Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2082(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0114/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0114/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.17
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0126

Pieņemtie teksti
PDF 412kWORD 84k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015
Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (2014/2082(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2013. finanšu gadu (COM(2014)0510 – C8-0151/2014)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2013. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(6) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0114/2015),

1.  sniedz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Eiropas Ekonomikas un socialo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 66, 8.3.2013.
(2) OV C 403, 13.11.2014., 1. lpp.
(3) OV C 398, 12.11.2014., 1. lpp.
(4) OV C 403, 13.11.2014., 128. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(6) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (2014/2082(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja,

–  ņemot vērā Eiropas Ombuda 2015. gada 26. februāra lēmumu slēgt pašiniciatīvas izmeklēšanu OI/1/2014/PMC attiecībā uz ziņošanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0114/2015),

1.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz veikto revīziju, secinājusi, ka kopumā 2013. gada 31. decembrī slēgtajā gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar iestāžu un pārējo struktūru administratīvajiem un citiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

2.  ar gandarījumu konstatē, ka Revīzijas palāta savā 2013. gada pārskatā ir norādījusi, ka tā nav atklājusi nekādus vērā ņemamus trūkumus attiecībā uz revidētajiem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) cilvēkresursu un publiskā iepirkumu aspektiem;

3.  norāda, ka 2013. gadā EESK budžets bija EUR 130 104 400 (2012. gadā — EUR 128 816 588) un tā izlietojuma līmenis sasniedza 94,1 %; pauž nožēlu par izlietojuma līmeņa samazināšanos 2013. gadā, salīdzinot ar 96,8 % 2012. gadā;

4.  tomēr uzsver, ka EESK budžets paredzēts tikai administratīvām vajadzībām, liela daļa līdzekļu tiek tērēta šīs iestādes darbiniekiem, pārējais — ēkām, mēbelēm, aprīkojumam un dažādiem darbības izdevumiem; ņem vērā EESK paskaidrojumu par to, ka izlietojuma līmeņa samazināšanās saistīta ar piesardzības pasākumiem;

5.  norāda, ka iemesli, uz kā pamatojās negaidītais nolēmums par algu korekciju, pēc vienošanās par jaunajiem Civildienesta noteikumiem 2014. gadā vairs nav piemērojami;

6.  atzīmē, ka salīdzinājumā ar iepriekšējā gada budžetu 2013. gada budžets ir palielinājies par 1 %; atbalsta EESK centienus ierobežot nākamo gadu budžetus, līdz ar to nodrošinot vienotas likmes pieaugumu;

7.  pieņem zināšanai saistībā ar Parlamenta 2012. gada rezolūciju par budžeta izpildes apstiprināšanu veikto pasākumu konstatējumus, kas pievienoti EESK gada darbības pārskatam; atkārtoti prasa informēt Parlamentu par pasākumiem, kas veikti, lai detalizēti pārbaudītu izdevumus, un par šo pasākumu rezultātiem;

8.  atzinīgi vērtē to, ka EESK ir paredzējusi uzlabot sava darba plānošanas efektivitāti likumdošanas procesā, nevis šim nolūkam vienmēr palielinot atzinumu skaitu, bet gan vairāk koncentrējoties uz tās atzinumu kvalitāti;

9.  ņem vērā, ka EESK ir īstenojusi jaunos locekļu ceļa izdevumu atmaksas noteikumus, pamatojoties uz faktiskām izmaksām, kā to ieteica Parlaments; atgādina, ka sistēmai jābūt pilnībā piemērojamai 2015. gada rudenī, kad sāksies nākamā EESK sastāva pilnvaru termiņš;

10.  pieņem zināšanai sadarbību starp EESK un Parlamenta Budžeta kontroles komiteju, jo īpaši attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu;

11.  norāda, ka 2013. gadā ārštata rakstisko tulkojumu skaits ir samazinājies līdz 2,9 %, salīdzinot ar 4,5 % 2012. gadā; tomēr secina, ka ir samazinājies arī iekšējā rakstiskās tulkošanas dienesta ražīgums;

12.  ar bažām norāda, ka rakstiskās tulkošanas izmaksas Savienības iestādēs ievērojami atšķiras; tādēļ prasa, lai iestāžu darba grupa rakstiskās tulkošanas jautājumos noteiktu šo atšķirību cēloņus un ierosinātu risinājumus nolūkā likvidēt atšķirības un saskaņot rakstiskās tulkošanas izmaksas, vienlaikus nekādā veidā neapdraudot kvalitāti un valodu daudzveidību; ņemot to vērā, norāda — darba grupai būtu jāatsāk iestāžu sadarbība, lai dalītos ar labāko praksi un rezultātiem un noteiktu jomas, kurās sadarbību vai nolīgumus starp iestādēm var vēl nostiprināt; atzīmē, ka darba grupas mērķim vajadzētu būt arī visām iestādēm vienotas metodikas izstrādei rakstiskās tulkošanas izmaksu aplēšanā, lai izmaksu analīze un salīdzināšana būtu vienkāršāka; norāda, ka darba grupai minētā darba rezultāti būtu jāiesniedz līdz 2015. gada beigām; aicina visas iestādes uzņemties aktīvu lomu iestāžu darba grupā; norāda uz daudzvalodības saglabāšanas būtisko nozīmi Savienības iestādēs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un vienlīdzīgas iespējas visiem Savienības pilsoņiem;

13.  ņem vērā EESK, Reģionu komitejas un Parlamenta sadarbības nolīgumu, kuru visbeidzot parakstīja 2014. gada 5. februārī un ar kuru galvenokārt tika panākts tas, ka ievērojams skaits Komitejas darbinieku tika pārcelti uz jauno Eiropas Parlamenta Izpētes dienestu; sagaida, ka nolīgums pakāpeniski tiks pilnveidots, nodrošinot vienlīdz labvēlīgas iespējas visām trim iestādēm un pozitīvi ietekmējot līdzekļu turpmāku racionalizāciju; aicina katru iestādi atsevišķi sadarbības pirmā gada beigās izvērtēt minētā nolīguma ietekmi cilvēkresursu, izdevumu, sinerģijas un pievienotās vērtības ziņā un attiecībā uz kvalitāti pēc būtības;

14.  aicina EESK gada darbības pārskatā iekļaut vadošo darbinieku sadalījumu pēc valstspiederības, dzimuma un amata;

15.  pauž bažas par sieviešu trūkumu EESK vadošajos amatos (61 %–39 %); prasa ieviest vienlīdzīgu iespēju plānu, kas jo īpaši būtu vērsts uz vadošajiem amatiem, lai pēc iespējas ātrāk novērstu šo līdzsvara trūkumu;

16.  iesaka EESK turpināt pilnveidot regulāru to budžeta ietaupījumu kontroli, kas radušies, īstenojot jauno administratīvās sadarbības nolīgumu ar Reģionu komiteju; prasa sniegt izsmeļošu informāciju par šīs sadarbības rezultātiem;

17.  norāda, ka attiecībā uz sadarbības nolīgumu nākamā termiņa vidusposma pārskatīšana būs piemērota iespēja izvērtēt nolīgumu un labot visas konstatētās nepilnības;

18.  prasa sniegt sīku informāciju par termiņa vidusposma pārskatīšanas rezultātiem un sagaida, ka šajā novērtējumā būs arī kopumā izvērtēti no sadarbības izrietošie budžeta ietaupījumi;

19.  norāda, ka videokonferenču rīkošana joprojām netiek pietiekami plaši izmantota; pieņem zināšanai, ka tiek veikti pasākumi, lai paplašinātu to izmantošanu; prasa informēt Parlamentu par šajā jautājumā gūtajām sekmēm;

20.  uzskata — pozitīvi ir tas, ka ir samazinājies pieprasīto, bet neizmantoto mutiskās tulkošanas pakalpojumu īpatsvars (2012. gadā 7,6 %, 2013. gadā 5,1 %); tomēr uzsver, ka šis daudzums joprojām ir augsts, un prasa vēl vairāk samazināt mutiskās tulkošanas izmaksas;

21.  uzskata, ka krīzes un vispārēju budžeta samazinājumu laikā ir jāsamazina Savienības iestāžu darbinieku izbraukuma sanāksmju izmaksas un šiem pasākumiem pēc iespējas būtu jānotiek pašu iestāžu telpās, jo izrietošā pievienotā vērtība neattaisno augstās izmaksas;

22.  pauž bažas par to, ka vairāki lieli pasākumi, kuru norise bija paredzēta 2013. gadā, tika atcelti vai pārcelti; aicina EESK uzlabot iekšējo pasākumu organizēšanas plānošanu un racionalizēt to;

23.  ņem vērā sniegto informāciju par jauno apdrošināšanas līgumu, kurš stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā attiecībā uz Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvās komisijas delegātiem;

24.  pauž nožēlu par 2014. gada 22. maijā publicēto Eiropas Savienības Civildienesta tiesas spriedumu, ar kuru EESK tiek sodīta par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas pārkāpšanu sakarā ar kāda darbinieka atlaišanu 2013. gadā; pauž nožēlu arī par 2014. gada 8. oktobrī pieņemto spriedumu lietā T-530/12 P, M. B. G. pret EESK, kurā Vispārējā tiesa pieņēma EESK nelabvēlīgu lēmumu saistībā ar EESK Juridiskā dienesta vadītāja ziņojumiem par pārkāpumiem, kas skar bijušo ģenerālsekretāru; aicina EESK un tās jauno ģenerālsekretāru veikt nepieciešamos pasākumus, lai turpmāk novērstu nopietnus Eiropas Savienības Pamattiesību hartas pārkāpumus, informēt EESK Biroju, locekļus un visus darbiniekus par abu spriedumu saturu un vērst viņu uzmanību uz to, ka ierēdņiem un citiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi, ir pienākums ziņot par pārkāpumiem, un ka EESK Birojs ir attiecīgā struktūra, kurai šādi ziņojumi jānosūta; prasa arī, lai Parlaments tiktu informēts par to juridisko izdevumu kopējo summu, kas pēdējo piecu gadu laikā radušies saistībā ar personāla lietām, kuras beigās ir izskatījusi tiesa vai ombuds;

25.  pauž bažas par iekšējo ziņošanas noteikumu novēlotu pieņemšanu; aicina EESK tos ieviest bez turpmākas kavēšanās;

26.  norāda, ka iekšējā revīzijas dienestā ir trīs darbinieki; norāda, ka slimības atvaļinājuma laikposma pagarināšanas rezultātā 2013. gadā ievērojami saruka pieejamais darbaspēks; aicina EESK uzlabot iekšējās revīzijas dienestu un paplašināt revīzijas izmeklēšanas tvērumu;

27.  aicina EESK saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par konfidencialitāti un datu aizsardzību savos gada darbības pārskatos sniegt informāciju par to Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai izskatīto lietu rezultātiem un sekām, kurās izmeklēšana veikta attiecībā uz pašu iestādi vai kādu no tās darbiniekiem;

28.  prasa EESK gada darbības pārskatam pievienot tās nekustamā īpašuma politiku, jo īpaši tādēļ, ka ir svarīgi, lai šīs politikas izmaksas būtu pienācīgi racionalizētas un nebūtu pārāk lielas;

29.  norāda uz nepieciešamību veicināt EESK atpazīstamību, pilnveidojot nepieciešamo informācijas un komunikācijas politiku.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika