Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2082(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0114/2015

Indgivne tekster :

A8-0114/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0126

Vedtagne tekster
PDF 265kWORD 72k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg
Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015
Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2014/2082(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0151/2014)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2013, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5);

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0114/2015),

1.  meddeler Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398 af 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


2.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2014/2082(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 26. februar 2015, som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ OI/1/2014/PMC om de interne regler for offentliggørelse i offentlighedens interesse ("whistleblowing"),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0114/2015),

1.  glæder sig over, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderer, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

2.  noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2013 har bemærket, at der ikke er konstateret væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af emnerne menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler, for så vidt angår Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU);

3.  noterer sig, at EØSU's budget i 2013 beløb sig til 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR i 2012) med en udnyttelsesgrad på 94,1 %; beklager nedgangen i udnyttelsesgraden i 2013 sammenlignet med 2012, hvor den var på 96,8 %;

4.  understreger imidlertid, at EØSU's budget er af rent administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes på personer, der arbejder i institutionen, og det resterende beløb på ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter; noterer sig EØSU's forklaring om, at nedgangen i udnyttelsesgraden skyldes forebyggende foranstaltninger;

5.  påpeger, at baggrunden for den uventede afgørelse vedrørende lønregulering ikke længere er gældende, efter at der blev indgået aftale om en ny tjenestemandsvedtægt i 2014;

6.  noterer sig stigningen på 1 % i budgettet for 2013 i forhold til det foregående årlige budget; støtter EØSU's bestræbelser på at begrænse budgetterne for de kommende år, hvilket sikrer en fast stigning;

7.  noterer sig opfølgningen af bemærkningerne til Parlamentets dechargebeslutning for 2012, der er vedføjet EØSU's årlige aktivitetsrapport; gentager sin anmodning om at blive holdt orienteret om den detaljerede udgiftsanalyse og om resultaterne heraf;

8.  bifalder EØSU's hensigt om at gennemføre en bedre planlægning af sit arbejde i lovgivningsprocessen, således at antallet af udtalelser ikke øges unødvendigt, og der snarere lægges vægt på udtalelsernes kvalitet;

9.  noterer sig, at EØSU har gennemført de nye regler for godtgørelse af medlemmernes rejseudgifter, der er baseret på faktiske omkostninger som anbefalet af Parlamentet; minder om, at systemet bør være fuldt operationelt i efteråret 2015, når EØSU's næste mandatperiode begynder;

10.  bemærker samarbejdet mellem EØSU og Parlamentets Budgetkontroludvalg, navnlig med hensyn til dechargeproceduren;

11.  bemærker, at anvendelsen af eksterne oversættelser er faldet til 2,9 % i 2013 sammenlignet med 4,5 % i 2012; konstaterer imidlertid, at den interne oversættelsestjenestes produktivitet ligeledes er faldet;

12.  bemærker med bekymring de meget store indbyrdes forskelle i de forskellige EU-institutioners udgifter til oversættelse; opfordrer derfor den interinstitutionelle arbejdsgruppe for oversættelse til at indkredse årsagerne til de nævnte forskelle og til at foreslå løsninger for at rette op på denne ubalance og opnå en harmonisering af udgifterne til oversættelse, uden på nogen måde at påvirke den sproglige kvalitet og mangfoldighed i negativ retning; bemærker, at arbejdsgruppen med henblik på dette bør relancere samarbejdet mellem institutionerne med henblik på at udveksle bedste praksis og resultater og finde frem til områder, hvor samarbejdet eller aftalerne mellem institutionerne kan styrkes; bemærker, at arbejdsgruppen ligeledes bør have som mål at udvikle en fælles metode til præsentation af oversættelsesomkostningerne for alle institutionerne med henblik på at forenkle analysen og sammenligningen af omkostningerne; bemærker, at arbejdsgruppen bør fremlægge disse resultater inden udgangen af 2015; opfordrer alle institutionerne til at deltage aktivt i den interinstitutionelle arbejdsgruppes arbejde; minder i den forbindelse om, at det er af afgørende betydning, at flersprogethed i EU-institutionerne bevares for at sikre ligebehandling af og lige muligheder for alle Unionens borgere;

13.  noterer sig samarbejdsaftalen mellem EØSU, Regionsudvalget og Parlamentet, som endelig blev undertegnet den 5. februar 2014, og som i første omgang har ført til overførsel af et stort antal medarbejdere fra begge udvalg til Europa-Parlamentets nye Forskningstjeneste; forventer, at udviklingen af denne aftale får en afbalanceret karakter, vil være til lige stor gavn for de tre institutioner og vil bidrage positivt til en yderligere rationalisering af ressourcer; anmoder hver enkelt af disse institutioner om ét år efter iværksættelsen af dette samarbejde at foretage en individuel evaluering af denne aftales virkninger med hensyn til menneskelige ressourcer, udgifter, synergier, merværdi og indhold;

14.  opfordrer EØSU til i sin årlige aktivitetsrapport at inkludere en oversigt over ansatte, der beklæder lederstillinger, opdelt efter nationalitet, køn og stilling;

15.  giver udtryk for sin bekymring over manglen på kvinder i beslutningstagende poster i EØSU (61 % - 39 %); opfordrer til, at der iværksættes en plan for lige muligheder, navnlig med hensyn til ledende poster, med henblik på hurtigst muligt at få rettet op på denne ubalance;

16.  anbefaler, at EØSU fortsat udvikler en regelmæssig gennemgang af de budgetbesparelser, der opnås som følge af gennemførelsen af den nye aftale med Regionsudvalget om administrativt samarbejde; anmoder om detaljerede oplysninger om resultaterne af dette samarbejde;

17.  bemærker, at det i forbindelse med den næste midtvejsevaluering af denne samarbejdsaftale vil være det rette tidspunkt at evaluere aftalen og korrigere eventuelle konstaterede mangler;

18.  anmoder om detaljerede oplysninger om resultaterne af midtvejsevalueringen og forventer, at denne evaluering ligeledes vil omfatte en fælles vurdering af de budgetbesparelser, der opnås som følge af dette samarbejde;

19.  noterer sig den stadig sparsomme anvendelse af videokonferenceredskabet; anerkender, at der er foranstaltninger på vej med henblik på at øge dets anvendelse; anmoder om at blive holdt orienteret om fremskridt inden for dette område;

20.  anser faldet i procentsatsen for ikkeanvendte rekvirerede tolketjenester fra 7,6 % i 2012 til 5,1 % i 2013 for positivt; påpeger imidlertid, at procentsatsen stadig er høj, og opfordrer til en yderligere nedbringelse af udgifterne til tolkning;

21.  mener, at udgifterne til "udedage" for EU-institutionernes ansatte bør nedbringes i krisetider med budgetnedskæringer, og at disse dage så vidt muligt bør gennemføres på institutionernes hjemsteder, eftersom den merværdi, der opnås ved dem, ikke berettiger så høje udgifter;

22.  er bekymret over, at flere større begivenheder, der var planlagt til at finde sted i løbet af 2013, blev annulleret eller udsat; opfordrer EØSU til at sikre en bedre planlægning og til at rationalisere tilrettelæggelsen af interne arrangementer;

23.  noterer sig de forelagte oplysninger vedrørende den nye forsikringskontrakt, som trådte i kraft den 1. juli 2012, der omfatter delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer;

24.  beklager Retten for EU-personalesagers dom, der blev offentliggjort den 22. maj 2014, hvorefter EØSU overtrådte Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, da det afskedigede en af dets ansatte i 2013; beklager ligeledes EU-Domstolens dom af 8. oktober 2014 i sag nr. T-530/12 P, M. B.G. mod EØSU, som ikke faldt ud til EØSU's fordel, vedrørende chefen for EØSU's juridiske tjenestes rapportering om uregelmæssigheder mod den forhenværende generalsekretær; opfordrer EØSU og dets nye generalsekretær til at træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre, at der ikke på ny sker alvorlige krænkelser af EU's charter om grundlæggende rettigheder, til at underrette sit præsidium, medlemmerne og alt sit personale om indholdet i begge domme og til at henlede tjenestemænds og andet vedtægtsomfattet personales opmærksomhed på, at de har pligt til at rapportere om uregelmæssigheder, og at EØSU's præsidium har kompetence til at modtage denne type rapporteringer; anmoder endvidere om at få oplyst de samlede retsomkostninger, som EØSU har haft i løbet af de seneste fem år i forbindelse med personalesager, der er endt ved en domstol eller hos Ombudsmanden;

25.  er bekymret over den forsinkede vedtagelse af de interne regler for whistleblowing; opfordrer EØSU til at gennemføre disse uden yderligere forsinkelser;

26.  noterer sig, at den interne revisionstjeneste består af tre medarbejdere; noterer sig, at udvidet sygefravær reducerede den disponible arbejdsstyrke i 2013 betydeligt; opfordrer EØSU til at styrke den interne revisionstjeneste og til at udvide omfanget af revisionsundersøgelser;

27.  opfordrer EØSU til i sine årlige aktivitetsrapporter i overensstemmelse med de gældende regler om fortrolighed og databeskyttelse at medtage resultaterne og konsekvenserne af uafsluttede sager i OLAF, hvor institutionen eller en af de personer, der arbejder for den, var genstand for undersøgelsen;

28.  kræver, at EØSU's bygningspolitik vedlægges den årlige aktivitetsrapport, navnlig i betragtning af at det er vigtigt, at sådanne omkostninger rationaliseres på ordentlig vis, og at de ikke er uforholdsmæssigt høje;

29.  fastholder, at det er nødvendigt at forbedre EØSU's synlighed ved at styrke den nødvendige informations- og kommunikationspolitik;

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik