostorima institucija jer dodana vrijednost koja proizlazi iz tih njih ne opravdava tako visoke troškove;

26.  očekuje da će Sud nastaviti tragati za novim internim sinergijama, posebice u područjima pismenog i usmenog prevođenja;

27.  ponavlja zahtjev da se dnevni red zasjedanja Suda uključi kao prilog u godišnje izvješće o radu za odgovarajuću godinu;

28.  preporučuje uspostavu nekih objektivnih kriterija za utvrđivanje prekomjernog kašnjenja u razdoblju donošenja presuda;

29.  žali zbog toga što države članice koje su pristupile Uniji nakon 2004. nisu zastupljene na najvišoj upravljačkoj razini institucije; ponavlja potrebu za boljom zemljopisnom uravnoteženosti na svim razinama unutar administracije;

30.  izražava zabrinutost zbog manjka žena na odgovornim položajima na Sudu (70 % – 30 %); poziva na uvođenje plana jednakih mogućnosti, posebno kada je riječ o rukovodećim položajima, kako bi se što je prije moguće riješio problem te neravnoteže;

31.  uzima na znanje da su pravila koja Sud primjenjuje, a kojima se uređuje privatna uporaba službenih automobila, slična onima koja se primjenjuju u ostalim institucijama; mišljenja je da se ta pravila trebaju ažurirati kako bi se smanjili troškovi, prije svega u slučaju privatne uporabe;

32.  poziva Sud da smanji broj službenih automobila koji stoje na raspolaganju članovima i osoblju i da o ostvarenim uštedama izvijesti Parlament; mišljenja je da će stoga biti potrebno revidirati dodjeljivanje dužnosti vozačima; ističe da trošak opsežnih privatnih usluga koje pružaju vozači snose porezni obveznici Unije;

33.  smatra da bi Sud trebao unaprijediti svoj ekološki angažman daljnjim razvijanjem postojećih mjera za smanjenje emisija i uključivanje ekoloških kriterija u javnu nabavu;

34.  prima na znanje predanost Suda daljnjem poboljšanju sustava za pravovremeno praćenje i nadzor postupaka zapošljavanja i javne nabave; podupire Sud u stalnim naporima koje poduzima pri praćenju i upravljanju u vezi s naknadama i pri poboljšanju vlastite učinkovitosti;

35.  smatra da je broj ugovora sklopljenih na temelju pregovaračkog postupka prilično visok; traži da ga se detaljno obavijesti o razlozima za te odluke;

36.  poziva Sud da u svoja godišnja izvješća o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uvrsti rezultate i posljedice zaključenih predmeta OLAF-a u kojima je predmet istrage bila institucija ili bilo koji pojedinac koji je u njoj zaposlen;

37.  uzima na znanje politiku Suda o upravljanju nekretninama priloženu godišnjem izvješću o radu;

38.  sa zadovoljstvom pozdravlja činjenicu da je Sud pripremio sveobuhvatno i iscrpno godišnje izvješće o radu i da je u njega uključio dubinske informacije o svojem upravljanju ljudskim resursima, kako je Parlament zatražio.

39.  izražava zabrinutost zbog kašnjenja u usvajanju internih pravila o prijavljivanju nepravilnosti; poziva Sud da bez daljnje odgode provede ta pravila.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti