Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2083(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0105/2015

Předložené texty :

A8-0105/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0127

Přijaté texty
PDF 411kWORD 84k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VII – Výbor regionů (2014/2083(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0152/2014)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0105/2015),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Výboru regionů za plnění rozpočtu Výboru regionů na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, Evropské službě pro vnější činnost, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů  a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
(2) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2013, oddíl VII – Výbor regionů (2014/2083(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VII – Výbor regionů,

–  s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv, jímž uzavřela své šetření z vlastní iniciativy č. OI/1/2014/PMC ze dne 26. února 2015 o vnitřních pravidlech týkajících se zveřejňování ve veřejném zájmu („whistleblowing“),

–  s ohledem na nová pravidla týkající se ochrany whistleblowerů,

–  s ohledem na rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 7. května 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0105/2015),

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 uvedl, že u Výboru regionů (dále jen „výbor“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání zakázek;

2.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2013 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  konstatuje, že v roce 2013 měl výbor schválen rozpočet ve výši 87 373 000 EUR (oproti 86 503 000 EUR v roce 2012), z čehož 84 800 000 EUR činily prostředky na závazky s mírou plnění 97 %; lituje snížení míry plnění v roce 2013 oproti roku 2012, kdy dosahovala 98,2 %;

4.  zdůrazňuje, že rozpočet výboru je čistě administrativní, přičemž se významný objem využívá na výdaje týkající se osob pracujících v této instituci a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje; bere na vědomí vysvětlení výboru týkající se snížení míry plnění;

5.  zdůrazňuje, že důvody, které vedly k nečekanému rozhodnutí o úpravě platů, již neplatí s ohledem na dohodu o novém služebním řádu v roce 2014;

6.  vítá výroční zprávu o subsidiaritě za rok 2013, která poskytuje přehled činnosti výboru v oblasti monitorování subsidiarity v průběhu celého roku; domnívá se, že tato zpráva představuje cenný nástroj pro legislativní práci Parlamentu; požaduje, aby předložení takovýchto zpráv bylo patřičně propagováno a aby byly šířeny mezi společnými normotvůrci;

7.  bere na vědomí vytvoření nové politické skupiny (ECR) ve výboru a omezeného finančního dopadu, který v roce 2013 tato skutečnost měla; vítá informace, které byly poskytnuty ve výroční zprávě o činnosti týkající se politických činností výboru, a požaduje, aby mu byly poskytovány aktualizované informace o projektech a o rozpočtových dopadech přijatých opatření;

8.  bere na vědomí spolupráci mezi výborem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, zejména v souvislosti s udělováním absolutoria;

9.  s uspokojením konstatuje, že rozpočtový útvar výboru zanesl do centrální databáze doporučení a požadavky Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu a že pravidelně sleduje pokrok při jejich plnění; vítá skutečnost, že pro účely interního auditu byl vytvořen výbor složený z pěti členů a jednoho externího odborníka a že jsou zatím zohledňována doporučení Účetního dvora a Parlamentu;

10.  vítá, že výbor zavedl nový systém rozpočtu podle jednotlivých činností, který je více přizpůsoben konkrétním charakteristikám menších institucí, což umožňuje ucelenější pohled na náklady a na předpokládanou činnost; žádá výbor, aby provedl hodnocení výhod, které zavedení nového systému přineslo;

11.  bere na vědomí dohodu o spolupráci mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV), Výborem regionů a Evropským parlamentem, která byla podepsána dne 5. února 2014 a která vedla k přesunu velkého počtu pracovníků výboru do nové Výzkumné služby Evropského parlamentu; věří, že provádění této dohody bude vyrovnané a bude přinášet stejnou míru výhod všem třem institucím a bude mít pozitivní dopad na další racionalizaci zdrojů; žádá, aby všechny tři instituce po uplynutí jednoho roku od zahájení fungování této spolupráce provedly samostatné hodnocení dopadu, jak z hlediska lidských zdrojů, tak z hlediska výdajů, součinnosti, přidané hodnoty a kvality obsahu;

12.  konstatuje, že oproti roku 2012 klesla poptávka po překladech o 19,1 %; konstatuje však, že se současně snížila produktivita interního překladatelského oddělení;

13.  bere na vědomí záměr výboru racionalizovat žádosti o překlad a standardizovat některé typy dokumentů; podporuje tuto iniciativu a žádá, aby byl o jejím provádění v plném rozsahu informován; se znepokojením konstatuje, že někteří interní překladatelé výboru byli v návaznosti na dohodu o spolupráci převedeni do nové Výzkumné služby Evropského parlamentu; žádá Výbor, aby vypracoval zvláštní studii dopadu tohoto snížení na kvalitu a efektivitu překladatelských služeb;

14.  bere na vědomí, že byla s dalšími orgány a institucemi dojednána společná metodika pro výpočet a porovnání nákladů na překlady a dalších ukazatelů; vyzývá výbor, aby o provádění schválené společné metodiky informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

15.  domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je nutné snížit náklady na „away days“ zaměstnanců orgánů Unie a že by měly v rámci možností probíhat v samotných sídlech orgánů, neboť jejich přidaná hodnota neospravedlňuje tak vysoké náklady;

16.  s uspokojením konstatuje, že výbor zahrnul do své výroční zprávy o činnosti za rok 2013 informace o nevyužitých tlumočnických službách; považuje za pozitivní, že došlo ke snížení nevyužité částky na požadované tlumočnické služby, a to z 3,23 % v roce 2012 na 2,51 % v roce 2013; je přesvědčen, že tuto míru lze dále snížit, a vyzývá výbor, aby zkvalitnil plánování svých schůzí;

17.  konstatuje, že využívání videokonferencí je i nadále omezené; uznává, že jsou přijímána opatření s cílem rozšířit jejich využití; žádá, aby byl informován o pokroku v této věci;

18.  doporučuje výboru, aby i nadále pravidelně sledoval rozpočtové úspory vyplývající z provádění nové dohody o administrativní spolupráci s EHSV; žádá podrobné informace o výsledcích této spolupráce;

19.  konstatuje, že příští přezkum nové dohody o spolupráci v polovině období bude správným momentem k vyhodnocení této dohody a k nápravě případných zjištěných nedostatků;

20.  žádá podrobné informace o výsledcích přezkumu v polovině období a očekává, že toto hodnocení bude zahrnovat také společné posouzení rozpočtových úspor, které z této dohody o spolupráci vyplynuly;

21.  poukazuje na to, že je nezbytné zlepšovat viditelnost výboru zdokonalením příslušné informační a komunikační politiky;

22.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že na vedoucích pozicích výboru je nedostatek žen (67 % – 33 %); žádá, aby byl zaveden plán pro rovné příležitosti, zejména co se týče řídících pozic, s cílem tuto nerovnováhu vyřešit co nejdříve;

23.  vyzývá výbor, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnul do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byla vyšetřována tato instituce nebo některá z osob, která pro ni pracuje;

24.  žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika výboru v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

25.  blahopřeje výboru k tomu, že podoba jeho výroční zprávy o činnosti vykazuje trvale vysokou kvalitu a že předložil komplexní výroční zprávu o dopadu, která je důležitým nástrojem pro posouzení jeho práce; s uspokojením konstatuje, že výbor ve své výroční zprávě o činnosti uvedl vyčerpávající přehled všech lidských zdrojů, které má k dispozici;

26.  poukazuje na to, že členové výboru jsou demokraticky zvolenými místními a regionálními zástupci, kteří vykonávají politickou činnost; domnívá se, že pokud jde o přístup ke Komisi a jejím službám, měli by proto podléhat stejným předpisům jako ostatní vnitrostátní a evropští politici;

27.  má obavy z opožděného přijetí vnitřních pravidel pro whistleblowing; vyzývá výbor, aby tato pravidla přijal bez dalšího prodlení;

28.  připomíná, že výbor se jedním případem wistleblowingu zabývá již od roku 2003; poukazuje na značné náklady pro daňové poplatníky Unie a na újmu způsobenou informátorovi; požaduje, aby výbor urychleně splnil závěry uvedené v rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 7. května 2013, uznal žalobu navrhovatele za oprávněnou a celou věc konečně uzavřel

29.  zdůrazňuje, že Parlament nebude tolerovat jakékoli špatné zacházení s whistleblowery pocházejícími z jeho vlastních řad nebo z kterékoli jiné unijní instituce; opakovaně zdůrazňuje svou plnou oddanost duchu a liteře právních předpisů na ochranu whistleblowerů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí