Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2081(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0113/2015

Pateikti tekstai :

A8-0113/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0125

Priimti tekstai
PDF 345kWORD 91k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai
P8_TA(2015)0125A8-0113/2015
Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (2014/2081(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014)0510 – C8‑0155/2014)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0113/2015),

1.  patvirtina Audito Rūmų generaliniam sekretoriui, kad Audito Rūmų 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 66, 2013 3 8.
(2) OL C 403, 2014 11 13, p. 1.
(3) OL C 398, 2014 11 12, p. 1.
(4) OL C 403, 2014 11 13, p. 128.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai, dalį (2014/2081(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0113/2015),

1.  pažymi, kad siekiant Audito Rūmams taikyti tuos pačius skaidrumo ir atskaitomybės principus, kuriuos jie taiko savo audituojamoms įstaigoms, Audito Rūmų metinės ataskaitos auditą atlieka išorės auditorius – įmonė „PricewaterhouseCoopers SAR“; atkreipia dėmesį į auditoriaus nuomonę, kad finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindi Europos Audito Rūmų finansinę būklę;

2.  pabrėžia, kad 2013 m. Audito Rūmų galutiniai asignavimai iš viso siekė 142 761 000 EUR (2012 m. – 142 477 000 EUR) ir kad bendras biudžeto įvykdymo lygis buvo 92 proc.; apgailestauja, kad 2013 m. panaudojimo lygis sumažėjo, palyginti su 2012 m. (96 proc.);

3.  visgi pažymi, kad Audito Rūmų biudžetas yra tik administracinis, didelė dalis lėšų panaudota išlaidoms, susijusioms su institucijoje dirbančiais asmenimis; atkreipia dėmesį į panaudojimo lygmens sumažėjimo pagrindimą, pateikiamą Audito Rūmų 2013 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje;

4.  atkreipia dėmesį į naują Audito Rūmų 2013–2017 m. strategiją, parengtą siekiant kuo labiau gerinti savo kaip Sąjungos išorės auditoriaus vaidmenį; pritaria 2013 m. parengtam planui ir jame numatytam ketinimui gerinti veiklos audito ataskaitų kokybę ir kiekybę didinant jų veiksmingumą ir jiems skirtų išteklių naudojimą; taip pat atkreipia dėmesį tai, kad šių ataskaitų skaičius nuo 2008 m. padidėjo 60 proc. ir pabrėžia, kad dėl kokybės neturėtų nukentėti kiekybė;

5.  primena Audito Rūmams, kad Parlamentas, Taryba ir Komisija 2012 m. Bendro požiūrio į decentralizuotas agentūras 54 punkte susitarė, kad už visus užsakomųjų išorės auditų aspektus visiška atsakomybė ir „toliau tenka Europos Audito Rūmams, kurie administruoja visas reikiamas administracines ir viešųjų pirkimų procedūras ir iš savo biudžeto finansuoja šias procedūras ir visas kitas su užsakomaisiais išorės auditais susijusias išlaidas“; tikisi, kad Audito Rūmai laikysis šio Bendro požiūrio ir sutarties bei sumokės agentūros išorės auditoriams;

6.  prašo Audito Rūmų atlikti Teisingumo Teismo kanceliarijų sujungimo į vieną kanceliariją, siekiant užtikrinti geresnį teismų procedūrinių veiksmų koordinavimą, auditą;

7.  palankiai vertina Audito Rūmų vidaus reformos programą, įtrauktą į jų 2013–2017 m. strategiją ir paremtą 2014 m. kolegialia ataskaita, Parlamento pranešimu dėl būsimos Audito Rūmų veiklos ir pačių Audito Rūmų vidaus analize; ragina Audito Rūmus reguliariai informuoti Parlamentą apie reformos eigą ir vykdymą;

8.  mano, kad Audito Rūmų darbo programoje būtina numatyti tam tikrą lankstumą siekiant užtikrinti galimybę greitai prisitaikyti prie svarbių nenumatytų įvykių, kuriems gali prireikti ypatingų auditų arba dėmesio, taip pat atsisakyti programoje numatytų temų, kurios nebėra aktualios; taip pat mano, kad svarbu, jog Audito Rūmai taikytų tam tikrą diversifikaciją ir ieškotų pusiausvyros ir neskirtų per daug ir per dažnai dėmesio tam tikriems veiklos sektoriams; atkreipia Audito Rūmų dėmesį į teisės aktų leidėjų politinius prioritetus ir Sąjungos piliečiams didelį susidomėjimą keliančius klausimus, kaip tai nurodė Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas;

9.  pritaria Audito Rūmų pastangoms daugiau išteklių skirti veiklos auditams; primena, jog Audito Rūmai turėtų užtikrinti, kad auditoriai, kuriems pavedama atlikti specialius auditus, turėtų būtinų techninių žinių ir metodinę kompetenciją;

10.  primena Audito Rūmams, kad reikia gerinti laiko planavimą, ypač rengiant Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas, tačiau nepabloginant jų kokybės; apgailestauja, kad vis dar neįvykdomas ilgalaikis tikslas audito rezultatus pateikti laiku; rekomenduoja Audito Rūmams nusistatyti tikslą sutrumpinti kiekvieno veiklos audito plano etapo trukmę;

11.  pažymi, kad Audito Rūmų metodika turi būti nuosekli ir taikoma visoms valdymo sritims; mano, kad dėl tolesnio derinimo galėtų atsirasti Audito Rūmų neteisėto sandorio taikant tiesioginį ir pasidalijamąjį valdymą apibrėžčių nenuoseklumas;

12.  pažymi, kad vidutinis laikas, per kurį parengiama specialioji ataskaita, kaip ir 2012 m., tebėra, 20 mėnesių; apgailestauja, kad Audito Rūmai nepasiekė strateginio tikslo – specialiąsias ataskaitas parengti vidutiniškai per 18 mėnesių; ragina Audito Rūmus prie kiekvienos specialiosios ataskaitos pridėti informaciją apie bendrąsias aplinkybes ir informaciją apie atitinkamus ataskaitos rengimo etapus;

13.  mano, kad specialiosiose ataskaitose pateikiamos rekomendacijos turėtų būti aiškesnės ir nuosekliai atskleisti teigiamą ir neigiamą atitinkamų šalių elgesį;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad pastarieji Parlamento Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos siekiama didesnio Parlamento komitetų dalyvavimo įvairiose specialiųjų ataskaitų apimamose srityse, nepatenkino lūkesčių; įsipareigoja išnagrinėti, kaip būtų galima gerinti Audito Rūmų specialiosioms ataskaitoms taikomas parlamentines procedūras;

15.  pritaria auditą atliekančio personalo skaičiaus didinimui, kuris buvo nuolat vykdomas 2013 m.; pažymi, kad buvo sėkmingai įdarbinti nauji auditą atliekantys darbuotojai ir laisvų darbo vietų rodiklis 2013 m. pabaigoje, palyginti su 2012 m., sumažėjo;

16.  atkreipia dėmesį tai, kad Audito Rūmai pripažįsta, jog darbuotojus skiriant į vadovaujančias pareigas neatsižvelgia į geografinius kriterijus; atsižvelgdamas į tai, prašo Audito Rūmus padaryti viską, kad ateityje būtų išvengta didelio šiuo metu šioje institucijoje esančio disbalanso, visų pirma vadovaujančiose pareigose;

17.  apgailestauja, kad nedavė lauktų rezultatų 2012 m. Audito Rūmų pradėtas įgyvendinti lygių galimybių planas, pagal kurį siekiama užtikrinti lyčių pusiausvyrą, ypač vadovaujančių pareigų srityje; atkreipia dėmesį į tai, kad iš 70 vadovaujančių pareigų ir skyrių vadovų etatų tik 21 etatą užima moterys ir, be to, šie etatai daugiausia yra Vertimo ir Administracijos direktoratuose; pabrėžia ir palankiai vertina tai, kad padidėjo moterų auditorių skaičius, o tai, be abejonės, paveiks moterų skaičių šios srities vadovaujančiose pareigose; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų įsipareigojimą greitai iš naujo peržiūrėti lygių galimybių planą ir surasti veiksmingus sprendimus, kurie sudarytų galimybes kuo greičiau pasiekti nustatytus šios srities tikslus;

18.  ragina Audito Rūmus į metinę veiklos ataskaitą įtraukti vadovaujančias pareigas užimančio personalo apžvalgą nurodant pasiskirstymą pagal pilietybę, lytį ir postą;

19.  su pasitenkinimu pažymi, kad pastatas K3 baigtas statyti pagal tvarkaraštį ir neviršijant biudžeto;

20.  prašo, kad Audito Rūmai prie metinės veiklos ataskaitos pridėtų pastatų strategiją, ypač atsižvelgiant į tai, jog svarbu, kad šiai politikai skirtos išlaidos būtų tinkamai racionalizuotos ir nebūtų pernelyg didelės;

21.   atkreipia dėmesį į didelius Audito Rūmų patiriamų vertimo raštu išlaidų skirtumus, priklausomai nuo kalbos (skirtumai kartais viršija daugiau kaip 100 EUR už puslapį priklausomai nuo kalbos); mano, kad tokie dideli kainų skirtumai, įskaitant netiesiogines išlaidas, turi būti analizuojami ir patikslinti;

22.  susirūpinęs pažymi, kad skirtingose Sąjungos institucijose vertimo raštu išlaidos labai skiriasi; todėl ragina Tarpinstitucinę darbo grupę vertimo raštu klausimu nustatyti tokių skirtumų priežastis ir pasiūlyti sprendimus, kad šis disbalansas būtų panaikintas ir vertimo raštu išlaidos būtų suvienodintos kartu visapusiškai užtikrinant kokybę ir kalbų įvairovę; atsižvelgdamas pažymi, kad darbo grupė turėtų atnaujinti institucijų bendradarbiavimą, kad būtų dalijamasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir rezultatais, taip pat nustatomos sritys, kuriose galima gerinti institucijų bendradarbiavimą ar susitarimus; be to, vienas iš darbo grupės tikslų turėtų būti parengti bendrą metodiką, kad vertimo raštu išlaidas visos institucijos pateiktų vienodai ir būtų paprasčiau jas analizuoti ir lyginti; pažymi, kad darbo grupė šiuos rezultatus turėtų pateikti iki 2015 m. pabaigos; ragina visas Sąjungos institucijas aktyviai dalyvauti Tarpinstitucinės darbo grupės veikloje; atsižvelgdamas į tai, primena, kaip svarbu Sąjungos institucijose užtikrinti daugiakalbystę, kad visiems Sąjungos piliečiams būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir vienodos galimybės;

23.  mano, kad krizės laikotarpiu ir apskritai mažinant biudžetą Sąjungos institucijų darbuotojų išvažiuojamųjų seminarų (angl. away days) išlaidos turėtų būti sumažintos ir, kai tai įmanoma, jie turėtų vykti pačių institucijų patalpose, nes jų sukuriama pridėtinė vertė tokių didelių išlaidų nepateisina;

24.  pripažįsta, kad Audito Rūmai geriau ir tiksliau apibrėžė Koordinavimo, vertinimo, užtikrinimo ir plėtotės kolegijos kompetenciją ir atsakomybę; ragina Audito Rūmus ir toliau tęsti šį darbą ir prašo informuoti Parlamentą apie priemones, kurių imtasi siekiant pagerinti kolegijos veiklą;

25.  pažymi, kad 2013 m. Audito Rūmai informavo Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF) apie iš viso 14 jų atlikto audito metu nustatytų įtariamo sukčiavimo atvejų ir apie 10 atvejų, apie kuriuos buvo pateiktas pranešimas; pažymi, kad OLAF nusprendė pradėti tyrimą septyniais iš 14 atvejų, o informacija apie kitus atvejus buvo nusiųsta kitai institucijai, kad pastaroji imtųsi tolesnių veiksmų;

26.  ragina Audito Rūmus, laikantis esamų konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, į savo metinės veiklos ataskaitas įtraukti užbaigtų OLAF bylų, kuriose ši įstaiga ar joje dirbantys asmenys buvo tyrimų objektas, rezultatus ir pasekmes;

27.  pritaria vidaus auditoriaus pateiktai 2013 m. tolesnių veiksmų apžvalgai ir džiaugiasi padaryta pažanga nustatant finansinę ir veiklos riziką ir su ja susijusius prioritetus, taip pat rengiant tinkamas ją mažinančios kontrolės priemones;

28.  pažymi, kad informacijos saugumo politikai būtina koordinuota ir suderinta bendra saugumo strategija; pažymi, kad pagrindinėse Audito Rūmų valdymo srityse gali būti pagerintas administravimo veiksmingumas ir vidaus kontrolė;

29.  pažymi, kad Audito Rūmuose kaip institucijos audito priemonė pradėta taikyti nauja audito paramos sistemos (ASSYST) programa; prašo informuoti apie nustatytus su šia programa susijusius veiklos tikslus;

30.  atsižvelgia į tai, kad Audito Rūmai patvirtino, jog jie imasi visų įmanomų priemonių siekdami užtikrinti, kad komandiruočių asignavimai būtų naudojami griežtai laikantis ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principų;

31.  taip pat pažymi, kad siekiant pagerinti kalbų mokymo administravimą pradėta naudoti nauja programinė įranga; tikisi, kad šios priemonės padės dar labiau gerinti kalbų mokymo valdymą;

32.  supranta Audito Rūmų norą įvertinti, kaip jie pristatomi žiniasklaidoje; visgi mano, kad Audito Rūmų pranešimai turėtų būti aiškesni; todėl siūlo, kad visų Audito Rūmų tekstų redagavimo kokybė būtų prižiūrima centralizuotai;

33.  vertina Audito Rūmų ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto bendradarbiavimą ir džiaugiasi, kad, Parlamentui paprašius, reguliariai teikiama grįžtamoji informacija; prašo, kad Audito Rūmai į savo metinę veiklos ataskaitą įtrauktų specialų skyrių apie veiksmus, kurių ėmėsi reaguodami į Parlamento rekomendacijas Audito Rūmams kitiems finansiniams metams, pateiktas per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip tai daro didžioji dalis kitų institucijų; vis dėlto prašo Audito Rūmų ir biudžeto įvykdymą tvirtinančių institucijų vėl gerinti savo bendradarbiavimą siekiant, kad jų darbas būtų veiksmingesnis ir efektyvesnis;

34.  mano, kad Audito Rūmų ataskaitos, ypač specialiosios ataskaitos, yra svarbus indėlis siekiant pereiti prie geresnio požiūrio į Sąjungos lėšų naudojimą; laikosi nuomonės, kad Audito Rūmų ataskaitos galėtų būti dar vertingesnės, jeigu į jas būtų įtrauktas tam tikras skaičius taisomųjų priemonių, kurių turėtų imtis Sąjunga, ir būtų nustatytas jų įvykdymo laikas, kad būtų įgyvendinti Sąjungos programos, fondo ar politikos nustatyti tikslai ir uždaviniai; taigi mano, kad laikantis veiksmingumo ir efektyvumo principų ir skiriant didesnį dėmesį rezultatams, ypač ilgalaikiams padariniams, pagerėtų Audito Rūmų vykdytinų tolesnių veiksmų procesas ir per jį būtų stebimas siūlomų rekomendacijų poveikis;

35.  ragina Audito Rūmus išnagrinėti galimybę anksčiau pateikti metinę ataskaitą, laikantis Sąjungos Finansiniame reglamente nustatytų reikalavimų.

Teisinė informacija - Privatumo politika