Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2080(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0111/2015

Pateikti tekstai :

A8-0111/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0124

Priimti tekstai
PDF 345kWORD 90k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas
P8_TA(2015)0124A8-0111/2015
Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (2014/2080(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014)0510 – C8‑0149/2014)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0111/2015),

1.  patvirtina Teisingumo Teismo kancleriui, kad Teisingumo Teismo 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 66, 2013 3 8.
(2) OL C 403, 2014 11 13, p. 1.
(3) OL C 398, 2014 11 12, p. 1.
(4) OL C 403, 2014 11 13, p. 128.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, dalį (2014/2080(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 26 d. Europos ombudsmenės sprendimą, pagal kurį užbaigiamas jos iniciatyva atliktas tyrimas OI/1/2014/PMC dėl informavimo apie pažeidimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0111/2015),

1.  su pasitenkinimu pažymi, jog Audito Rūmai savo 2013 m. metinėje ataskaitoje pažymėjo, kad, atlikus auditą klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, didelių trūkumų nenustatyta;

2.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai, remdamiesi savo audito darbu, padarė išvadą, jog apskritai per 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliekant mokėjimus, susijusius su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nenustatyta;

3.  pažymi, kad 2013 m. Teisingumo Teismo turėti asignavimai siekė 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR 2012 m.) ir kad įvykdymo lygis buvo 96,3 proc.; apgailestauja, kad 2013 m. panaudojimo lygis sumažėjo, palyginti su 2012 m., kai jis siekė 98,6 proc.;

4.  pažymi, kad biudžeto vykdymo lygis galėjo būti žemesnis dėl to, kad į 2013 m. skirtus pradinius asignavimus buvo įtrauktas siūlomas atlyginimų ir pensijų patikslinimas, kuris sudarė beveik 6 000 000 EUR, tačiau Taryba šio patikslinimo vis dėlto nepatvirtino; pabrėžia, kad priežastys, dėl kurių buvo priimtas netikėtas sprendimas dėl atlyginimų koregavimo, nebegalioja, nes 2014 m. buvo pasiektas susitarimas dėl naujų Pareigūnų tarnybos nuostatų;

5.  vis dėlto pažymi, kad Teisingumo Teismo biudžetas yra tik administracinis, didelė dalis lėšų panaudota išlaidoms, susijusioms su institucijoje dirbančiais asmenimis; atkreipia dėmesį į panaudojimo lygio sumažėjimo pagrindimą, pateikiamą Teisingumo Teismo 2013 finansinių metų veiklos ataskaitoje;

6.  pažymi, kad 2013 m. Teisingumo Teismas užbaigė nagrinėti 701 bylą (2012 m. užbaigtos 595 bylos), jam buvo pateiktos nagrinėti 699 naujos bylos (2012 m. 632), įskaitant 450 apeliacijų ir prašymų priimti prejudicinį sprendimą; patvirtina teigiamus statistinius rezultatus ir mano, kad, nors ir pasiekta gerų rezultatų, dar esama pagerinimo galimybių;

7.  pažymi, kad 2013 m. Bendrasis Teismas gavo nagrinėti 790 naujų bylų, išnagrinėjo 702 bylas, o 1325 bylos liko neišnagrinėtos, taigi apskritai teisminių procesų skaičius yra didesnis nei 2012 m.; taip pat pažymi, kad teisminio proceso trukmė truputį sutrumpėjo; pažymi, kad, nors sukurta devintoji kolegija, tai nepadėjo padidinti Bendrojo Teismo efektyvumo 2013 m., tačiau, nepaisydamas to, dar kartą pakartoja savo poziciją, kad būtina didinti Bendrojo Teismo žmogiškuosius išteklius;

8.  pažymi, kad 2013 m. Tarnautojų teismas užbaigė 184 bylas (palyginti: 2012 m. –121 bylą) – tai yra 52 % padidėjimas, ir taip sumažino nagrinėjamų bylų skaičių 24 bylomis (t. y. jo vėlavimas sumažėjo 11 %); yra įsitikinęs, kad Tarnautojų teismo panaikinimas nėra tinkamas sprendimas, stengiantis įveikti ilgalaikį Tarybos vykdomą blokavimą;

9.  mano, kad dar esama galimybių pagerinti padėtį naudojantis Teisingumo Teismo turimais ištekliais; pabrėžia, kad 2013 m. įvykdytos vidaus reformos, t. y. tai, kad sukurta nauja Bendrojo Teismo kolegija ir naujas generalinio advokato postas, pertvarkytos Darbo tvarkos taisyklės, apibrėžiančios Teisingumo Teismo veikimą, ypač kalbų vartojimo ir informatikos srityse, ir numatytos kitos papildomos taisyklės, prisidėjo prie tam tikrų teigiamų sistemos pokyčių, leidusių pagerinti išteklių optimizavimą; ragina Teisingumo Teismą tęsti darbą šia linkme;

10.  rekomenduoja reorganizuoti instituciją taip, kad būtų geriau atskirtos teisminės ir administracinės funkcijos ir taip struktūra labiau atitiktų Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnį, jog teisėjai daugiau nebeturėtų priimti sprendimo ieškiniuose dėl aktų, kuriuose tiesiogiai dalyvavo jų valdžios institucijos;

11.  primena, kad, atsakydamas į 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliuciją, Teisingumo Teismas nurodo, jog rengiant daugiau teismo posėdžių ir priimant daugiau sprendimų produktyvumas labai nepadidėtų; nurodo, kad, kita vertus, Teisingumo Teismas prašė padidinti teisėjų skaičių; ragina Teisingumo Teismą prašyti surengti išorės tarpusavio peržiūrą, kad siekiant rasti Teisingumo Teismo iškeltų problemų sprendimus būtų galima naudoti išorės priemones;

12.  pabrėžia, kad Teisingumo Teisme labai svarbu laikytis daugiakalbystės principo, nes turi būti užtikrinta ne tik vienoda galimybė susipažinti su Teisingumo Teismo praktika, bet ir užtikrintos lygios galimybės ginčuose Teisingumo Teisme dalyvaujančioms šalims;

13.  apgailestauja, kad vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą gauta nepakankamai informacijos dėl teisėjų vykdomos išorės veiklos sąrašo; prašo Teisingumo Teismo savo tinklapyje paskelbti registrą, jame nurodant išsamią informaciją apie kiekvieno teisėjo išorės veiklą ir poveikį Sąjungos biudžetui;

14.  prašo Teisingumo Teismą dviejų vertėjų pareigūnų pensininkų, kurie sudarė vertimo sutartis, byloje pateikti ataskaitą, kuri leistų patikrinti, ar ši padėtis atitinka Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų reikalavimus interesų konflikto ir atlyginimo atžvilgiu;

15.  prašo Teisingumo Teismo apsvarstyti galimybę Teisingumo Teismo kanceliarijas sujungti į vieną kanceliariją, kad būtų užtikrintas geresnis teismų procedūrinių veiksmų koordinavimas;

16.  atkreipia dėmesį į padarytus programos „e-Curia“ patobulinimus; pripažįsta, kad dar neišnaudotos visos šios programos galimybės; rekomenduoja Teisingumo Teismui parengti planą siekiant paskatinti visas valstybes nares naudotis programa;

17.  pripažįsta, kad 2013 m. pradėtas skaitmeninių Teisingumo Teismo praktikos ataskaitų rengimo projektas, kuriuo siekiama pakeisti popierinių Teisingumo Teismo praktikos ataskaitų rengimą; mano, kad šį projektą buvo galima įgyvendinti anksčiau;

18.  mano, kad Teisingumo Teismas, atsižvelgiant į metinėje veiklos ataskaitoje pateikiamus duomenis, gali dar sumažinti popierinių versijų skaičių nepakenkdamas savo įsipareigojimams;

19.  atsižvelgdamas į tai, kad 2013 m. Teisingumo Teismas surengė pirmąją tiesioginę transliaciją internetu, skatina Teisingumo Teismą toliau naudotis šia technologija ir plėsti jos taikymą įtraukiant su veikla susijusius aspektus;

20.  pripažįsta, kad Teisingumo Teisme vertimo žodžiu kokybė yra labai svarbi ir kad neįmanoma kontroliuoti posėdžių skaičiaus; visgi mano, kad įmanoma veiksmingiau planuoti posėdžių tvarkaraštį; siūlo, kad Teisingumo Teismas, pasinaudodamas tarpinstituciniais ryšiais, pasidomėtų kitų institucijų šioje srityje taikoma geriausia praktika;

21.  atkreipia dėmesį į Teisingumo Teismo politiką, pagal kurią pirmenybė teikiama vidaus išteklių naudojimui, visų pirma vertimo raštu paslaugų srityje; supranta, kad sudėtinga rasti teisinių žinių turinčių ir tam tikras kalbas mokančių vertėjų; visgi yra labai susirūpinęs dėl labai didelės nepanaudotų asignavimų sumos (2 200 000 EUR), numatytos laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugoms; taigi mano, kad prireikus užsakomųjų paslaugų naudojimas turėtų sudaryti galimybes taip pat daugiau sutaupyti;

22.  prašo Teisingumo Teismą apsvarstyti galimybę specifiniais atvejais taikyti vertimo raštu sistemą „pagal poreikį“ ir dažniau naudotis technologijomis pagrįstomis vertimo raštu priemonėmis;

23.  prašo Teismo, jei informacija Sąjungos piliečiams nėra labai svarbi, kiekvienu konkrečiu atveju tikrinti poreikį versti raštu;

24.  susirūpinęs pažymi, kad skirtingų Sąjungos institucijų vertimo raštu kainos labai skiriasi; todėl prašo, kad Tarpinstitucinė darbo grupė vertimo raštu klausimu nustatytų tų skirtumų priežastis ir pasiūlytų išeitis, kad šis disbalansas būtų panaikintas ir vertimo raštu kainos būtų kiek įmanoma labiau suvienodintos visiškai laikantis kokybės ir kalbų įvairovės reikalavimų; pažymi, kad šiuo tikslu darbo grupė turėtų atnaujinti institucijų bendradarbiavimą, kad būtų dalijamasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir rezultatais, taip pat nustatomos sritys, kuriose galima stiprinti institucijų bendradarbiavimą ar susitarimus; pažymi, kad vienas iš darbo grupės tikslų taip pat turėtų būti parengti bendrą metodiką, kad vertimo raštu sąnaudas visos institucijos pateiktų vienodai ir kad būtų paprasčiau jas analizuoti ir palyginti; pažymi, kad darbo grupė šiuos rezultatus turėtų pateikti iki 2015 m. pabaigos; prašo visų institucijų aktyviai dalyvauti Tarpinstitucinės darbo grupės veikloje; atsižvelgdamas į tai, primena, kaip svarbu Sąjungos institucijose laikytis daugiakalbystės, kad visiems Sąjungos piliečiams būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas ir vienodas galimybes;

25.  mano, kad krizės laikotarpiu ir apskritai mažinant biudžetą Sąjungos institucijų darbuotojų išvažiuojamųjų seminarų (angl. away days) išlaidos turėtų būti sumažintos ir, kiek įmanoma, jie turėtų vykti pačiose institucijų būstinėse, nes jų sukuriama pridėtinė vertė nepateisina tokių didelių išlaidų;

26.  tikisi, kad Teisingumo Teismas toliau ieškos naujų vidaus sinergijos galimybių, visų pirma vertimo raštu ir žodžiu srityse;

27.  pakartoja prašymą, kad kaip atitinkamų metų metinės veiklos ataskaitos priedas būtų pateikiama Teisingumo Teismo posėdžių darbotvarkė;

28.  rekomenduoja nustatyti keletą objektyvių kriterijų siekiant apibrėžti pernelyg ilgą uždelsimo priimant sprendimus laikotarpį;

29.  apgailestauja, kad aukščiausioje institucijos vadovybėje nesama po 2004 m. prisijungusių valstybių narių atstovų; pakartoja, kad reikia geresnės geografinės pusiausvyros visais administracijos lygmenimis;

30.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Teisingumo Teisme yra nepakankamai atsakingas pareigas einančių moterų (70 proc. – 30 proc.); pageidauja, kad būtų pradėtas įgyvendinti lygių galimybių planas, ypač atsižvelgiant į vadovaujamąsias pareigas, siekiant kuo greičiau panaikinti šį disbalansą;

31.  pažymi, kad Teisingumo Teismo taikomos oficialių automobilių naudojimo privatiems tikslams taisyklės yra panašios į kitų institucijų taikomas taisykles; mano, kad šias taisykles reiktų atnaujinti siekiant sumažinti išlaidas, visų pirma naudojimo privatiems tikslams atveju;

32.  ragina Teisingumo Teismą sumažinti narių ir personalo naudojamų oficialių automobilių skaičių ir Parlamentui pateikti sutaupytų lėšų ataskaitą; todėl mano, kad reikės persvarstyti skyrimą į vairuotojų pareigybes; atkreipia dėmesį į tai, kad už išplėstines privačias vairuotojų paslaugas moka Sąjungos mokesčių mokėtojai;

33.  mano, kad Teisingumo Teismas turėtų gerinti savo įsipareigojimus aplinkosaugos srityje toliau plėtodamas esamas priemones, kuriomis siekiama mažinti teršalų išmetimą, ir su aplinkosauga susijusius kriterijus įtraukti į viešuosius pirkimus;

34.  atkreipia dėmesį į Teisingumo Teismo įsipareigojimą toliau gerinti laiku atliekamos įdarbinimo ir viešųjų pirkimų procedūrų stebėsenos ir kontrolės sistemą; remia Teisingumo Teismo pastangas toliau stebėti išmokų valdymą ir gerinti savo veiklos efektyvumą;

35.  mano, kad vykdant derybų procedūrą sudarytų sutarčių suma yra gana didelė; prašo išsamiai informuoti apie šių sprendimų priežastis;

36.  ragina Teisingumo Teismą, laikantis galiojančių konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, į savo metinės veiklos ataskaitas įtraukti užbaigtų OLAF bylų, kuriose institucija ar joje dirbantys asmenys buvo tyrimų objektas, rezultatus ir pasekmes;

37.  atkreipia dėmesį į tai, kad Teisingumo Teismo pastatų politika pridedama prie metinės veiklos ataskaitos;

38.  su pasitenkinimu pažymi, kad Teisingumo Teismas parengė visapusišką ir išsamią metinės veiklos ataskaitą ir į ją įtraukė nuodugnią informaciją apie savo žmogiškųjų išteklių valdymą, kaip to buvo prašęs Parlamentas;

39.  yra susirūpinęs dėl vėlavimo patvirtinti informavimo apie pažeidimus vidaus taisykles; ragina Teisingumo Teismą nedelsiant jas įgyvendinti.

Teisinė informacija - Privatumo politika