Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2081(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0113/2015

Předložené texty :

A8-0113/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0125

Přijaté texty
PDF 416kWORD 90k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
P8_TA(2015)0125A8-0113/2015
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl V – Účetní dvůr (2014/2081(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2015),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Účetního dvora za plnění rozpočtu Účetního dvora na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
(2) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl V – Účetní dvůr (2014/2081(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl V – Účetní dvůr,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2015),

1.  bere na vědomí, že roční účetní závěrku Účetního dvora kontroluje nezávislý externí auditor (PricewaterhouseCoopers SARL), aby bylo zajištěno dodržování stejných zásad transparentnosti a odpovědnosti, jaké uplatňuje Účetní dvůr na jím kontrolované subjekty; bere na vědomí názor auditora, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Účetního dvora“;

2.  zdůrazňuje, že v roce 2013 činily celkové prostředky Účetního dvora 142 761 000 EUR (v roce 2012 měl k dispozici 142 477 000 EUR) a že celková míra plnění rozpočtu dosáhla 92 %; vyjadřuje politování nad poklesem míry čerpání prostředků v roce 2013 oproti roku 2012, kdy bylo dosaženo 96 %;

3.  zdůrazňuje však, že rozpočet Účetního dvora je čistě administrativní, přičemž značná část prostředků je vynaložena na náklady spojené s osobami pracujícími v rámci tohoto orgánu; bere na vědomí odůvodnění snížení míry čerpání prostředků uvedené ve zprávě Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2013;

4.  bere na vědomí novou strategii Účetního dvora na období 2013–2017 spočívající v maximalizaci jeho úlohy jakožto externího auditora Unie; podporuje plán vytvořený v roce 2013 a jeho záměr zvýšit kvantitu a zlepšit kvalitu zpráv o auditu výkonnosti posílením účinnosti a zdrojů vyčleněných na tyto zprávy; bere rovněž na vědomí 60% zvýšení počtu těchto zpráv od roku 2008 a trvá na tom, že kvantita by neměla vést k poklesu kvality;

5.  připomíná Účetnímu dvoru, že Evropský parlament, Rada a Komise se v bodě 54 společného přístupu k decentralizovaným agenturám z roku 2012 shodly na tom, že „za všechny aspekty vnějších auditů prováděných externími subjekty plně zodpovídá Účetní dvůr, který řídí veškeré potřebné správní postupy a postupy zadávání zakázek a financuje je z vlastního rozpočtu, stejně jako i ostatní náklady spojené s vnějšími audity prováděnými externími subjekty“; očekává, že se Účetní dvůr bude tímto společným přístupem řídit a bude uzavírat smlouvy s externími auditory agentur a platit je;

6.  žádá Účetní dvůr, aby provedl audit dopadů konsolidace soudních kanceláří Soudního dvora do jedné v zájmu zlepšení koordinace procesních činností mezi soudy;

7.  s uspokojením vítá plán vnitřní reformy Účetního dvora obsažený v jeho strategii na období 2013–2017 a vycházející ze zprávy o srovnávacím hodnocení z roku 2014, zprávy Parlamentu o budoucnosti Účetního dvora a interní analýzy Účetního dvora; žádá Účetní dvůr, aby jej podrobně informoval o průběhu a provádění reformy;

8.  domnívá se, že v pracovním programu Účetního dvora je nutné ponechat určitou míru flexibility, aby mohl Účetní dvůr rychle reagovat na neočekávané důležité záležitosti, které mohou vyžadovat zvláštní kontrolu nebo pozornost, a upustit od naplánovaných témat, která již nejsou aktuální; považuje rovněž za důležité, aby Účetní dvůr dosáhl určité diverzifikace a rovnováhy a nesoustřeďoval se nadměrně a opakovaně na určitá odvětví činnosti; upozorňuje Účetní dvůr na politické priority legislativních orgánů a na otázky významné pro občany Unie, jež mu sdělil Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu;

9.  podporuje Účetní dvůr v jeho úsilí věnovat více zdrojů na audity výkonnosti; připomíná, že by měl Účetní dvůr zajistit, aby auditoři přidělení na konkrétní audity měli nezbytné odborné znalosti a metodické dovednosti;

10.  připomíná Účetnímu dvoru, že je nutné zlepšit časové harmonogramy, zejména pokud jde o zvláštní zprávy Účetního dvora, aniž by byla ohrožena jejich kvalita; vyjadřuje politování nad tím, že včasnost zjištění auditů nadále nesplňuje dlouhodobé cíle; doporučuje Účetnímu dvoru, aby si stanovil cíl zkrátit každou fázi harmonogramu auditů výkonnosti;

11.  bere na vědomí, že metodika Účetního dvora musí být konzistentní a musí být uplatňována na všechny oblasti řízení; chápe, že rozsáhlejší změna by mohla vést k nesrovnalostem v tom, jak Účetní dvůr definuje protiprávní operace v přímém a sdíleném řízení;

12.  konstatuje, že průměrná doba potřebná k vypracování zvláštní zprávy je stále 20 měsíců jako v roce 2012; vyjadřuje politování nad tím, že se Účetnímu dvoru z hlediska průměrné doby pro vypracování zvláštní zprávy nepodařilo naplnit strategický cíl, kterým je 18 měsíců; žádá Účetní dvůr, aby ke každé zvláštní zprávě připojoval podrobnosti o souvislostech a o jednotlivých etapách jejího vytváření;

13.  zastává názor, že doporučení obsažená ve zvláštních zprávách by měla být jasnější a důsledně upozorňovat na pozitivní i negativní jednání příslušných zemí;

14.  bere na vědomí, že poslední změny v jednacím řádu Parlamentu, jejichž cílem bylo více zapojit parlamentní výbory v různých oblastech souvisejících se zvláštními zprávami, nesplnily očekávání; zavazuje se zvážit, jakými způsoby by bylo možné zlepšit parlamentní postupy pro zvláštní zprávy Účetního dvora;

15.  podporuje průběžné zvyšování počtu pracovních míst v auditu v roce 2013; bere na vědomí úspěšný nábor nových zaměstnanců na auditorské posty a snížení počtu neobsazených míst ke konci roku 2013 oproti roku 2012;

16.  bere na vědomí informaci Účetního dvora, že při jmenování zaměstnanců na vedoucí pozice nebral v úvahu zeměpisná kritéria; v tomto smyslu žádá Účetní dvůr, aby přijal všechna opatření nutná k tomu, aby v budoucnu zabránil vzniku podobné nerovnováhy v rámci tohoto orgánu, a to především na vedoucích pozicích;

17.  vyjadřuje politování nad tím, že plán pro rovné příležitosti, který Účetní dvůr zavedl v roce 2012 s cílem zajistit rovnost mužů a žen, nevedl k očekávaným výsledkům, zejména pokud jde o vedoucí pozice; konstatuje, že ze 70 řídících pozic a pozic vedoucích oddělení je ženami obsazeno pouze 21, přičemž ženy působí většinou na ředitelství pro překlad a administrativu; poukazuje a s uspokojením vítá zvýšení počtu žen mezi auditory, což se bezpochyby projeví jejich zastoupením na vedoucích pozicích v této oblasti; bere na vědomí závazek Účetního dvora urychleně přezkoumat plán pro rovné příležitosti s cílem najít účinná řešení, která by umožnila co nejdříve dosáhnout cílů stanovených v této oblasti;

18.  vyzývá Účetní dvůr, aby do své výroční zprávy o činnosti zařadil přehled zaměstnanců, kteří zastávají manažerské pozice, rozčleněný podle státní příslušnosti, pohlaví a postu;

19.  s uspokojením konstatuje, že budova K3 byla dokončena podle plánu a v souladu s rozpočtem;

20.  žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika Účetního dvora v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

21.  všímá si značných rozdílů mezi jednotlivými jazyky, pokud jde o výpočet nákladů na překlad (rozdíl dosahuje více než 100 EUR/str. v závislosti na jednotlivých jazycích) v Účetním dvoře; domnívá se, že tak velké rozdíly v nákladech (včetně nepřímých nákladů) by měly být analyzovány a napraveny;

22.  se znepokojením si všímá obrovských rozdílů mezi náklady na překlad v jednotlivých orgánech a institucích Unie; žádá proto interinstitucionální pracovní skupinu pro překlad, aby zjistila příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, která by tyto rozdíly odstranila a harmonizovala náklady na překlad při maximálním zachování kvality a jazykové rozmanitosti; v této souvislosti uvádí, že by pracovní skupina měla za tímto účelem obnovit spolupráci mezi orgány a institucemi, aby byly sdíleny osvědčené způsoby a výsledky a zjištěny oblasti, kde lze posílit spolupráci nebo dohody mezi orgány a institucemi; konstatuje, že cílem pracovní skupiny by také mělo být vytvoření jednotné metodiky prezentace nákladů na překlad pro všechny orgány a instituce, což usnadní analýzu a srovnávání nákladů; konstatuje, že pracovní skupina by měla tyto výsledky předložit do konce roku 2015; žádá všechny orgány a instituce Unie, aby se na činnosti interinstitucionální pracovní skupiny aktivně podílely; v této souvislosti připomíná, že je zásadní respektovat v orgánech a institucích Unie mnohojazyčnost, která zajišťuje rovné zacházení a rovnost příležitostí pro všechny občany Unie;

23.  domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je třeba snížit náklady na výjezdní zasedání zaměstnanců orgánů a institucí Unie a tato zasedání by se podle možností měla konat v sídlech orgánů a institucí, neboť jejich přínos neopravňuje k tak vysokým výdajům;

24.  uznává, že Účetní dvůr zlepšil definici a vyjasnění pravomocí a úkolů auditní skupiny pro koordinaci, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj; vyzývá jej, aby pokračoval v tomto směru, a žádá, aby byl informován o opatřeních přijatých za účelem zlepšení výkonnosti této skupiny;

25.  bere na vědomí, že Účetní dvůr v roce 2013 ohlásil Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) celkem 14 případů, u nichž na základě provedeného auditu pojal podezření z podvodu, a 10 případů na základě oznámení; konstatuje, že v sedmi z uvedených 14 případů se úřad OLAF rozhodl zahájit šetření a v ostatních případech byly informace předány jinému subjektu k následným krokům;

26.  vyzývá Soudní dvůr, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnoval do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byla vyšetřována tato instituce nebo některá z osob, která pro ni pracuje;

27.  podporuje následný přezkum interního auditora za rok 2013 a dosažený pokrok při zjišťování finančních a provozních rizik a stanovování priorit v této oblasti a při určování vhodných opatření ke zmírnění těchto rizik;

28.  konstatuje, že politika v oblasti informační bezpečnosti vyžaduje koordinovanou a harmonizovanou bezpečnostní strategii na úrovni celého orgánu; poukazuje na to, že v hlavních oblastech správy Účetního dvora lze zlepšit efektivitu řízení a vnitřní kontrolu;

29.  bere na vědomí, že Účetní dvůr zavedl nový systém podpory auditu (ASSYST) jako interní auditní nástroj; žádá, aby byl informován o cílech výkonnosti stanovených pro tuto aplikaci;

30.  bere na vědomí ujištění Účetního dvora, že přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti;

31.  dále bere na vědomí zavedení nových softwarových aplikací, které zlepší správu jazykového vzdělávání; očekává, že tyto nástroje dále zlepší řízení jazykové výuky;

32.  chápe zájem Účetního dvora na vyhodnocování své přítomnosti ve sdělovacích prostředcích; domnívá se však, že musí zlepšit srozumitelnost svých vyjádření; doporučuje proto, aby byla centralizovaně ověřována redakční kvalita všech textů Účetního dvora;

33.  oceňuje spolupráci Účetního dvora a Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu a pravidelnou zpětnou vazbu na základě žádostí Parlamentu; žádá Účetní dvůr, aby do své výroční zprávy o činnosti zahrnul zvláštní oddíl věnovaný krokům přijatým v návaznosti na doporučení Parlamentu, pokud jde o udělení absolutoria Účetnímu dvoru za plnění rozpočtu v předchozím období, jak činí většina ostatních institucí; žádá nicméně Účetní dvůr a orgány příslušné k udělení absolutoria, aby dále zlepšily svou spolupráci s cílem zvýšit účinnost a účelnost své práce;

34.  domnívá se, že zprávy Účetního dvora, a zejména zvláštní zprávy, jsou významným příspěvkem ke zlepšení způsobu, jakým jsou vynakládány prostředky Unie; zastává názor, že zprávy Účetního dvora by byly ještě cennější, pokud by byly doplněny určitým počtem nápravných opatření, která by měla Unie přijmout, a očekávaným časovým rozvrhem jejich provedení, aby bylo dosaženo cílů stanovených v programech, fondech či politikách Unie; zastává proto názor, že toto zvýšené zaměření na výstupy, zejména dlouhodobé výstupy, v souladu se zásadami účelnosti a účinnosti povede ke zkvalitnění procesu přijímání následných opatření prováděných Účetním dvorem, v jehož rámci by byly monitorovány účinky navržených doporučení;

35.  vyzývá Účetní dvůr, aby zvážil, zda je možné uspíšit předložení jeho výroční zprávy v mezích stanovených finančním nařízením Unie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí