Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2083(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0105/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0105/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0127

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 408kWORD 91k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015
Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (2014/2083(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0152/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8‑0105/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής των Περιφερειών για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (2014/2083(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2015, με την οποία ολοκληρώθηκε η αυτεπάγγελτη έρευνα OI/1/2014/PMC που διενήργησε με αντικείμενο την καταγγελία δυσλειτουργιών,

–   έχοντας υπόψη τους νέους κανόνες σχετικά με την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8‑0105/2015),

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε ότι δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και την ανάθεση συμβάσεων για την Επιτροπή των Περιφερειών («ΕτΠ»)·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι βάσει των ελεγκτικών εργασιών του το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το σύνολο των πληρωμών οι οποίες αφορούν τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα·

3.  σημειώνει ότι το 2013, η ΕτΠ είχε εγκριθέντα προϋπολογισμό που ανήλθε σε 87 373 000 EUR (86 503 000 EUR το 2012), από τα οποία τα 84 800 000 EUR ήταν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων με ποσοστό χρησιμοποίησης της τάξης του 97 %· εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση του ποσοστού χρησιμοποίησης το 2013 σε σύγκριση με το 98,2% το 2013·

4.  τονίζει, εντούτοις, ότι ο προϋπολογισμός της ΕτΠ έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες που έχουν σχέση με άτομα τα οποία εργάζονται εντός του θεσμικού οργάνου ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας· λαμβάνει υπό σημείωση την εξήγηση που δίνει η ΕτΠ για τη μείωση του ποσοστού χρησιμοποίησης·

5.  επισημαίνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην απροσδόκητη απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή των αποδοχών δεν ισχύουν πλέον, μετά τη συμφωνία για τον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, το 2014·

6.  επιδοκιμάζει την ετήσια έκθεση για την επικουρικότητα 2013, η οποία παρουσιάζει επισκόπηση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης της επικουρικότητας της ΕτΠ κατά τη διάρκεια όλου του έτους· θεωρεί ότι η έκθεση είναι πολύτιμο εργαλείο για το νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου· ζητεί η σύνταξη τέτοιων εκθέσεων να δημοσιοποιείται δεόντως και οι εκθέσεις να διανέμονται στους συννομοθέτες·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση την ίδρυση νέας πολιτικής ομάδας (ECR) στην ΕτΠ και τον περιορισμένο δημοσιονομικό αντίκτυπο της ίδρυσής της το 2013· επιδοκιμάζει τις πληροφορίες που παρέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τις πολιτικές δραστηριότητες της ΕτΠ και ζητεί να συνεχίσει να τηρείται ενήμερο σχετικά με την πορεία των έργων και να ενημερώνεται για τις δημοσιονομικές συνέπειες των μέτρων που λαμβάνονται·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ΕτΠ και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία απαλλαγής·

9.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι συστάσεις και οι απαιτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου καταγράφονται από την υπηρεσία προϋπολογισμού της ΕτΠ σε κεντρική βάση δεδομένων και ότι η πρόοδος της υλοποίησής τους παρακολουθείται τακτικά· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι έχει συσταθεί επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε μέλη και έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα, για τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου και ότι μέχρι στιγμής λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου·

10.  εκφράζει επιδοκιμασία για το νέο σύστημα προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή η ΕτΠ, δεδομένου ότι είναι πιο κατάλληλο για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρότερων θεσμικών οργάνων και μπορεί, επομένως, να παράσχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα του κόστους και των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων· καλεί την ΕτΠ να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα τα οποία διαπίστωσε κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της ΕτΠ και του Κοινοβουλίου, η οποία υπογράφηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 και οδήγησε στη μεταφορά μεγάλου αριθμού υπαλλήλων της ΕτΠ στη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας (ΕΥΚΕ)· προσδοκά ότι η συμφωνία θα εξελιχθεί με ισόρροπο τρόπο, θα ωφελήσει εξίσου και τα τρία θεσμικά όργανα και θα συμβάλει θετικά στον περαιτέρω εξορθολογισμό των πόρων· καλεί καθένα από τα θεσμικά όργανα, στα τέλη του πρώτου έτους συνεργασίας, να προβεί σε ατομική αξιολόγηση αντίκτυπου που έχει η συμφωνία από πλευράς ανθρώπινων πόρων, δαπανών, συνεργειών, προστιθέμενης αξίας και ουσίας·

12.  σημειώνει ότι η ζήτηση για μετάφραση μειώθηκε κατά 19,1% σε σύγκριση με το 2012· σημειώνει, ωστόσο, ότι η παραγωγικότητα της υπηρεσίας μετάφρασης εντός του οργάνου μειώθηκε επίσης·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόθεση της ΕτΠ να οργανώσει πιο ορθολογικά τις αιτήσεις μετάφρασης και να τυποποιήσει μερικά είδη εγγράφων· υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και ζητεί να ενημερώνεται πλήρως για την εφαρμογή της· σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένοι υπάλληλοι της εσωτερικής μεταφραστικής υπηρεσίας της ΕτΠ μετατέθηκαν στη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας (ΕΥΚΕ), με βάση τη συμφωνία συνεργασίας· καλεί την ΕτΠ να διενεργήσει ειδική μελέτη με σκοπό να εξακριβωθεί ο αντίκτυπος αυτής της μείωσης στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα των μεταφραστικών υπηρεσιών της·

14.  παρατηρεί ότι συμφωνήθηκε κοινή μεθοδολογία με τα άλλα θεσμικά όργανα για τον υπολογισμό και τη σύγκριση του κόστους μετάφρασης και άλλων δεικτών· καλεί την ΕτΠ να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή της από κοινού συμφωνηθείσας μεθοδολογίας·

15.  φρονεί ότι σε μια εποχή κρίσης και γενικότερων περικοπών του προϋπολογισμού, το κόστος των ημερών εκτός έδρας του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της Ένωσης πρέπει να ελαττωθεί και ότι οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται, εφόσον είναι δυνατόν, στα κτίρια των θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει δεν δικαιολογεί αυτό το υψηλό κόστος·

16.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η ΕτΠ περιέλαβε πληροφορίες σχετικά με μη χρησιμοποιηθείσες υπηρεσίες διερμηνείας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 2013· θεωρεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι το αχρησιμοποίητο ποσοστό των υπηρεσιών διερμηνείας μειώθηκε από 3,23% το 2012 σε 2,51% το 2013· πιστεύει ότι το ποσοστό αυτό επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση και καλεί την ΕτΠ να προγραμματίζει καλύτερα τις συνεδριάσεις της·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι συνεχίζεται η περιορισμένη χρήση του εργαλείου της τηλεδιάσκεψης· αναγνωρίζει ότι λαμβάνονται μέτρα για την επέκταση της χρήσης της· ζητεί να ενημερώνεται για την πρόοδο που σημειώνεται στο θέμα αυτό·

18.  συνιστά να συνεχίσει η ΕτΠ την τακτική εξέταση της εξοικονόμησης πιστώσεων του προϋπολογισμού από την εφαρμογή της νέας συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας με την ΕτΠ· ζητεί να έχει λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας·

19.  επισημαίνει ότι η προσεχής μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της εν λόγω νέας συμφωνίας συνεργασίας θα προσφέρει την κατάλληλη ευκαιρία για την αξιολόγηση της συμφωνίας και τη διόρθωση ενδεχόμενων αδυναμιών της·

20.  ζητεί λεπτομερείς πληροφορίες για τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης και αναμένει ότι αυτή η αποτίμηση θα περιλαμβάνει επίσης κοινή αξιολόγηση της εξοικονομήσεων πόρων που απορρέουν από τη συμφωνία συνεργασίας·

21.  επισημαίνει τη ανάγκη αναβάθμισης του προφίλ της ΕτΠ, μέσω της ενίσχυσης της αναγκαίας πολιτικής ενημέρωσης και επικοινωνίας·

22.  εκφράζει ανησυχία για τον χαμηλό αριθμό γυναικών που κατέχουν θέσεις υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών στην ΕτΠ (67 % – 33 %)· ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο ίσων ευκαιριών, ειδικότερα όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις, με στόχο να διορθωθεί το συντομότερο αυτή η ανισορροπία·

23.  καλεί την ΕτΠ να συμπεριλάβει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες για την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των υποθέσεων της OLAF που έχουν περατωθεί και στις οποίες αντικείμενο της έρευνας ήταν είτε το θεσμικό όργανο είτε κάποιος από τους υπαλλήλους του·

24.  απαιτεί να επισυνάπτεται η κτιριακή πολιτική της ΕτΠ στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, ιδίως επειδή είναι σημαντικό αυτά τα στοιχεία κόστους να εξορθολογίζονται δεόντως και να μην είναι υπερβολικά·

25.  συγχαίρει την ΕτΠ για το σταθερό επίπεδο ποιότητας της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων και για την παροχή διεξοδικής ετήσιας έκθεσης αντικτύπου, που αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου της· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβανόταν διεξοδικός πίνακας του συνόλου των ανθρωπίνων πόρων που διαθέτει η ΕτΠ.

26.  τονίζει ότι τα μέλη της ΕτΠ είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένοι τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι που ασκούν πολιτικές δραστηριότητες· πιστεύει ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τους λοιπούς εθνικούς ή ενωσιακούς πολιτικούς όταν πρόκειται για την πρόσβασή τους στην Επιτροπή και τις υπηρεσίες της·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην έγκριση των εσωτερικών κανόνων για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών· καλεί την ΕτΠ να εφαρμόσει τους κανόνες αυτούς χωρίς άλλη καθυστέρηση·

28.  υπενθυμίζει ότι η επιτροπή ασχολείται με την ίδια υπόθεση καταγγελίας δυσλειτουργιών από το 2003· τονίζει το σημαντικό κόστος που προκύπτει για τους φορολογούμενους της Ένωσης και τη ζημία που υφίσταται ο καταγγέλλων· ζητεί να συμμορφωθεί η Επιτροπή των Περιφερειών επειγόντως με τα συμπεράσματα της απόφασης του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 7ης Μαΐου 2013, να αναγνωρίσει την ενέργεια του καταγγέλλοντα ως νόμιμη και να κλείσει επιτέλους την υπόθεση·

29.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα ανεχθεί καμία κακομεταχείριση καταγγελλόντων, δυσλειτουργίες στους κόλπους του ή στους κόλπους οποιουδήποτε άλλου θεσμικού οργάνου της Ένωσης και επαναλαμβάνει την απόλυτη προσήλωσή του στο πνεύμα και στο γράμμα της νομοθεσίας για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες·

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου