Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2082(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0114/2015

Předložené texty :

A8-0114/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0126

Přijaté texty
PDF 411kWORD 83k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Hospodářský a sociální výbor
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2014/2082(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0151/2014)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2015),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, Evropské službě pro vnější činnost, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
(2) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2014/2082(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor,

–  s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv, jímž uzavřela své šetření z vlastní iniciativy č. OI/1/2014/PMC ze dne 26. února 2015 o vnitřních pravidlech týkajících se zveřejňování ve veřejném zájmu („whistleblowing“),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2015),

1.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2013 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 uvedl, že v případě Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání zakázek;

3.  konstatuje, že v roce 2013 dosahoval rozpočet EHSV částky 130 104 400 EUR (v roce 2012 to bylo 128 816 588 EUR) s mírou plnění 94,1 %; lituje snížení míry plnění v roce 2013 oproti roku 2012, kdy dosahovala 96,8 %;

4.  zdůrazňuje však, že rozpočet EHSV je čistě administrativní, přičemž se významný objem prostředků využívá na výdaje týkající se osob pracujících v této instituci a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje; bere na vědomí vysvětlení EHSV, že k poklesu míry plnění došlo z důvodu preventivních opatření;

5.  upozorňuje na to, že vzhledem k dohodě o novém služebním řádu z roku 2014 již nejsou důvody související s neočekávaným soudním rozhodnutím o úpravě platů relevantní;

6.  bere na vědomí zvýšení o 1 % v rozpočtu na rok 2013 ve srovnání s předchozím ročním rozpočtem; podporuje úsilí EHSV omezit rozpočty na nadcházející roky, a zajistit tak paušální zvýšení;

7.  bere na vědomí návazné připomínky k usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2012, které jsou připojeny k výroční zprávě o činnosti EHSV; opakuje svou výzvu, aby byl informován o podrobném přehledu o výdajích a o výsledcích tohoto opatření;

8.  vítá záměr EHSV účinněji plánovat své činnosti v rámci legislativního procesu, aniž by se nutně zvyšoval počet stanovisek, ale dbát spíše na jejich kvalitu;

9.  bere na vědomí, že EHSV zavedl nová pravidla pro úhradu cestovních výdajů svých členů podle skutečných nákladů, jak to doporučil Parlament; připomíná, že tento systém by měl být plně funkční na podzim roku 2015, tj. na počátku nového funkčního období EHSV;

10.  bere na vědomí spolupráci mezi EHSV a Výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, zejména v souvislosti s udělováním absolutoria;

11.  konstatuje, že využívání externího překladu se v roce 2013 snížilo na 2,9 % oproti 4,5 % v roce 2012; konstatuje však, že se současně snížila také produktivita interního překladatelského oddělení;

12.  je znepokojen obrovskými rozdíly mezi náklady na překlad v jednotlivých orgánech a institucích Unie; žádá proto, aby interinstitucionální pracovní skupina pro překlad identifikovala příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, jak je odstranit a dosáhnout harmonizace nákladů na překlady při zachování nejvyšší kvality a jazykové rozmanitosti; v této souvislosti uvádí, že by pracovní skupina měla obnovit spolupráci mezi orgány a institucemi v zájmu sdílení osvědčených postupů a výsledků a určení oblastí, v nichž by bylo možné interinstitucionální spolupráci nebo dohody posílit; domnívá se, že cílem pracovní skupiny by také mělo být vytvoření jednotné metodiky pro prezentaci nákladů na překlad použitelnou pro všechny orgány a instituce za účelem zjednodušení analýzy a srovnání nákladů; konstatuje, že by pracovní skupina měla tyto výsledky předložit do konce roku 2015; vyzývá všechny orgány, aby se aktivně podílely na činnosti interinstitucionální pracovní skupiny; v tomto ohledu připomíná zásadní význam, který má mnohojazyčnost v orgánech a institucích Unie pro zajištění rovného zacházení a rovných příležitostí pro všechny občany Unie;

13.  bere na vědomí dohodu o spolupráci mezi EHSV, Výborem regionů a Evropským parlamentem, která byla podepsána dne 5. února 2014 a jejíž plnění bylo zahájeno velkým přesunem pracovníků obou výborů do nové výzkumné služby Evropského parlamentu; věří, že provádění této dohody bude vyrovnané a bude přinášet stejnou míru výhod všem třem institucím a bude mít pozitivní dopad na další racionalizaci zdrojů; žádá, aby všechny tři instituce po uplynutí jednoho roku od zahájení fungování této spolupráce provedly samostatné hodnocení dopadu jak z hlediska lidských zdrojů, tak z hlediska výdajů, součinnosti, přidané hodnoty a kvality obsahu;

14.  vyzývá EHSV, aby do výroční zprávy o činnosti začlenil přehled zaměstnanců v řídících pozicích rozčleněný podle státní příslušnosti, pohlaví a pracovní pozice;

15.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že v řídících pozicích Výboru je nedostatek žen (61 % – 39 %); žádá, aby byl zaveden plán pro rovné příležitosti, zejména co se týče řídících pozic, s cílem tuto nerovnováhu vyřešit co nejdříve;

16.  doporučuje, aby EHSV i nadále pravidelně sledoval rozpočtové úspory vyplývající z provádění nové dohody o administrativní spolupráci s Výborem regionů; žádá podrobné informace o výsledcích této spolupráce;

17.  konstatuje, že přezkum nové dohody o spolupráci EHSV a Výboru regionů v polovině období bude správným momentem k vyhodnocení této dohody a k nápravě případných zjištěných nedostatků;

18.  žádá podrobné informace o výsledcích střednědobého hodnocení a očekává, že toto hodnocení bude zahrnovat také společné posouzení rozpočtových úspor, které z této spolupráce vyplynuly;

19.  připomíná stále omezené využívání videokonferencí; uznává, že jsou přijímána opatření s cílem rozšířit jejich využití; žádá, aby byl informován o pokroku v této věci;

20.  považuje za pozitivní snížení míry požadovaných tlumočnických služeb, které nebyly využity, a to z 7,6 % v roce 2012 na 5,1 % v roce 2013; zdůrazňuje však, že tato míra nevyužitých služeb je stále vysoká, a požaduje další snížení nákladů na tlumočení;

21.  domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je nutné snížit náklady na výjezdní zasedání zaměstnanců orgánů a institucí Unie a že by měly v rámci možností probíhat přímo v sídlech orgánů a institucí, neboť jejich přínos neospravedlňuje tak vysoké náklady;

22.  je znepokojen tím, že několik významných akcí plánovaných na rok 2013 bylo zrušeno nebo odloženo; vyzývá EHSV, aby lépe plánoval a racionalizoval vnitřní akce;

23.  bere na vědomí informace o nové pojistné smlouvě, která vstoupila v platnost dne 1. července 2012 a vztahuje se na delegáty Poradní komise pro průmyslové změny;

24.  lituje rozhodnutí Evropského soudu pro veřejnou službu zveřejněného dne 22. května 2014, v němž tento soud odsuzuje EHSV za porušování Listiny základních práv Evropské unie v souvislosti s propuštěním jednoho ze zaměstnanců v roce 2013; lituje dále soudního rozhodnutí ze dne 8. října 2014 ve věci T-530/12 P, Moises Bermejo Garde v. EHSV, jímž Tribunál rozhodl v neprospěch EHSV a v němž se jednalo o oznamování porušování právních předpisů bývalým generálním tajemníkem vůči vedoucímu právních služeb EHSV; žádá EHSV a jeho nového generálního tajemníka, aby přijal odpovídající opatření, která zaručí, že nebude docházet k dalším závažným porušením Listiny základních práv Evropské unie, aby informoval předsednictvo, členy a všechny zaměstnance EHSV o obsahu obou soudních rozhodnutí i o povinnosti úředníků a statutárních zaměstnanců oznamovat porušování právních předpisů a o tom, že předsednictvo EHSV je orgánem příslušným pro přijímání takového typu oznámení; dále žádá, aby informoval Parlament o celkových výdajích na právní pomoc, které EHSV vynaložil v uplynulých pěti letech na záležitosti týkající se lidských zdrojů, které byly projednávány před soudy nebo veřejným ochráncem práv;

25.  má obavy z opožděného přijetí vnitřních pravidel pro whistleblowing; vyzývá EHSV, aby tato pravidla přijal bez dalšího prodlení;

26.  konstatuje, že v útvaru interního auditu pracují tři zaměstnanci; konstatuje, že dostupnou pracovní sílu v roce 2013 významným způsobem omezily dlouhé pracovní neschopnosti; vyzývá EHSV, aby útvar interního auditu posílil a zvětšil rozsah auditních šetření;

27.  vyzývá EHSV, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnovala do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byla vyšetřována tato instituce nebo některá z osob, která pro ni pracuje;

28.  žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika EHSV v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

29.  zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšovat viditelnost EHSV posílením příslušné informační a komunikační politiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí