Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2081(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0113/2015

Esitatud tekstid :

A8-0113/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0125

Vastuvõetud tekstid
PDF 260kWORD 75k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – kontrollikoda
P8_TA(2015)0125A8-0113/2015
Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda (2014/2081(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2013 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(4), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2015),

1.  annab heakskiidu kontrollikoja peasekretäri tegevusele kontrollikoja 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 66, 8.3.2013.
(2) ELT C 403, 13.11.2014, lk 1.
(3) ELT C 398, 12.11.2014, lk 1.
(4) ELT C 403, 13.11.2014, lk 128.
(5) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(6) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, V jagu – Kontrollikoda (2014/2081(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2015),

1.  märgib, et kontrollikoja raamatupidamise aastaaruannet auditeerib sõltumatu välisaudiitor – PricewaterhouseCoopers SARL –, et kohaldada samu läbipaistvuse ja aruandekohustuse põhimõtteid, mida kontrollikoda kohaldab auditeeritavate suhtes; võtab teadmiseks audiitori arvamuse, mille kohaselt annavad „finantsaruanded [...] õige ja õiglase ülevaate Euroopa Kontrollikoja finantsolukorrast”;

2.  rõhutab, et 2013. aastal oli kontrollikoja lõplike assigneeringute summa 142 761 000 eurot (2012. aastal 142 477 000 eurot) ja eelarve üldine täitmise määr oli 92 %; peab kahetsusväärseks, et võrreldes 2012. aasta 96 %-ga oli 2013. aasta täitmismäär madalam;

3.  rõhutab aga, et kontrollikoja eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suure osa moodustavad institutsioonis töötavate inimestega seotud kulud; võtab teadmiseks kasutusmäära vähenemise kohta esitatud põhjenduse kontrollikoja aruandes 2013. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta;

4.  võtab teadmiseks kontrollikoja uue, 2013.–2017. aasta strateegia, mille eesmärk on suurendada kontrollikoja kui liidu välisaudiitori rolli; kiidab heaks 2013. aastaks koostatud kava ja selle eesmärgi suurendada tulemusauditi aruannete hulka ja parandada kvaliteeti, suurendades tulemuslikkust ja nende jaoks eraldatud vahendeid; võtab lisaks teadmiseks selliste aruannete arvu 60 % kasvu alates 2008. aastast ning rõhutab, et kvantiteet ei tohiks tulla kvaliteedi arvelt;

5.  tuletab kontrollikojale meelde, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid 2012. aastal detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisi punktis 54 kokku, et kontrollikoda vastutab täielikult allhankena läbiviidavate välisauditite kõikide aspektide, sealhulgas nende järelduste eest, viib läbi kõik vajalikud haldus- ja hankemenetlused ning rahastab allhankena läbiviidavaid välisauditeid ja nendega seotud kulusid oma eelarvest; eeldab, et kontrollikoda järgib ühist lähenemisviisi ning sõlmib lepingud asutuste välisauditite tegemiseks ja maksab nende eest;

6.  palub kontrollikojal viia läbi audit selle koha, millist mõju avaldab Euroopa Kohtu kohtukantseleide koondamine ühte kantseleisse, et tagada kohtute vahel menetlustoimingute parem koordineerimine;

7.  väljendab heameelt kontrollikoja sisemise reformikava üle, mis sisaldub tema 2013.–2017. aasta strateegias ja põhineb 2014. aasta vastastikustel eksperdiarvamustel, parlamendi raportil kontrollikoja tuleviku kohta ning kontrollikoja enda sisemisel analüüsil; palub kontrollikojal parlamendile reformi arengu ja elluviimise kohta korrapäraselt aru anda;

8.  on veendunud, et kontrollikoja tööprogramm peab olema teataval määral paindlik, et kontrollikoda saaks kiiresti reageerida oluliste ettenägematute sündmuste korral, mis võivad nõuda auditeerimist või tähelepanu, ning et kontrollikoda saaks eirata programmi neid punkte, mis ei ole enam asjakohased; peab samuti oluliseks, et kontrollikoda saavutaks teatava mitmekesisuse ja tasakaalu taseme, mitte ei keskenduks liiga palju ja liiga tihti teatavatele tegevusvaldkondadele; juhib kontrollikoja tähelepanu seadusandjate poliitilistele prioriteetidele ja liidu kodanikele suurt huvi pakkuvatele küsimustele, millest parlamendi eelarvekontrollikomisjon on teada andnud;

9.  toetab kontrollikoda tema püüdlustes eraldada tulemusaudititele rohkem vahendeid; tuletab meelde, et kontrollikoda peaks tagama, et spetsiifilisi auditeid tegema määratud audiitoritel oleksid vajalikud tehnilised teadmised ja metoodilised oskused;

10.  tuletab kontrollikojale meelde, et ajakavasid – eelkõige kontrollikoja eriaruannete omi – tuleb parandada, tegemata järeleandmisi nende aruannete kvaliteedis; peab kahetsusväärseks, et auditileidude õigeaegsuse osas pole pikaajalist eesmärki kaugeltki saavutatud; soovitab kontrollikojal seada eesmärgiks vähendada tulemusauditi kavas iga etapi kestust;

11.  märgib, et kontrollikoja metoodika peab olema järjepidev ja seda tuleb rakendada kõigi haldusvaldkondade suhtes; mõistab, et edasine ühtlustamine võib tekitada ebakõlasid kontrollikoja määratlustes, mis puudutavad ebaseaduslikke tehinguid otseses eelarve täitmises ja eelarve täitmises koostöös liikmesriikidega;

12.  märgib, et ühe eriaruande koostamiseks kulub keskmiselt 20 kuud, nagu see oli ka 2012. aastal; peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda ei saavutanud strateegilist eesmärki koostada eriaruanded keskmiselt 18 kuuga; palub kontrollikojal lisada igale eriaruandele üksikasjad selle tausta kohta ning teave selle koostamise eri etappide kohta;

13.  on seisukohal, et eriaruannetes antud soovitused peaksid olema selgemad ja sisaldama alati teavet asjaomaste riikide positiivse ja negatiivse käitumise kohta;

14.  märgib, et viimased muudatused parlamendi kodukorras, mille eesmärk oli suurendada parlamendikomisjonide osalust eri valdkondades seoses eriaruannetega, ei ole ootusi täitnud; otsib võimalusi, kuidas parandada kontrollikoja eriaruannete suhtes kohaldatavaid parlamentaarseid menetlusi;

15.  toetab auditiga seotud ametikohtade lisandumist ka 2013. aastal; võtab teadmiseks, et auditiga seotud ametikohtadele võeti edukalt tööle uued töötajad ja 2013. aasta lõpus oli täitmata ametikohtade arv väiksem kui 2012. aastal;

16.  märgib, et kontrollikoja väitel ei võta ta juhtivtöötajate ametisse määramisel geograafilisi kriteeriume arvesse; palub kontrollikojal sellega seoses astuda vajalikud sammud, et kaotada edaspidi praegune suur tasakaalustamatus kontrollikojas, eriti seoses juhikohtadega;

17.  peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja poolt 2012. aastal käivitatud võrdsete võimaluste kava, mis pidi tagama soolise tasakaalu, ei ole oodatud tulemusi toonud, eriti juhikohtade puhul; märgib, et 70 juhtivtöötajast ja üksuse juhist on ainult 21 naised ning suurem osa neist töötab tõlkimise ja haldusega seotud direktoraatides; toonitab naisaudiitorite arvu suurenemist ja väljendab selle üle heameelt, sest see avaldab kindlasti mõju auditeerimisega seotud juhikohtadel töötavate naiste arvule; võtab teadmiseks kontrollikoja lubaduse vaadata võrdsete võimaluste kava kiiresti läbi, et leida toimivad lahendused ja saavutada võimalikult kiiresti selles valdkonnas seatud eesmärgid;

18.  palub kontrollikojal lisada iga-aastasesse tegevusaruandesse ülevaate juhtivatel ametikohtadel töötavatest töötajatest, nimetades nende kodakondsuse, soo ja ametikoha;

19.  võtab rahuloluga teadmiseks, et K3 hoone sai valmis õigeks ajaks ja ettenähtud eelarvega;

20.  nõuab, et iga-aastane tegevusaruanne hõlmaks ka kontrollikoja kinnisvarapoliitikat, arvestades eelkõige selle olulisust, et selle poliitika kulutused oleksid ratsionaalsed ning mitte ülemäära kõrged;

21.   võtab teadmiseks, et kontrollikoja tõlkekulud erinevad keeleti märkimisväärselt (erinevused võivad keelest sõltuvalt olla isegi rohkem kui 100 eurot lehekülje kohta); on arvamusel, et kulude nii suurt erinevust, isegi kui kaudsed kulud kaasa arvata, tuleks analüüsida ja vähendada;

22.  märgib murelikult, et liidu eri institutsioonide tõlkekulud on väga erinevad; palub seetõttu institutsioonidevahelisel tõlketöörühmal teha kindlaks nende erinevuste põhjused ja pakkuda välja lahendused, mis kaotaksid selle tasakaalustamatuse ja ühtlustaksid tõlkekulud, tagades samal ajal kvaliteedi ja keelelise mitmekesisuse nõuete täieliku austamise; märgib sellega seoses, et töörühm peaks taastama institutsioonidevahelise koostöö, et vahetada häid tavasid ja tulemusi, ning tegema kindlaks valdkonnad, kus oleks võimalik institutsioonide koostööd või kokkuleppeid tugevdada; märgib, et töörühma eesmärk peaks ühtlasi olema töötada välja tõlkekulude esitamise ühtne meetod, mida saaksid kasutada kõik institutsioonid, et hõlbustada nende kulude analüüsi ja võrdlust; märgib, et töörühm peaks esitama tulemused enne 2015. aasta lõppu; kutsub kõiki liidu institutsioone üles võtma institutsioonidevahelise töörühma tööst aktiivselt osa; tuletab sellega seoses meelde, et liidu institutsioonides tuleb mitmekeelsuse tagamisele väga suurt tähelepanu pöörata, et tagada liidu kodanikele võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused;

23.  on seisukohal, et kriisi ja üldiste eelarvekärbete ajal tuleb liidu institutsioonide töötajate väljasõitude kulusid vähendada ning väljasõiduüritused peaksid võimaluse korral toimuma institutsioonide enda hoonetes, sest väljasõitudega kaasnev lisaväärtus ei õigusta nii suuri kulusid;

24.  tunnistab, et kontrollikoda on teinud edusamme kooskõlastuse, hindamise, kinnitamise ja arendustöö eest vastutava auditikoja pädevuse ja kohustuste kindlaksmääramisel ja täpsustamisel; palub kontrollikojal neid jõupingutusi jätkata ning palub, et Euroopa Parlamenti teavitataks selle auditikoja tulemuste parandamiseks võetud meetmetest;

25.  võtab teadmiseks, et kontrollikoda teatas 2013. aastal kokku 14 pettusekahtlusest, mis tal tekkisid oma audititöö käigus, ja 10 pettusekahtlusest, mis tekkisid Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) esitatud teabe põhjal; märgib, et OLAF otsustas uurimise algatada 14 juhtumist 7 puhul ja ülejäänud juhtudel saadeti teave järelmeetmete võtmiseks muule asutusele;

26.  palub kontrollikojal lisada kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsuse ja andmekaitse eeskirjadega oma iga-aastastesse tegevusaruannetesse OLAFi lõpetatud juhtumite tulemused ja tagajärjed, kui kontrollikoda või mõni selle töötaja oli uurimise objekt;

27.  kiidab heaks siseaudiitori 2013. aasta järelkontrolli ja edusammud, mida on tehtud finants- ja tegevusriskide kindlaksmääramisel ja tähtsustamisel ning asjakohaste leevendavate kontrollide väljatöötamisel;

28.  märgib, et infoturbepoliitika jaoks on vaja üldist kooskõlastatud ja ühtlustatud turbestrateegiat; juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoja peamistes juhtimisvaldkondades on võimalik parandada juhtimise tõhusust ja sisekontrolle;

29.  võtab teadmiseks, et kontrollikojas võeti institutsioonisisese auditeerimisvahendina kasutusele uus audititoesüsteem (ASSYST); palub teavet selle rakenduse jaoks seatud tulemuseesmärkide kohta;

30.  märgib, et kontrollikoda on lubanud teha kõik endast oleneva selle tagamiseks, et lähetuste assigneeringuid kasutataks rangelt säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtete kohaselt;

31.  võtab peale selle teadmiseks, et keelekoolituste halduse parandamiseks võeti kasutusele uued tarkvararakendused; loodab, et need vahendid tõhustavad keelekoolituse haldust;

32.  mõistab, et kontrollikoda on huvitatud oma meediakajastuse hindamisest; on aga seisukohal, et kontrollikoda peab teavet selgemini esitama; soovitab seetõttu, et kõikide kontrollikoja tekstide toimetamiskvaliteet tagataks tsentraliseeritult;

33.  kiidab kontrollikoja ja parlamendi eelarvekontrollikomisjoni vahelist koostööd ning väljendab heameelt korrapärase tagasiside üle parlamendi nõudmiste põhjal; palub kontrollikojal lisada oma iga-aastasesse tegevusaruandesse eraldi jao selle kohta, milliseid meetmeid ta on võtnud vastuseks parlamendi poolt kontrollikoja eelmise aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas raportis antud soovitustele, nagu see on enamiku institutsioonide puhul; palub kontrollikojal ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutaval institutsioonil siiski oma koostööd tihendada, et nende töö oleks tõhusam ja tulemuslikum;

34.  on seisukohal, et kontrollikoja aruanded ja eelkõige eriaruanded annavad väärtusliku panuse, mis aitab liidu vahendeid paremini kasutada; on seisukohal, et kontrollikoja aruanded võiksid pakkuda veel rohkem lisaväärtust, kui neid täiendaks teatav hulk parandusmeetmeid, mida liit peab võtma, ning oodatav ajakava nende rakendamiseks, et saavutada liidu programmi, fondi või poliitika eesmärgid; on seisukohal, et selline suurem keskendumine tulemustele ja eelkõige pikaajalistele tulemustele, lähtudes tõhususe ja mõjususe põhimõtetest, aitaks kontrollikojal viia ellu vajalikku järelmeetmete protsessi, mille käigus jälgitakse antud soovituste mõju;

35.  palub kontrollikojal uurida, kas tal on võimalik oma aastaaruanne liidu finantsmääruses kehtestatud tingimuste raames varem esitada.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika