Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2083(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0105/2015

Pateikti tekstai :

A8-0105/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0127

Priimti tekstai
PDF 340kWORD 84k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015
Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (2014/2083(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014)0510 – C8‑0152/2014)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0105/2015),

1.  patvirtina Regionų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Regionų komiteto 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos ombudsmenui ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 66, 2013 3 8.
(2) OL C 403, 2014 11 13, p. 1.
(3) OL C 398, 2014 11 12, p. 1.
(4) OL C 403, 2014 11 13, p. 128.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas, dalį (2014/2083(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 26 d. Europos ombudsmenės sprendimą, pagal kurį užbaigiamas jos iniciatyva atliktas tyrimas OI/1/2014/PMC dėl informavimo apie pažeidimus,

–  atsižvelgdamas į naujas taisykles dėl informatorių apsaugos,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 7 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0105/2015),

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad Audito Rūmai 2013 m. metinėje ataskaitoje nurodė, kad nenustatyta jokių didelių trūkumų audituojamose srityse, susijusiose su žmogiškaisiais ištekliais ir Regionų komitetui (toliau – Komitetas) skirtais viešaisiais pirkimais;

2.  džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai, remdamiesi savo audito darbu, padarė išvadą, jog apskritai 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis susijusiuose mokėjimuose nebuvo reikšmingų klaidų;

3.  pažymi, kad Komitetas 2013 m. turėjo patvirtintą 87 373 000 EUR biudžetą (2012 m. – 86 503 000 EUR), iš kurių 84 800 000 EUR sudarė įsipareigojimų asignavimai, o panaudojimo rodiklis buvo 97 %; apgailestauja, kad 2013 m. panaudojimo rodiklis sumažėjo, palyginti su 2012 m., kai jis siekė 98,2 %;

4.  vis dėlto pabrėžia, kad Komiteto biudžetas yra visiškai administracinio pobūdžio ir didelė dalis lėšų yra susijusi su institucijoje dirbančiais asmenimis, o likusi suma – su pastatais, baldais, įranga ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis; atsižvelgia į Komiteto paaiškinimą dėl panaudojimo rodiklio sumažėjimo;

5.  pabrėžia, kad priežastys, dėl kurių buvo priimtas netikėtas sprendimas dėl atlyginimų koregavimo, nebegalioja, nes 2014 m. buvo pasiektas susitarimas dėl naujų Pareigūnų tarnybos nuostatų;

6.  palankiai vertina 2013 m. metinę subsidiarumo ataskaitą, kurioje pateikiama Komiteto subsidiarumo stebėjimo veiklos tais metais apžvalga; mano, kad ataskaita yra vertinga priemonė Parlamento teisėkūros atžvilgiu; ragina tinkamai skelbti apie tokių ataskaitų rengimą ir ataskaitas platinti teisėkūros institucijoms;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komitete skurta nauja frakcija (ECR) ir kad 2013 m. jos įsteigimas padarė nedidelį finansinį poveikį; palankiai vertina metinėje veiklos ataskaitoje pateiktą informaciją dėl Komiteto politinės veiklos ir prašo, kad jam toliau būtų teikiama naujausia informacija apie projektus ir apie taikomų priemonių pasekmes biudžetui;

8.  atkreipia dėmesį Komiteto ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto bendradarbiavimą, ypač susijusį su biudžeto įvykdymo patvirtinimo darbu;

9.  džiaugdamasis pažymi, kad Komiteto biudžeto tarnyba Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto rekomendacijas ir reikalavimus įrašė į centrinę duomenų bazę ir reguliariai tikrina jų įgyvendinimo pažangą; palankiai vertina tai, kad siekiant atlikti vidaus auditą įsteigtas iš penkių narių ir vieno išorės eksperto sudarytas komitetas, ir tai rodo, kad iki šiol atsižvelgiama į Audito Rūmų ir Parlamento rekomendacijas;

10.  palankiai vertina naują Komiteto įdiegtą veikla pagrįsto biudžeto sistemą, kuri yra geriau pritaikyta konkretiems mažesnių institucijų ypatumams, todėl galima susidaryti išsamesnį vaizdą apie išlaidas ir numatomą veiklą; ragina Komitetą įvertinti privalumus, kuriuos jis nustatė taikydamas naują sistemą;

11.  atkreipia dėmesį į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK), Komiteto ir Parlamento 2014 m. vasario 5 d. galiausiai pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą, kuris lėmė tai, kad didelė Komiteto darbuotojų dalis buvo perkelta į naują Europos Parlamento tyrimų tarnybą (EPRS); tikisi, kad šis susitarimas ateityje turės subalansuotą poveikį ir teiks vienodą naudą visoms trims institucijoms, taip pat teigiamai prisidės prie tolesnio išteklių racionalizavimo; prašo kiekvienos iš šių institucijų pasibaigus pirmiesiems metams po šio bendradarbiavimo, atlikti atskirą šio susitarimo poveikio vertinimą žmogiškųjų išteklių, išlaidų, sinergijos, pridėtinės vertės ir turinio požiūriais;

12.  pažymi, kad, palyginti su 2012 m., prašymų dėl vertimų raštu sumažėjo 19,1 %; vis dėlto pažymi, kad vidinės vertimų raštu tarnybos produktyvumas taip pat sumažėjo;

13.  atsižvelgia į Komiteto ketinimą racionalizuoti prašymus dėl vertimų raštu ir standartizuoti kai kurių tipų dokumentus; palaiko šią iniciatyvą ir prašo jį išsamiai informuoti apie jos įgyvendinimą; susirūpinęs pažymi, kad pasirašius bendradarbiavimo susitarimą dalis Komiteto vidaus vertėjų buvo perkelta į naują Europos Parlamento tyrimų tarnybą (EPRS); prašo Komiteto atlikti specialų tyrimą, kuriame būtų įvertintas šio personalo sumažinimo poveikis jo teikiamų vertimo paslaugų kokybei ir veiksmingumui;

14.  pažymi, kad kartu su kitomis institucijomis buvo susitarta dėl bendros vertimo raštu sąnaudų apskaičiavimo ir palyginimo metodikos ir kitų rodiklių; ragina Regionų komitetą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie bendros sutartos metodikos taikymą;

15.  mano, kad krizės laikotarpiu ir apskritai mažinant biudžetą Sąjungos institucijų darbuotojų išvažiuojamųjų seminarų (angl. away days) išlaidos turėtų būti sumažintos ir, kiek įmanoma, jie turėtų vykti pačių institucijų patalpose, nes jų sukuriama pridėtinė vertė nepateisina tokių didelių išlaidų;

16.  džiaugdamasis pažymi, kad Komitetas į 2013 m. metinę veiklos ataskaitą įtraukė informaciją apie vertimo žodžiu paslaugas, kuriomis nepasinaudota; teigiamai vertina tai, kad nepasinaudojimo vertimo žodžiu paslaugomis lygis sumažėjo nuo 3,23 % 2012 m. iki 2,51 % 2013 m.; mano, kad šį lygį vis dar galima pagerinti, ir ragina Komitetą geriau planuoti savo posėdžius;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad vis dar mažai naudojamasi vaizdo konferencijos įranga; pripažįsta, jog imtasi priemonių, kad šia įranga būtų daugiau naudojamasi; prašo informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą;

18.  rekomenduoja Komitetui toliau plėtoti reguliarią dėl naujojo administracinio bendradarbiavimo susitarimo su EESRK įgyvendinimo sutaupytų biudžeto lėšų patikrą; prašo pateikti išsamią informaciją apie šio bendradarbiavimo rezultatus;

19.  pažymi, kad kita šio naujojo bendradarbiavimo susitarimo laikotarpio vidurio peržiūra bus tinkamas laikas įvertinti susitarimą ir ištaisyti nustatytus trūkumus;

20.  prašo pateikti išsamią informaciją apie laikotarpio vidurio peržiūros rezultatus ir tikisi, kad į šį vertinimą taip pat bus įtrauktas bendras dėl bendradarbiavimo susitarimo sutaupytų biudžeto lėšų vertinimas;

21.  pažymi, kad reikia didinti Komiteto matomumą sustiprinant reikiamą informacijos ir komunikacijos politiką;

22.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad nepakankamai Komitete dirbančių moterų eina atsakingas pareigas (67 % – 33 %); ragina, kad būtų pradėtas įgyvendinti lygių galimybių planas, ypač atsižvelgiant į vadovaujamąsias pareigas, siekiant kuo greičiau panaikinti šį disbalansą;

23.  ragina Komitetą, laikantis galiojančių konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, į savo metines veiklos ataskaitas įtraukti užbaigtų OLAF bylų, kuriose institucija ar joje dirbantys asmenys buvo tyrimų objektas, rezultatus ir pasekmes;

24.  prašo, kad Komitetas prie metinės veiklos ataskaitos pridėtų savo pastatų politikos dokumentą, nes svarbu, kad tokios politikos išlaidos būtų tinkamai racionalizuotos ir nebūtų pernelyg didelės;

25.  sveikina Komitetą, kuris nuolat parengia puikios kokybės metinę veiklos ataskaitą ir pateikia išsamią metinę poveikio vertinimo ataskaitą, kuri yra svarbi jo darbo vertinimo priemonė; su pasitenkinimu pažymi, kad metinėje veiklos ataskaitoje pateikta išsami visų Komiteto žmogiškųjų išteklių lentelė;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komiteto nariai yra demokratiškai teisėti politinę veiklą vykdantys vietos ir regionų atstovai; tiki, kad todėl jiems, kaip ir kitiems nacionaliniams ar Europos politikams, turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės dėl galimybės pasinaudoti Komisijos ir jos tarnybų paslaugomis;

27.  yra susirūpinęs dėl vėlavimo patvirtinti vidaus taisykles dėl informavimo apie pažeidimus; ragina Komitetą nedelsiant jas įgyvendinti;

28.  primena, kad Komitetas nuo 2003 m. vis dar nagrinėja tą pačią informavimo apie pažeidimus bylą; pabrėžia Sąjungos mokesčių mokėtojams tenkančias dideles sąnaudas ir informatoriui padarytą žalą; prašo Regionų komiteto nedelsiant pradėti laikytis 2013 m. gegužės 7 d. Tarnautojų teismo sprendimo išvadų ir pripažinti, kad ieškovo veiksmai buvo teisėti ir pagaliau užbaigti bylą;

29.  pabrėžia, kad Parlamentas netoleruos bet kokio netinkamo elgesio su informatoriais savo institucijoje arba bet kurioje kitoje Sąjungos institucijoje, ir pakartoja, kad visapusiškai laikosi teisės aktų dėl informatorių apsaugos dvasios ir raidės.

Teisinė informacija - Privatumo politika