Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2083(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0105/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0105/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0127

Hyväksytyt tekstit
PDF 257kWORD 73k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015
Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VII – Alueiden komitea (2014/2083(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013 (COM(2014)0510 – C8-0152/2014)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(6) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0105/2015),

1.  myöntää alueiden komitean pääsihteerille vastuuvapauden alueiden komitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 66, 8.3.2013.
(2) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUVL C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VII – Alueiden komitea (2014/2083(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VII – Alueiden komitea,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2015 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen epäkohtien paljastamisesta (whistleblowing) tehdyn oma-aloitteisen tutkimuksen OI/1/2014/PMC päättämisestä,

–  ottaa huomioon uudet säännöt epäkohtien paljastajien suojelusta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen 7. toukokuuta 2013 antaman tuomion,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0105/2015),

1.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2013 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita alueiden komitean henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ole olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2013 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.  panee merkille, että vuonna 2013 alueiden komitean hyväksytty talousarvio oli 87 373 000 euroa (86 503 000 euroa vuonna 2012), josta maksusitoumusmäärärahojen osuus oli 84 800 000 euroa, ja sen toteutusaste oli 97 prosenttia; pitää valitettavana, että käyttöaste laski vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012, jolloin se oli ollut 98,2 prosenttia;

4.  tähdentää kuitenkin, että alueiden komitean talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin; panee merkille toteutusasteen alenemista koskevan alueiden komitean selityksen;

5.  korostaa, että palkkamukautuksia koskevan odottamattoman päätöksen taustalla olevat syyt eivät ole enää voimassa, koska uusista henkilöstösäännöistä päästiin vuonna 2014 sopimukseen;

6.  panee tyytyväisenä merkille vuotta 2013 koskevan toissijaisuusperiaatetta käsittelevän selvityksen, jossa esitetään katsaus toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantatoimista alueiden komiteassa vuoden aikana; katsoo, että selvitys on tärkeä väline parlamentin lainsäädäntötyön kannalta; pyytää tiedottamaan kyseisten selvitysten käynnistämisestä asianmukaisesti ja toimittamaan selvitykset lainsäädäntövallan käyttäjille;

7.  panee merkille, että alueiden komiteaan perustettiin uusi poliittinen ryhmä (ECR), josta aiheutui jonkin verran määrärahatarpeita vuonna 2013; panee tyytyväisenä merkille vuotuisessa toimintakertomuksessa alueiden komitean poliittisesta toiminnasta annetut tiedot ja pyytää, että sille tiedotetaan jatkuvasti hankkeista ja toteutettujen toimenpiteiden talousarviovaikutuksista;

8.  panee merkille alueiden komitean jäsenten ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan välisen yhteistyön erityisesti vastuuvapausmenettelyssä;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitean talousarvioyksikkö kirjaa parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan suositukset ja vaatimukset keskustietokantaan ja että täytäntöönpanon etenemistä seurataan säännöllisesti; toteaa tyytyväisenä, että sisäisen tarkastuksen yhteyteen on perustettu komitea, joka koostuu viidestä jäsenestä ja yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijasta, ja että näin on otettu huomioon tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin suositukset;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitea on ottanut käyttöön uuden toimintoperusteisen budjetoinnin järjestelmän, joka soveltuu paremmin pienempien toimielinten erityistarpeisiin ja joka antaa kattavamman käsityksen kustannuksista ja suunnitelluista toiminnoista; pyytää alueiden komiteaa arvioimaan hyödyt, joita se on saanut uuden järjestelmän soveltamisesta;

11.  panee merkille Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK), alueiden komitean ja Euroopan parlamentin välisen yhteistyösopimuksen, joka allekirjoitettiin lopullisesti 5. helmikuuta 2014 ja jonka johdosta komiteoista siirrettiin huomattava määrä henkilöstöä parlamentin uuden tutkimuspalvelujen pääosaston (ERPS) palvelukseen; odottaa, että tämän sopimuksen täytäntöönpanossa edetään tasapainoisesti ja kaikkien kolmen toimielimen yhtäläisen edun mukaisesti ja että sen ansiosta voidaan järkeistää resurssien käyttöä; pyytää kaikkia näitä toimielimiä laatimaan vuoden kuluttua tämän yhteistyön aloittamisesta oman arvionsa sopimuksen vaikutuksesta henkilöresursseihin, kustannuksiin, synergioihin, lisäarvoon ja sisältöihin;

12.  panee merkille, että käännöspyyntöjen määrä väheni 19,1 prosentilla vuodesta 2012; toteaa kuitenkin, että myös sisäisen kääntämisen tuottavuus on laskenut;

13.  panee merkille alueiden komitean aikomuksen järkeistää käännöspyyntöjä ja standardoida tietyntyyppisiä asiakirjoja; kannattaa tätä aloitetta ja pyytää saada kattavasti tietoa sen toteutuksesta; panee huolestuneena merkille, että osa alueiden komitean sisäisistä kääntäjistä on siirretty parlamentin uuteen tutkimuspalveluun yhteistyösopimuksen perusteella; pyytää alueiden komiteaa tekemään erityistutkimuksen tämän leikkauksen vaikutuksesta sen käännöspalvelujen laatuun ja tehokkuuteen;

14.  panee merkille, että muiden toimielinten kanssa on sovittu yhteisestä menetelmästä käännöskustannusten ja muiden indikaattoreiden laskentaa ja vertailua varten; pyytää alueiden komiteaa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yhteisesti sovitun menetelmän täytäntöönpanosta;

15.  ottaa huomioon, että kriisien ja yleisten budjettileikkausten aikana unionin toimielinten tilojen ulkopuolella toimielinten henkilöstölle järjestettyjen tilaisuuksien (”away days”) kustannuksia on karsittava ja tilaisuudet olisi järjestettävä mahdollisuuksien mukaan toimielinten omissa tiloissa, sillä kyseisten tilaisuuksien tuoma lisäarvo ei ole riittävä peruste näin korkeille kustannuksille;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitea on sisällyttänyt vuoden 2013 vuotuiseen toimintakertomukseensa tiedot käyttämättömistä tulkkauspalveluista; pitää myönteisenä, että tulkkauspalveluista jäi vuonna 2013 käyttämättä vain 2,51 prosenttia eli osuus laski vuodesta 2012, jolloin se oli 3,23 prosenttia; katsoo, että osuutta on vielä mahdollista parantaa, ja kehottaa alueiden komiteaa suunnittelemaan kokousaikataulunsa paremmin;

17.  panee merkille, että videokonferenssivälineistöä hyödynnetään edelleen niukasti; toteaa, että sen käytön lisäämiseksi toteutetaan paraikaa toimenpiteitä; pyytää tietoa tässä asiassa tapahtuvasta edistyksestä;

18.  suosittelee, että alueiden komitea seuraa edelleen säännöllisesti ETSK:n kanssa tehdyn uuden hallinnollisen yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon johdosta aikaansaatavia säästöjä; pyytää yksityiskohtaisia tietoja tämän yhteistyön tuloksista;

19.  toteaa, että seuraavassa yhteistyötä koskevassa väliarvioinnissa on sopiva hetki tarkastella sopimusta ja korjata mahdolliset puutteet;

20.  pyytää yksityiskohtaisia tietoja väliarvioinnin tuloksista ja odottaa, että arviointiin sisällytetään myös yhteistyösopimuksesta saatuja säästöjä koskeva yhteinen arvio;

21.  kehottaa painokkaasti parantamaan alueiden komitean näkyvyyttä lisäämällä asianmukaisia tiedotus- ja viestintätoimia;

22.  ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että alueiden komitean vastuutehtävissä ei ole paljon naisia (miesten osuus on 67 prosenttia, naisten 33 prosenttia); kehottaa toteuttamaan etenkin johtotehtäviä koskevan yhdenvertaisten mahdollisuuksien suunnitelman, jotta tämä epätasapaino saataisiin mahdollisimman nopeasti korjattua;

23.  kehottaa alueiden komiteaa noudattamaan luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia nykyisiä sääntöjä ja sisällyttämään vuotuisiin toimintakertomuksiinsa tulokset ja päätelmät niistä loppuun käsitellyistä OLAF-tapauksista, joissa tutkinnan kohteena oli toimielin tai sen palveluksessa oleva henkilö;

24.  pyytää liittämään alueiden komitean vuotuiseen toimintakertomukseen kiinteistöpolitiikkaa koskevan osuuden, erityisesti siksi, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltava asianmukaisesti ja niiden on pysyttävä kohtuullisina;

25.  onnittelee alueiden komiteaa siitä, että sen vuotuinen toimintakertomus on säilynyt laadukkaana ja että se on toimittanut toiminnan vaikutuksia koskevan kattavan vuosikertomuksen, joka on tärkeä väline sen työtä arvioitaessa; panee tyytyväisenä merkille, että vuotuisessa toimintakertomuksessa esitettiin kattava taulukko kaikista alueiden komitean käytössä olevista henkilöresursseista;

26.  huomauttaa, että alueiden komitean jäsenet ovat demokraattisen valtuutuksen saaneita, poliittista toimintaa harjoittavia paikallisia ja alueellisia edustajia; katsoo, että heihin olisi sen vuoksi sovellettava samoja sääntöjä kuin muihin kansallisiin tai unionin tason poliitikkoihin, kun kyse on heidän pääsystään komissioon ja sen yksiköihin;

27.  on huolissaan epäkohtien paljastamista koskevien sisäisten sääntöjen hyväksymisen viivästymisestä; kehottaa alueiden komiteaa panemaan säännöt täytäntöön viipymättä;

28.  muistuttaa, että alueiden komitea on käsitellyt tätä samaa epäkohtien paljastamista koskevaa tapausta vuodesta 2003; korostaa unionin veronmaksajille aiheutuneita huomattavia kustannuksia ja epäkohdat paljastaneelle henkilölle aiheutunutta vahinkoa; vaatii alueiden komiteaa toimimaan pikaisesti virkamiestuomioistuimen 7. toukokuuta 2013 antaman tuomion päätelmien mukaisesti ja tunnustamaan, että kantajan toiminta oli oikeutettua, sekä päättämään asian käsittelyn;

29.  korostaa, että parlamentti ei suvaitse epäkohtien paljastajien huonoa kohtelua parlamentin sisällä eikä muissa unionin toimielimissä, ja toistaa sitoutuvansa täysin noudattamaan epäkohtien paljastajien suojelua koskevan lainsäädännön henkeä ja kirjainta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö