Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2080(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0111/2015

Ingivna texter :

A8-0111/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0124

Antagna texter
PDF 262kWORD 75k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Domstolen
P8_TA(2015)0124A8-0111/2015
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IV – domstolen (2014/2080(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0149/2014)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0111/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar domstolens justitiesekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av domstolens budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2)EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IV – domstolen (2014/2080(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IV – domstolen,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2015, vilket avslutar ombudsmannens undersökning på eget initiativ (OI/1/2014/PMC) avseende rapportering om missförhållanden,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0111/2015).

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2013 konstaterade att inga väsentliga brister upptäckts på de områden som granskats när det gäller personal och upphandling för Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen).

2.  Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete drar slutsatsen att betalningarna som helhet under det budgetår som avslutades den 31 december 2013 inom verksamhetsområdet administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

3.  Europaparlamentet konstaterar att domstolen för 2013 hade anslag på 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR för 2012), och att genomförandegraden var 96,3 %. Parlamentet beklagar att utnyttjandegraden sjönk under 2013 jämfört med 98,6 % för 2012.

4.  Europaparlamentet noterar att den lägre genomförandegraden kan hänföras till att de ursprungliga anslagen för 2013 hade inkluderat en föreslagen justering av löner och pensioner på totalt nästan 6 000 000 EUR, samtidigt som rådet till slut inte beviljade någon justering. Parlamentet påpekar att de motiv som angavs i det oväntade beslutet om lönejusteringen inte längre gäller efter överenskommelsen om de nya tjänsteföreskrifterna 2014.

5.  Europaparlamentet betonar dock att domstolens budget är rent administrativ, där ett stort belopp går till kostnader för personer som arbetar inom institutionen. Parlamentet noterar det skäl för den lägre genomförandegraden som anges i domstolens verksamhetsrapport för budgetåret 2013.

6.  Europaparlamentet noterar att domstolen avslutat 701 mål under 2013 (595 avslutade mål 2012) och hade fått in 699 nya mål (632 under 2012), inbegripet 450 överklaganden och förhandsavgöranden. Parlamentet uppmärksammar de positiva siffrorna men anser att det trots det goda resultatet finns utrymme för förbättringar.

7.  Europaparlamentet noterar att tribunalen under 2013 tog emot 790 nya mål, behandlade 702 mål och hade 1325 pågående mål, vilket innebar en generell ökning i antalet mål jämfört med 2012. Parlamentet noterar också att den tid domstolsförfarandena tar har minskat något. Parlamentet betonar att inrättandet av en nionde avdelning inte bidrog till att öka tribunalens effektivitet under 2013, men upprepar trots detta sin ståndpunkt att tribunalen behöver förstärka sina personalresurser.

8.  Europaparlamentet noterar att personaldomstolen 2013 slutförde 184 mål, jämfört med 121 mål 2012 (dvs. en ökning på 52 %), vilket minskar antalet pågående fall med 24 (dvs. en minskning av dess antal oavgjorda fall med 11 %). Parlamentet anser att ett avskaffande av personaldomstolen inte är en lämplig lösning för att lösa den blockering som sedan länge råder i domstolen.

9.  Europaparlamentet anser att det fortfarande finns en marginal för förbättringar inom ramen för de resurser som för närvarande står till domstolens förfogande. Parlamentet betonar att de interna reformer som genomfördes 2013, nämligen inrättandet av en ny avdelning i tribunalen och den nya generaladvokaten liksom reformen av arbetsordningen för domstolens funktionssätt, särskilt när det gäller språk och teknikanvändning, samt andra kompletterande regler, har bidragit till vissa positiva ändringar i systemet som har möjliggjort framsteg när det gäller att optimera resurserna. Domstolen uppmuntras att fortsätta på denna linje.

10.  Europaparlamentet rekommenderar att institutionen omorganiseras så att separationen mellan rättsliga och administrativa funktioner blir klarare, och därmed gör att upplägget stämmer bättre överens med artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, så att domarna inte längre löper risken att behöva besluta i fall av överklaganden mot akter där deras myndigheter har varit direkt inblandade.

11.  Europaparlamentet påminner om att domstolen i sitt svar på resolutionen om ansvarsfrihet för 2012 anger att anordnandet av fler förhandlingar och utfärdandet av fler domar inte skulle öka produktiviteten nämnvärt. Parlamentet betonar dock å andra sidan att domstolen har begärt att få fler domare. Domstolen uppmanas att begära en extern sakkunnighetsbedömning för att få externa instrument för att identifiera möjliga lösningar på de problem som domstolen tagit upp.

12.  Europaparlamentet betonar särskilt vikten av respekten för domstolens flerspråkighet eftersom denna måste garantera inte bara lika tillgång till domstolens rättspraxis utan också lika möjligheter för de processande parterna i domstolen.

13.  Europaparlamentet beklagar den otillräckliga information som erhållits under ansvarsfrihetsförfarandet avseende förteckningen över domarnas externa verksamhet. Domstolen uppmanas att på sin hemsida publicera ett register med detaljerad information om varje domares externa verksamhet med dess effekter på unionens budget.

14.  Europaparlamentet uppmanar domstolen, i fallet med de två fast anställda översättarna som gått i pension och som fått översättningskontrakt, att presentera en rapport som gör det möjligt att kontrollera att situationen uppfyller kraven i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen när det gäller såväl intressekonflikter som betalning.

15.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att överväga en konsolidering av domstolens kanslier till ett enda kansli i syfte att säkerställa en bättre samordning av de olika domstolarnas processuella åtgärder.

16.  Europaparlamentet noterar de förbättringar som gjorts i applikationen e-Curia. Denna applikation har ännu inte uppnått sin fulla potential. Parlamentet rekommenderar att domstolen inrättar en plan för att uppmuntra alla medlemsstater att använda den.

17.  Europaparlamentet konstaterar att projektet med digital rättspraxis lanserades 2013 för att ersätta de pappersbaserade rapporterna. Parlamentet anser att detta projekt kunde ha genomförts tidigare.

18.  Europaparlamentet anser att domstolen, med beaktande av de uppgifter som ges i den årliga verksamhetsrapporten, kan minska antalet pappersutskrifter ytterligare utan att äventyra sitt ansvar.

19.  Europaparlamentet uppmanar domstolen, som hade sin första livesändning med webbstreaming 2013, att utnyttja sig av denna teknik mer och vidga tillämpningen till arbetsrelaterade frågor.

20.  Europaparlamentet inser att kvaliteten på tolkningen i domstolen är avgörande och att det inte är möjligt att kontrollera antalet förhandlingar. Parlamentet anser dock att det vore möjligt att planera tidschemat för förhandlingarna mer effektivt. Parlamentet föreslår att domstolen inom ramen för sina interinstitutionella förbindelser söker efter bästa praxis som andra institutioner tillämpat i denna fråga.

21.  Europaparlamentet noterar domstolens praxis att prioritera användningen av interna resurser, i synnerhet översättningstjänster. Parlamentet förstår svårigheterna att finna vissa språkkombinationer där översättarna också har rättslig sakkunskap. Parlamentet är dock allvarligt bekymrat över de mycket höga oanvända anslagen – 2 200 000 EUR – som avsatts till frilansöversättning. Parlamentet anser därför att utkontraktering, om sådan behövs, också skulle kunna leda till ytterligare besparingar.

22.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att överväga att införa ett system med översättning ”på begäran” för vissa fall och att oftare använda teknikbaserade översättningsverktyg.

23.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att från fall till fall pröva behovet av översättning om det är av begränsad relevans för unionsmedborgarna.

24.  Europaparlamentet noterar med oro de enorma skillnaderna i översättningskostnader mellan de olika EU-institutionerna. Parlamentet uppmanar därför den interinstitutionella arbetsgruppen för översättning att kartlägga orsakerna bakom dessa skillnader och lägga fram lösningar för att komma till rätta med obalansen och harmonisera översättningskostnaderna, samtidigt som man säkerställer full respekt för kvalitet och språklig mångfald. Parlamentet noterar, med detta i åtanke, att arbetsgruppen borde återupprätta samarbetet mellan institutionerna för utbyte av bästa praxis och resultat, och kartlägga de områden där samarbete och överenskommelser mellan institutionerna kan stärkas. Parlamentet anser att arbetsgruppen dessutom bör sträva efter att införa en enhetlig metod för redovisning av översättningskostnaderna för samtliga institutioner i syfte att göra det enklare att analysera och jämföra kostnaderna. Parlamentet noterar att arbetsgruppen bör lägga fram resultatet av detta arbete före utgången av 2015. Parlamentet uppmanar alla institutioner att spela en aktiv roll i den interinstitutionella arbetsgruppens arbete, och påminner i detta sammanhang om att respekten för flerspråkighet i EU-institutionerna är av grundläggande betydelse för att man ska kunna garantera lika behandling och lika möjligheter för alla EU-medborgare.

25.  Parlamentet anser, i dessa tider präglade av kris och allmänna budgetnedskärningar, att kostnaderna för ”bortadagar” för personalen vid unionens institutioner måste minskas, och att dessa dagar i mån av möjlighet bör hållas i institutionernas lokaler, eftersom mervärdet av ”bortadagar” inte motiverar så höga kostnader.

26.  Europaparlamentet förväntar sig att domstolen kommer att fortsätta att söka efter interna synergier, särskilt när det gäller översättning och tolkning.

27.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att agendan för domstolens möten ska tas med som en bilaga till verksamhetsrapporten för året i fråga.

28.  Europaparlamentet rekommenderar att vissa objektiva kriterier inrättas för att fastställa vad som utgör ett överdrivet dröjsmål innan domarna avkunnas.

29.  Europaparlamentet beklagar att de medlemsstater som anslutit sig efter 2004 inte är representerade i institutionens högsta ledning. Parlamentet upprepar att det behövs en bättre geografisk balans på alla nivåer inom administrationen.

30.  Europaparlamentet är bekymrat över bristen på kvinnor i ledande position vid domstolen (70 % - 30 %). Parlamentet efterlyser en jämställdhetsplan med särskild inriktning på ledande befattningar så att denna obalans kan åtgärdas så snart som möjligt.

31.  Europaparlamentet noterar att de regler som domstolen tillämpar angående privat användning av officiella bilar liknar dem som gäller i andra institutioner. Dessa regler bör uppdateras för att minska kostnaderna, särskilt när det gäller privat användning.

32.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att minska antalet officiella bilar som står till ledamöternas och personalens förfogande och rapportera till parlamentet om de besparingar som gjorts. Parlamentet anser att en översyn av förarnas tjänster därmed kommer att behövas. Parlamentet betonar att kostnaden för de utvidgade privata tjänster som chaufförerna tillhandahåller betalas av unionens skattebetalare.

33.  Europaparlamentet anser att domstolen bör förbättra sina miljöåtaganden genom att ytterligare förbättra existerande åtgärder för att minska utsläppen och att inkludera miljökriterier i upphandlingen.

34.  Europaparlamentet tar del av domstolens åtagande att fortsätta att förbättra sitt system för punktlig övervakning och kontroll av rekryterings- och upphandlingsförfarandena. Parlamentet stöder domstolen i dess fortsatta ansträngningar att övervaka förvaltningen av ersättningar och förbättra sin resultatnivå.

35.  Europaparlamentet anser att antalet kontrakt som ingåtts enligt förhandlade förfaranden är rätt hög. Parlamentet begär att bli ordentligt informerat om skälen bakom dessa beslut.

36.  Europaparlamentet uppmanar domstolen att i sina årliga verksamhetsrapporter, i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och konfidentialitet, inbegripa resultaten och följderna av de ärenden som Olaf har avslutat där institutionen eller någon av dess anställda varit föremål för utredning.

37.  Europaparlamentet noterar att domstolens fastighetspolitik nu bifogats den årliga verksamhetsrapporten.

38.  Europaparlamentet gläder sig över att domstolen utarbetat en genomgripande och detaljerad årlig verksamhetsrapport och att den tagit med detaljerad information om sin personalförvaltning, enligt parlamentets begäran.

39.  Europaparlamentet är oroat över dröjsmålen med antagandet av de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden. Parlamentet uppmanar domstolen att utan ytterligare dröjsmål genomföra dessa bestämmelser.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy