Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2082(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0114/2015

Esitatud tekstid :

A8-0114/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0126

Vastuvõetud tekstid
PDF 255kWORD 72k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015
Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (2014/2082(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2014)0510 – C8-0151/2014)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2013 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(4), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0114/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri tegevusele Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa välisteenistusele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Euroopa Liidu Regioonide Komiteele, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 66, 8.3.2013.
(2) ELT C 403, 13.11.2014, lk 1.
(3) ELT C 398, 12.11.2014, lk 1.
(4) ELT C 403, 13.11.2014, lk 128.
(5) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(6) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (2014/2082(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee,

–  võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 26. veebruari 2015. aasta otsust rikkumisest teatamist käsitleva omaalgatusliku uurimise OI/1/2014/PMC lõpetamise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0114/2015),

1.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda jõudis oma audititöö põhjal järeldusele, et institutsioonide ja organite haldus- ja muude kuludega seotud maksed tervikuna ei olnud 31. detsembril 2013 lõppenud aastal olulisel määral vigadest mõjutatud;

2.  märgib rahuloluga, et kontrollikoda märkis 2013. aastat käsitlevas aruandes, et ta ei leidnud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) juures auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega seoses ühtegi olulist puudust;

3.  märgib, et 2013. aastal oli EMSK eelarve 130 104 400 eurot (2012. aastal 128 816 588 eurot) ning selle täitmise määr oli 94,1 %; peab kahetsusväärseks, et võrreldes 2012. aasta 96,8 %-ga oli 2013. aasta täitmismäär madalam;

4.  rõhutab aga, et EMSK eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suurt osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänut hoonete, sisustuse, vahendite ja mitmesuguste jooksvate kulude katteks; võtab teadmiseks EMSK selgituse selle kohta, et täitmismäär vähenes ettevaatusmeetmete tõttu;

5.  juhib tähelepanu sellele, et palkade korrigeerimist puudutava ettenägematu kohtuotsusega seotud põhjendused enam ei kehti seoses uute personalieeskirjade vastuvõtmisega 2014. aastal;

6.  märgib, et 2013. aasta eelarve oli eelnenud aasta omast 1 % suurem; toetab EMSK jõupingutusi eelarve piiramiseks tulevastel aastatel, tagades kindlamääralise suurenemise;

7.  võtab teadmiseks EMSK iga-aastasele tegevusaruandele lisatud järelmärkused parlamendi resolutsiooni kohta, milles käsitleti heakskiidu andmist 2012. aasta eelarve täitmisele; kordab, et Euroopa Parlament nõuab teavet kulude üksikasjaliku läbivaatamise ja selle tulemuste kohta;

8.  tunneb heameelt EMSK kavatsuse üle planeerida oma tööd seadusandliku protsessi raames paremini, ilma et sellega tingimata kaasneks esitatavate arvamuste arvu suurenemine, vaid keskendudes oma arvamuste kvaliteedile;

9.  võtab teadmiseks, et EMSK kehtestas Euroopa Parlamendi soovitusel uued eeskirjad liikmete sõidukulude hüvitamiseks tegelike kulude alusel; tuletab meelde, et süsteem peaks täielikult tööle hakkama 2015. aasta sügisel, mil algab EMSK järgmine ametiaeg;

10.  võtab teadmiseks EMSK ning Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni koostöö, eelkõige seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusega;

11.  märgib, et välistõlke kasutamine vähenes 2013. aastal 2,9 %-ni (2012. aastal oli see määr 4,5 %); märgib aga, et ka komitee enda tõlketeenistuse tööviljakus on vähenenud;

12.  võtab murega teadmiseks, et liidu eri institutsioonide tõlkekulud on äärmiselt erinevad; palub institutsioonidevahelisel tõlketöörühmal teha sellega seoses kindlaks nende erinevuste põhjused ja pakkuda välja lahendused, mis kaotaksid selle tasakaalustamatuse ja ühtlustaksid tõlkekulud, seadmata mingilgi viisil ohtu kvaliteeti ja keelelist mitmekesisust; märgib sellega seoses, et töörühm peaks taastama institutsioonidevahelise koostöö, et vahetada häid tavasid ja tulemusi, ning tegema kindlaks valdkonnad, kus oleks võimalik institutsioonide koostööd või nendevahelisi kokkuleppeid tugevdada; märgib, et töörühma eesmärk peaks ühtlasi olema töötada välja tõlkekulude esitamise ühtne meetod, mida saaksid kasutada kõik institutsioonid, et hõlbustada kulude analüüsi ja võrdlust; märgib, et töörühm peaks selle töö tulemused esitama enne 2015. aasta lõppu; kutsub kõiki institutsioone üles võtma institutsioonidevahelise töörühma tööst aktiivselt osa; juhib tähelepanu sellele, et liidu institutsioonides tuleb mitmekeelsuse tagamisele väga suurt tähelepanu pöörata, et kindlustada kõigi liidu kodanike võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused;

13.  võtab teadmiseks EMSK, Regioonide Komitee ja Euroopa Parlamendi vahel sõlmitud koostöölepingu, mis kokkuvõttes allkirjastati 5. veebruaril 2014 ja mis tõi eelkõige kaasa suure hulga komitee töötajate ümberpaigutamise uude Euroopa Parlamendi uuringuteenistusse; loodab, et lepingu täitmine jätkub tasakaalustatult, sellest saavad võrdset kasu kõik kolm institutsiooni ja et leping aitab kaasa ressursside täiendavale ratsionaliseerimisele; palub kõigil asjaomastel institutsioonidel anda koostöö esimese aasta lõpus omapoolne hinnang sellele, milline on lepingu mõju inimressursside, kulude, sünergia, lisandväärtuse ja sisulise kvaliteedi seisukohast;

14.  palub EMSK-l lisada iga-aastasesse tegevusaruandesse ülevaate juhtivatel ametikohtadel töötavatest töötajatest, nimetades nende kodakondsuse, soo ja ametikoha;

15.  on mures selle pärast, et naisi on EMSK vastutavatel ametikohtade vähe (61 % – 39 %); nõuab, et selle tasakaalustamatuse võimalikult kiireks kaotamiseks viidaks ellu võrdsete võimaluste kava, eelkõige seoses juhtivate ametikohtadega;

16.  soovitab EMSK-l jätkata Regioonide Komiteega sõlmitud uue halduskoostöö lepingu rakendamisest tuleneva eelarvevahendite kokkuhoiu pideva jälgimise väljatöötamist; nõuab koostöö tulemuste kohta üksikasjalikku teavet;

17.  märgib, et koostöölepingu järgmise vahekokkuvõtte ajal on õige aeg anda lepingule hinnang ja kõrvaldada kõikvõimalikud tuvastatud puudused;

18.  palub üksikasjalikku teavet vahekokkuvõtte tulemuste kohta ja eeldab, et see hindamine hõlmab ka ühise hinnangu andmist asjaomasest koostööst tulenevale eelarvevahendite kokkuhoiule;

19.  võtab teadmiseks, et videokonverentsitehnika kasutamine on endiselt piiratud; võtab teadmiseks, et kasutusvõimaluste avardamiseks on võetud meetmeid; nõuab teavet tehtud edusammude kohta;

20.  peab taotletud, kuid kasutamata jäetud suulise tõlke teenuse määra langemist (2012. aastal 7,6 % ja 2013. aastal 5,1 %) positiivseks; rõhutab siiski, et see määr on endiselt kõrge, ja nõuab, et suulise tõlke kulusid veelgi vähendataks;

21.  on seisukohal, et kriisi ja üldiste eelarvekärbete ajal tuleb liidu institutsioonide töötajate väljasõitude kulusid vähendada ning väljasõiduüritused peaksid võimaluse korral toimuma institutsioonide enda hoonetes, sest väljasõitudega kaasnev lisaväärtus ei õigusta nii suuri kulusid;

22.  on mures selle pärast, et paljud suurüritused, mis pidid 2013. aastal toimuma, tühistati või lükati edasi; palub EMSK-l komiteesiseste ürituste korraldust paremini kavandada ja see tõhusamaks muuta;

23.  võtab teadmiseks teabe, mis esitati uue, 1. juulil 2012 jõustunud kindlustuslepingu kohta, mis hõlmab tööstuse muutuste nõuandekomisjoni liikmeid;

24.  peab kahetsusväärseks 22. mail 2014. aastal avaldatud Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsust, mille kohaselt rikkus EMSK ühe oma töötaja teenistusest vabastamisel 2013. aastal Euroopa Liidu põhiõiguste hartat; peab samuti kahetsusväärseks 8. oktoobri 2014. aasta otsust kohtuasjas T-530/12 P, M. B. G. versus EMSK, milles üldkohus langetas otsuse EMSK vastu seoses juhtumiga, kus EMSK õigustalituse üksuse juhataja teavitas endise peasekretäri poolt toime pandud eeskirjade rikkumisest; palub EMSK-l ja selle uuel peasekretäril võtta vajalikke meetmeid Euroopa Liidu põhiõiguste harta tõsiste rikkumiste vältimiseks tulevikus, teavitada EMSK juhatust, liikmeid ja kogu töötajaskonda kahe asjaomase kohtuotsuse sisust ning juhtida nende tähelepanu asjaolule, et ametnikud ja muud töötajad, kelle suhtes kehtivad personalieeskirjad, on kohustatud eeskirjade rikkumisest teatama ning et asjakohane organ rikkumistest teavitamiseks on EMSK juhatus; palub ka teavet selle kohta, kui suur on viimase viie aasta õigusabikulude kogusumma töötajatega seotud juhtumite osas, mis on edastatud kohtusse või ombudsmanile;

25.  on mures rikkumisest teatamise sise-eeskirjade vastuvõtmise viibimise pärast; palub EMSK-l neid eeskirju viivitamata rakendama hakata;

26.  märgib, et siseauditi talitus koosneb kolmest töötajast; märgib, et pikaajaliste haiguspuhkuste tõttu oli 2013. aastal olemasolevate töötajate arv oluliselt väiksem; palub EMSK-l siseauditi talituse tööd tugevdada ja laiendada auditikontrollide ulatust;

27.  palub EMSK-l lisada kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsuse ja andmekaitse eeskirjadega oma iga-aastastesse tegevusaruannetesse Euroopa Pettustevastase Ameti lõpetatud juhtumite tulemused ja tagajärjed, kui institutsioon või mõni selle töötaja oli uurimise objekt;

28.  palub, et EMSK lisaks oma iga-aastasele tegevusaruandele kinnisvarapoliitika, eelkõige kuna oluline on kinnisvarapoliitikaga seotud kulusid ratsionaliseerida ja tagada, et need kulud ei ole liiga suured;

29.  juhib tähelepanu vajadusele suurendada EMSK nähtavust, tugevdades selleks vajalikku teabe- ja kommunikatsioonipoliitikat.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika