Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2084(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0115/2015

Předložené texty :

A8-0115/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0128

Přijaté texty
PDF 403kWORD 78k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (2014/2084(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0153/2014)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0115/2015),

1.  uděluje absolutorium evropskému veřejnému ochránci práv za plnění rozpočtu evropského veřejného ochránce práv na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
(2) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2013, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (2014/2084(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0115/2015),

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 uvedl, že v případě evropského veřejného ochránce práv (dále jen „veřejný ochránce práv“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích, jež by se týkaly lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2013 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  zdůrazňuje, že rozpočet ochránce práv je čistě administrativní a že v roce 2013 činil 9 731 371 EUR (9 516 500 v roce 2012), přičemž 7 567 371 EUR bylo vyčleněno na okruh I (výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu), 1 606 700 EUR na okruh II (nemovitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje) a 557 300 EUR na okruh III (výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu);

4.  bere na vědomí, že 98,20 % celkové výše prostředků bylo využito (98,30 % v roce 2012) a 91,82 % vyplaceno (88,69 % v roce 2012) a že míra plnění činila 98,20 % (oproti 95,88 % v roce 2012); vítá výsledky, kterých bylo v roce 2013 dosaženo;

5.  bere na vědomí postupné zlepšování finančního plánování a dohledu nad ním; žádá, aby se v tomto úsilí nepolevovalo ani v dalších rozpočtových letech;

6.  podporuje roční plán řízení úřadu veřejného ochránce práv na rok 2013, jenž zahrnuje klíčové ukazatele výkonnosti sloužící k měření výkonnosti úřadu při dosahování jeho cílů;

7.  bere na vědomí závazek veřejného ochránce práv k dalšímu zdokonalování svého systému včasného monitorování a kontroly postupů pro přijímání nových pracovníků a zadávání veřejných zakázek; podporuje veřejného ochránce práv, aby i nadále sledoval spravování příspěvků a zlepšoval svou úroveň výkonnosti;

8.  bere na vědomí, že veřejný ochránce práv usiluje o neustálé zlepšování finančního plánování s cílem zajistit co možná nejúčinnější plnění rozpočtu;

9.  žádá veřejného ochránce práv, aby v příští výroční zprávě o činnosti uvedl informace o míře nevyužitých tlumočnických služeb požadovaných během dotčeného roku;

10.  se znepokojením si všímá obrovských rozdílů mezi náklady na překlad v jednotlivých institucích Unie; žádá proto interinstitucionální pracovní skupinu pro překlad, aby zjistila příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, která by tyto rozdíly odstranila a harmonizovala náklady na překlad při maximálním zachování kvality a jazykové rozmanitosti; v této souvislosti uvádí, že by pracovní skupina měla za tímto účelem obnovit spolupráci mezi institucemi, aby byly sdíleny osvědčené způsoby a výsledky a zjištěny oblasti, kde lze posílit spolupráci nebo dohody mezi institucemi; konstatuje, že cílem pracovní skupiny by mělo také být vytvoření jednotné metodiky pro prezentaci nákladů na překlad použitelnou pro všechny instituce, aby se zjednodušila analýza a srovnávání těchto nákladů; konstatuje, že pracovní skupina by měla tyto výsledky předložit do konce roku 2015; žádá všechny orgány, aby se aktivně podílely na činnosti interinstitucionální pracovní skupiny; v této souvislosti připomíná zásadní význam respektování mnohojazyčnosti v institucích Unie, jež zajišťuje rovné zacházení a rovnost příležitostí pro všechny občany Unie;

11.  bere na vědomí závěry interního auditora ve zprávách o auditu za rok 2013, že vnitřní systémy řízení a kontroly jsou účinné a účelné a že všechny dosud probíhající činnosti byly uzavřeny;

12.  vítá skutečnost, že v roce 2013 byl překonán cíl zaměřený na uzavírání případů ve lhůtě kratší než jeden rok (70 %); nicméně poměr šetření uzavřených do 18 měsíců je stále nižší než cíl, který si veřejný ochránce práv stanovil, ačkoli vzrostl ze 79 % na 81 %; domnívá se, že 90% cíl je realistický a je možné jej splnit; očekává, že tento cíl bude splněn v roce 2014 a že výsledky budou podrobně uvedeny ve výroční zprávě o činnosti; oceňuje zahájení konkrétních šetření z vlastního podnětu a žádá, aby byl informován o prvních výsledcích těchto šetření;

13.  vítá skutečnost, že veřejný ochránce práv obdržel v roce 2012 od Evropské nadace pro řízení kvality první úroveň uznání „committed to excellence“ a že nadále udržoval výborné a produktivní vztahy s touto nadací i v roce 2013;

14.  upozorňuje na zvýšené výdaje určené na výjezdní zasedání, konference nebo podobné události pro zaměstnance úřadu evropského veřejného ochránce práv v roce 2013, které výrazně převyšují výdaje tohoto druhu u ostatních institucí; domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je třeba snížit náklady na výjezdní zasedání zaměstnanců institucí Unie a že by se tato zasedání podle možností měla konat v sídlech institucí, neboť jejich přínos neopravňuje k tak vysokým výdajům;

15.  vítá skutečnost, že do funkce veřejného ochránce práv byla zvolena žena; vyjadřuje ovšem znepokojení nad absencí žen na řídicích pozicích úřadu veřejného ochránce práv; žádá, aby byl zaveden plán rovných příležitostí, zejména pokud jde o řídící pozice, s cílem vyrovnat tuto nerovnováhu co nejdříve;

16.  domnívá se, že by veřejný ochránce práv měl i nadále usilovat o trvale vysokou kvalitu výroční zprávy o činnosti a předkládat souhrnnou výroční zprávu o dopadu, která je důležitým nástrojem pro posouzení jeho práce;

17.  žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika veřejného ochránce práv v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

18.  vyzývá veřejného ochránce práv, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnul do své výroční zprávy o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byla vyšetřována tato instituce nebo některá z osob, která pro ni pracuje;

19.  plně souhlasí s politikou transparentnosti prosazovanou úřadem veřejného ochránce práv a vyzývá k zavedení postupu předběžného vyhodnocování dopadu některých publikací s cílem zveřejňovat je spolu s vysvětlující zprávou, aby se zabránilo tomu, že budou používány tendenčním způsobem; tento proces by měl být zaveden z podnětu veřejného ochránce práv ve spolupráci s evropským inspektorem ochrany údajů, Komisí a orgánem pro publikace;

20.  upozorňuje na skutečnost, že výroční zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2013 byla přijata na plenárním zasedání dne 15. ledna 2015(1), a bere na vědomí připomínky, které jsou v ní uvedeny.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí