Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2082(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0114/2015

Внесени текстове :

A8-0114/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0126

Приети текстове
PDF 488kWORD 88k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски икономически и социален комитет
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (2014/2082(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8–0151/2014)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0114/2015),

1.  Освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейската служба за външна дейност, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (2014/2082(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2015 г. за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0114/2015),

1.  Приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2013 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.  Отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2013 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК);

3.  Отбелязва, че бюджетът на ЕИСК за 2013 г. възлиза на 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR през 2012 г.), със степен на усвояване от 94,1%; изразява съжаление за спада на степента на усвояване през 2013 г. спрямо постигнатите през 2012 г. 96,8%;

4.  Подчертава при все това, че бюджетът на ЕИСК е с чисто административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; отбелязва обяснението на ЕИСК за спада на степента на усвояване, дължащ се на прилагането на предохранителни мерки;

5.  Посочва, че причините за неочакваното решение относно корекцията на заплатите вече нямат сила вследствие на споразумението относно новия Правилник за персонала през 2014 г.;

6.  Отбелязва увеличението с 1% на бюджета за 2013 г. в сравнение с бюджета за предходната година; подкрепя усилията на ЕИСК да ограничи бюджетите за следващите години, като осигури по този начин увеличение с фиксирана ставка;

7.  Отбелязва забележките относно последващите действия във връзка с резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година, приложени към годишния отчет за дейността на ЕИСК; призовава отново да бъде информиран относно задълбочения преглед на разходите, както и за резултатите от прегледа;

8.  Приветства намерението на ЕИСК да планира по-ефикасно своята работа в законодателния процес, без непременно да увеличава броя на становищата, а като постави акцент по-скоро върху тяхното качество;

9.  Отбелязва, че ЕИСК е въвел новите правила за възстановяване на пътните разноски на членовете въз основа на действителните разходи, както беше препоръчано от Парламента; припомня, че системата следва да бъде напълно оперативна през есента на 2015 г., когато започва следващият мандат на ЕИСК;

10.  Отбелязва сътрудничеството между ЕИСК и комисията по бюджетен контрол на Парламента, в частност по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност;

11.  Отбелязва, че възлагането на писмени преводи на външни изпълнители е намаляло на 2,9% през 2013 г. в сравнение с 4,5% през 2012 г.; счита обаче, че производителността на вътрешната служба за писмени преводи също е намаляла;

12.  Отбелязва със загриженост съществуващите огромни различия между отделните институции на Съюза по отношение на разходите за писмен превод; изисква следователно междуинституционалната работна група по писмените преводи да определи причините за въпросните различия и да предложи решения за преодоляването им и за хармонизиране на разходите за писмен превод, без да се накърняват по никакъв начин качеството и езиковото многообразие; отбелязва, като има предвид горното, че работната група следва да поднови сътрудничеството между институциите за споделяне на най-добри практики и резултати и за определяне на областите, в които би могло да се задълбочи сътрудничеството между институциите или да се укрепят споразуменията между тях; отбелязва, че работната група следва да има за цел също изготвянето на уеднаквена методология за отчитане на разходите за писмен превод за всички институции, така че да се опростят анализът и съпоставката на разходите; отбелязва, че работната група следва да представи резултатите от своята работа преди края на 2015 г.; призовава всички институции да участват активно в работата на междуинституционалната работна група; припомня, че е от особена важност да се запази езиковото многообразие в институциите на Съюза с цел гарантиране на равно третиране и равни възможности за всички граждани на Съюза;

13.  Отбелязва споразумението за сътрудничество между ЕИСК, Комитета на регионите и Парламента, което беше окончателно подписано на 5 февруари 2014 г. и което доведе, на първо място, до прехвърлянето на значителен брой служители от комитетите в новата Служба на ЕП за парламентарни изследвания; очаква изпълнението на споразумението да бъде балансирано, да носи ползи за трите институции на равни начала и да допринесе по положителен начин за по-нататъшната рационализация на ресурсите; призовава всяка от институциите да предприеме, една година след началото на изпълнението на споразумението за сътрудничество, индивидуална оценка на неговото въздействие както от гледна точка на човешките ресурси, така и от гледна точка на разходите, взаимодействията, добавената стойност и съдържанието;

14.  Призовава ЕИСК да включи в своя годишен отчет за дейността преглед на служителите на ръководна длъжност, подредени по националност, пол и длъжност;

15.  Изразява загриженост във връзка с недостатъчния брой жени на високи длъжности в ЕИСК (61 спрямо 39%); призовава за прилагането на план за равни възможности, най-вече по отношение на ръководните длъжности, с цел преодоляване на този дисбаланс възможно най-бързо;

16.  Препоръчва ЕИСК да продължи да развива практиката на редовна проверка на бюджетните икономии, произтичащи от прилагането на новото споразумение за административно сътрудничество с Комитета на регионите; изисква подробна информация относно резултатите от това сътрудничество;

17.  Отбелязва, че следващият средносрочен преглед на това споразумение за сътрудничество ще бъде подходяща възможност за оценка на споразумението и за отстраняване на установените евентуални недостатъци;

18.  Изисква подробна информация относно резултатите от средносрочния преглед и очаква оценката да включва също съвместна оценка на бюджетните икономии, реализирани благодарение на сътрудничеството;

19.  Отбелязва все така ограничената употреба на оборудването за провеждане на виодеконференции; потвърждава, че са въведени мерки за разширяване на употребата му; изисква да бъде информиран относно напредъка, постигнат в тази област;

20.  Отчита като положителен факт намалението на процента неизползвани заявени услуги по устен превод от 7,6% през 2012 г. на 5,1% през 2013 г.; подчертава при все това, че този процент продължава да бъде висок и призовава за допълнително намаляване на разходите за устен превод;

21.  Счита, че в условията на криза и на бюджетни съкращения въобще цената на заседанията извън обичайните места на работа на служителите на институциите на Съюза трябва да се намали и че заседанията следва да се провеждат, доколкото е възможно, в помещенията на съответните институции, тъй като получената от тях добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

22.  Изразява загриженост, че няколко значими мероприятия, които е трябвало да бъдат проведени през 2013 г., са били отменени или отложени; призовава ЕИСК да планира по-добре и да рационализира организацията на вътрешните мероприятия;

23.  Отбелязва предоставената информация относно новия застрахователен договор, който влезе в сила на 1 юли 2012 г. и чието приложно поле включва делегатите на Консултативната комисия по индустриални промени;

24.  Изразява съжаление във връзка с решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз, публикувано на 22 май 2014 г., с което осъжда ЕИСК за нарушение на Хартата на основните права на Европейския съюз, извършено при уволнението на един от неговите служители през 2013 г.; изразява съжаление също така във връзка с решението на Общия съд от 8 октомври 2014 г. по дело T-530/12 P, Moises Bermejo Garde/ЕИСК относно твърдения на началника на Правната служба на ЕИСК за нередности, допуснати от бившия генерален секретар; призовава ЕИСК и неговия нов генерален секретар да предприемат необходимите мерки, за да не се допуснат нови тежки нарушения на Хартата на основните права на Европейския съюз, да информират Бюрото, членовете и всички служители на ЕИСК за съдържанието на двете решения и да им обърнат внимание във връзка със задължението на длъжностните лица и на другите служители да съобщават за нередности, както и че Бюрото на ЕИСК е компетентният орган, към който да бъдат насочвани такива сигнали; изисква също да бъде информиран за общия размер на съдебните разходи от последните пет години по свързани с персонала въпроси, които са били разгледани в съд или от Омбудсмана;

25.  Изразява загриженост относно забавянето във връзка с приемането на вътрешните правила за подаване на сигнали за нарушения; призовава ЕИСК да приложи незабавно тези правила;

26.  Отбелязва, че службата за вътрешен одит е с тричленен състав; отбелязва, че продължителни отпуски по болест намалиха значително наличния персонал през 2013 г.; призовава ЕИСК да подсили службата за вътрешен одит и да разшири обхвата на одитната дейност;

27.  Призовава ЕИСК да включва в своите годишни отчети за дейността, в съответствие с действащите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на Европейската служба за борба с измамите, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

28.  Изисква политиката в областта на сградния фонд на ЕИСК да бъде прилагана към неговия годишен отчет за дейността, особено като се има предвид, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

29.  Изтъква, че е необходимо да се подобри видимостта на ЕИСК чрез укрепване на съответната информационна и комуникационна политика.

Правна информация - Политика за поверителност