Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2084(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0115/2015

Esitatud tekstid :

A8-0115/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0128

Vastuvõetud tekstid
PDF 251kWORD 68k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ombudsman
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (2014/2084(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2014)0510 – C8-0153/2014)(2),

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2013 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(4), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0115/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Ombudsmani tegevusele Euroopa Ombudsmani 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 66, 8.3.2013.
(2) ELT C 403, 13.11.2014, lk 1.
(3) ELT C 398, 12.11.2014, lk 1.
(4) ELT C 403, 13.11.2014, lk 128.
(5) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(6) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (2014/2084(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0115/2015),

1.  märgib rahuloluga, et kontrollikoda märkis 2013. aastat käsitlevas aruandes, et ei leidnud olulisi puudusi Euroopa Ombudsmani (edaspidi „ombudsman”) juures auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega seoses;

2.  toonitab asjaolu, et kontrollikoda jõudis tehtud auditite põhjal järeldusele, et institutsioonide ja asutuste haldus- ja muude kuludega seotud maksed tervikuna ei olnud 31. detsembril 2013 lõppenud aastal olulisel määral vigadest mõjutatud;

3.  rõhutab, et ombudsmani eelarve sisaldab ainult halduskulusid ja 2013. aasta eelarve summa oli 9 731 371 eurot (9 516 500 eurot 2012. aastal), millest 7 567 371eurot oli eraldatud jaotisele 1 (institutsiooni heaks töötavate isikute kulud), 1 606 700 eurot jaotisele 2 (hooned, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud) ja 557 300 eurot jaotisele 3 (institutsiooni eriülesannete täitmisega seotud kulud);

4.  võtab teadmiseks, et assigneeringute kogusummast seoti kulukohustustega 98,20 % (2012. aastal 98,30 %) ja maksti välja 91,82 % (2012. aastal 88,69 %) ning täitmismäär oli 98,20 % (2012. aastal 95,88 %); avaldab heameelt 2013. aasta tulemuste üle;

5.  võtab teadmiseks jätkuva edasimineku finantsplaneerimises ja selle seires; nõuab nende pingutuste jätkamist järgmiste eelarvemenetluste käigus;

6.  toetab ombudsmani 2013. aasta juhtimiskava, sh peamiste tulemusnäitajate tulemustabelit, millega mõõdetakse asutuse eesmärkide täitmist;

7.  võtab teadmiseks ombudsmani lubaduse jätkata töölevõtmis- ja hankemenetluste õigeaegse järelevalve ja kontrolli süsteemi täiustamist; toetab ombudsmani tema jõupingutustes jätkata hüvitiste haldamise jälgimist ja parandada tulemusi;

8.  võtab teadmiseks, et ombudsman üritab finantsplaneerimist pidevalt parandada, et tagada eelarve võimalikult tõhus täitmine;

9.  palub ombudsmanil lisada järgmise aasta tegevusaruandesse teabe selle kohta, kui suur osa aasta jooksul tellitud suulise tõlke teenustest jäi kasutamata;

10.  märgib murelikult, et liidu eri institutsioonide tõlkekulud on väga erinevad; palub seetõttu institutsioonidevahelisel tõlketöörühmal teha kindlaks nende erinevuste põhjused ja pakkuda välja lahendused, mis kaotaksid selle tasakaalustamatuse ja ühtlustaksid tõlkekulud, tagades samal ajal ka kvaliteedi ja keelelise mitmekesisuse nõuete täieliku austamise; märgib sellega seoses, et töörühm peaks taastama institutsioonidevahelise koostöö, et vahetada parimaid tavasid ja tulemusi, ning tegema kindlaks valdkonnad, kus oleks võimalik institutsioonide koostööd või nendevahelisi kokkuleppeid tugevdada; märgib, et töörühma eesmärk peaks ühtlasi olema töötada välja tõlkekulude esitamise ühtne meetod, mida saaksid kasutada kõik institutsioonid, et hõlbustada kulude analüüsi ja võrdlust; märgib, et töörühm peaks esitama nimetatud tulemused enne 2015. aasta lõppu; kutsub kõiki institutsioone üles etendama institutsioonidevahelise töörühma töös aktiivset rolli; tuletab sellega seoses meelde, et liidu institutsioonides tuleb mitmekeelsuse tagamisele väga suurt tähelepanu pöörata, et tagada kõigi liidu kodanike võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused;

11.  võtab teadmiseks 2013. aasta auditiaruannetes sisaldunud siseaudiitori järeldused, et sisemised juhtimis- ja kontrollisüsteemid on mõjusad ja tõhusad ning et kõik seni lõpetamata tegevused viidi lõpule;

12.  väljendab heameelt selle üle, et 2013. aastal ületati eesmärk lõpetada 70 % juhtumitest vähem kui aasta jooksul; märgib siiski, et 18 kuu jooksul lõpetatud uurimiste määr jääb endiselt ombudsmani poolt seatud eesmärgile alla, kuigi see on tõusnud 79 %-lt 81 %-le; usub, et eesmärgiks seatud 90 % on realistlik ja saavutatav; eeldab, et see eesmärk saavutatakse 2014. aastal ning et see tulemus esitatakse üksikasjalikult iga-aastases tegevusaruandes; väljendab heameelt konkreetsete omaalgatuslike uurimiste käivitamise üle ja palub end teavitada nende uurimiste esialgsetest tulemustest;

13.  väljendab heameelt selle üle, et ombudsman pälvis 2012. aastal Euroopa Kvaliteedijuhtimise Sihtasutuse esimese taseme tunnustuse „kõrgele kvaliteedile pühendumise” eest, ning tõsiasja üle, et 2013. aastal säilitati sihtasutusega väga hea ja tulemuslik suhe;

14.  juhib tähelepanu ombudsmani büroo töötajate väljasõitudele, konverentsidele ja sarnastele üritustele 2013. aastal tehtud kulutuste kõrgele tasemele, mis oli märkimisväärselt kõrgem kui teistes institutsioonides; on seisukohal, et kriisi ja üldiste eelarvekärbete ajal tuleb liidu institutsioonide töötajate väljasõitude kulusid vähendada ning väljasõiduüritused peaksid võimaluse korral toimuma institutsioonide endi hoonetes, sest väljasõitudega kaasnev lisaväärtus ei õigusta nii suuri kulusid;

15.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et Euroopa Ombudsmaniks valiti naine; on siiski mures naiste puudumise pärast ombudsmani büroo juhtivatel ametikohtadel; nõuab, et selle tasakaalustamatuse võimalikult kiireks kaotamiseks võetaks kasutusele võrdsete võimaluste kava, eelkõige seoses juhtivate ametikohtadega;

16.  on seisukohal, et ombudsman peaks jätkama püüdlemist iga-aastase tegevusaruande püsiva kvaliteedi poole ning esitama põhjaliku iga-aastase mõjuaruande, mis on oluline vahend tema töö hindamiseks;

17.  palub, et ombudsman lisaks oma iga-aastasele tegevusaruandele kinnisvarapoliitika, eelkõige kuna oluline on kinnisvarapoliitikaga seotud kulusid ratsionaliseerida ja tagada, et need kulud ei ole liiga suured;

18.  palub ombudsmanil lisada oma iga-aastastesse tegevusaruannetesse kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsus- ja andmekaitse-eeskirjadega kõigi selliste lõpetatud OLAFi juhtumite tulemused ja tagajärjed, mille puhul oli uurimise all institutsioon või mõni selle heaks töötav isik;

19.  toetab täielikult ombudsmani büroo propageeritavat läbipaistvuspoliitikat ja nõuab menetluse kasutuselevõtmist teatavate väljaannete võimaliku mõju eelnevaks hindamiseks, et avaldada need koos selgitava aruandega ja vältida nii nende kasutamist erapoolikul viisil; juhib tähelepanu sellele, et ombudsman peaks käivitama nimetatud menetluse koostöös Euroopa Andmekaitseinspektori, komisjoni ja institutsiooniga, mida see väljaanne puudutab;

20.  juhib tähelepanu asjaolule, et täiskogu võttis 15. jaanuaril 2015 vastu resolutsiooni Euroopa Ombudsmani 2013. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta(1) ning võtab teadmiseks selles esitatud tähelepanekud.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0009.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika