Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2082(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0114/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0114/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0126

Hyväksytyt tekstit
PDF 257kWORD 72k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015
Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (2014/2082(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013 (COM(2014)0510 – C8-0151/2014)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(6) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0114/2015),

1.  myöntää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerille vastuuvapauden Euroopan talous- ja sosiaalikomitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 66, 8.3.2013.
(2) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUVL C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (2014/2082(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2015 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen epäkohtien paljastamisesta (whistleblowing) tehdyn oma-aloitteisen tutkimuksen OI/1/2014/PMC päättämisestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0114/2015),

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ole olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2013 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

2.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2013 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  panee merkille, että vuonna 2013 ETSK:n talousarvio oli 130 104 400 euroa (128 816 588 euroa vuonna 2012) ja sen toteutusaste oli 94,1 prosenttia; pitää valitettavana, että toteutusaste laski vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012, jolloin se oli 96,8 prosenttia;

4.  tähdentää, että ETSK:n talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin; panee merkille, että ETSK:n selityksen mukaan toteutusaste laski varotoimenpiteiden tähden;

5.  korostaa, että palkkamukautuksia koskevan odottamattoman päätöksen taustalla olevat syyt eivät ole enää voimassa, koska uusista henkilöstösäännöistä päästiin vuonna 2014 sopimukseen;

6.  toteaa, että vuonna 2013 talousarvio kasvoi 1 prosentin edellisen vuoden talousarviosta; tukee ETSK:n pyrkimyksiä rajoittaa tulevien vuosien talousarvioita ja varmistaa siten kiinteämääräinen lisäys;

7.  panee merkille, että parlamentin vuoden 2012 vastuuvapauspäätöslauselman suositusten seurantaa koskevat huomautukset on liitetty ETSK:n vuotuiseen toimintakertomukseen; kehottaa jälleen antamaan tietoja menojen yksityiskohtaisesta uudelleenarvioinnista ja sen tuloksista;

8.  on tyytyväinen, että ETSK aikoo parantaa lainsäädäntötyönsä suunnittelua lisäämättä välttämättä lausuntojen määrää ja panostamalla enemmän niiden laatuun;

9.  panee merkille, että ETSK on parlamentin suosituksen mukaisesti noudattanut uusia sääntöjä, joiden mukaan jäsenten matkakorvausten on perustuttava todellisiin kuluihin; muistuttaa, että järjestelmän olisi oltava täysin toimintakykyinen syksyllä 2015, kun ETSK:n seuraava toimikausi alkaa;

10.  panee merkille ETSK:n ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan välisen yhteistyön erityisesti vastuuvapausmenettelyssä;

11.  toteaa, että ulkoisen kääntämisen osuus laski 2,9 prosenttiin vuonna 2013 vuoden 2012 4,5 prosentista; toteaa kuitenkin, että myös sisäisen kääntämisen tuottavuus on laskenut;

12.  panee huolestuneena merkille valtaisat erot eri toimielinten käännöskustannuksissa; pyytää näin ollen kääntämistä käsittelevää toimielinten välistä työryhmää tutkimaan kyseisten erojen syitä ja ehdottamaan ratkaisuja tasapainon saavuttamiseksi ja käännöskustannusten yhdenmukaistamiseksi tinkimättä kuitenkaan työn laadusta ja kielellisestä monimuotoisuudesta; toteaa, että tätä varten työryhmän olisi käynnistettävä uudestaan toimielinten välinen yhteistyö parhaiden käytäntöjen ja tulosten jakamiseksi ja sen määrittämiseksi, millä aloilla yhteistyötä tai sopimuksia toimielinten välillä voidaan lujittaa; toteaa, että työryhmän olisi myös pyrittävä kehittämään käännöskustannusten yhdenmukainen esittämismenetelmä, jota kaikki toimielimet voivat käyttää ja jolla yksinkertaistettaisiin kustannusten analysointia ja vertailua; toteaa, että työryhmän tulokset olisi esitettävä vuoden 2015 loppuun mennessä; pyytää toimielimiä osallistumaan aktiivisesti toimielinten välisen työryhmän työskentelyyn; muistuttaa tässä mielessä, että unionin toimielinten monikielisyyden kunnioittaminen on olennaista, jotta kaikille unionin kansalaisille taattaisiin yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet;

13.  panee merkille ETSK:n, alueiden komitean ja parlamentin välisen yhteistyösopimuksen, joka allekirjoitettiin lopullisesti 5. helmikuuta 2014 ja jonka täytäntöönpano käynnistyi siten, että komiteoista siirrettiin huomattava määrä henkilöstöä parlamentin uuden tutkimuspalvelujen pääosaston palvelukseen; odottaa, että tämän sopimuksen täytäntöönpanossa edetään tasapainoisesti ja kaikkien kolmen toimielimen yhtäläisen edun mukaisesti ja että sen ansiosta voidaan järkeistää resurssien käyttöä; pyytää kaikkia näitä toimielimiä laatimaan vuoden kuluttua tämän yhteistyön aloittamisesta oman arvionsa sopimuksen vaikutuksesta sekä henkilöresursseihin, kustannuksiin, synergioihin, lisäarvoon että sisällön laatuun;

14.  kehottaa ETSK:aa sisällyttämään vuotuiseen toimintakertomukseensa selvityksen johtohenkilöstöstä kansalaisuuden, sukupuolen ja aseman mukaan jaoteltuna;

15.  ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että ETSK:n vastuutehtävissä ei ole paljon naisia (miesten osuus on 61 prosenttia, naisten 39 prosenttia); kehottaa toteuttamaan etenkin johtotehtäviä koskevan yhdenvertaisten mahdollisuuksien suunnitelman, jotta tämä epätasapaino saataisiin mahdollisimman nopeasti korjattua;

16.  suosittelee, että ETSK seuraa edelleen säännöllisesti alueiden komitean kanssa tehdyn uuden hallinnollisen yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon johdosta aikaansaatavia säästöjä; pyytää yksityiskohtaisia tietoja tämän yhteistyön tuloksista;

17.  toteaa, että seuraavassa yhteistyötä koskevassa väliarvioinnissa on sopiva hetki tarkastella sopimusta ja korjata mahdolliset puutteet;

18.  pyytää yksityiskohtaisia tietoja väliarvioinnin tuloksista ja odottaa, että arviointiin sisällytetään myös yhteistyöstä aikaansaatuja säästöjä koskeva yhteinen arvio;

19.  panee merkille, että videokonferenssivälineistöä hyödynnetään edelleen niukasti; toteaa, että sen käytön lisäämiseksi toteutetaan paraikaa toimenpiteitä; pyytää tietoa tässä asiassa tapahtuvasta edistyksestä;

20.  pitää myönteisenä pyydettyjen mutta käyttämättä jääneiden tulkkauspalvelujen osuuden vähenemistä 5,1 prosenttiin vuonna 2013 (7,6 prosenttia vuonna 2012); korostaa kuitenkin, että osuus on edelleen korkea, ja kehottaa jatkamaan tulkkauskustannusten alentamista;

21.  ottaa huomioon, että kriisien ja yleisten budjettileikkausten aikana unionin toimielinten tilojen ulkopuolella toimielinten henkilöstölle järjestettyjen tilaisuuksien (”away days”) kustannuksia on karsittava ja tilaisuudet olisi järjestettävä mahdollisuuksien mukaan toimielinten omissa tiloissa ottaen huomioon, että kyseisten tilaisuuksien tuoma lisäarvo ei ole riittävä peruste näin korkeille kustannuksille;

22.  on huolissaan siitä, että monet vuodeksi 2013 suunnitellut tärkeät tilaisuudet peruttiin tai niitä lykättiin; kehottaa ETSK:aa parantamaan ja järkeistämään sisäisten tapahtumiensa organisointia;

23.  panee merkille tiedot, jotka koskevat 1. heinäkuuta 2012 voimaan tullutta uutta vakuutussopimusta, joka kattaa neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” jäsenet;

24.  pitää valitettavana virkamiestuomioistuimen 22. toukokuuta 2014 antamaa tuomiota, jonka mukaan ETSK rikkoi Euroopan unionin perusoikeuskirjaa irtisanoessaan erään työntekijänsä vuonna 2013; pitää niin ikään valitettavana Euroopan unionin tuomioistuimen 8. lokakuuta 2014 antamaa tuomiota asiassa T-530/12 P, Moises Bermejo Garde vastaan ETSK, joka liittyi siihen, että ETSK:n oikeudellisen yksikön päällikkö oli paljastanut entiseen pääsihteeriin liittyviä väärinkäytöksiä; kehottaa ETSK:aa ja sen uutta pääsihteeriä toteuttamaan tarvittavat toimet, joilla varmistetaan, ettei tapahdu uusia Euroopan unionin perusoikeuskirjan vastaisia vakavia rikkomuksia, ja ilmoittamaan työvaliokunnalleen, jäsenilleen ja koko henkilöstölleen molempien tuomioiden sisällöstä ja virkamiesten ja muun henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön velvoitteesta paljastaa epäkohdat sekä siitä, että ETSK:n työvaliokunta on toimivaltainen elin, jolle tällaiset epäkohdat olisi paljastettava; pyytää myös, että ETSK ilmoittaa parlamentille viimeisen viiden vuoden aikana aiheutuneet oikeuskulut, jotka liittyvät henkilöstöä koskeviin tapauksiin, joiden käsittelyn tuomioistuimet tai oikeusasiamies ovat saattaneet päätökseen;

25.  on huolissaan epäkohtien paljastamista koskevien sisäisten sääntöjen hyväksymisen viivästymisestä; kehottaa ETSK:aa panemaan säännöt täytäntöön viipymättä;

26.  toteaa, että sisäisessä tarkastuksessa työskentelee kolme henkilöä ja että pitkät sairauslomat vähensivät vuonna 2013 käytettävissä olevan henkilöstön määrää merkittävästi; kehottaa ETSK:aa vahvistamaan sisäisen tarkastuksen resursseja ja laajentamaan tarkastusten soveltamisalaa;

27.  kehottaa ETSK:aa noudattamaan luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia nykyisiä sääntöjä ja sisällyttämään vuotuisiin toimintakertomuksiinsa tulokset ja päätelmät niistä loppuun käsitellyistä OLAF-tapauksista, joissa tutkinnan kohteena oli toimielin tai sen palveluksessa oleva henkilö;

28.  pyytää liittämään ETSK:n vuotuiseen toimintakertomukseen kiinteistöpolitiikkaa koskevan osuuden, erityisesti siksi, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltava asianmukaisesti ja niiden on pysyttävä kohtuullisina;

29.  kehottaa painokkaasti parantamaan ETSK:n näkyvyyttä lisäämällä asianmukaisia tiedotus- ja viestintätoimia.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö