Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2084(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0115/2015

Внесени текстове :

A8-0115/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0128

Приети текстове
PDF 480kWORD 82k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски омбудсман
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VІІІ — Европейски омбудсман (2014/2084(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8–0153/2014)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0115/2015),

1.  Освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския омбудсман за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VIІІ — Европейски омбудсман (2014/2084(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VІІІ — Европейски омбудсман,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0115/2015),

1.  Отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2013 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския омбудсман („Омбудсмана“);

2.  Подчертава факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2013 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  Подчертава, че бюджетът на Омбудсмана е с чисто административен характер и че през 2013 г. той възлиза на 9 731 371 EUR (9 516 500 EUR през 2012 г.), като 7 567 371 EUR са разпределени за дял 1 („Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“), 1 606 700 EUR – за дял 2 („Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи“), а 557 300 EUR – за дял 3 („Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията“);

4.  Отбелязва, че 98,20% от общия размер на бюджетните кредити са за поети задължения (98,30% през 2012 г.), а 91,82% са за плащания (88,69% през 2012 г.), като степента на усвояване е 98,20% (95,88% през 2012 г.); приветства резултатите, постигнати през 2013 г.;

5.  Приветства продължаващото усъвършенстване на финансовото планиране и на неговия мониторинг; призовава да продължат да се полагат усилия в тази насока и през следващите бюджетни години;

6.  Подкрепя годишния план за управление за 2013 г. на Омбудсмана, включващ таблица с основни показатели за изпълнението с цел измерване на резултатите от дейността на службата по отношение на постигането на нейните цели;

7.  Отбелязва ангажимента на Омбудсмана да продължи да полага усилия за подобряване на своята система за своевременен мониторинг и контрол на процедурите за набиране на персонал и за възлагане на обществени поръчки; подкрепя Омбудсмана да продължи да наблюдава управлението на надбавките и да подобри своята степен на изпълнение;

8.  Отбелязва, че Омбудсманът се стреми непрекъснато към подобряване на финансовото планиране с цел да гарантира възможно най-ефикасно изпълнение на бюджета;

9.  Призовава Омбудсмана да включи в следващия годишен отчет за дейността обема на заявените през съответната година, но неизползвани услуги по устен превод;

10.  Отбелязва със загриженост огромните различия между отделните институции на Съюза по отношение на разходите за писмен превод; призовава следователно междуинституционалната работна група по писмените преводи да установи причините за въпросните различия и да предложи решения, чрез които ще се преодолее дисбалансът и ще се хармонизират разходите за писмен превод, като същевременно се гарантира пълно зачитане на качеството и на езиковото многообразие; отбелязва, като има предвид горното, че работната група следва да поднови сътрудничеството между институциите за споделяне на най-добри практики и резултати и за набелязване на областите, в които би могло да се задълбочи сътрудничеството между институциите или да се укрепят споразуменията между тях; отбелязва, че работната група следва да има за цел също изготвянето на уеднаквена методология за отчитане на разходите за писмен превод, която да се използва от всички институции, така че да се опростят анализът и съпоставката на разходите; отбелязва, че работната група следва да представи резултатите от своята работа преди края на 2015 г.; призовава всички институции да участват активно в работата на междуинституционалната работна група; припомня в този смисъл, че е от основно значение да се зачита езиковото многообразие в институциите на Съюза с цел гарантиране на равно третиране и равни възможности за всички граждани на Съюза;

11.  Отбелязва заключенията на вътрешния одитор в одитните доклади за 2013 г., че вътрешните системи за управление и контрол са ефективни и ефикасни и че всички все още незавършени действия са приключени;

12.  Приветства факта, че през 2013 г. е преизпълнена целта 70% от случаите да се приключват за по-малко от година; независимо от това делът на приключените в рамките на 18 месеца разследвания, въпреки че се е увеличил от 79 на 81%, е все още под целта, определена от Омбудсмана; счита, че целта от 90% е реалистична и може да бъде постигната; очаква тази цел да бъде постигната през 2014 г., а резултатът да бъде подробно описан в годишния отчет за дейността; приветства започването на специфични разследвания по собствена инициатива и изисква да бъде информиран за първите резултати от тях;

13.  Приветства постигнатото от Омбудсмана през 2012 г. признание от първа степен „Ангажиран за постигането на отлични резултати“ на Европейската фондация за управление на качеството, както и че е продължил да поддържа отлични и продуктивни отношения с фондацията през 2013 г.;

14.  Обръща внимание на високите разходи за заседания извън обичайните места на работа, конференции и сходни събития на Службата на Омбудсмана през 2013 г., които надвишават чувствително разходите в другите институции; счита, че в условията на криза и на бюджетни съкращения въобще цената на заседанията извън обичайните места на работа на служителите на институциите на Съюза трябва да се намали и че заседанията следва да се провеждат, доколкото е възможно, в помещенията на съответните институции, тъй като получената от тях добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

15.  Приветства факта, че жена беше избрана за Европейски омбудсман; изразява при все това загриженост във връзка с недостатъчния брой жени на високи длъжности в Службата на Омбудсмана; призовава за прилагането на план за равни възможности, най-вече по отношение на ръководните длъжности, с цел преодоляване на този дисбаланс възможно най-бързо;

16.  Счита, че Омбудсманът следва да продължи да полага усилия за постоянно качество на годишния отчет за дейността и да представи подробен годишен доклад за въздействието, който е важен инструмент за оценка на неговата работа;

17.  Изисква политиката в областта на сградния фонд на Омбудсмана да бъде приложена към неговия годишен отчет за дейността, особено като се има предвид, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

18.  Призовава Омбудсмана да включва в своите годишни отчети за дейността, в съответствие с действащите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които институцията или неин служител са били обект на разследване;

19.  Изразява пълно съгласие с политиката на прозрачност, подкрепяна от Службата на Омбудсмана, и призовава за въвеждането на процедура на предварителна оценка на възможното въздействие на определени публикации, с цел те да бъдат придружавани от обяснителен доклад, така че да се избегне тенденциозната им употреба; посочва, че процедурата следва да се започва по инициатива на Омбудсмана в сътрудничество с Европейския надзорен орган по защита на данните, Комисията и институцията, засегната от публикацията;

20.  Посочва, че годишният доклад за дейността на Омбудсмана през 2013 г. беше приет на пленарното заседание на 15 януари 2015 г.(1), и отбелязва направените в него забележки.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0009.

Правна информация - Политика за поверителност