Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2081(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0113/2015

Внесени текстове :

A8-0113/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0125

Приети текстове
PDF 496kWORD 95k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Сметна палата
P8_TA(2015)0125A8-0113/2015
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V — Сметна палата (2014/2081(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8-0155/2014)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(6) на Съвета, и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0113/2015),

1.  Освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V — Сметна палата (2014/2081(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V – Сметна палата,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0113/2015),

1.  Отбелязва, че годишните отчети на Сметната палата са проверени от независим външен одитор — PricewaterhouseCoopers SARL, с цел прилагане на същите принципи на прозрачност и отчетност, които тя прилага към одитираните от нея органи; отбелязва становището на одитора, че „финансовите отчети дават точна и вярна представа за финансовото състояние на Европейската сметна палата“;

2.  Подчертава, че през 2013 г. Сметната палата е разполагала с бюджетни кредити в размер на 142 761 000 EUR (142 477 000 EUR през 2012 г.) и че общата степен на изпълнение на бюджета е 92%; изразява съжаление за спада на степента на усвояване през 2013 г. спрямо постигнатите през 2012 г. 96%;

3.  Подчертава обаче, че бюджетът на Сметната палата е чисто административен, като голяма част от сумата се използва за разходи във връзка с лицата, работещи в институцията; приема за сведение причините за намаляването на степента на усвояване, посочени в доклада на Сметната палата за бюджетното и финансовото управление за 2013 г.;

4.  Отбелязва новата стратегия на Сметната палата за 2013 – 2017 г. за максимално увеличаване на ролята ѝ на външен одитор на Съюза; подкрепя установения план за 2013 г., както и намерението на Сметната палата за повишаване на количеството и качеството на докладите от одитите на изпълнението чрез увеличаване на ефективността и ресурсите, предназначени за тях; отбелязва също така, че броят на тези доклади се е увеличил с 60% от 2008 г. насам и настоява, че количеството не трябва да бъде за сметка на качеството;

5.  Напомня на Сметната палата, че Парламентът, Съветът и Комисията се договориха в точка 54 от Общия подход към децентрализираните агенции от 2012 г. , че „пълната отговорност за всички аспекти на възложените на външен изпълнител одити продължава да се носи ЕСП, която управлява и финансира от собствения си бюджет всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки, както и всички други разходи, свързани с възложени на външен изпълнител одити“; очаква от Сметната палата да спазва Общия подход и да възлага и плаща за външните одити на агенциите;

6.  Оправя искане към Сметната палата да направи одит на въздействията на едно консолидиране на регистрите на Съда в един регистър, с цел да се осигури по-добра координация на процесуалните действия между съдилищата;

7.  Приветства програмата за вътрешна реформа на Сметната палата, включена в нейната стратегия за периода 2013 – 2017 г., и основана на партньорския доклад от 2014 г., доклада на Парламента относно бъдещето на Сметната палата, както и вътрешния анализ на самата Сметна палата; призовава Сметната палата да докладва редовно на Парламента за развитието и изпълнението на реформата;

8.  Счита, че е необходима определена степен на гъвкавост в работната програма на Сметната палата, за да може тя бързо да се адаптира към неочаквани важни събития, които може да изискват специфично одитиране или внимание, и да пренебрегва някои точки от програмата, които вече не са актуални; също така счита, че е важно Сметната палата да постигне известна степен на диверсификация и баланс, вместо да се концентрира твърде много и често върху определени области на дейност; насочва вниманието на Сметната палата към политическите приоритети на законодателите и към въпросите от съществен интерес за гражданите на Съюза, посочени от комисията по бюджетен контрол на Парламента;

9.  Подкрепя усилията на Сметаната палата за осигуряване на повече ресурси за одити на изпълнението; припомня, че Сметната палата следва да гарантира, че одиторите, на които са възложени конкретни одити, притежават необходимите технически знания и методологически умения;

10.  Припомня на Сметната палата необходимостта от подобряване на графиците за изпълнение особено в случая със специалните доклади на Сметната палата, без да се накърнява качеството на тези доклади; изразява съжаление, че навременността на одитните констатации продължава да бъде далеч от дългосрочната цел; препоръчва на Сметната палата да си постави за цел намаляване на продължителността на всяка фаза на плана на одита на изпълнението;

11.  Отбелязва, че методологията на Сметната палата трябва да бъде последователна и да се прилага за всички области на управление; разбира, че една по-нататъшна хармонизация може да доведе до несъответствия в определенията на Сметната палата за незаконни операции при пряко и споделено управление;

12.  Отбелязва, че средният срок за изготвяне на специален доклад продължава да бъде 20 месеца, както през 2012 г.; изразява съжаление, че Сметната палата не е постигнала стратегическата цел за среден срок на изготвяне от 18 месеца за специалните доклади; призовава Сметната палата да прилага към всеки специален доклад подробности относно неговия контекст и подробности относно различните етапи от неговото изготвяне;

13.  Намира, че препоръките в специалните доклади следва да бъдат по-ясни и последователно да разкриват положителните и отрицателните страни на поведението на въпросните държави;

14.  Отбелязва, че последните промени в Правилника за дейността на ЕП, насочени към увеличаване на участието на парламентарните комисии в различни области във връзка с изготвянето на специалните доклади, не удовлетворяват очакванията; се стреми да търси начини за подобряване на парламентарните процедури, които се прилагат за специалните доклади на Сметната палата;

15.  Подкрепя продължилото увеличаване на длъжностите за одитори през 2013 г.; отбелязва успешното назначаване на нови одитори и намаляването на броя на незаетите длъжности в края на 2013 г. в сравнение с 2012 г.;

16.  Отбелязва, че Сметната палата заявява, че не се съобразява с географски критерии при назначаването на служители на ръководни длъжности; призовава Сметната палата в тази връзка да направи необходимото за избягване в бъдеще на големия дисбаланс, който е налице понастоящем в Сметната палата, особено по отношение на ръководните длъжности;

17.  Изразява съжаление за това, че планът за равни възможности, лансиран от Сметната палата през 2012 г. с цел гарантиране на баланс между половете, не доведе до очакваните резултати, особено по отношение на ръководните длъжности; отбелязва, че от 70-те ръководни длъжности и длъжности на началник отдели, само 21 са заети от жени, като освен това по-голямата част от тези длъжности са в дирекциите за писмени преводи и администрация; подчертава и приветства увеличаването на броя на жените одитори, което несъмнено ще се отрази върху броя на жените на ръководни длъжности в областта на одита; отбелязва ангажимента на Сметната палата да действа бързо за преразглеждане на плана за равни възможности с цел намирането на ефективни решения, които да позволят постигането на целите, определени в тази област възможно най-скоро;

18.  Призовава Сметната палата да включи в своя годишен отчет за дейността преглед на служителите на ръководна длъжност, подредени по националност, пол и длъжност;

19.  Отбелязва със задоволство завършването на сграда „K3“ в срок и в рамките на бюджета;

20.  Изисква политиката в областта на сградния фонд на Сметната палата да бъде приложена към нейния годишен отчет за дейността, особено предвид на факта, че е важно разходите за тази политика да бъдат добре обосновани и да не бъдат прекомерни;

21.   Отбелязва значителните разлики в цените за писмен превод на отделните езици (с разлика до над 100 евро на страница, в зависимост от езика) в Сметната палата; счита, че такава голяма разлика в разходите, дори при непреките разходи, следва да бъде анализирана и коригирана;

22.  Отбелязва със загриженост огромните разлики в разходите за писмен превод между отделните институции на Съюза; призовава следователно междуинституционалната работна група за писмени преводи да установи причините за тези разлики и да предложи решения за преодоляването на този дисбаланс и хармонизиране на разходите за писмени преводи, при пълно зачитане на изискванията за качество и езиковото многообразие; отбелязва, като има предвид горното, че работната група следва да поднови сътрудничеството между институциите за споделяне на най-добри практики и резултати и за определяне на областите, в които би могло да се задълбочи сътрудничеството между институциите или да се заздравят споразуменията между тях; отбелязва, че работната група следва също така да има за цел създаването на единна методология за представяне на разходите за писмени преводи за всички институции, с оглед опростяване на анализа и съпоставката на разходите; отбелязва, че работната група следва да представи тези констатациите преди края на 2015 г.; призовава всички институции на Съюза да участват активно в работата на междуинституционалната работна група; припомня в тази връзка ключовото значение на зачитането на езиковото многообразие в институциите на Съюза с цел гарантиране на равно третиране и равни възможности за всички граждани на Съюза;

23.  Счита, че в условията на криза и на бюджетни съкращения въобще цената на заседанията извън обичайните места на работа на служителите на институциите на Съюза трябва да се намали и че заседанията следва да се провеждат, доколкото е възможно, в помещенията на съответните институции, тъй като получената от тях добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

24.  Признава, че Сметната палата е извършила подобрения по отношение на определянето и изясняването на правомощията и отговорностите на състава за координация, оценка, достоверност и развитие; приканва Сметната палата да продължи да работи в тази насока и иска да бъде информиран за мерките за подобряване на резултатите от дейността на състава;

25.  Отбелязва, че през 2013 г. Сметната палата е съобщила за общо 14 случая на предполагаема измама, разкрити в резултат на одитната ѝ дейност, и 10 случая, разкрити чрез разобличителни писма до Европейската служба за борба с измамите (OLAF); отбелязва, че OLAF е решила да започне разследване по седем от 14-те случая, а за останалите случаи е била изпратена информация до друг орган за последващи действия;

26.  Призовава Сметната палата да включва в своя годишен отчет за дейността, в съответствие със съществуващите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

27.  Подкрепя последващия доклад на вътрешния одитор за 2013 г. и напредъка, постигнат в определянето и даването на приоритет на финансовите и оперативните рискове и в разработването на подходящи проверки за намаляване на риска;

28.  Отбелязва, че политиката за информационна сигурност се нуждае от хармонизирана стратегия за корпоративна сигурност; посочва, че ефективността на управлението и вътрешния контрол могат да се подобрят в основните области на управлението на Сметната палата;

29.  Отбелязва въвеждането в Сметната палата на ново приложение ASSYST (Система за подкрепа на одита) като вътрешен одитен инструмент; отправя искане да бъде информиран за показателите за изпълнение, предвидени за това приложение;

30.  Приема за сведение уверенията на Сметната палата, че прави всичко възможно да следи за това бюджетните кредити за командировки да бъдат използвани в строго съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност;

31.  Отбелязва освен това въвеждането на нови програмни приложения за подобряване на администрирането на чуждоезиковото обучение; очаква тези инструменти да подобрят още повече управлението на чуждоезиковото обучение;

32.  Разбира интереса на Сметната палата от оценката на присъствието ѝ в медиите; счита обаче, че е необходимо посланията ѝ да бъдат по-ясни; предлага следователно всички текстове на Сметната палата да бъдат редактирани в рамките на една централизирана процедура;

33.  Цени сътрудничеството между Сметната палата и комисията за бюджетен контрол на Парламента и приветства редовната обратна връзка в отговор на искания на Парламента; призовава Сметната палата да включи в своя годишен отчет за дейността специален раздел за предприетите от нея действия в отговор на препоръките на Парламента, отправени при процедурата по освобождаване от отговорност на Сметната палата за предходната финансова година, както правят по-голямата част от другите институции; отправя при все това искане към Сметната палата и органите за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отново да подобрят своето сътрудничество, за да стане работата им по-ефикасна и по-ефективна;

34.  Счита, че докладите на Сметната палата, и особено специалните доклади, са важен принос за преминаването към подход на по-качествено разходване на средствата на ЕС; е на мнение, че докладите на Сметната палата биха могли да имат още по-голяма добавена стойност, ако бъдат допълвани с определен брой корективни мерки, които да бъдат предприети от Съюза, и с очаквания срок за изпълнението им, с цел постигане на целите и изпълнение на задачите, определени в съответната програма, фонд или политика на Съюза; счита, че този засилен акцент върху резултатите и особено върху дългосрочните последици, в съответствие с принципите за ефикасност и ефективност, би подобрил следователно необходимия процес на проследяване, който ще бъде провеждан от Сметната палата, при който ще се прави мониторинг на ефектите от предложените препоръки;

35.  Призовава Сметната палата да разгледа възможността за по-ранно представяне на годишния си доклад, в рамките, определени от Финансовия регламент на Съюза.

Правна информация - Политика за поверителност