Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2082(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0114/2015

Pateikti tekstai :

A8-0114/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0126

Priimti tekstai
PDF 340kWORD 84k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015
Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (2014/2082(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014)0510 – C8‑0151/2014)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0114/2015),

1.  patvirtina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos ombudsmenui ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 66, 2013 3 8.
(2) OL C 403, 2014 11 13, p. 1.
(3) OL C 398, 2014 11 12, p. 1.
(4) OL C 403, 2014 11 13, p. 128.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, dalį (2014/2082(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 26 d. Europos ombudsmenės sprendimą, pagal kurį užbaigiamas jos iniciatyva atliktas tyrimas OI/1/2014/PMC dėl informavimo apie pažeidimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0114/2015),

1.  džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai, remdamiesi savo audito darbu, padarė išvadą, jog apskritai 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis susijusiuose mokėjimuose nebuvo reikšmingų klaidų;

2.  su pasitenkinimu pažymi, kad Audito Rūmai 2013 m. metinėje ataskaitoje nurodė, jog tikrintose srityse, susijusiose su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – EESRK) žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, nenustatyta didelių trūkumų;

3.  pažymi, kad 2013 m. EESRK biudžetą sudarė 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR 2012 m.), o jo panaudojimo lygis buvo 94,1 proc.; apgailestauja, kad 2013 m. panaudojimo rodiklis sumažėjo, palyginti su 2012 m., kai jis siekė 96,8 proc.;

4.  vis dėlto pabrėžia, kad EESRK biudžetas yra visiškai administracinio pobūdžio ir didelė dalis lėšų yra susijusi su institucijoje dirbančiais asmenims, o likusi dalis – su pastatais, baldais, įranga ir įvairiomis einamosiomis išlaidoms; atkreipia dėmesį į EESRK paaiškinimą, kad panaudojimo lygis sumažėjo dėl atsargumo priemonių;

5.  pabrėžia, kad priežastys, dėl kurių buvo priimtas netikėtas sprendimas dėl atlyginimų koregavimo, nebegalioja, nes 2014 m. buvo pasiektas susitarimas dėl naujų Pareigūnų tarnybos nuostatų;

6.  atkreipia dėmesį į 1 proc. didesnį 2013 m. biudžetą, palyginti su ankstesniu metiniu biudžetu; remia EESRK pastangas apriboti ateinančių metų biudžetus ir taip užtikrinti vienodo dydžio padidėjimą;

7.  atkreipia dėmesį į tolesnes pastabas dėl Parlamento 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijos, pridėtas prie EESRK metinės veiklos ataskaitos; pakartoja savo raginimą pateikti informaciją apie išsamią išlaidų apžvalgą ir šios procedūros rezultatus;

8.  palankiai vertina EESRK ketinimą geriau planuoti savo su teisėkūros procesu susijusią veiklą – nebūtinai didinti nuomonių skaičių, bet susitelkti į jų kokybės gerinimą;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad EESRK įgyvendino naujas narių kelionės išlaidų kompensavimo taisykles, pagrįstas realiomis išlaidomis, kaip rekomendavo Parlamentas; primena, kad ši sistema turėtų visiškai veikti 2015 m. rudenį, kai prasidės kita EESRK kadencija;

10.  atkreipia dėmesį į EESRK ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto bendradarbiavimą, ypač susijusį su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra;

11.  pažymi, kad 2013 m. naudojimasis išorės vertėjų paslaugomis sumažėjo iki 2,9 proc., palyginti su 4,5 proc. 2012 m.; vis dėlto mano, kad vidaus vertimo raštu tarnybos produktyvumas taip pat sumažėjo;

12.  susirūpinęs pažymi, kad skirtingų Sąjungos institucijų vertimo raštu kainos labai skiriasi; todėl prašo, kad Tarpinstitucinė darbo grupė vertimo raštu klausimu nustatytų tų skirtumų priežastis ir pasiūlytų išeitis, kad šis disbalansas būtų panaikintas ir vertimo raštu kainos būtų kiek įmanoma labiau suderintos visiškai laikantis kokybės ir kalbų įvairovės reikalavimų; mano, kad šiuo tikslu darbo grupė turėtų atnaujinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kad būtų dalijamasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir rezultatais, taip pat nustatytų sritis, kuriose būtų galima stiprinti institucijų bendradarbiavimą ar susitarimus; teigia, kad vienas iš darbo grupės tikslų taip pat turėtų būti parengti bendrą metodiką, kad vertimo raštu sąnaudas visos institucijos pateiktų vienodai ir kad būtų paprasčiau jas analizuoti ir palyginti; ragina darbo grupę šiuos rezultatus pateikti iki 2015 m. pabaigos; ragina visas institucijas aktyviai dalyvauti Tarpinstitucinės darbo grupės veikloje; atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu Sąjungos institucijose laikytis daugiakalbystės, kad visiems Sąjungos piliečiams būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas ir vienodas galimybes;

13.  atkreipia dėmesį į EESRK, Regionų komiteto ir Parlamento ilgainiui 2014 m. vasario 5 d. pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą, kuris visų pirma lėmė tai, kad didelė komitetų personalo dalis buvo perkelta į naują Europos Parlamento tyrimų tarnybą; tikisi, kad šis susitarimas ateityje turės subalansuotą poveikį ir teiks vienodą naudą visoms trims institucijoms ir teigiamai prisidės prie tolesnio išteklių racionalizavimo; prašo kiekvienos iš šių institucijų pasibaigus pirmiesiems metams po to, kai buvo įtvirtintas šis bendradarbiavimas, atlikti atskirą šio susitarimo poveikio vertinimą ir žmogiškųjų išteklių, ir išlaidų, sinergijos, pridėtinės vertės bei turinio kokybės požiūriais;

14.  ragina EESRK į metinę veiklos ataskaitą įtraukti vadovaujamas pareigas užimančių darbuotojų apžvalgą pateikiant suskirstymą pagal tautybę, lytį ir pareigas;

15.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad EESRK yra nepakankamai atsakingas pareigas einančių moterų (61 proc. – 39 proc.); pageidauja, kad būtų pradėtas įgyvendinti lygių galimybių planas, ypač atsižvelgiant į vadovaujamąsias pareigas, siekiant kuo greičiau šį disbalansą panaikinti;

16.  rekomenduoja EESRK toliau plėtoti reguliarią dėl naujojo administracinio bendradarbiavimo susitarimo su Regionų komitetu įgyvendinimo sutaupytų biudžeto lėšų patikrą; prašo pateikti išsamią informaciją apie šio bendradarbiavimo rezultatus;

17.  pažymi, kad kita to bendradarbiavimo susitarimo laikotarpio vidurio peržiūra bus tinkamas laikas įvertinti susitarimą ir ištaisyti nustatytus trūkumus;

18.  reikalauja pateikti išsamią informaciją apie laikotarpio vidurio peržiūros rezultatus ir tikisi, kad į šį įvertinimą taip pat bus įtrauktas bendras bendradarbiaujant sutaupytų biudžeto lėšų įvertinimas;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad vis dar mažai naudojamasi vaizdo konferencijų įranga; pripažįsta, jog imtasi priemonių, kad šia įranga būtų daugiau naudojamasi; prašo informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą;

20.  teigiamai vertina tai, kad užsakytų, bet nepanaudotų vertimo žodžiu paslaugų lygis 2013 m. sumažėjo nuo 7,6 proc. 2012 m. iki 5,1 proc.; tačiau pabrėžia, kad šis lygis vis dar yra aukštas, ir ragina toliau mažinti vertimo žodžiu išlaidas;

21.  mano, kad krizės laikotarpiu ir apskritai mažinant biudžetą Sąjungos institucijų darbuotojų išvažiuojamųjų seminarų (angl. away days) išlaidos turėtų būti sumažintos ir, kiek įmanoma, jie turėtų vykti pačių institucijų patalpose, nes jų sukuriama pridėtinė vertė nepateisina tokių didelių išlaidų;

22.  yra susirūpinęs tuo, kad keletas svarbių renginių, numatytų 2013 m., buvo atšaukti arba atidėti; ragina EESRK geriau planuoti ir racionalizuoti vidaus renginių organizavimą;

23.  atkreipia dėmesį į suteiktą informaciją apie naująją draudimo sutartį, kuri įsigaliojo 2012 m. liepos 1 d. ir kuri yra skirta Pramonės permainų konsultacinės komisijos nariams apdrausti;

24.  smerkia Europos Sąjungos tarnautojų teismo 2014 m. gegužės 22 d. paskelbtą sprendimą, kuriame EESRK pripažintas kaltu dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pažeidimo kai 2013 m. atleido vieną iš savo darbuotojų; be to, apgailestauja dėl Bendrojo Teismo (apeliacinių skundų kolegijos) 2014 m. spalio 8 d. priimto Sprendimo T-530/12 P, M. B. G. prieš EESRK, nepalankaus EESRK, susijusio su EESRK Teisės tarnybos vadovo nurodytais buvusio generalinio sekretoriaus įvykdytais pažeidimais; ragina EESRK ir jo naująjį generalinį sekretorių imtis atitinkamų priemonių, kad nebūtų vykdomi nauji sunkūs Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pažeidimai, informuoti savo Biurą, narius ir visus darbuotojus apie abiejų sprendimų turinį, pareigūnų bei kitų darbuotojų, kuriems taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, pareigą pranešti apie pažeidimus ir tai, kad EESRK biuras yra kompetentingas organas tokiems pranešimams priimti; be to, ragina informuoti Parlamentą apie savo per pastaruosius penkerius metus patirtas teisines išlaidas darbuotojų bylose, kurias galiausiai sprendė teismai arba ombudsmenas;

25.  yra susirūpinęs dėl vėlavimo patvirtinti informavimo apie pažeidimus vidaus taisykles; ragina EESRK daugiau nedelsiant jas įgyvendinti;

26.  pažymi, kad vidaus audito tarnybą sudaro trys darbuotojai; pažymi, kad dėl ilgų laikinojo nedarbingumo atostogų 2013 m. labai sumažėjo dirbančių darbuotojų skaičius; ragina EESRK sustiprinti Vidaus audito tarnybą ir išplėsti audito tyrimų apimtį;

27.  ragina EESRK, laikantis galiojančių konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, į savo metines veiklos ataskaitas įtraukti užbaigtų Europos kovos su sukčiavimu tarnybos bylų, kuriose institucija ar joje dirbantys asmenys buvo tyrimų objektas, rezultatus ir pasekmes;

28.  prašo, kad EESKR prie metinės veiklos ataskaitos pridėtų pastatų politikos dokumentą, kadangi svarbu, jog tokios politikos išlaidos būtų tinkamai racionalizuotos ir nebūtų pernelyg didelės;

29.  pažymi, kad reikia didinti EESRK matomumą sustiprinant atitinkamą informacijos ir komunikacijos politiką.

Teisinė informacija - Privatumo politika