Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2083(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0105/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0105/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0127

Elfogadott szövegek
PDF 272kWORD 86k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Régiók Bizottsága
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015
Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (2014/2083(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2014)0510 – C8-0152/2014)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0105/2015),

1.  mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL L 66., 2013.3.8.
(2) HL C 403., 2014.11.13., 1. o.
(3) HL C 398., 2014.11.12., 1. o.
(4) HL C 403., 2014.11.13., 128. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(6) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (2014/2083(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VII. szakasz – Régiók Bizottsága,

–  tekintettel az európai ombudsman 2015. február 26-i határozatára, amely a visszaélések bejelentésével kapcsolatos, OI/1/2014/PMC számú saját kezdeményezésű ombudsmani vizsgálatot zárta le,

–  tekintettel a visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó új szabályokra,

–  tekintettel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének 2013. május 7-i ítéletére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0105/2015),

1.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy a Régiók Bizottsága tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tártak fel lényeges hiányosságokat;

2.  örömmel látja, hogy ellenőrzési munkája alapján a Számvevőszék úgy vélte, hogy a 2013. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.  megjegyzi, hogy 2013-ban a Régiók Bizottsága 87 373 000 eurós jóváhagyott költségvetéssel rendelkezett (2012-ben ez az összeg 86 503 000 EUR volt), amelyből 84 800 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzat volt, 97%-os felhasználási aránnyal; sajnálja, hogy 2013-ban csökkent a felhasználási arány a 2012-es 98,2%-hoz képest;

4.  hangsúlyozza azonban, hogy a Régiók Bizottságának költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből áll össze; tudomásul veszi a Régiók Bizottságának magyarázatát a felhasználási arány csökkenéséről;

5.  kiemeli, hogy a bérkiigazításra vonatkozó váratlan szabályozás okai már nem állnak fenn, mivel 2014-ben megállapodás született az új személyzeti szabályzatról;

6.  üdvözli a szubszidiaritásról szóló 2013. évi éves jelentést, amely összefoglalja a Régiók Bizottságának az év során a szubszidiaritás nyomon követése terén végzett tevékenységeit; úgy véli, hogy a jelentés értékes eszköz a Parlament jogalkotási munkájához; kéri az ilyen jelentések készítése megkezdésének megfelelő közlését, és azt, hogy a jelentéseket küldjék meg a társjogalkotók részére;

7.  tudomásul veszi egy új politikai csoport (ECR) létrehozását a Régiók Bizottságában, illetve ennek korlátozott pénzügyi hatását 2013-ban; üdvözli a Régiók Bizottságának politikai tevékenységeiről szóló éves tevékenységi jelentésben benyújtott információkat, és folyamatos tájékoztatást kér a projektekről és a meghozott intézkedések költségvetési vonzatairól;

8.  tudomásul veszi a Régiók Bizottsága és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága közötti együttműködést, különösen a mentesítési eljárás tekintetében;

9.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága által tett ajánlásokat és előírt követelményeket a Régiók Bizottságának költségvetési szolgálata egy központi adatbázisban rögzítette, és az azok végrehajtásával kapcsolatos előrelépéseket rendszeresen ellenőrzik; megelégedéssel fogadja a belső ellenőrzés céljából létrehozott, öt tagból és egy külső szakértőből álló bizottság megalakulását, valamint azt, hogy a Számvevőszék és a Parlament ajánlásait eddig figyelembe vették;

10.  megelégedéssel fogadja a Régiók Bizottsága által bevezetett új, tevékenységalapú költségvetést, amely jobban megfelel a kisebb méretű intézmények sajátosságainak, és átfogóbb képet adhat a költségekről és a tervezett tevékenységekről; kéri, hogy a Régiók Bizottságamérje fel az új rendszer alkalmazásából eredő előnyöket;

11.  tudomásul veszi az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB), a Régiók Bizottsága (RB) és az Európai Parlament közötti, 2014. február 5-én aláírt együttműködési megállapodást, amely jelentős személyzeti átcsoportosítással járt a Régiók Bizottságától az Európai Parlament új kutatószolgálatához (EPRS); elvárja, hogy ez a megállapodás kiegyensúlyozott módon alakuljon, mindhárom intézmény javát egyaránt szolgálja és pozitívan hozzájáruljon az erőforrások további ésszerűsítéséhez; felhívja mindhárom intézményt, hogy az együttműködés első évének végén értékeljék egyenként a megállapodás hatását az emberi erőforrások, valamint a költségek, a szinergiák, a hozzáadott érték és a tartalom szempontjából;

12.  megjegyzi, hogy a fordítások iránti kereslet 19,1%-kal visszaesett 2012-höz képest; megjegyzi azonban, hogy a belső fordító szolgálat termelékenysége szintén csökkent;

13.  tudomásul veszi a Régiók Bizottságának azon szándékát, hogy racionalizálja a fordítási kérelmeket és egységesít néhány dokumentumtípust; támogatja ezt a kezdeményezést és teljes körű tájékoztatást kér annak végrehajtásáról; aggodalommal veszi tudomásul, hogy az együttműködési megállapodást követően a Régiók Bizottsága belső fordítási személyzetének egy része átcsoportosításra került az Európai Parlament új kutatószolgálatához (EPRS); kéri a Régiók Bizottságát, hogy készítsen külön tanulmányt e csökkentésnek a fordítási szolgáltatásai minőségére és hatékonyságára gyakorolt hatásáról;

14.  nyugtázza, hogy a többi intézménnyel közös módszertan került elfogadásra a fordítási költségek és egyéb mutatók kiszámítására és összehasonlítására; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a közösen megállapított módszertan végrehajtásáról;

15.  úgy véli, hogy válság és általános költségvetési megszorítások idején csökkenteni kell az uniós intézményekben a személyzet „irodán kívül töltött napokra” vonatkozó költségeit, és ezeket lehetőség szerint az intézmények saját épületeiben kell megtartani, mivel a belőlük származó többletérték nem indokol ilyen magas költségeket;

16.  elégedetten nyugtázza, hogy a Régiók Bizottsága 2013. évi éves tevékenységi jelentésében beszámolt az igénybe nem vett tolmácsolási szolgáltatásokról; pozitív fejleménynek tartja, hogy a fel nem használt tolmácsolási szolgáltatások aránya a 2012-es 3,23%-ról 2013-ra 2,51%-ra csökkent; úgy véli, hogy ez az arány még tovább javítható, és felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tervezze meg jobban üléseit;

17.  tudomásul veszi a videokonferencia-eszköz továbbra is korlátozott használatát; elismeri, hogy intézkedéseket vezetnek be ezen eszköz használatának bővítésére; tájékoztatást kér az e téren elért eredményekről;

18.  javasolja, hogy a Régiók Bizottsága folytassa az EGSZB-vel kötendő új adminisztratív együttműködési megállapodás végrehajtásából eredő költségvetési megtakarítások rendszeres felmérésének fejlesztését; részletes tájékoztatást kér az együttműködés eredményeiről;

19.  megjegyzi, hogy ezen új együttműködési megállapodás következő félidős felülvizsgálata megfelelő alkalom lesz a megállapodás értékelésére és a feltárt hiányosságok kijavítására;

20.  részletes tájékoztatást kér a félidős felülvizsgálat eredményeiről, és elvárja, hogy ez az értékelés tartalmazza az együttműködési megállapodásból eredő költségvetési megtakarítások közös felmérését is;

21.  kitart amellett, hogy javítani kell a Régiók Bizottságának láthatóságát a tájékoztatási politika erősítése és megfelelő kommunikáció révén;

22.  aggodalmát fejezi ki a nők alacsony aránya miatt a Régiók Bizottságában betöltött vezetői álláshelyeken (67%–33%); kéri egy olyan esélyegyenlőségi terv megvalósítását, amely külön vonatkozik a vezetőségi álláshelyekre ezen egyenlőtlenség mielőbbi megszüntetése céljából;

23.  felhívja a Régiók Bizottságát, hogy a hatályos titoktartási és adatvédelmi szabályoknak megfelelve éves tevékenységi jelentésében számoljon be azon lezárt OLAF-esetek eredményéről és következményeiről, amelyekben a vizsgálat érintette az intézményt vagy annak bármelyik alkalmazottját;

24.  kéri, hogy a Régiók Bizottsága mellékelje ingatlanpolitikáját éves tevékenységi jelentéséhez, különös tekintettel annak fontosságára, hogy az e politikához kapcsolódó költségek ésszerűek maradjanak, és ne legyenek túl magasak;

25.  elismerését fejezi ki a Régiók Bizottságának az éves tevékenységi jelentés következetes minőségéért és az átfogó éves hatásjelentés elkészítéséért, amely fontos eszközt képez munkája értékeléséhez; elégedettséggel jegyzi meg, hogy az éves tevékenységi jelentés átfogó táblázatot tartalmaz a Régiók Bizottsága rendelkezésére álló valamennyi emberi erőforrásról;

26.  rámutat arra, hogy a Régiók Bizottságának tagjai demokratikus legitimációval rendelkező, politikai tevékenységeket ellátó helyi és regionális képviselők; ezért úgy véli, hogy az Európai Bizottsághoz és annak szolgáltatásaihoz való hozzáférésük tekintetében ugyanazon szabályoknak kell rájuk érvényesnek lenniük, mint a többi nemzeti és európai politikusra;

27.  aggódik a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályok elfogadása terén tapasztalható késedelem miatt; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy további késedelem nélkül hajtsa végre ezeket a szabályokat.

28.  emlékeztet arra, hogy a Régiók Bizottsága 2003 óta ugyanazon visszaélés-bejelentési (whistle-blowing) esettel foglalkozik; hangsúlyozza az uniós adófizetőkre háruló jelentős költségeket és a visszaélést bejelentő személynek okozott károkat; követeli, hogy a Régiók Bizottsága sürgősen teljesítse az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke 2013. május 7-i ítéletét, és ismerje el a felperes keresetének megalapozottságát, végül zárja le az ügyet;

29.  hangsúlyozza, hogy a Parlament nem fogja tolerálni a visszaélések bejelentőivel szembeni rossz bánásmódot sem saját alkalmazottai körében, sem más uniós intézményben, és megismétli teljes elkötelezettségét a visszaéléseket bejelentő személyek védelméről szóló jogszabályok szelleme és betűje iránt.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat