Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2082(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0114/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0114/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.17
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0126

Usvojeni tekstovi
PDF 334kWORD 84k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Gospodarski i socijalni odbor
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015
Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2014/2082(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0151/2014)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2015),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija, Europskom ombudsmanu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 66, 8.3.2013.
(2) SL C 403, 13.11.2014., str. 1.
(3) SL C 498, 12.11.2014., str. 1.
(4) SL C 403, 13.11.2014., str. 128.
(5) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2014/2082(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 26. veljače 2015. o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu OI/1/2014/PMC o zviždačima,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2015),

1.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. nije bilo bitnijih grešaka;

2.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2013. zaključio da nisu utvrđene znatne greške u revidiranim područjima koja se tiču ljudskih resursa i javne nabave za Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO);

3.  primjećuje da je u 2013. proračun EGSO-a iznosio 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR u 2012.), sa stopom korištenja od 94,1 %; žali zbog smanjenja stope korištenja u 2013. u usporedbi s njezinom razinom od 96,8 % u 2012.;

4.  naglašava, međutim, da je proračun EGSO-a u potpunosti administrativne naravi i da se veliki dio odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove; prima na znanje objašnjenje EGSO-a o smanjenju stope korištenja kao posljedici mjera predostrožnosti;

5.  ističe da nakon što je 2014. postignut sporazum o Pravilniku o osoblju razlozi na kojima se temelji neočekivana odluka o usklađivanju plaća nisu više primjenjivi;

6.  primjećuje rast od 1 % u proračunu za 2013. u usporedbi s prethodnim godišnjim proračunom; podržava napore EGSO-a da ograniči proračune za nadolazeće godine jamčeći time paušalni rast;

7.  uzima na znanje naknadna zapažanja u vezi s rezolucijom Parlamenta o razrješnici u 2012. koja je priložena godišnjem izvješću o aktivnostima EGSO-a; ponavlja svoj poziv da ga se i dalje obavještava o detaljnoj reviziji potrošnje te o rezultatima tog postupka;

8.  pozdravlja namjeru EGSO-a da će u okviru zakonodavnog postupka učinkovitije planirati svoje djelovanje, što ne znači nužno povećanje broja mišljenja, već stavljanje naglaska na njihovu kvalitetu;

9.  prima na znanje da je EGSO prema preporuci Parlamenta primijenio nova pravila o naknadi putnih troškova članova na temelju stvarnih troškova; podsjeća da bi sustav trebao biti u potpunosti funkcionalan do jeseni 2015. kada započinje idući mandat EGSO-a;

10.  uzima na znanje suradnju između članova EGSO-a i Odbora za proračunski nadzor Parlamenta, osobito u odnosu na postupak o razrješnici;

11.  primjećuje pad u korištenju vanjskim prijevodima na 2,9 % u 2013. u usporedbi s 4,5 % u 2012.; zaključuje, međutim, da se također smanjila i produktivnost službe za unutarnje prijevode;

12.  sa zabrinutošću napominje da se troškovi prijevoda znatno razlikuju od jedne institucije EU-a do druge; stoga od Međuistitucijske radne skupina za prevođenje traži da utvrdi razloge takvih nejednakosti i da predloži rješenja kako bi se te razlike uklonile i kako bi se uskladili troškovi prevođenja, a da se pritom ne utječe na kvalitetu ili višejezičnost; imajući to na umu, napominje da bi radna skupina trebala ponovno pokrenuti međuinstitucijsku suradnju kako bi se razmijenile najbolje prakse i najbolji ishodi te odredila ona područja u kojima bi se međuinstitucijska suradnja ili sporazumi mogli ojačati; napominje da bi cilj radne skupine također trebao biti utvrđivanje jedinstvene metodologije prikazivanja troškova prevođenja koja bi bila zajednička svim institucijama radi pojednostavljivanja analize i usporedbe troškova; napominje da bi radna skupina trebala predstaviti te rezultate prije kraja 2015.; poziva institucije da se aktivno uključe u postupke Međuistitucijske radne skupine; naglašava temeljnu važnost očuvanja višejezičnosti u institucijama Unije kojom se jamči da svi njezini građani imali pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti;

13.  uzima na znanje Ugovor o suradnji između EGSO-a, Odbora regija i Parlamenta koji je konačno potpisan 5. veljače 2014. i koji je, prije svega, utjecao na to da veliki broj osoblja odbora prijeđe u Europsku službu za parlamentarna istraživanja; očekuje da će se sporazum razvijati ujednačeno, da će sve tri institucije od njega jednako imati koristi te da će pozitivno doprinijeti daljnjoj racionalizaciji sredstava; poziva svaku od institucija da na kraju prve godine njihove suradnje provedu individualnu procjenu učinka koji je sporazum imao na ljudske resurse, rashode, sinergije, dodanu vrijednost i sadržaj;

14.  poziva EGSO da u godišnje izvješće o radu uvrsti pregled osoblja na rukovodećim položajima po nacionalnosti, spolu i položaju;

15.  izražava zabrinutost zbog manjka žena na rukovodećim položajima u EGSO-u (61 % ‒ 39 %); poziva na pokretanje plana za pružanje jednakih mogućnosti, posebno na rukovodećim položajima, kako bi se te nepravilnosti što prije ispravile;

16.  preporučuje da EGSO i dalje razvija redovite analize proračunskih ušteda koje proizlaze iz provedbe novog sporazuma o administrativnoj suradnji s Odborom regija; traži detaljne informacije o rezultatima te suradnje;

17.  napominje da je pregled tog sporazuma o suradnji sredinom sljedećeg provedbenog razdoblja dobar trenutak za njegovu ocjenu i ispravak svih utvrđenih nedostataka;

18.  traži detaljne podatke o rezultatima pregleda sredinom razdoblja i očekuje da će ta ocjena uključivati i zajedničku procjenu proračunskih ušteda koje proizlaze iz te suradnje;

19.  prima na znanje činjenicu da je upotreba videokonferencijskih alata još uvijek ograničena; potvrđuje da se poduzimaju mjere radi povećanja njihove uporabe; traži da ga se obavijesti o ostvarenom napretku u tom pogledu;

20.  smatra pozitivnim smanjenje neiskorištene stope zatraženih usluga usmenog prevođenja sa 7,6 % 2012. na 5,1 % 2013. godine; naglašava, međutim, da je stopa još uvijek visoka i poziva na daljnje smanjenje troškova usmenog prevođenja;

21.  smatra da se općenito u vrijeme krize i proračunskih troškova moraju smanjiti troškovi za dane koje je osoblje provelo izvan mjesta rada („Away days”) i da se ti događaji, kad god je to moguće, moraju odvijati u vlastitim prostorijama institucija, s obzirom da dodana vrijednost koja iz toga proizlazi ne opravdava tako visoke troškove;

22.  zabrinut je zbog činjenice da je nekoliko većih događanja čije je održavanje bilo predviđeno za 2013. otkazano ili odgođeno; poziva EGSO da bolje planira i racionalizira organizaciju događanja unutar odbora;

23.  napominje podatke o novom ugovoru o osiguranju koji je stupio na snagu 1. srpnja 2012. i koji se odnosi na delegate Savjetodavnog povjerenstva za industrijske promjene;

24.  žali zbog presude Službeničkog suda EU-a od 22. svibnja 2014. kojom se EGSO osuđuje za kršenje Povelje o temeljnim pravima Europske unije pri otpuštanju jednog člana osoblja 2013.; također žali zbog presude od 8. listopada 2014. u predmetu T-530/12 P, M. B. G protiv EGSO-a u kojoj je Sud Europske unije presudio protiv ESGO-a, a koja se odnosi na nepravilnosti bivšeg glavnog tajnika koje je prijavio voditelj pravne službe EGSO-a; poziva EGSO i njegovog novog glavnog tajnika da poduzmu potrebne korake za sprječavanje budućeg ozbiljnog kršenja Povelje o temeljnim pravima Europske unije, da predsjedništvo EGSO-a, članove i cijelo osoblje izvijeste o sadržaju dviju presuda te da ima skrenu pozornost da službenici i drugo osoblje na koje se primjenjuje Pravilnik o osoblju imaju obvezu prijave nepravilnosti i da je predsjedništvo EGSO-a pravo tijelo za primanje takvih izvještaja; također traži da ga se informira o ukupnim pravnim troškovima u proteklih pet godina koji se odnose na radne sporove koji su u konačnici završili na sudovima ili se njima bavio Ured ombudsmana;

25.  zabrinut je zbog kašnjenja u usvajanju internih pravila o zviždačima; poziva EGSO da ta pravila primijeni bez daljnjih odgađanja;

26.  napominje da su u službi za unutarnju reviziju zaposlena tri radnika; napominje da je zbog produženog bolovanja dostupna radna snaga u 2013. godini bila znatno smanjena; poziva EGSO da ojača službu za unutarnju reviziju te da proširi raspon revizijskih istraga;

27.  poziva EGSO da u svojim godišnjim izvješćima o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uključi rezultate i posljedice završenih postupaka kojima se bavio Europski ured za borbu protiv prijevara u kojima su predmet istrage bili ta institucija ili bilo koji pojedinac zaposlen u instituciji;

28.  zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama EGSO-a priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi takve politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

29.  ističe da je nužno povećati vidljivost EGSO-a poboljšanjem politike informiranja i komuniciranja.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti