Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2082(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0114/2015

Ingivna texter :

A8-0114/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0126

Antagna texter
PDF 260kWORD 72k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2014/2082(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0151/2014)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0114/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2014/2082(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2015, vilket avslutar ombudsmannens undersökning på eget initiativ (OI/1/2014/PMC) avseende rapportering om missförhållanden,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0114/2015).

1.  Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2013 inom verksamhetsområdet administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2013 konstaterade att inga väsentliga brister upptäckts på de områden som granskats när det gäller personal och upphandling för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

3.  Europaparlamentet noterar att EESK:s budget för 2013 uppgick till 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR för 2012), med en utnyttjandegrad på 94,1 %. Parlamentet beklagar att utnyttjandegraden sjönk 2013 jämfört med 96,8 % år 2012.

4.  Europaparlamentet understryker emellertid att EESK:s budget är en rent administrativ budget, där en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter. Parlamentet tar del av EESK:s förklaring att den lägre utnyttjandegraden berodde på försiktighetsåtgärder.

5.  Europaparlamentet påpekar att de motiv som anges i det oväntade beslutet om lönejusteringen inte längre gäller efter överenskommelsen om de nya tjänsteföreskrifterna 2014.

6.  Europaparlamentet noterar ökningen med 1 % i budgeten för 2013 jämfört med föregående års budget. Parlamentet stöder EESK:s ansträngningar för att begränsa budgetarna för de kommande åren, vilket därmed garanterar en schablonmässig ökning.

7.  Europaparlamentet tar del av de iakttagelser som följer upp parlamentets resolution om ansvarsfrihet för 2012, vilken bifogats EESK:s årliga verksamhetsrapport. Parlamentet upprepar sitt krav på att informeras om den detaljerade utgiftsöversynen och om resultaten av denna översyn.

8.  Europaparlamentet välkomnar EESK:s avsikt att mer effektivt planera sitt arbete i lagstiftningsprocessen, vilket inte nödvändigtvis innebär en ökning av antalet yttranden, utan i stället att man lägger mer vikt vid yttrandenas kvalitet.

9.  Europaparlamentet noterar att EESK har genomfört de nya reglerna för ersättning av ledamöternas utgifter för resor, vilka baseras på verkliga kostnader, enligt parlamentets rekommendation. Parlamentet påminner om att systemet bör ha genomförts fullt ut hösten 2015 när EESK:s nästa mandatperiod börjar.

10.  Europaparlamentet noterar samarbetet mellan EESK och parlamentets budgetkontrollutskott, framför allt i förbindelse med ansvarsfrihetsförfarandet.

11.  Europaparlamentet noterar att användandet av extern översättning har minskat till 2,9 % år 2013 jämfört med 4,5 % år 2012. Parlamentet konstaterar dock att den interna översättningstjänstens produktivitet också har minskat.

12.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat att översättningskostnaderna varierar i mycket hög grad mellan de olika EU-institutionerna. Parlamentet uppmanar därför interinstitutionella arbetsgruppen för översättning att kartlägga orsakerna bakom dessa skillnader och lägga fram lösningar för att komma till rätta med obalansen och harmonisera översättningskostnaderna, samtidigt som man säkerställer full respekt för kvalitet och språklig mångfald. Parlamentet noterar, med detta i åtanke, att arbetsgruppen borde återupprätta det interinstitutionella samarbetet för att utbyta bästa praxis och resultat, och kartlägga de områden där samarbete och överenskommelser mellan institutionerna kan stärkas. Parlamentet anser att arbetsgruppen dessutom bör sträva efter att införa en enhetlig metod för redovisning av översättningskostnaderna för samtliga institutioner i syfte att göra det enklare att analysera och jämföra kostnaderna. Parlamentet noterar att arbetsgruppen bör lägga fram resultatet av detta arbete före utgången av 2015. Parlamentet uppmanar alla institutioner att spela en aktiv roll i den interinstitutionella arbetsgruppens arbete, och påminner om att respekten för flerspråkighet i EU-institutionerna är av grundläggande betydelse för att man ska kunna garantera lika behandling och lika möjligheter för alla EU-medborgare.

13.  Europaparlamentet noterar samarbetsavtalet mellan EESK, Regionkommittén och parlamentet, som slutligen undertecknades den 5 februari 2014 och som först och främst har lett till överföringen av en stor del av kommittéernas personal till Europaparlamentets nya utredningstjänst (EPRS). Parlamentet förväntar sig att avtalet kommer att utvecklas på ett balanserat sätt, till förmån för de tre institutionerna, och att det kommer att bidra positivt till ytterligare rationaliseringar av resurserna. Parlamentet uppmanar var och en av institutionerna att i slutet av det första året av samarbete göra en individuell utvärdering av avtalets följder när det gäller personal, utgifter, synergier, mervärde och innehållsmässig kvalitet.

14.  Europaparlamentet uppmanar EESK att i sin årliga verksamhetsrapport inkludera en översikt över anställda i ledande ställning, uppdelat efter nationalitet, kön och ställning.

15.  Europaparlamentet är bekymrat över bristen på kvinnor på höga befattningar inom EESK (61 % – 39 %). Parlamentet efterlyser en jämställdhetsplan med särskild inriktning på ledande befattningar så att denna obalans kan åtgärdas så snart som möjligt.

16.  Europaparlamentet rekommenderar EESK att fortsätta att utveckla en regelbunden undersökning av de budgetbesparingar som uppnås till följd av genomförandet av det nya avtalet om administrativt samarbete med Regionkommittén. Parlamentet kräver detaljerad information om resultatet av detta samarbete.

17.  Europaparlamentet noterar att nästa halvtidsöversyn av samarbetsavtalet är en lämplig tidpunkt för att utvärdera avtalet och korrigera eventuella konstaterade brister.

18.  Europaparlamentet kräver detaljerad information om resultatet av halvtidsöversynen och förväntar sig att denna bedömning också kommer att omfatta en gemensam utvärdering av de budgetbesparingar som gjorts till följd av samarbetet.

19.  Europaparlamentet noterar att videokonferenser fortfarande används i begränsad omfattning. Parlamentet konstaterar att åtgärder håller på att vidtas för att öka användningen av videokonferenser. Parlamentet kräver att få information om de framsteg som görs i detta avseende.

20.  Europaparlamentet anser det positivt att andelen begärda men ej utnyttjade tolkningstjänster har minskat från 7,6 % 2012 till 5,1 % 2013. Parlamentet betonar dock att andelen fortfarande är hög och kräver att tolkningskostnaderna minskar ytterligare.

21.  Europaparlamentet anser, i dessa tider präglade av kris och allmänna budgetnedskärningar, att kostnaderna för ”bortadagar” för personalen vid unionens institutioner måste minskas, och att dessa dagar i mån av möjlighet bör hållas i institutionernas lokaler, eftersom mervärdet av ”bortadagar” inte motiverar så höga kostnader.

22.  Europaparlamentet är bekymrat över att flera större arrangemang som skulle äga rum under 2013 annullerades eller sköts upp. Parlamentet uppmanar EESK att bättre planera och rationalisera anordnandet av interna arrangemang.

23.  Europaparlamentet tar del av den information som lämnats om det nya försäkringskontrakt som trädde i kraft den 1 juli 2012 och som täcker delegaterna i rådgivande utskottet för industriell omvandling.

24.  Europaparlamentet beklagar personaldomstolens dom, som offentliggjordes den 22 maj 2014, enligt vilken EESK överträdde EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna i samband med avskedandet av en av sina anställda år 2013. Parlamentet beklagar vidare domen av den 8 oktober 2014 i mål T-530/12 P, M. B. G. mot EESK, där tribunalen inte dömde till EESK:s fördel beträffande den rapportering av oriktigheter mot den föregående generalsekreteraren som gjordes av chefen för EESK:s rättstjänst. Parlamentet uppmanar EESK och dess nya generalsekreterare att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra nya allvarliga kränkningar av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, att informera EESK:s presidium, sina ledamöter och hela personalstyrkan om innehållet i de två domarna och om den skyldighet som tjänstemän och övrig personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna har att rapportera oriktigheter samt att underrätta dem om att EESK:s presidium har behörighet att motta denna typ av rapporter. Parlamentet kräver också att få information om de totala rättskostnader som EESK har haft under de senaste fem åren i förbindelse med personalärenden som behandlats vid en domstol eller av Europeiska ombudsmannen.

25.  Europaparlamentet är oroat över dröjsmålen med antagandet av de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden. Parlamentet uppmanar EESK att utan ytterligare dröjsmål genomföra dessa bestämmelser.

26.  Europaparlamentet noterar att internrevisionstjänsten består av tre medarbetare. Parlamentet noterar vidare att den tillgängliga personalstyrkan avsevärt minskades under 2013 på grund av långvariga sjukskrivningar. Parlamentet uppmanar EESK att försärka sin internrevisionstjänst och att utöka omfattningen av sina undersökningar.

27.  Europaparlamentet uppmanar EESK att i sina årliga verksamhetsrapporter, i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och konfidentialitet, inbegripa resultaten och följderna av de ärenden som Olaf har avslutat där institutionen eller någon av dess anställda varit föremål för utredning.

28.  Europaparlamentet kräver att EESK:s fastighetspolitik ska inbegripas i den årliga verksamhetsrapporten, särskilt med tanke på hur viktigt det är att kostnaderna för en sådan politik motiveras ordentligt och att de inte är överdrivet höga.

29.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att förbättra EESK:s synlighet genom att stärka den relevanta informations- och kommunikationspolitiken.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy