Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2083(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0105/2015

Ingivna texter :

A8-0105/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0127

Antagna texter
PDF 260kWORD 72k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Regionkommittén
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VII – Regionkommittén (2014/2083(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0152/2014)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0105/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar Regionkommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Regionkommitténs budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, samt se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VII – Regionkommittén (2014/2083(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VII – Regionkommittén,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2015, vilket avslutar ombudsmannens undersökning på eget initiativ (OI/1/2014/PMC) avseende rapportering om missförhållanden,

–  med beaktande av de nya reglerna om skydd av uppgiftslämnare,

–  med beaktande av personaldomstolens dom av den 7 maj 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0105/2015).

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2013 konstaterade att inga allvarliga brister upptäcktes på de områden som granskats när det gäller personal och upphandling för Regionkommittén.

2.  Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2013 inom verksamhetsområdet administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

3.  Europaparlamentet noterar att Regionkommittén för 2013 hade en godkänd budget på 87 373 000 EUR (86 503 000 EUR för 2012), varav 84 800 000 EUR var åtagandebemyndiganden, med en utnyttjandegrad på 97 %. Parlamentet beklagar att utnyttjandegraden sjönk 2013 jämfört med 98,2 % år 2012.

4.  Europaparlamentet understryker emellertid att Regionakommitténs budget är en rent administrativ budget, där en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter. Parlamentet noterar Regionskommitténs förklaring till minskningen av utnyttjandegraden.

5.  Europaparlamentet påpekar att de motiv som anges i det oväntade beslutet om lönejusteringen inte längre gäller efter överenskommelsen om de nya tjänsteföreskrifterna 2014.

6.  Europaparlamentet välkomnar den årliga subsidiaritetsrapporten för 2013, som ger en översikt över Regionkommitténs subsidiaritetsövervakning under året. Parlamentet betraktar rapporten som ett värdefullt verktyg för parlamentets lagstiftningsarbete. Parlamentet begär att offentliggörandet av dessa rapporter utannonseras ordentligt och att rapporterna skickas ut till medlagstiftarna.

7.  Europaparlamentet noterar inrättandet av en ny politisk grupp (ECR) i Regionkommittén och de begränsade finansiella konsekvenserna av dess inrättande 2013. Parlamentet välkomnar den information som ges i den årliga verksamhetsrapporten om Regionkommitténs politiska verksamhet och begär att även i fortsättningen uppdateras om projekten och informeras om budgetkonsekvenserna av de åtgärder som vidtas.

8.  Europaparlamentet noterar samarbetet mellan Regionkommittén och parlamentets budgetkontrollutskott, framför allt när det gäller ansvarsfrihetsförfarandet.

9.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att rekommendationerna och kraven från parlamentets budgetkontrollutskott registreras av Regionkommitténs budgettjänst i en central databas, och att framstegen i genomförandet regelbundet övervakas. Parlamentet gläder sig över att en kommitté, bestående av fem medlemmar och en extern expert, har inrättats för internrevision och att revisionsrättens och Europaparlamentets rekommendationer hittills har beaktats.

10.  Europaparlamentet gläder sig över det nya verksamhetsbaserade budgeteringssystem som Regionkommittén har infört, eftersom detta är bättre anpassat till särdragen för mindre institutioner och därför kan ge en mer fullständig bild av kostnaderna och den planerade verksamheten. Parlamentet uppmanar Regionkommittén att utvärdera de fördelar den uppmärksammat i samband med genomförandet av det nya systemet.

11.  Europaparlamentet noterar samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Regionkommittén och parlamentet, som slutligen undertecknades den 5 februari 2014 och som har lett till överföringen av en stor del av kommittéernas personal till Europaparlamentets nya utredningstjänst (EPRS). Parlamentet förväntar sig att avtalet kommer att utvecklas på ett balanserat sätt, till förmån för de tre institutionerna, och att det kommer att bidra positivt till ytterligare rationaliseringar av resurserna. Parlamentet uppmanar var och en av institutionerna att i slutet av det första året av samarbete göra en individuell utvärdering av avtalets följder när det gäller personal, utgifter, synergier, mervärde och innehåll.

12.  Europaparlamentet noterar att efterfrågan på översättning föll med 19,1 % jämfört med 2012. Parlamentet konstaterar dock att den interna översättningstjänstens produktivitet också har minskat.

13.  Europaparlamentet noterar Regionkommitténs avsikt att rationalisera beställningarna av översättningar och att standardisera vissa dokumenttyper. Parlamentet stöder detta initiativ och begär att hållas fullt informerat om dess genomförande. Parlamentet konstaterar bekymrat att en del av Regionkommitténs interna översättare har flyttats till Europaparlamentets nya utredningstjänst (EPRS) till följd av samarbetsavtalet. Parlamentet uppmanar Regionkommittén att genomföra en specifik undersökning av konsekvenserna av denna nedskärning på översättningstjänsternas kvalitet och effektivitet.

14.  Europaparlamentet påpekar att en överenskommelse har nåtts med andra institutioner om en gemensam metod för att beräkna och jämföra utgifter för översättning och andra indikatorer. Parlamentet uppmanar Regionkommittén att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av den gemensamma metoden.

15.  Europaparlamentet anser, i dessa tider präglade av kris och allmänna budgetnedskärningar, att kostnaderna för ”bortadagar” för personalen vid unionens institutioner måste minskas, och att dessa dagar i mån av möjlighet bör hållas i institutionernas lokaler, eftersom mervärdet av ”bortadagar” inte motiverar så höga kostnader.

16.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Regionkommittén inkluderade information om oanvända tolkningstjänster i den årliga verksamhetsrapporten för 2013. Parlamentet anser det positivt att andelen ej utnyttjade tolkningstjänster har minskat från 3,23 % 2012 till 2,51 % 2013. Parlamentet tror att denna andel ytterligare kan förbättras och uppmanar Regionkommittén att bättre planera sina sammanträden.

17.  Europaparlamentet noterar att videokonferenser fortfarande används i begränsad omfattning. Parlamentet konstaterar att åtgärder håller på att vidtas för att öka användningen av videokonferenser. Parlamentet kräver att få information om de framsteg som görs i detta avseende.

18.  Europaparlamentet rekommenderar Regionkommittén att fortsätta att utveckla en regelbunden undersökning av de budgetbesparingar som uppnås till följd av genomförandet av det nya avtalet om administrativt samarbete med EESK. Parlamentet kräver detaljerad information om resultatet av detta samarbete.

19.  Europaparlamentet noterar att nästa halvtidsöversyn av det nya samarbetsavtalet är en lämplig tidpunkt för att utvärdera avtalet och korrigera eventuella konstaterade brister.

20.  Europaparlamentet kräver detaljerad information om resultatet av halvtidsöversynen och förväntar sig att denna bedömning också kommer att omfatta en gemensam utvärdering av de budgetbesparingar som gjorts till följd av samarbetsavtalet.

21.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att förbättra Regionkommitténs synlighet genom att stärka den relevanta informations- och kommunikationspolitiken.

22.  Europaparlamentet är bekymrat över bristen på kvinnor på höga befattningar inom Regionkommittén (67 % – 33 %). Parlamentet efterlyser en jämställdhetsplan med särskild inriktning på ledande befattningar så att denna obalans kan åtgärdas så snart som möjligt.

23.  Europaparlamentet uppmanar Regionkommittén att i sina årliga verksamhetsrapporter, i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och konfidentialitet, inbegripa resultaten och följderna av de ärenden som Olaf har avslutat där institutionen eller någon av dess anställda varit föremål för utredning.

24.  Europaparlamentet kräver att Regionkommitténs fastighetspolitik ska inbegripas i den årliga verksamhetsrapporten, särskilt med tanke på hur viktigt det är att kostnaderna för en sådan politik motiveras ordentligt och att de inte är överdrivet höga.

25.  Europaparlamentet lovordar Regionkommittén för den fortsatt jämna kvalitet som den årliga verksamhetsrapporten håller och för den omfattande årliga genomslagsrapport som kommittén presenterar, vilken är ett viktigt verktyg vid bedömningen av dess arbete. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att den årliga verksamhetsrapporten innehåller en uttömmande tabell över all personal som står till Regionkommitténs förfogande.

26.  Europaparlamentet påpekar att Regionkommitténs medlemmar är demokratiskt legitimerade lokala och regionala representanter som utför politiska verksamheter. Parlamentet anser att de därför bör omfattas av samma regler som andra nationella eller europeiska politiker i fråga om tillgången till kommissionen och dess avdelningar.

27.  Europaparlamentet är oroat över dröjsmålen med antagandet av de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden. Parlamentet uppmanar Regionkommittén att utan ytterligare dröjsmål genomföra dessa bestämmelser.

28.  Europaparlamentet påminner om att Regionkommittén har hållit på med handläggningen av samma visselblåsarfall sedan 2003. Parlamentet understryker att skattebetalarna i unionen drabbats av avsevärda kostnader och att visselblåsaren vållats skada. Parlamentet kräver att Regionkommittén snarast efterlever slutsatserna i personaldomstolens dom av den 7 maj 2013, erkänner målsägandens sak som legitim och definitivt avslutar ärendet.

29.  Europaparlamentet betonar att parlamentet inte kommer att tolerera att uppgiftslämnare behandlas illa bland den egna personalen eller i någon annan EU-institution, och upprepar sitt totala stöd för andan och innebörden i lagstiftningen om skydd av uppgiftslämnare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy