Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2083(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0105/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0105/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0127

Usvojeni tekstovi
PDF 334kWORD 83k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015
Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VII. – Odbor regija (2014/2083(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0152/2014)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2015),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Odbora regija za izvršenje proračuna Odbora regija za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija, Europskom ombudsmanu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 66, 8.3.2013.
(2) SL C 403, 13.11.2014., str. 1.
(3) SL C 398, 12.11.2014., str. 1.
(4) SL C 403, 13.11.2014., str. 128.
(5) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VII. – Odbor regija (2014/2083(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VII. – Odbor regija,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 26. veljače 2015. o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu OI/1/2014/PMC o zviždačima,

–  uzimajući u obzir nova pravila o zaštiti zviždača;

–  uzimajući u obzir presudu Službeničkog suda Europske unije od 7. svibnja 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2015),

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2013. zaključio da nisu utvrđene nikakve znatne nedostatke u vezi s pitanjima za koja je provedena revizija i koja se odnose na ljudske resurse i postupke nabave u okviru Odbora regija („Odbor”);

2.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. nije bilo materijalnih pogrešaka;

3.  prima na znanje da je 2013. odobreni proračun Odbora iznosio 87 373 000 EUR (86 503 000 EUR 2012.), od čega je 84 800 000 EUR bilo za odobrena sredstva za preuzimanje obveza sa stopom korištenja od 97 %; žali zbog smanjenja stope korištenja u 2013. u usporedbi s njezinom razinom od 98,2 % u 2012. godini;

4.  naglašava, međutim, da je proračun Odbora u potpunosti administrativne naravi s obzirom na to da se velik dio rashoda izdvaja za osoblje te institucije, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove; prima na znanje objašnjenje Odbora za smanjenje stope korištenja;

5.  naglašava da nakon postignutog sporazuma o Pravilniku o osoblju iz 2014. više ne vrijede argumenti na kojima se temeljila neočekivana presuda o usklađivanju plaća;

6.  pozdravlja objavljivanje godišnjeg izvješća o supsidijarnosti iz 2013. u kojemu se daje pregled aktivnosti Odbora u vezi s godišnjim praćenjem primjene načela supsidijarnosti; smatra da je to izvješće koristan alat za zakonodavni rad Parlamenta; traži da se pokretanje izrade takvih izvješća na odgovarajući način promiče i da se ta izvješća proslijede suzakonodavcima;

7.  prima na znanje osnivanje novog kluba zastupnika (ECR) u sklopu Odbora i ograničen financijski učinak koji je to osnivanje imalo 2013. godine; pozdravlja to što su se u godišnjem izvješću o radu pružile informacije o političkim aktivnostima Odbora i traži da ga se i dalje obavještava o projektima i posljedicama koje će poduzete mjere imati na proračun;

8.  uzima na znanje suradnju između Odbora i Odbora Parlamenta za proračunski nadzor, posebno kada je riječ o davanju razrješnice;

9.  sa zadovoljstvom primjećuje da služba Odbora nadležna za proračun u središnjoj bazi podataka evidentira preporuke i zahtjeve Odbora Parlamenta za proračunski nadzor te da se napredak primjene redovito prati; pozdravlja činjenicu da je u svrhu unutarnje revizije osnovan odbor u čijem je sastavu pet članova i vanjski stručnjak te da se uzimaju u obzir preporuke Revizorskog suda i Parlamenta;

10.  pozdravlja novi proračunski sustav zasnovan na aktivnosti koji je Odbor pokrenuo jer je bolje prilagođen specifičnim značajkama manjih institucija i stoga može dati potpuniju sliku troškova i planiranih aktivnosti; poziva Odbor da ocijeni prednosti koje je utvrdio pri primjeni novog sustava;

11.  uzima na znanje Ugovor o suradnji između Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora i Parlamenta koji je konačno potpisan 5. veljače 2014. i koji je utjecao na to da veliki broj zaposlenika Odbora prijeđe u Europsku službu za parlamentarna istraživanja; očekuje da će se sporazum razvijati ujednačeno, da će sve tri institucije od njega jednako imati koristi te da će pozitivno doprinijeti daljnjoj racionalizaciji sredstava; poziva svaku od institucija da na kraju prve godine njihove suradnje provedu individualnu procjenu učinka koji je sporazum imao na ljudske resurse, rashode, sinergije, dodanu vrijednost i sadržaj;

12.  prima na znanje da je potražnja za pismenim prijevodima pala za 19,1 % u odnosu na 2012. godinu; prima na znanje, međutim, da se smanjila i produktivnost interne službe za prijevode;

13.  prima na znanje namjeru Odbora da racionalizira zahtjeve za prijevode i da standardizira određene vrste dokumenata; podržava tu inicijativu i traži da ga se u cijelosti obavještava o njezinoj provedbi; sa zabrinutošću napominje da su u skladu sa Sporazumom o suradnji neki od zaposlenika Odbora koji prešli u novu Europsku službu za parlamentarna istraživanja; poziva Odbor da provede posebnu studiju kako bi se procijenio utjecaj tih rezova na kvalitetu i učinkovitost njegovih prevoditeljskih usluga;

14.  napominje da je s ostalim institucijama dogovorena zajednička metodologija za izračun i usporedbu troškova prevođenja i drugih pokazatelja; poziva Odbor da o provedbi metoda o kojima je postignut zajednički dogovor obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

15.  smatra da se u vrijeme krize i proračunskih rezova općenito moraju smanjiti troškovi za dane koje je osoblje provelo izvan mjesta rada („away days”) i da se ti događaji, kad god je to moguće, moraju odvijati u vlastitim prostorijama institucija, s obzirom na to da dodana vrijednost koja iz toga proizlazi ne opravdava tako visoke troškove;

16.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Odbor u godišnje izvješće o radu za 2013. uvrstio informacije o neiskorištenim uslugama usmenog prevođenja; smatra pozitivnim smanjenje neiskorištene stope usluga usmenog prevođenja s 3,23 % 2012. na 2,51 % 2013. godine; smatra da se ta stopa može dodatno poboljšati i poziva Odbor da bolje planira svoje sjednice;

17.  prima na znanje činjenicu da je upotreba videokonferencijskih alata i dalje ograničena; potvrđuje da se poduzimaju mjere radi povećanja njihove uporabe; traži da ga se obavijesti o ostvarenom napretku u tom pogledu;

18.  preporučuje da Odbor i dalje razvija redovite analize proračunskih ušteda koje proizlaze iz provedbe novog sporazuma o administrativnoj suradnji s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom; traži detaljne informacije o rezultatima te suradnje;

19.  napominje da je pregled tog novog sporazuma o suradnji sredinom sljedećeg provedbenog razdoblja dobar trenutak za njegovu ocjenu i ispravak svih utvrđenih nedostataka;

20.  traži detaljne podatke o rezultatima pregleda sredinom razdoblja i očekuje da će ta ocjena uključivati i zajedničku procjenu proračunskih ušteda koje proizlaze iz sporazuma o suradnji;

21.  ističe da je nužno povećati vidljivost Odbora poboljšanjem politike informiranja i komuniciranja.

22.  izražava zabrinutost zbog manjka žena na rukovodećim položajima u Odboru (67 % ‒ 33 %); poziva na pokretanje plana za pružanje jednakih mogućnosti, posebno na rukovodećim položajima, kako bi se te nepravilnosti što prije ispravile;

23.  poziva Odbor da u svoja godišnja izvješća o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uključi rezultate i posljedice završenih postupaka kojima se bavio Europski ured za borbu protiv prijevara u kojima su predmet istrage bili ta institucija ili bilo koji pojedinac zaposlen u njoj;

24.  zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama Odbora priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi te politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

25.  čestita Odboru na dosljednoj kvaliteti godišnjih izvješća o radu te na objavljivanju sveobuhvatnog godišnjeg izvješća o učinku, što je važan alat za procjenu njegova rada; primjećuje sa zadovoljstvom da je iscrpna tablica svih ljudskih resursa na raspolaganju Odboru uvrštena u godišnje izvješće o radu;

26.  ističe da članovi Odbora imaju demokratski legitimitet i da su oni lokalni i regionalni predstavnici koji provode političke aktivnosti; smatra da bi stoga trebali podlijegati istim pravilima kao i drugi političari na nacionalnoj ili europskoj razini u pogledu njihova pristupa Komisiji i njezinim službama;

27.  zabrinut je zbog kašnjenja u usvajanju internih pravila o zviždačima; poziva Odbor da ta pravila primijeni bez daljnjih odgađanja;

28.  podsjeća da se Odbor bavi istim slučajem zviždača od 2003.; naglašava da je to uzrokovalo znatne troškove poreznim obveznicima Unije i nanijelo velike štete zviždaču; zahtijeva da se Odbor regija hitno usuglasi sa zaključcima iz presude Službeničkog suda Europske unije od 7. svibnja 2013. te da postupak tužitelja proglasi opravdanim i konačno zaključi slučaj;

29.  Naglašava da Parlament neće dopustiti loše postupanje prema zviždačima u svojim redovima niti u bilo kojoj instituciji Unije te ponavlja da je potpuno predan duhu i slovu zakona o zaštiti zviždača;

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti