Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2083(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0105/2015

Esitatud tekstid :

A8-0105/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0127

Vastuvõetud tekstid
PDF 255kWORD 72k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Regioonide Komitee
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015
Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (2014/2083(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2014)0510 – C8-0152/2014)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2013 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(4), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0105/2015),

1.  annab heakskiidu Regioonide Komitee peasekretäri tegevusele Regioonide Komitee 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa välisteenistusele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele, Euroopa Ombudsmanile ning Euroopa Andmekaitseinspektorile ja korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 66, 8.3.2013.
(2) ELT C 403, 13.11.2014, lk 1.
(3) ELT C 398, 12.11.2014, lk 1.
(4) ELT C 403, 13.11.2014, lk 128.
(5) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(6) ELT L 298, 26.10.2012, lk. 1.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VII jagu – Regioonide Komitee (2014/2083(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee,

–  võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 26. veebruari 2015. aasta otsust oletatavast õigusrikkumisest teatamise omaalgatusliku uurimise OI/1/2014/PMC lõpetamise kohta,

–  võttes arvesse oletatavast õigusrikkumisest teataja kaitset reguleerivaid uusi eeskirju,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu 7. mai 2013. aasta otsust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0105/2015),

1.  märgib rahuloluga, et kontrollikoda märkis oma aastaaruandes 2013. aasta kohta, et ei leidnud Regioonide Komitee (edaspidi „komitee”) juures auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega seoses ühtegi olulist puudust;

2.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda jõudis oma audititöö põhjal järeldusele, et institutsioonide ja organite haldus- ja muude kuludega seotud maksed tervikuna ei olnud 31. detsembril 2013 lõppenud aastal olulisel määral vigadest mõjutatud;

3.  märgib, et 2013. aastal oli komitee heakskiidetud eelarve 87 373 000 eurot (2012. aastal 86 503 000 eurot), millest 84 800 000 eurot moodustasid kulukohustuste assigneeringud, mille kasutusmäär oli 97 %; peab kahetsusväärseks, et võrreldes 2012. aasta 98,2 %-ga oli 2013. aasta kasutusmäär madalam;

4.  rõhutab aga, et komitee eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suurt osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänut hoonete, sisustuse, seadmete ja muude jooksvate kulude katteks; võtab teadmiseks komitee selgituse kasutusmäära langemise kohta;

5.  juhib tähelepanu sellele, et palkade korrigeerimist puudutava ettenägemata otsusega seotud põhjendused enam ei kehti seoses uute personalieeskirjade vastuvõtmisega 2014. aastal;

6.  peab tervitatavaks 2013. aasta aruannet subsidiaarsuse kohta, milles esitatakse ülevaade komitee subsidiaarsuse järelevalve meetmetest kogu aasta vältel; peab seda aruannet väärtuslikuks vahendiks Euroopa Parlamendi seadusandlikus töös; palub selliste aruannete avaldamisest asjakohaselt teatada ja aruanded kaasseadusandjatele edastada;

7.  võtab teadmiseks uue fraktsiooni (ECR) loomise komitees ning selle loomise piiratud finantsmõju 2013. aastal; peab tervitatavaks iga-aastases tegevusaruandes esitatud teavet komitee poliitilise tegevuse kohta ning palub end projektidega jätkuvalt kursis hoida ja soovib saada teavet selle kohta, milline on võetud meetmete mõju eelarvele;

8.  võtab teadmiseks komitee ning Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni koostöö, eelkõige seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmisega;

9.  märgib rahuloluga, et komitee eelarvetalitus kandis parlamendi eelarvekontrollikomisjoni antud soovitused ja esitatud nõudmised keskandmebaasi ning et nende täitmise edenemist jälgitakse pidevalt; väljendab heameelt asjaolu üle, et siseauditi eesmärgil on loodud viiest liikmest ja väliseksperdist koosnev komisjon ning seni on kontrollikoja ja parlamendi soovitusi arvesse võetud;

10.  tunneb heameelt uue tegevuspõhise eelarvestussüsteemi üle, mille komitee on kasutusele võtnud, kuna see sobib paremini väiksemate institutsioonide eripäraga ning annab seega terviklikuma ülevaate kuludest ja kavandatud tegevusest; kutsub komiteed üles hindama uue süsteemi rakendamisel tuvastatud eeliseid;

11.  võtab teadmiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), Regioonide Komitee ja Euroopa Parlamendi vahel sõlmitud koostöölepingu, mis lõpuks allkirjastati 5. veebruaril 2014 ja mis tõi kaasa suure hulga komitee töötajate üleviimise uude Euroopa Parlamendi uuringuteenistusse; loodab, et lepingu täitmine jätkub tasakaalustatult, sellest saavad võrdset kasu kõik kolm institutsiooni ja et leping aitab ressursside kasutamise veel tõhusamaks muuta; palub kõigil asjaomastel institutsioonidel anda koostöö esimese aasta lõpus omapoolne hinnang sellele, milline on lepingu mõju inimressursside, kulude, koostoime, lisandväärtuse ja sisulise poole seisukohast;

12.  märgib, et tõlkenõudlus vähenes 2012. aastaga võrreldes 19,1 %; märgib siiski, et ka komitee enda tõlketeenistuse tööviljakus on vähenenud;

13.  võtab teadmiseks komitee kavatsuse tõlketaotlusi ratsionaliseerida ja mõningad dokumendiliigid standardida; toetab seda algatust ja palub, et teda selle elluviimisest täielikult teavitataks; märgib murelikult, et osa komitee koosseisulisi tõlkijaid on pärast koostöölepingu sõlmimist üle viidud uude Euroopa Parlamendi uuringuteenistusse; palub komiteel koostada eraldi uuringu, milles hinnatakse selle kärpe mõju komitee tõlketeenuste kvaliteedile ja tõhususele;

14.  märgib, et teiste institutsioonidega on kokku lepitud ühtne metoodika tõlkekulude arvutamiseks ning nende võrdlemiseks muude näitajatega; palub komiteel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni ühtse kokkulepitud metoodika rakendamisest;

15.  on seisukohal, et kriisi ja üldiste eelarvekärbete ajal tuleb liidu institutsioonide töötajate väljasõitude kulusid vähendada ning väljasõiduüritused peaksid võimaluse korral toimuma institutsioonide endi hoonetes, sest väljasõitudega kaasnev lisaväärtus ei õigusta nii suuri kulusid;

16.  märgib rahuloluga, et komitee lisas 2013. aasta tegevusaruandesse teabe kasutamata jäetud suulise tõlke teenuste kohta; peab positiivseks kasutamata jäetud suulise tõlke teenuste määra langemist (2012. aastal 3,23 % ja 2013. aastal 2,51 %); usub, et seda määra saab veelgi paremaks muuta ja palub komiteel oma koosolekuid paremini kavandada;

17.  võtab teadmiseks, et videokonverentsitehnika kasutamine on endiselt piiratud; võtab teadmiseks, et kasutusvõimaluste avardamiseks on võetud meetmeid; palub teavet selles valdkonnas tehtud edusammude kohta;

18.  soovitab komiteel jätkata EMSKga sõlmitud uue halduskoostöö lepingu rakendamisest tuleneva eelarvevahendite kokkuhoiu pideva jälgimise väljatöötamist; palub üksikasjalikku teavet asjaomase koostöö tulemuste kohta;

19.  märgib, et uue koostöölepingu järgmise vahekokkuvõtte ajal on õige aeg anda lepingule hinnang ja kõrvaldada kõikvõimalikud tuvastatud puudused;

20.  palub üksikasjalikku teavet vahekokkuvõtte tulemuste kohta ja eeldab, et see hindamine hõlmab ka ühise hinnangu andmist koostöölepingust tulenevale eelarvevahendite kokkuhoiule;

21.  juhib tähelepanu vajadusele suurendada komitee nähtavust, tugevdades selleks vajalikku teabe- ja kommunikatsioonipoliitikat;

22.  on mures naiste vähesuse pärast komitee kõrgematel ametikohtadel (67 % – 33 %); nõuab, et selle tasakaalustamatuse võimalikult kiireks kaotamiseks viidaks ellu võrdsete võimaluste kava, eelkõige seoses juhtivate ametikohtadega;

23.  palub komiteel lisada oma iga-aastastesse tegevusaruannetesse kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsus- ja andmekaitse-eeskirjadega kõigi selliste lõpetatud OLAFi juhtumite tulemused ja tagajärjed, mille puhul oli uurimise all institutsioon või mõni selle heaks töötav isik;

24.  nõuab, et iga-aastane tegevusaruanne hõlmaks ka komitee kinnisvarapoliitikat, arvestades eelkõige selle olulisust, et need kulutused oleksid ratsionaalsed ning mitte ülemäära kõrged;

25.  tunnustab komiteed iga-aastase tegevusaruande püsiva kvaliteedi ja selle eest, et komitee esitas põhjaliku iga-aastase mõjuaruande, mis on komitee töö hindamiseks oluline vahend; märgib rahuloluga, et iga-aastases tegevusaruandes on esitatud ülevaatlik tabel kõikide komitee käsutuses olnud inimressursside kohta;

26.  juhib tähelepanu asjaolule, et komitee liikmed on poliitilises tegevuses osalevad demokraatlikult legitimeeritud kohalikud ja piirkondlikud esindajad; leiab, et neile tuleks seega kohaldada samu eeskirju kui teistele liikmesriikide või Euroopa poliitikutele seoses juurdepääsuga komisjonile ja tema talitustele;

27.  on mures oletatavatest õigusrikkumistest teatamise sise-eeskirja vastuvõtmise viibimise pärast; palub komiteel neid eeskirju viivitamata rakendama hakata;

28.  tuletab meelde, et komitee on tegelenud sellesama õigusrikkumisest teatamise juhtumiga alates 2003. aastast; rõhutab märkimisväärseid kulusid liidu maksumaksjatele ja õigusrikkumisest teatajale tekitatud kahju; nõuab, et Regioonide Komitee järgiks kiiremas korras Avaliku Teenistuse Kohtu 7. mai 2013. aasta otsuse järeldusi ning tunnistaks hageja esitatud hagi õiguspäraseks ja lõpetaks lõpuks selle menetluse;

29.  rõhutab, et parlament ei talu oma või mõnest teisest liidu institutsioonist pärineva õigusrikkumisest teataja väärkohtlemist, ning kinnitab, et on kohustub täielikult järgima rikkumisest teataja kaitset reguleerivate õigusaktide mõtet ja sõnastust.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika