Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2081(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0113/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0113/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0125

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 423kWORD 101k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
P8_TA(2015)0125A8-0113/2015
Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2013, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (2014/2081(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0113/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (2014/2081(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2013, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0113/2015),

1.  σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο τον οποίο διενεργεί ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής – η PricewaterhouseCoopers SARL – έτσι ώστε να εφαρμόζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι ίδιες αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας που το ίδιο εφαρμόζει στους ελεγχόμενούς του· λαμβάνει υπό σημείωση την άποψη του ελεγκτή ότι «η δημοσιονομική δήλωση παρέχει αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου»·

2.  τονίζει ότι, το 2013, οι οριστικές πιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχονταν σε 142 761 000 EUR (142 477 000 EUR το 2012), και ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν 92%· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση του ποσοστού απορρόφησης που παρατηρήθηκε το 2013, σε σύγκριση με ποσοστό 96% το 2012·

3.  τονίζει, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του διατίθεται σε δαπάνες που αφορούν πρόσωπα που απασχολούνται εντός του θεσμικού οργάνου· λαμβάνει υπό σημείωση την αιτιολόγηση για τη μείωση του ποσοστού απορρόφησης, η οποία περιλαμβάνεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τη δημοσιονομική διαχείριση για το 2013·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση τη νέα στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περίοδο 2013-2017 που έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του ρόλου του ως εξωτερικού ελεγκτή της Ένωσης· εγκρίνει το σχέδιο που έχει καταρτιστεί για το 2013 και υποστηρίζει την πρόθεση του Συνεδρίου να ενισχύσει την ποσότητα και την ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου επιδόσεων μέσω αύξησης της αποδοτικότητας και των πόρων που προορίζονται για αυτές· σημειώνει, επιπλέον, την αύξηση του αριθμού των εκθέσεων αυτών κατά 60% από το 2008 και επιμένει ότι η ποσότητα δεν θα πρέπει να αποβεί σε βάρος της ποιότητας·

5.  υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν συμφωνήσει στο σημείο 54 της κοινής δήλωσης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, του 2012, ότι όλες οι πτυχές των εξωτερικών ελέγχων που έχουν ανατεθεί σε τρίτους «παραμένουν υπό την πλήρη ευθύνη του ΕΕΣ, το οποίο διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και καλύπτει από τον προϋπολογισμό του οιαδήποτε άλλη δαπάνη συνδέεται με τους εξωτερικούς αυτούς ελέγχους που έχουν ανατεθεί σε τρίτους»· αναμένει από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθεί αυτήν την κοινή δήλωση, αναθέτοντας ελέγχους σε εξωτερικούς ελεγκτές και καλύπτοντας το αντίστοιχο κόστος·

6.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει έλεγχο σχετικά με τα αποτελέσματα της συγχώνευσης των γραμματειών του Δικαστηρίου σε μία γραμματεία προκειμένου να εξασφαλίζεται ο καλύτερος συντονισμός των διαδικαστικών πράξεων μεταξύ των Δικαστηρίων·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με το εσωτερικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο περιλαμβάνεται στη στρατηγική του για την περίοδο 2013-2017 και βασίζεται στην έκθεση ομοτίμων του 2014, στην έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην εσωτερική ανάλυση του ίδιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την εξέλιξη και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης·

8.  πιστεύει ότι το πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να χαρακτηρίζεται από έναν βαθμό ευελιξίας, προκειμένου να εξασφαλίζονται αφενός η ταχεία προσαρμογή του σε σημαντικά έκτακτα συμβάντα για τα οποία ενδέχεται να απαιτείται ειδικός έλεγχος ή ιδιαίτερη μέριμνα, και αφετέρου η δυνατότητα παράβλεψης στοιχείων του προγράμματος τα οποία δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλα· θεωρεί επίσης ότι είναι σημαντικό να επιτύχει το Ελεγκτικό Συνέδριο έναν βαθμό διαφοροποίησης και ισορροπίας, ώστε να μην εστιάζεται η προσοχή του, σε υπερβολικό βαθμό και με μεγάλη συχνότητα, σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας· εφιστά την προσοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις πολιτικές προτεραιότητες των νομοθετών και στα ζητήματα μείζονος ενδιαφέροντος για τους πολίτες της Ένωσης, όπως αυτά κοινοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

9.  στηρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην προσπάθειά του να διαθέσει περισσότερους πόρους στους ελέγχους επιδόσεων· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ελεγκτές στους οποίους ανατίθεται η διενέργεια ειδικών ελέγχων διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και μεθοδολογικές δεξιότητες·

10.  υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο την ανάγκη βελτίωσης των χρονοδιαγραμμάτων, ιδίως στην περίπτωση των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα των εκθέσεων αυτών· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της έγκαιρης υποβολής των πορισμάτων του ελέγχου δεν έχει ακόμη επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό· συνιστά στο Ελεγκτικό Συνέδριο να θέσει ως στόχο τη μείωση της διάρκειας του κάθε σταδίου που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του ελέγχου επιδόσεων·

11.  σημειώνει ότι η μεθοδολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να έχει συνοχή και να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς διαχείρισης· αντιλαμβάνεται ότι περαιτέρω ευθυγράμμιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακολουθίες στους ορισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις παράνομες πράξεις υπό άμεση διαχείριση και υπό επιμερισμένη διαχείριση·

12.  σημειώνει ότι η μέση χρονική διάρκεια για την κατάρτιση μιας ειδικής έκθεσης εξακολουθεί να είναι 20 μήνες, όπως και το 2012· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πέτυχε τον στρατηγικό στόχο, που προέβλεπε ως μέση χρονική διάρκεια για την κατάρτιση των ειδικών εκθέσεων τους 18 μήνες· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να επισυνάπτει σε κάθε ειδική έκθεση στοιχεία όσον αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας καθώς και σχετικά με τα διάφορα στάδια κατάρτισης·

13.  θεωρεί ότι οι συστάσεις των ειδικών εκθέσεων θα πρέπει να είναι πιο σαφείς και να γνωστοποιούν συστηματικά τη θετική και αρνητική συμπεριφορά των αντίστοιχων κρατών·

14.  σημειώνει ότι οι τελευταίες αλλαγές στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των κοινοβουλευτικών επιτροπών σε διάφορους τομείς όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις, δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες· προτίθεται να εξετάσει τρόπους βελτίωσης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

15.  εκφράζει την υποστήριξή για τη συνέχιση της ενίσχυσης των θέσεων στις υπηρεσίες ελέγχου το 2013· λαμβάνει υπό σημείωση τις επιτυχείς προσλήψεις νέων υπαλλήλων στις υπηρεσίες ελέγχου και τη μείωση των κενών θέσεων στο τέλος του 2013, σε σύγκριση με το 2012·

16.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη γεωγραφικά κριτήρια κατά τον διορισμό προσωπικού σε διευθυντικές θέσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από το Ελεγκτικό Συνέδριο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διορθωθεί στο μέλλον η σημαντική ανισορροπία που υφίσταται στους κόλπους του, ιδίως όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις·

17.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σχέδιο ίσων ευκαιριών που δρομολογήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2012 με στόχο την εξασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, ιδίως όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις· σημειώνει ότι από τις 70 θέσεις διευθυντών και προϊσταμένων μονάδων, μόνο 21 έχουν καλυφθεί από γυναίκες, και αυτές αφορούν ως επί το πλείστον τις διευθύνσεις μετάφρασης και διοίκησης· επισημαίνει την αύξηση του αριθμού των ελεγκτριών και εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, η οποία αναμφίβολα θα έχει αντίκτυπο στον αριθμό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στις υπηρεσίες ελέγχου· σημειώνει τη δέσμευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ενεργήσει άμεσα για την επανεξέταση του σχεδίου ισότητας, προκειμένου να προσδιοριστούν αποτελεσματικές λύσεις για την ταχύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτόν τον τομέα·

18.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του επισκόπηση των υπαλλήλων που κατέχουν διευθυντικές θέσεις, ανά εθνικότητα, φύλο και θέση·

19.  σημειώνει με ικανοποίηση την ολοκλήρωση του κτιρίου Κ3 εντός του χρονοδιαγράμματος και των ορίων του προϋπολογισμού·

20.  απαιτεί να επισυνάπτεται η κτιριακή πολιτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, ιδίως επειδή είναι σημαντικό το κόστος μιας τέτοιας πολιτικής να εξορθολογίζεται δεόντως και να μην είναι υπερβολικό·

21.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σημαντική απόκλιση τιμών που σημειώνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά το κόστος της μετάφρασης ανά γλώσσα (με αποκλίσεις έως και άνω των 100 EUR ανά σελίδα, ανάλογα με τη γλώσσα)· θεωρεί ότι αυτές οι υψηλές αποκλίσεις όσον αφορά το κόστος, ακόμη και αν σε αυτό περιλαμβάνεται το έμμεσο κόστος, θα πρέπει να αναλυθούν και να διορθωθούν·

22.  σημειώνει με ανησυχία τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης όσον αφορά το κόστος μετάφρασης· καλεί, συνεπώς, τη διοργανική ομάδα εργασίας για τη μετάφραση να προσδιορίσει τις αιτίες αυτών των διαφορών και να προτείνει λύσεις με σκοπό την εξασφάλιση ισορροπίας και την εναρμόνιση του κόστους μετάφρασης, με απόλυτο σεβασμό προς την ποιότητα και τη γλωσσική πολυμορφία· σημειώνει, έχοντας υπόψη το ανωτέρω, ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να δρομολογήσει εκ νέου μια συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων και τον προσδιορισμό των τομέων στους οποίους θα μπορούσαν να ενισχυθούν η συνεργασία ή οι συμφωνίες μεταξύ των θεσμικών οργάνων· σημειώνει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει επίσης να έχει στόχο την κατάρτιση ενιαίας μεθοδολογίας για την παρουσίαση του κόστους της μετάφρασης, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα θεσμικά όργανα, προκειμένου να απλοποιηθούν η ανάλυση και η σύγκρισή του κόστους· σημειώνει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να παρουσιάσει τα πορίσματά της πριν από τα τέλη του 2015· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να συμβάλουν ενεργά στο έργο της διοργανικής ομάδας εργασίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη θεμελιώδη σημασία του σεβασμού της πολυγλωσσίας στα θεσμικά όργανα της Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Ένωσης·

23.  θεωρεί ότι σε εποχή κρίσης και γενικότερων δημοσιονομικών περικοπών, το κόστος των ημερών εκτός έδρας για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της Ένωσης πρέπει να μειωθεί, και ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να διεξάγονται, κατά το δυνατόν, στους χώρους των θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τις ημέρες εκτός έδρας δεν δικαιολογεί τόσο υψηλό κόστος·

24.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει προβεί σε βελτιώσεις όσον αφορά τον προσδιορισμό και την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του τμήματος συντονισμού, αξιολόγησης, διασφάλισης και ανάπτυξης· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εντείνει τις προσπάθειες αυτές, και ζητεί να ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση της επίδοσης του εν λόγω τμήματος·

25.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, το 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπέβαλε στοιχεία για συνολικά 14 περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο του ελεγκτικού του έργου και για 10 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν σε επιστολές καταγγελίας που έλαβε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)· σημειώνει ότι η OLAF αποφάσισε να διεξαγάγει έρευνα για τις επτά από τις 14 περιπτώσεις, ενώ, στις λοιπές περιπτώσεις, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάστηκαν σε άλλη αρχή για περαιτέρω παρακολούθηση·

26.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες για το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις συνέπειες υποθέσεων της OLAF που έχουν περατωθεί, στις οποίες το θεσμικό όργανο ή μεμονωμένα άτομα που εργάζονται για αυτό αποτελούσαν αντικείμενο της διερεύνησης·

27.  εγκρίνει την επισκόπηση παρακολούθησης του εσωτερικού ελεγκτή για το 2013 και επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών κινδύνων, καθώς και όσον αφορά τον σχεδιασμό κατάλληλων ελέγχων για τον περιορισμό των εν λόγω κινδύνων·

28.  σημειώνει ότι η πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών υπαγορεύει την ανάγκη ύπαρξης μιας συντονισμένης και εναρμονισμένης στρατηγικής εταιρικής ασφάλειας· επισημαίνει ότι η αποδοτικότητα της διαχείρισης και οι εσωτερικοί έλεγχοι μπορούν να βελτιωθούν στους βασικούς τομείς διακυβέρνησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

29.  λαμβάνει υπό σημείωση την καθιέρωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο μιας νέας εφαρμογής για την υποστήριξη του ελέγχου (ASSYST), η οποία χρησιμοποιείται εσωτερικά ως εργαλείο ελέγχου· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τους στόχους επιδόσεων που έχουν τεθεί για τη συγκεκριμένη εφαρμογή·

30.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει παράσχει διαβεβαιώσεις ότι λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να εξασφαλίζεται η αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη χρήση των πιστώσεων για τις αποστολές·

31.  σημειώνει, επιπλέον, την καθιέρωση νέων εφαρμογών λογισμικού με στόχο να βελτιωθεί η διαχείριση της γλωσσικής κατάρτισης· αναμένει ότι τα εργαλεία αυτά θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διαχείριση της γλωσσικής κατάρτισης·

32.  κατανοεί το ενδιαφέρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αξιολόγηση της παρουσίας του στα μέσα ενημέρωσης· κρίνει, ωστόσο, ότι είναι αναγκαίο τα μηνύματα να διατυπώνονται με μεγαλύτερη σαφήνεια· προτείνει, ως εκ τούτου, να καθιερωθεί κεντρική διαδικασία για την εξασφάλιση της συντακτικής ποιότητας όλων των κειμένων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

33.  εκτιμά τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την τακτική ανταπόκριση στα αιτήματα του Κοινοβουλίου· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ειδικό τμήμα σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει βάσει των συστάσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο για το προηγούμενο οικονομικό έτος, όπως πράττουν τα περισσότερα θεσμικά όργανα· ζητεί, ωστόσο, να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αρμόδιων για την απαλλαγή αρχών, προκειμένου να ενισχυθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του έργου τους·

34.  θεωρεί ότι οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ιδίως οι ειδικές, συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της προσέγγισης σε ζητήματα δαπανών όσον αφορά τα κονδύλια της Ένωσης· θεωρεί ότι οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μπορούσαν να έχουν ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία αν συμπληρώνονταν από ορισμένα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Ένωση, και ένα αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται από το αντίστοιχο πρόγραμμα, ταμείο ή πολιτική της Ένωσης· θεωρεί ότι αν ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο η έμφαση που δίνεται στην απόδοση, και ιδίως στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις αρχές της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, θα βελτιωθεί η αναγκαία διαδικασία παρακολούθησης που θα πρέπει να διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και κατά την οποία θα παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των προτεινόμενων συστάσεων·

35.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει την ετήσια έκθεσή του νωρίτερα, στο πλαίσιο των παραμέτρων που ορίζονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ένωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου